Hotărârea nr. 44/2012

HOTARAREnr. 44 din 2012-02-23 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE SPITALUL CLINIC PROF. DR. THEODOR BURGHELE - MODERNIZARE SPATII MEDICALE, MANSARDARE, SUPRAETAJARE

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție Spitalul Clinic Prof. Dr. Theodor Burghele - Modernizare spații medicale, mansardare, supraetajare

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții și al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

Văzând raportul Comisiei de sănătate și protecție socială, raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului București nr. 8/21.02.2011;

în conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție Spitalul Clinic Prof. Dr. Theodor Burghele - Modernizare spații medicale, mansardare, supraetajare, prevăzuți îp<âhexa ■'caTe face, parte integranta din\prezenta hotărâre. !/ "    A»s-MW i


q7 3


Splaiul Independenței^. 291 ^B, Cod postai. 060042, sector 6,    55 00; wwyz pmb.

bugetul propriu al Municipiului București și din alte surse legal constituite. Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului

General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.02.2012.

Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

ANEXA    ,

La flCGMB nr.: A0$ . Zo/Z


Indicatori tehnico- economici si a

Spitalul Clinic Prof. Dr. Theodor Burghele spatii medicale, mansardare - supraetajare

conform Devizului General privind cheltuielile necesare investiției este de: Total:    18.221.676.93 RON inclusiv TVA ,

din care: C+I    12.210.304,44 RON inclusiv TVA

Toata finanțarea va fi asigurata din bugetul Primăriei Municipiului București si va fi esalonata pe o perioada de 12 luni.

Eșalonarea investiției este următoarea :

-Anul 1(2011)

Total:    1.221.676,93 RON inclusiv TVA ,

din care:

C+I    810.304,44 RON inclusiv TVA.

- Anul II (2012)

Total:    17.000.000,00 RON inclusiv TVA ,

din care:

C+I    11.400.000,00 RON inclusiv TVA.

Proictant: S.C. APW S.R.L.

Sursa de finanțare: Buget local

Termen de finalizare: 12 luni calendaristice