Hotărârea nr. 49/2012

HOTARAREnr. 49 din 2012-02-23 PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL CLUBULUI COPIILOR NR. 1

HOTĂRÂRE

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului General al Municipiului București ca membru în Consiliul de Administrație al Clubului Copiilor nr. 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții - Direcția Cultură, învățământ, Turism;

Văzând raportul Comisiei învățământ, cultură, culte și sport și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011; în temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) și art. 45 alin. (1), alin. (5) din

Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se desemnează domnul Voicu Mihai, reprezentant al Consiliului General al Municipiului București, ca membru în Consiliul de Administrație al Clubului Copiilor nr. 1.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și persoana nominalizată la art. 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.02.2012.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ /

SECRETAR GENERAL t MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Tudor Tom;
plaiul Independenței Nr. 291-293,•Cod postai: 060042, sector 6, București, România; tel.: +4021 305 55

00; www.pmb