Hotărârea nr. 40/2012

HOTARAREnr. 40 din 2012-02-23 PRIVIND REPARTIZAREA PE SECTOARELE MUNICIPIULUI BUCURESTI A SUMELOR DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA DESTINATE FINANTARII DREPTURILOR PRIVIND ACORDAREA DE PRODUSE LACTATE, DE PANIFICATIE, MIERE DE ALBINE SI IMPLEMENTARII CONSUMULUI DE FRUCTE PROASPETE IN SCOLI CONFORM LEGII BUGETULUI DE STAT PE ANUL 2012 SE MODIFICA SI COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 209/2012

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind repartizarea pe sectoarele municipiului București a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării drepturilor privind acordarea de produse lactate, de panificație, miere de albine și implementării consumului de fructe proaspete în școli conform Legii bugetului de stat pe anul 2012

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București; în temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), art. 45 alin. (2) și art. 81 din

Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 în aplicarea Legii nr. 293/2011 a bugetului de stat pe anul 2012, art. 2 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 96/2002, privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I - IV din învățământul de stat, se repartizează suma de 25.990,01 mii lei din care, pentru acordarea de produse lactate, de panificație și miere 24.135 mii lei și 1.885,01 mii lei pentru programul de încurajare a consumului de mere, astfel:

a)    Sectorul 1: 4.282,55 mii lei din care:

3.986,00 mii lei produse lactate, de panificație și miere 296,55 mii lei pentru consumul de mere

b)    Sectorul 2: 5.096,38 mii lei din care:

4.736,00 mii lei produse lactate, de panificație și miere 360,38 mii lei pentru consumul de mere

c)    Sectorul 3: 4.540,14 mii lei din care:

-    4.208,00 mii lei produse lactate, de panificație și miere 332,14 mii lei pentru consumul de mere

d)    Sectorul 4: 4.006,39 mii lei din care:

-    3.720,00 mii lei produse lactate, de panificație și miere

-    286,39 mii lei pentru consumul de mereî r3 I !H

-    297,12 mii lei pentru consumul de merex^v)^

f)


Sectorul 6: 3.945,43 mii lei din care:

-    3.663,00 mii lei produse lactate, de panificație și miere

-    282,43 mii lei pentru consumul de mere

Art.2 Se aprobă repartizarea pe trimestre a sumelor de la art. 1 astfel:

TOTAL

AN

Trim.1

Trim.2

Trim.3

Trim.4

Primăria Sectorului 1

4282,55

1349,00

236,00

1349,00

1348,55

Primăria Sectorului 2

5096,38

1605,00

280,00

1605,00

1606,38

Primăria Sectorului 3

4540,14

1430,00

250,00

1430,00

1430,14

Primăria Sectorului 4

4006,39

1262,00

220,00

1262,00

1262,39

Primăria Sectorului 5

4119,12

1298,00

226,00

1298,00

1297,12

Primăria Sectorului 6

3945,43

1243,00

217,00

1243,00

1242,43

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București și Consiliilor sectoarelor municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.02.2012.


--/7 -    3 (Z

uresti-primaria.ro    Pag 2


Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro