Hotărârea nr. 46/2012

HOTARAREnr. 46 din 2012-02-23 PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE INCHEIAT INTRE MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR PRIN DIRECTIA GENERALA ANTICORUPTIE SI MUNICIPIUL BUCURESTI, IN VEDEREA PROMOVARII UNOR MESAJE CU CONTINUT INFORMATIV-PREVENTIV ANTICORUPTIE SI PENTRU DIVERSIFICAREA CANALELOR DE INFORMARE A SOCIETATII CIVILE ABROGA HCGMB NR. 229/2011

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Administrației și Internelor prin Direcția Generală Anticorupție și Municipiul

București, în vederea promovării unor mesaje cu conținut informativ - preventiv anticorupție și pentru diversificarea canalelor de informare a societății civile

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Implementare Politici Publice;

Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în baza adresei Ministerului Administrației și Internelor - Direcția Generală Anticorupție cu nr. 359701/S.R.P./20.02.2012, înregistrată la Primăria Municipiului București prin CRM:1060179/21.02.2012;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a) și art. 45 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Protocolul de colaborare încheiat între Municipiul București și Ministerul Administrației și Internelor prin Direcția Generală Anticorupție, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze pentru și în numele Municipiului București, Protocolul de colaborare prevăzut la art. 1.

Art.3 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 229/2011 se abrogă.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


PROTOCOL DE COLABORARE    //f    ///A

ÎNTRE MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR PRIN DIRECȚIA GENERALĂ ANTICORUPȚIE ȘI MUNICIPIUL BUCUREȘTI

în vederea promovării unor mesaje cu conținut informativ - preventiv anticorupție și pentru diversificarea canalelor de informare a societății civile.

în baza dispozițiilor art. 4 alin (I) din ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a) și art. 45 alin. (2) lit. f) din Legea nr.2 15/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modi licări Ic și completările ulterioare.

MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR prin DIRECȚIA GENERALĂ ANTICORUPȚIE, cu sediul în Șoseaua Olteniței nr. 390A. sector 4, București, reprezentată prin Director General, chestor de poliție dr. ARION-ȚIGĂNAȘU JĂNICĂ

Și

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 291-293. sect. 6 București . reprezentat prin Primar General, Prof. Dr. SORIN MIRCEA OPRESCU

au convenit următoarele:

Art. 1 Obiectul acordului consta în promovarea și pre/enlarca acti\Lății d>. prevenire și combatere a corupției.

Art. 2 Autoritățile administrației publice de la nivelul municipiului București vor asigura achiziționarea, în baza legislației în vigoare, din fonduri provenite de la bugetul local, a materialelor de promovare, afișe, pliante și alte materiale promoționalc care vor conține machete de prezentare a activității de prevenire și combatere a corupției


desfășurată de Ministerul Administrației și Internelor prin Direcția Generală Anticorupție. precum și mesaje anticorupție.

Art. 3 Autoritățile administrației publice de la nivelul municipiului București . \or facilita expunerea afișelor și pliantelor la sediile lor. precum și în alte instituții aliate sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București, astfel încât conținutul acestora să fie cât mai vizibil cu putință.

Art. 4 Direcția Generală Anticorupție din cadrul Ministerului Administrației și Internelor va pune la dispoziție textele și conținutul materialelor de promovare a activității de prevenire și combatere a corupției.

Art. 5 Direcția Generală Anticorupție din cadrul Ministerului Administrației și Internelor va asigura personalul de specialitate necesar în acțiunile de promovare a activității de prevenire și combatere a corupției.

Art. 6 Protocolul de colaborare își produce efectele de la data semnării de către părți și are valabilitate pe durată nedeterminată.

Art. 7 Prezentul protocol poate fl modificat sau denunțat de către parii . de comun acord . numai prin act adițional aprobat prin hotărârea Consiliului General al Municipiului București.

încheiat astazi_____. în doua, exemplare, fiecare cu valoare de

original, câte unul pentru fiecare parte , care prin semnătura și ștampila recunosc ca au primit un exemplar din protocol .

Municipiul București


Ministerul Administrației și Internelor Direcția Generală Anticorupție

PRIMAR GENERAL

DIRECTOR GENERAL

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU


Dr. Jănică ARION-ȚIGĂNAȘU, Chestor de poliție