Hotărârea nr. 4/2012

HOTARAREnr. 4 din 2012-01-30 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI TAXEI MUNICIPALE PENTRU APA UZATA PENTRU ANUL 2012, CALCULATA CONFORM ANEXEI NR. 2 LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 317/2008

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cuantumului taxei municipale pentru apa uzată, pentru anul 2012, calculată conform anexei nr. 2 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 317/2008

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare Urbană - Direcția de Mediu - Unitatea de Implementare a Proiectului ISPA ,,Reabilitarea Stației de Epurare a Apelor Uzate ale Municipiului București”;

Văzând raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului, raportul Comisiei pentru utilități publice, raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare:

-    Hotărârea C.G.M.B. nr. 317/29.10.2008 privind aprobarea taxei municipale pentru apă uzată și aprobarea actului adițional la contractul de concesiune cu privire furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru municipiul București cu S.C. Apa Nova București S.A.;

în conformitate cu prevederile:

-    Memorandumului de Finanțare, semnat între Comisia Europeană și Guvernul României, referitor la asigurarea co-finanțării Măsurii ISPA nr. 2004/RO/16/P/PE/003, cu precădere art. 8.4 (b)

,,Conditionalităti”;

J 7    j    j »

-    Anexei D - „Obligațiile Primăriei” din Legea nr. 470/2006 pentru aprobarea Contractului de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Primăria Municipiului București pentru Proiectul privind Stația pentru tratarea apelor uzate București -Glina, Faza A, semnat la București la 29.05.2006;

-    Actului Adițional nr. 4507/04.12.2008, la Contractul de

Concesiune cu privire la furnizarea de servicii^lifnfântaf'^ pu apă și
canalizare pentru Municipiul București încheiat cu S.C. Apa Nova București S.A., în special art. 2 alin. 2.1 „Cuantumul Taxei Municipale pentru Apă Uzată”;

- Art. 24 și art. 36 alin. (1) din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă cuantumul Taxei Municipale pentru Apă Uzată pentru anul 2012, în valoare de 0,05 RON/m3 apă uzată, calculată conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în baza metodologiei de calcul aprobată prin anexa 2 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 317/2008.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și S.C. Apa Nova București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021305 55 00; www.bucurestl-primaria.ro

Pag 2
Serviciul Datoriei și Fluxul de Ntiy

ingșfrnfefrffift

!row —

Termene de Plata

28/05/2011    10/062011    20/110011    10/12/2011

X$8W«/2i$?    mM//    10/12/2012

38/050013    10/06/2013    28/11/2013    10/12/2013

28/05/2014    10/06/2014    28/11/2014    10/12/2014

28/0S/20IS    10/06/2015    28/11/2015    10/12/2015

5?

z^//\

Serviciul datoriei către BERD

\\    / I

fcy rS

Trageri, total

Euro

10,000,000

10,000,000

îo^Ja^nE1

>fo,

10,000,000

IO.OOU.OUO

10,000,000

10,000,000

10,000,000

ÎO.OOO.OUO

Taxa angajare imprumut, total

Euro

0

0

0

0 \

0

0

0

0

0

0

Sumă rambursată

Euro

466,873

466,873

466,873

466,87\

466,873

466.873

466,873

466,873

466,873

466,873

Suma rambursată cumulată

Euro

1.129,409

1,596,282

2,063,155

2,53O,O29\

2,996,902

3,463,775

3,930,648

4.397,521

4,864,395

5,331.26B

Dobândă aferentă plății

Euro

119,350

145,446

106,214

101,415

93,893

‘ 89,484

82,157

77.553

70,420

65.622

Total valoare scadentă (BERD)

Euro

386,223

612,319

573,087

S6B.288

560,767

556,357

549,030

544,426

537,293

532.495

Suma scadenta (memo)

