Hotărârea nr. 42/2012

HOTARAREnr. 42 din 2012-02-23 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSOLIDARE LA IMOBILUL SITUAT IN STR. VANATORI NR. 17, SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru execuția lucrărilor de consolidare la imobilul situat în str. Vânători nr. 17, sector 5

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană - Direcția Investiții;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului București nr. 96/30.11.2011;

în conformitate cu prevederile:

-    Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Anexei nr. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 1.364/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Centralizarea clădirilor de locuit multietajate încadrate în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public pentru anu, 2011 și estimare cheltuieli proiectare consolidări, poz. 24.

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin.(4) lit. d) și art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru execuția lucrărilor de consolidare la imobilul situat în str. Vânători nr. 17, sector 5, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției prevăzută la,„art. 1 se asigură din transferuri de la bugetul de stat pentru locuințele aflate în proprietateaostal: 060042, sector 6, București, România; tel.


persoanelor fizice și de la bugetul local pentru locuințele administrate de Administrația Fondului Imobiliar.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.02.2012.


PREȘEDINTE D| ȘEDINȚA Murg Călin
Anexa nr. 1Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului consolidare imobil situat în str. VÂNĂTORI nr. 17, sector 5

Valoarea totală a lucrărilor de consolidare este de 2.889.992,50 lei, inclusiv TVA, din care valoarea construcții-montaj este de 2.073.290,06, inclusiv TVA, calculată în prețuri luna iunie 2011, conform Devizului general din Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, elaborată de S.C. ROCOM S.R.L.

Indicele de actualizare este 1,0072 (iun. 2011 - nov. 2011), conform Institutului Național de Statistică.

- lei, inclusiv TVA -

Indicatori

tehnico-economici conf. Deviz gen.

Indicatori

tehnico-economici actualizați luna nov. 2011

Transferuri de la bugetul de stat

85,491%

Buget local

14,509%

Valoare investiție TOTAL’ din care C+M

2.889.992,50

2.073.290,06

2.910.732,51

2.088.169,01

2.488.417,04

1.785.198,51

422.315,48

302.970,50

Suprafața desf. (m2)

980,03

Nr. spații

9

Durata de realizare a investiției: 24 luni calendaristice