Hotărârea nr. 41/2012

HOTARAREnr. 41 din 2012-02-23 PRIVIND REPARTIZAREA PE SECTOARELE MUNICIPIULUI BUCURESTI A SUMELOR DIN COTELE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE PENTRU FINANTAREA PROGRAMELOR DE DEZVOLTARE LOCALA SI A PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CARE NECESITA COFINANTARE LOCALA PE ANUL 2012


HOTĂRÂRE

privind repartizarea pe sectoarele municipiului București a sumelor din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru finanțarea programelor de dezvoltare

locală și a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2012

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice;

Văzând raportul Comisiei economice buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 32 și art. 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) , art. 45 alin. (2) și art. 81 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Din sumele din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor sectoarelor, se repartizează în anul 2012, suma de 80.996 mii lei pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură ce necesită cofinanțare locală, astfel:

Sectorul 1 Sectorul 2 Sectorul 3 Sectorul 4 Sectorul 5 Sectorul 6

1.500 m

16.000 m 16.000 m 16.000 m 15.496 m 16.000 m
Art.2 Prezenta hotărâre se comunică Direcției Gfenerale a Finanțelor

» >

Publice a Municipiului București și Consiliilor sectoarelor municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.02.2012.

PREȘEDINTE DE âEDINTĂ    N /'>


București, 23.02.2 Nr. 41
SECRETAR GENERAL 1 MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Tudor Toma

>12^


Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2