Euro

n

0

0

7,936,845

0

7,469,971

0

7,003,098

0

6,536,225

0

6,069,352

0

5,602.479

0

5,135,605

0

4,668,732

U

-f

Serviciul datoriei către BEI

Tragere, total

Euro

25,000,000

25,000,000

25,000.000

25.000,000

25,000,000

25,000.000

25,000,000

25,000,000

25,000,000

25,000,000

Sumă rambursată

Euro

657,895

657,895

657,895

657,895

657,895

657,895

657,895

657,895

Suma rambursată cumulată

Euro

6S7.B9S

1,315,789

1,973,684

2,631,579

3,289,474

3.947,368

4,605,263

5,263,158

Dobândă qferentă

Euro

505,286

508,063

506,675

491,306

474,548

461,956

443,810

431,217

413,568

402,252

Total valoare scadentă (BEI)

Euro

505,286

S0BJI63

1,164,569

1.149,200

1,132,443

1,119,850

1,101,705

1,089,112

1,071,463

1,060,147

-<-;-

Valoare totală a Serviciului datoriei (euro)

Euro

586,223

505,286

612,319

508,063

573,087

1,164,569

568,288

1,149,200

560,767

1,132,443

556,357

1.119.850

549,030

1,101,705

544,426

1,089,112

537,293

1,071,463

532,495

1,060,147

Valoare totală a Serviciului datoriei (Ron)

RON

2,421,980

2,100,274

2,545,167

2,111,814

2,382,093

4,840,649

2,362,148

4,776,766

2,330,882

4,707,113

2,312,555

4,654,770

2,282,098

4,579,347

2,262,961

4,527,003

2.233,313

4,453,642

2,213,368

4,406,606

Recuperarea suinelor de către PMB

Sumă rambursată

RON

0

0

0

0

O

0

0

0

0

0

Plată totali/cumulativi

RON

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plăți totale

RON

2.421,980

2,100,274

2,545,167

2.111,814

2,382.093

4,840.649

2,362,148

4,776,766

2,330,882

4,707,113

2,312,555

4,654.770

2,282,098

4,579,347

2,262.961

4,527,003

2,233,313

4,453,642

2,213,368

4,406,606

Coniisioa'ne bancare

RON

6,055

5,251

6,363

5,280

5,955

12,102

5,905

11,942

5,827

11.768

5,781

11,637

5.705

11,448

5.657

11,318

5,583

11,134

5,533

11,017

încasări pe serviciile de apă uzată pe m3

Cumulat anul trecut

3

m

171,101,743

173,371,604

167,734,833

170,017,954

167,625,000

169,860.000

150,617,177

152,625.406

150.617.177

152,625,406

Anul trecut

3

m

54,528,589

2,269,861

54,836,891

2,283,122

53,789,000

2,235,000

48,331,379

2,008,229

48,331,379

2,008,229

Cumulat anul curent

3

m

30,260,675

112,897,942

0

31,141,000

0

113,836,000

0

27,981.324

0

102,285.799

0

27,981,324

0

102,285,799

0

27,981,324

0

102,285,799

0

Anul curent

3

m

30,260,675

0

82,637,267

0

31,141,000

0

82,695.000

0

27.981,324

0

74,304,474

0

27.981.324

0

74,304,474

0

27,981,324

0

74,304,474

0

încasări m3

3

m

84,789.264

0

84,907,128

0

85,977,891

0

84.978,122

0

81,770,324

0

76.539.474

0

76,312,703

0

76,312,703

0

76,312,703

0

76,312,703

0

Rata 1

3

m

54,528,589

2,269,861

54.836,891

2,283,122

53,789,000

2,235,000

48.331,379

2,008,229

48,331.379

2.00B.229

Rata 2

3

ra

30,260,675

84,907,128

31,141,000

84,978,122

27,981,324

76,539,474

27,981,324

76,312.703

27,981,324

76,312,703

Tarif

RON

0.1000 .

de la lan 2011

0,0500

de la Iau 2012

0.0500

de la iau 2013

0.0500

de la laa 2014

0.0500

from Jao201S

(perm3)

încasări *

RON

8.478.926

8,490,713

0

7,040,739

0

4,248,906

0

4,088,516

0

3,826,974

0

3,815,635

0

3,815,635

0

3,815,635

0

3,815,635

0

Plăti

RON

2.428,035

2,105,524

2,551,530

2,117,093

2,388,048

4,852.751

2,368.053

4,788,708

2,336,710

4,718,881

2,318,336

4,666,407

2,287,803

4,590,795

2,268,619

4,538,321

2,238,896

4,464,776

2,218,901

4,417.623

Sold

RON

29,961,033

27,855,508

34,543,385

32.426J92

37,967,605

33,114,854

36,003,027

31,214,319

33,961,355

29,242,475

31,689,521

27,023,114

29,428,547

24,837,752

27.197,504

22,659,183

24,984,731

20,519,955

22,801,905

18,384,282

Dobândă din Contul Escrow

RON

(1

748.694

0

888,622

1,007,320

0

995,230

0

938.409

0

877,600

0

812,736

0

748,808

0

685,217

0

622,652

Sold revizuit

RON

29,961,033

28,604,202

34.543,385

33,314.914

37,967,605

34,122,174

36.003,027

32,209.549

33,961,355

30,180,883

31,689,521

27,900,715

29,428,547

25,650,488

27,197,504

23,407,992

24,984,731

21.205,171

22,801,905

19,006.934 .

Sold necțpar

RON

4.657,054

4,668,623

4,505,141

7,240,799

7,220,804

7,156,761

7,125,417

7,055,590

7,037,216

6,984.742

6,954,210

6,878,598

6,859,414

6,806,940

6,777.217

6,703,672

6,683,677

6,636,524

6,608,964

6,544,458

t

Sold revizuit/Sold necesar

RON

6.43

6.13

7.67

4.60

526

4 77

5 05

4.57

4.83

4.32

4.56

4.06

4 29

3 77

401

3.49

3 74

3 20

3 45

2 90

Sold necesar - Sold revizuit

RON

25,303.979

23.935,579

30,038,244

26,074,115

30,746,801

26,965,413

28,877.609

25.153,958

26,924,139

23,196,141

24,735,311

21,022,117

22,569,133

18,843,548

20,420,287

16,704,320

18,301,053

14,568,647

16,192,941

12,462,477

Sold conform ejttrasufrrfbaiicgr

z.-% \S w oo5^

RON

Soldul actual Dec 2010

Soldul actual Dec 2011

Soldul actual Dec 2012

Soldul actual Dec 2013

Soldul actual Dec 2014

. \s .1 -UNifl/V

Taxă/de £olțțtarț-(nenide%a$ă)

roN\

173,606

118,000

118,000-

118,000

4.18,000

Taxă dț}cqlecțrfrș.(ifidefccită)

roU.'v

194,474

118,000

118,000

! 18,000

.XE::

EÎjîîfob..

■nr1

H i
A <_/)- Pc<sz^6 /^/.a^'^x>toMÂțl'£>Termene de Plata

28/05/2016    10/06/2016    28/11/2016    10/12/2016

28/B$g7    Wîl/zȘ^

"*^0/12/2017

28/05/2018    10/06/2018

28/11/2018

10/naoiB

28/05/2019

10fl>6/2019

28/11/2019

10/12/2019

27/05/2020    09/06/2020

27/11/2020

10/12/2020

28/05/2021

-2~

-t»

Serviciul datoriei către BERD

\ *

■s?//1

Trageri, total

Euro

10,(100,000

10,000,000

I0,000,flh^\

Vîiytifrono

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

Taxa angajare împrumut, total

Euro

0

0

0

0

0

0

A

0

0

0

Sumă rambursată

Euro

466,873

466,873

466,873

466,873

466,873

466,873

466,873

466,873

466,873

466,873

Suma rambursată cumulată

Euro

5,798,141

6,265,014

6,731,887

7,198,761

7,665,634

8,132,507

8,599,380

9,066,254

9,533,127

10.000,000.00

Dobândă aferentă plății

Euro

59,008

53,690

46,947

41.759

35,210

29,828

23.473

17,897

(1.737

5.966

0

Total valoare scadentă (BERD)

Euro

525,881

520,564

513,820

508,632

502,083

496,701

490,347

484,770

478,610

472,839

1.

0

Suma scadenta (memo)

Euro

4,201,859

0

3,734,986

0

3,268,113

0

2,801,239

0

2.334366

0

1,867.493

A

t,400,620

0

933,746

0

466,873

0

0

l

; "i j-c

Serviciul datoriei către BEI

1 r l{

Tragere, total

Euro

25,000,000

25,000,000

25,000,000

25,000,000

25,000,000

25,000,000

25,000,000

25,000,000

25,000,000

25.000,000

1

Sumă rambursată

Euro

657,895

657,895

657,895

657,895

657,895

657,895

637,895

657,895

657,895

657,895

1 't>'- •

Suma rambursată cumulată

Euro

5,921.053

6,578,947

7,236,842

7,894,737

8,552.632

9,210,526

9,868,421

10,526,316

tl,184,211

11,842,105

' !. i

Dobândă aferentă

Euro

386,772

372,680

357,200

345,853

328,666

3(7,031

299,843

288,208

270,061

261,974

Total valoare scadentă (BEI)

Euro

1,044,667

1,030,574

1,015,094

1,003,748

986,560•

974,926

957,738

946,103

927,956

919,869*,

Valoare totală a Serviciului datoriei (euro)

Euro

525,881

1,044,667

520,564

1,030,574

513,820

1,015,094

508,632

1,003,748

502,083

986360

496,701

974,926

490347

957,738

484,770

946,103

478,610

927,956

472,839

919,869

0

Valoare totală a Serviciului datoriei (Ron)

RON

2,185,876

4J42J61

2,163,775

4,283,686

2,135,744

4,219,341

2.114,182

4,172,179

2,086,959

4,100,737

2,064,588

4,052376

2,038,175

3,980,934

2,014,995

3,932,573

1,989,390

3,857,143

1,965,402

3,823,526

0

Recuperarea sumelor de către PMB

Suma rambursată

RON

0

0

0

0

0 '

0

O

0

0

0

Plată totală/cumulativi

RON

0

0

0

0

0

0

0

0

0 ’

Plăți totale

RON

2.185,876

4.342,261

2,163,775

4,283,686

2.135,744

4,219,341

2,114,182

4,172,179

2.086,959

4,100,737

2,064,588

4,052,376

2,038,175

3,980.934

2,014,995]

3,932,573

f,989,39Q

3,857.(43

1,965,402

3.823,526

• H,    0

Comisioane bancare

RON

5,465

10,856

5,409

10,709

5,339

10,548

5,285

10.430

5,21^

10,252

5,161

10 131

5,095

9,952

5,037

9,831

4,973

9,643

4,914

9,559

0

încasări pe serviciile de apă uzată pe m3

Cumulat anul trecut

m

150,617,177

152,625,406

150,617,177

152,625,406

150,617,177

152,625,406

150,617,177

152,625,406

150,617,177

152,625,406

150,617,177

Anul trecut

>

m

48,331,379

2,008,229

48,331,379

2,008,229

48,331,379

2,008,229

48,331,379

2,008,229

48,331,379

2,008,229

48,331,379

Cumulat anul curent

9

m

27,981,324

0

102,285,799

0

27,981,324

0

102,285,799

0

27,981,324

0

102,285,799

0

27,981,324

0

102,285,799

0

27,981,324

0

102,285,799

0

27,981,324

Anul curent

î

m

27,981,324

0

74,304,474

0

27,981,324

74,304,474

0

27,981,324

0

74,304,474

0

27.981,324

0

74,304,474

0

27,981,324

0

74,304,474

0

27,981,324

încasări m3

m

76,312,703

0

76,312.703

0

76,312,703

0

76,312,703

0

76,312.703

0

76.312,703

0

76,312,703

0

76,312,703

0

76,312,703

0

76,312,703

0

76,312.703

Rata I

3

m

48,331,379

2,008,229

48,331,379

2,008.229

48.33J.379

2,008,229

48.331.379

2,008,229

48,331379

2,008,229

48,331,379

Rata 2

3

m

27,981,324

76,312,703

27,981,324

76,312,703

27,981,324

76,312,703

27,981.324

76,312,703

27,981,324

76,312,703

27,981,324

Tarif

RON

8.0600 .

from «Iau 2016

.0.0600

from Jm 2017

0,0600

fraa Jiu 2018

0.0600

from Jan 20(9

0.0600

from Jan 2020

L

0.0508.

