Hotărârea nr. 45/2012

HOTARAREnr. 45 din 2012-02-23 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII AL BIBLIOTECII METROPOLITANE BUCURESTI-AMENAJARE INTERIOARA SI EXTERIOARA CASA ANTON PAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții al Bibliotecii Metropolitane București - Amenajare interioară și exterioară Casa Anton Pann

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții - Direcția Cultură, învățământ, Turism;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului București nr. 98/20.12.2011;

în conformitate cu prevederile:

-    Hotărârii Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului -cadru al documentației tehnico - economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

-    Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea „Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din HG nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului - cadru al documentației tehnico - economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

_ Art. 44 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții al Bibliotecii Metropolitane București - Amenajare interioară și exterioară Casa Antpn Pann, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.



(O


k^



Art.2 Finanțarea investiției prevăzută la art. 1 se va face din fonduri alocate de la bugetul local.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Biblioteca Metropolitană București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.02.2012.

PREȘEDINTE DEFȘEDINȚA





Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro


Indicatorii tehnico-economici aferenti

J

studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții al Bibliotecii Metropolitane București

AMENAJARE INTERIOARĂ Șl EXTERIOARĂ CASA ANTON PANN

•    Valoarea totală a investiției    682.307,48 LEI

(1 EURO- 4,3146 LEI)

din care Cheltuieli neprevăzute 88.996,63 LEI

•    Durata execuției    6 LUNI


Splaiul Independenței nr. 291-293, Sectorul 6, cod poștal 060042, București, România

Tel.: 021/305 55 05; Tel. centrală: 021/305 55 00/55

http://www.pmb.ro    y    1

Pag 2