Hotărârea nr. 43/2012

HOTARAREnr. 43 din 2012-02-23 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE SPITALUL CLINIC PROF. DR. THEODOR BURGHELE - REABILITARE INSTALATII TERMICE INSTALATIA INTERIOARA DE CLIMATIZARE CU VENTILOCONVECTOARE

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție Spitalul Clinic Prof. Dr. Theodor Burghele - Reabilitare Instalații Termice Instalația Interioară de Climatizare cu Ventiloconvectoare

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții și al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

Văzând raportul Comisiei de sănătate și protecție socială, raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului București nr. 81/22.09.2011;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție Spitalul Clinic Prof. Dr. Theodor Burghele - Reabilitare Instalații Termice Instalație Interioară de Climatizare cu Ventiloconvectoare, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.02.2012.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


? x secretar GENERAL Â.0MUNICIPIULUI BUCUREȘTI „    ,    i H rudoijQ!


ii /    \ /■
Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

•<AIndicatori tehnico- economici si a docuemntatiei faza SF pentru obiectivul:

Spitalul Clinic Prof. Dr. Theodor Burghele REABILITARE INSTALAȚII TERMICE

INSTALAȚIE INTERIOARA DE CLIMATIZARE CU VENTILOCONVECTOAREconform Devizului General privind cheltuielile necesare investiției este de:


TOTAL GENERAL    :

1.359.596,61

Lei

Din care :

C+I

:    514.648,36

Lei

Echipamente

:    638.352,00

Lei

TOTAL C+I+E

:    1.153.000,00

Lei

Organizare de șantier :

12.866,21

Lei

la un curs de 1 Euro= 4.2419

Lei


Toata finanțarea va fi asigurata din bugetul Primăriei Municipiului București si va fi esalonata pe o perioada de 3 luni.

Eșalonarea investiției este următoarea :


Anul 1(2011) TOTAL Din care :

C+I

Echipamente TOTAL C+I+E


1.359.596,61 Lei

514.648,36 Lei 638.352,00 Lei 1.153.000,00 Lei


Proictant: S.C. APVV S.R.L.

Sursa de finanțare: Buget local

Termen de finalizare: 12 luni calendariatice