Hotărârea nr. 47/2012

HOTARAREnr. 47 din 2012-02-23 PRIVIND SCHIMBAREA DENUMIRII DE STRADA BUESTRULUI, SECTOR 2 IN STRADA BEIRUT

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind schimbarea denumirii de strada Buestrului, sector 2 în strada Beirut

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul Comisiei de Atribuire de Denumiri a Municipiului București nr. 01/23.02.2012;

în conformitate cu prevederile art. 2 lit. d) din Ordonanța Guvernului României nr. 63/29.08.2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. d) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă schimbarea denumirii „str. Buestrului” din sectorul 2 cu denumirea „strada Beirut”.

Art.2 Strada sus menționată se identifică potrivit planului de situație anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.02.2012.


PREȘEDINTE D Murg


SECRETAR GENERAL Municipiului bucurești Tudor Toma


Splaiul Independenței Nr. 291-293, Cod postai: 060042, sector 6, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro