Hotărârea nr. 48/2012

HOTARAREnr. 48 din 2012-02-23 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 186/2008 PRIVIND INSUSIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA HCGMB NR. 186/2008 MODIFICA HCGMB NR. 227/2009


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 186/2008 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului

București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu, Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3), art. 119 și art. 120 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București, după cum urmează:

(1)    Se anulează pozițiile nr. 10532, 10533 și 10535 din inventarul domeniului public, imobilele fiind identificate potrivit anexei nr. 1.

(2)    Se completează domeniul public cu imobilele identificate potrivit anexei nr. 2.

Art.2 Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului București a imobilului situat în București, str. Sutașului nr. 30, sector 1, cu nr. cadastral 26424/1, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.

Art.3 Se împuternicește conducerea Teatrului Municipal „Lucia Sturdza Bulandra” pentru depunerea diligențelor necesare la îndeplinirea formalităților de publicitate imobiliară și achitării taxelor aferente, în sensul înscrierii/rectificării Cărții Funciare.


Art.5 Anexele la Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București și la Hotărârea C.G.M.B. nr. 227/2009 privind încadrarea Teatrului Municipal „Lucia Sturdza Bulandra" în categoria instituțiilor de spectacole de repertoriu, precum și aprobarea organigramei, numărului de posturi, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale instituției se modifică în mod corespunzător.

Art.6 Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Teatrul Municipal „Lucia Sturdza Bulandra” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.02.2012.Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2


Anexa nr. 1

la HCGMB nr.

Imobile care se scot din domeniul public al Municipiului București

Nr. crt.

Cod

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii, după caz, al dării în folosință

Valoare

inventar

RON

Situația juridica

Elemente de

identificare

descriptive

Adresa

Vecini

Tip

artera

Denumire artera

Nr. Postai

Sector

Tip act

Nr./data

Emitent

10532

1.6.8

Agenția de bilete

Teatrul "Lucia Sturza Bulandra", construcție din cărămidă subsol și parter de bloc-38,80mp

Str.

Calea Plevnei

1

5

dreapta ansamblu locuințe cu spații comerciale stânga ansamblu locuințe cu spații comerciale

1998

0,00

Hotărâre

270/1998

CGMB

10533

1.6.8

Depozit costume

construcție din beton subsol de bloc-40mp, Teatrul "Lucia Sturza Bulandra"

Șos.

Câmpia Libertății (fostă Cățelu)

42

3

dreapta ansamblu locuințe

stânga ansamblu locuințe

1998

52.766,88

Hotărâre

270/1998

CGMB

10535

[\,

1.6.8

Magazia recuzită

construcție din beton boxe subsol de bloc-198,85 mp, Teatrul "Lucia Sturza

Bulandra"

Bd.

Drumul Taberei

2

6

dreapta ansamblu locuințe

stânga ansamblu locuințe

J

1998

9,26

Hotărâre

270/1998

CGMB%\\ c>\\

./£■    niRECÎiA    'v.v,

I"4-    ’ •;    fpl


Imobile care se preiau în domeniul public al Municipiului București


Nr. crt.

Cod

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii, după caz, al dării în folosință

Valoare

inventar

RON

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

Elemente de

identificare

descriptive

Adresa

Vecini

Tip artera

Denumire artera

Nr. Postai

Sector

145511

1.6.2.

Sala Izvor - Teatrul

Sc=1179 mp din totalul

Bd.

Schitu Măgureanu

1

5

dreapta ansamblu

1940

715,80

Legea nr. 213/1998,

Municipal "Lucia

de 1800 mp, Su

locuințe

HCGMB nr. 227/2009

Sturdza Bulandra"

subsol=460,78 mp, Su

stanga ansamblu

locuințe cu spații j comerciale la parter! parter=1228 mp, Su I etaj 1=557 mp, Su etaj '2=582 mp, Su etaj '3=145 mp, jSteren=1232 mp din supafața totală de

___1864 '_________

Magazie de costume - AP. 2, et. 4, Su=57,70 Teatrul Municipal "Luciamp

Sturdza Bulandra"


Magazie de costume - ,AP. 5, et. 3, Su=59,60 Teatrul Municipal "Lucia'mp Sturdza Bulandra"


Sala Toma Caragiu -    Sc=820 mp, Stotală

Teatrul Municipal "Lucia teren=1731 mp. Sturdza Bulandra"


Bd.


Bd.


Str.


Schitu Magureanu    1


Schitu Magureanu    1


J.L. Calderon (fostă 76A Al. Sahia)


1961


1961


3,95 Legea nr. 213/1998, HCGMB nr. 227/2009


3,95 Legea nr 213/1998, HCGMB nr. 227/2009Magazia decor - Teatrul Municipal "Lucia Sturdza Bulandra"


Atelier tapițerie -Teatrul Municipal "Lucia Sturdza Bulandra"


construcție din tablă, Str. pe schelet metalic dependință la Sala Toma Caragiu,

Sc=213 mp

Su parter=110,62 mp, Splai Su subsol=24 mp


J.L. Calderon (fostă 76A Al. Sahia)


Independenței    54


'dreapta curte : Școala Centrală stanga curte Școala

Centrală____

stanga curte Școala i Centrală

idreapta Sala Toma Caragiu


1956


1956316,60 Legea nr. 213/1998, HCGMB nr. 227/2009


1,81 Legea nr. 213/1998, HCGMB nr. 227/2009


DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care trece din domeniul privat în domeniul public al Municipiului București

Nr. crt.

Cod

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii, după caz, al dării în folosință

Valoare

inventar

RON

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

Elemente de identificare descriptive

Adresa

Vecini

Tip artera

Denumire artera

Nr. Postai

Sector

145517

1.6.4

Imobil - Teatrul Municipal "Lucia

Sturdza Bulandra"

Sc=224 mp, Steren=500 mp din totalul de 1781 mp

Str.

Sutașului

30

1

2007

9,31

Legea nr. 213/1998,

HCGMB nr. 294/2007, CFS nr. 94877