(perm3)

■H ■■

încasări

RON

4,095,448

0

4,578,762

0

4,578,762

0

4,578,762

0

4,578,762

0

4,578,762

o‘

4,578,762

0

4,578,762

0

4,578,762

0

4,578,762

0

4,298,949

Plăti

RON

2,191,341

4,353,117

2,169,184

4,294,395

2,141,083

4,229,889

2,119,467

4,182,609

2,092,177

4,110,989

2,069,750

4,062,507

2,043,270

3,990,887

2,020,033

3,942,404

1,994,363

3,866.786

1,970,315

3,833,085

0

Sold

RON

20,911,042

16,557,925

19.531,179

15.236,784

18,190,569

13,960,680

16,897,534

12,714,925

15,641,857

11,530,868

14,443,980

10,381,473

13,286,561

9,295.674

12,190,570

8,248,166

11,137,119

7,270,333

10,152,885

6,319.801

10,864,420

Dobândă din Contul Escrow

RON

0

563,676

0

516,107

0

477,558

0

440,347

0

404,100

0

369,595

0

336,166

0

304,555

0

274.105

0

245,671

0

Sold revizuit

RON

20,911,042

17,121,601

19,531,179

15,752,890

18,190,569

14,438,239

16,897,534

13,155,271

15,641,857

11,934,968

14,443,980

10,751,069

13,286,561

9,631,840

12,190,570

8,552,720

11,137,119

7.544,438

10,152,885

6,565,471

>0,864,420

Sold necesar

RON

6,522,301

6.463,579

6,435,478

6,370,972

6,349,356

6,302,076

6,274,786

6,203,166

6,180,739

6,132,256

6,105,777

6,034,157

6,010,919

5,962,437

5,936,767

5,861,149

5,837,101

5,803,400

3,833,085

3,758,988

3,758,988

Sold revizuît/5>djd.nef£5ăț7

hpN

3.21

265

3.03

2.47

2,86

2.29

2.69

2.12

2.53

1.95

2.37

1.78

2.21

1.62

2.05

1.46

1.91

1.30

2.65

1.75

2.89

, >o!d/rîdce^ai\jSold revrâmc

5țto

14,388.741

10,658,022

13,095.701

9,381.918

11.841,213

8,136.162

10,622,748

6,952,106

9,461,118

5,802,711

8,338,203

4,716,912

7375,642

3,669.403

6,253,802

2,691,571

5,300,018

1,741,038

6,319,801

2,806,483

7,t05,432

A- • / “    \

iMd cofffo/m'eXtfMuliirbanca\

\ ii^ X ' /;X.    "•X'T'-A

n

ROM. '

Soldul aciuai Dec 2015

Soldul actual Dec 2016

Soldul aciuai Dec2017

Soldul actual Dec 2018

Soldul actual Dec 2019

Soldul actual I

li m i {    .. .    ? / i

!

țr$xa^e fcolectare (heindexită) ■

RON !

/?

118.000

118.000

118,000

118,000

Tyi^dfpEalectafe'^indexatăj /

SON /;

Z /

1(8,000

118.000

118,000

118,000

ii

Termene de Plata

10/06/2021 28/11/2021 10/12/2021

M/0UBZ2 ~3&/qaap2£$

1642/2022

28/05/2023    10/06/2023    28/11/1023    10/11/2023

28/05/2024    10/06/2024    28/11/2024    10/12/2024

28/05/2025    10/06/2023    28/11/2025    10/12/2025

28/05/2026    10/06/2026

ăi» ic

Serviciul datoriei către BERD

_

c

Trageri, total

Euro

10,000,00(1

10,000,00^

//A.

10,008,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

Taxa angajare împrumut, total

Euro

0

0 x

0

0

0

0

0

0

0

Sumă rambursată

Euro

_

Suma rambursată cumulată

Euro

_

Dobândă aferentă plății

Euro

0

0

0

\

0

0

0

0

0

0

0

Total valoare scadentă (BERD)

Euro

0

0

0

\

0

Suma scadenta (memo)

Euro

\

\

' ' Ml '

Serviciul datoriei către BEI

-r 1

Tragere, total

Euro

25,000,000

25,000,000

25,000,000

25,000,000

25,000,000

25,000,000

25,000,000

25,000,000

25,000,000

25,000,000

25,000,ooq

Sumă rambursată

Euro

657,895

657,895

657,895

657,895

657,895

657,895

657,895

657,895

657,895

657,895

657‘.8$J)

Suma rambursată cumulată

Euro

12,500,000

13,157,895

13,815,789

14,473,684

15,131,579

15,789,474

16,447.368

17,105,263

17,763,158

18,421,053

19,078,947

Dobândă aferentă

Euro

244,192

233,343

216,942

206,093

189,692

178,843

163,830

150,205

135,192

124,343

lO^W' ‘

Total valoire scadentă (BEI)

Euro

902,087

891,238

874,837

863,988

847,587

,836,738

821,725

808,100

793,087

782,238

765,837

Valoare totală a Serviciului datoriei (euro)

Euro

902,087

0

891,238

0

874,837

0

863,988

0

847,587

O

836,738

0

821.725

0

808,100

0

793,087

0

782438

0

765,837

Valoare totală a Serviciului datoriei (Ron)

RON

3,749,614

0

3,704,520

0

3,636,346

0

3,591,253

0

3,523,079

0

3,477,985

0

3,415,582

0

3,358,948

0

3,296,544

0

3,251,451

0

3,183,277

Recuperarea sumelor de către PMB

Sumă rambursată

RON

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plată totaiă/cumuiativâ

RON

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plăți totale

RON

3,749,614

0

3,704,520

0

3,636,346

0

3,591,253

0

3,523,079

0

. . 3.477,985

0

3,415,582

0

3,358,948

0

3,296,544

0

3,251,451

0

3,183.277

Comisioane bancare

RON

9,374

0

9,261

0

9,091

0

8,978

0

8,808

0

8,695

0

8.539

0

8,397

0

8,241

0

8,129

0

7,958

încasări pe serviciile de apă uzată pe m3

Cumulat anul trecut

j

152,625,406

150,617,177

152.625,406

150,617,177

152,625,406

150,617,177

152,625,406

150,617,177

IS2.625.406

150,617.177

Anul trecut

j

m

2,008,229

48,331,379

2,008,229

48,331,379

2,008.229

48,331,379

2,008,229

48,331,379

2,008,229

48,331,379

Cumulat anul curent

3

m

0

102,285,799

0

27,981,324

0

102.285,799

0

27,981,324

0

102,285.799

0

27,981,324

0

102,285,799

0

27,981,324

0

102,285,799

0

27.9B1.324

0

Anul curent

3

m

0

74,304,474

0

27,981,324

0

74,304,474

0

27,981.324

0

74,304,474

0

27,981,324

0

74,304,474

0

27.981,324

0

74,304,474

0

27,981,324

0

încasări m3

s

IU

0

76,312,703

0

76,312,703

0

76,312,703

0

76,312,703

0

76,312,703

0

76.312,703

0

76,312,703

0

76,312,703

0

76,312,703

0

76,312,703

0

Rata 1

3

m

2,008,229

4B,331,379

2,008,229

48,331,379

2,008,229

48,331,379

2,008,229

48.331,379

2,008,229

48,331,379

Rata 2

3

m

76,312,703

27,981,324

76,312,703

27,981,324

76,312,703

27,981,324

76,312,703

27,981,324

76,312,703

27,981,324

Tarif

RON

from Jan 2021

0.0400

froto Jan 2022

0.0400

from Jan 2023

0.0400

from Jan 2024

0.0400

frum Jan 2025

0.0400

From Jan 2026

fperm3

încasări '

RON

0

3,815,635

0

3,535,822

0

3,052,508

0

3,052,508

0

3,052,508

0

3,052,508

0

3,052.508

0

3,052,50B

0

3,052,508

0

3,052,508

-“-1—r

0

Plăti

RON

3,758,988

0

3,713,781

0

3,645,437

0

3,600,231

0

3,531,887

0

3,486,680

0

3.424,121

0

3,367.345

0

3,304,786

0

3,259,579

0

3,191,235

Sold

RON

7,105,432

11,159,256

7,445,474

11.236,338

7,590,900

10,905,133

7,304,903

10,617,594

7,085,707

10,390,086

6,903,405

10,201,327

6,777,206

10,069,763

6,702,418

9,991,250

6,686,464

9,973,082

6,713,S03

9,999,632

6,808,397

Dobândă din Contul Escrow

RON

238,188

0

255,041

0

261,725

0

260,183

0

251,871

0

245,413

0

240,049

o-

236,324

0

234,110

0

233.621

0

234,399

Sold revizuit

RON

7,343,621

11,159.256

7,700,516

11,236,338

7.852,625

10.905,133

7,565,086

10,617,594

7,337,578

10,390,086

7,148.819

10,201,327

7,017,255

10,069,763

6,938,742

9,991,250

6,920,574

9,973,082

6,947,124

9,999,632

7,042,796

Sold necțțar

RON

3.713,781

3,713,781

3,645,437

3,645,437

3,600,231

3.600,231

3,531,887

3,531,887

3.486.680

3.486,680

3,424,121

3,424,121

3,367,345

3,367,345

3,304,786

3.304,786

3,259,579

3,259,579

3,191,235

3,191.235

3,146,029

1

Sold revizuit/Sold necesar

RON

1.98

3.00

2.11

3.08

2.1B

3.03

2 14

3.01

2.10

2.98

2.09

298

2.08

2.99

2.10

3.02

2.12

3.06

2.18

3.13

2.24

Sold necesar - Sold revizuit

RON

3,629,839

7,445,471

4,055,078

7,590,900

4,252,395

7.304,903

4,033,199

7,085.707

3,850,897

6,903,405

3,724,698

6,777,206

3,649,910

6,702,418

3,633,956

6,686,464

3,660,995

6,713,503

3,755,889

6.808,397

3,896,767

Sold conform extrasulqi’bjîncafc^

ec 2020

Soldul actual Dec 2021

Soldul actual Dec 2022

Soldul actual 1

ec 2023

Soldul actual Dec 2024

Soldul actual Dec 2025

7    •- ' v

w

Taxă de colețlare^neindexaîă^

ROPK-'

X

S )l 18,000

118,000

118,000

118,000

118.^

MlJN/Cyz

Taxă,de colectare (indexată)

RON?-

_

/118.000

_

118,000

118,000

] 18,000

i)44£~v

Sir-

<CO


Termene de Flata

28/11/2026 10/12/2026

28/05/2027    10/06/2027 | £38/11/2$3? ;

—î ujSj?2027

Tă^2fl2ț    10/06/2028    28/11/2028

10/12/2028

2MK/2029

IMW2Q29

28/11/2029

10/12/2029

20/05/2030

10/06/2030

28/11/2030

10/12/2030

„C7A

Serviciul datoriei către BERD

5-5

s//c^

>//-K-

Trageri, total

Euro

in.non.niifl

10,000,008

i/^rio.ooofcaik

10,000,000

îo.noo.ooo

10,000,000

lo.oofl.onn

10,000,000

Taxa angajare imprumut, total

Euro

n

0

° Y

0

0

0

n

0

Sumă rambursată

Euro

v

Suma rambursată cumulată

Euro

A

Dobândă aferentă plății

Euro

0

0

0

0

u

0

'0

0

0

0

Total valoare scadentă (BERD)

Euro

\

Suma scadenta (memo)

Euro

Serviciul datoriei către BEI

Tragere, total

Euro

25,000,000

25,000,000

25,000,000

25,000,000

25,000,000

25,000.000

25,000,000

25,000,000

25,000,000

Sumă rambursată

Euro

657,895

657,895

657,895

657,895

657,895

657,895

657,895

657,895

657,895

Suma rambursată cumulată

Euro

19,736,842

20,394,737

21,052,632

21.710.526

22,368.421

23,026,316

23,684,211

24,342,105

25,000,000

Dobândă aferentă

Euro

97,093

86,783

76,655

62,362

49,458

43,518

35,110

21,150

12,742

Total valoare scadentă (BEI)

Euro

754,988

744,678

734,550

720,257

707,352

701,413

693.005

679,045

670,637

Valoare totală a Serviciului datoriei (euro)

Euro

0

754,988

0

744,678

0

734,550

0

720,257

0

707,352

0

701,413

693,005

0

679,045

0

670,637

Valoare totală a Serviciului datoriei (Ron)

RON

0

3,138,183

0

3,095329

0

3,053,229

0

2,993,820

0

2,940,181

0

2,915,493

2,880,545

0

2,822,517

0

2,787,568

Recuperarea sumelor de către PMB

Sumă rambursată

RON

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plată totaiâ/cumulativă

RON

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plăți totale

RON

0

3,(38,183

0

3,095,32$

0

3.053,229

0

2,993.820

0

2,940,181

0

2,915,493

0

2,880,545

0

2,822,517

0

2,787,568

Comisioane bancare

RON

0

7,845

0

7,738

0

7,633

0

7.485

0

7,350

0

7,289

0

7,201

0

7,056

0

6,969

încasări pe serviciile de apă uzată pe m3

Cumulat anul trecut

m

152,625,406

150,617.177

152,625.406

150,617,177

152,625,406

150,617.177

152,625,406

150,617.177

152,625,406

Anul trecut

m*

2,008,229

48,331,379

2,008.229

48,331,379

2,008,229

48.331.379

2,008,229

48.331,379

2,008,229

Cumulat anul curent

3

m

102,285,799

0

27,981,324

0

102.285,799

0

27,981,324

0

102,285.799

0

27,981,324

0

102,285,799

0

27.981,324

0

102,285,799

0

Anul curent

3

m

74.304.474

0

27,981,324

0

74,304,474

0

27,983,324

0

74,304,474

0

27,981,324

0

74,304,474

0

27,981,324

0

74,304.474

0

încasări m1

3

m

76.312,703

0

76,312,703

0

76,312,703

0

76,312,703

0

76,312,703

0

76,312,703

0

76,312,703

0

76,312,703

0

76,312.703

0

Rata i

3

m

2,008,229

48,331,379

2,008,229

48.331,379

2,008,229

48,331,379

2,008,229

48.331.379

2,008,229

Rata 2

m3

76,312,703

27,981,324

76,312,703

27,981,324

76,312,703

27,981,324

76,312,703

27,981.324

76,312,703

Tarif

RON

0.0300

from Jan 2027

0.0300

from Jan 2028

.    0.0300

front Jan 2029

0.0000

from Jau 2030

fpcrmJ

Încasări

RON

3,052,508

0

2,772,695

0

2,289,381

0

2,289.381

0

2,289,381

0

2,289,381

0

2,289,381

0

1,449,941

0

0

0

Plăti

RON

0

3,146,029

0

3,103,067

0

3,060,862

0

3,001,305

0

2,947,531

0

2,922,782

0

2,887,746

0

2.829,573

0

2,794,537

Sold

RON

10,095,304

6,949,275

9,959,130

6,856,063

9,383,342

6,322,480

8,841.225

5,839,920

8,343,088

5,395,557

7,884,542

4,961,760

7,437,688

4,549,941

6,173,691

3,344,118

3,495,687

701,150

Dobândă din Contul Eserow

RON

0

237,160

0

237.898

0

229,364

0

213,787

0

199,604

0

186.546

0

173,808

0

. 151,569

0

98,811

Sold revizuit

RON

10,095,304

7,186,435

9,959,130

7,093,961

9.383,342

6,551.844

8.841,225

6,053,707

8,343,088

5,595,161

7,884,542

5,148,306

7,437,688

4,723.750

6,173.691

3,495,687

3,495.687

799,960

Sold necesar

RON

3,146,029

3,103,067

3,103,067

3,060,862

3,060,862

3,001,305

3,001,305

2,947,531

2,947,531

2,922,782

2.922,782

2,887,746

2,887,746

2,829.573

2,829,573

2,794.537

2,794,537

0

-■

Sold revizuit/Sold necesar

RON

3 21

2.32

3.21

2.32

3.07

2.18

2.95

2.05

2.83

1.91

2.70

1.78

2.58

1.67

2.18

1.25

1.25

Sold necesar - Sold revizuit

RON

6,949,275

4,083,368

6,856,063

4,033,099

6.322,480

3,550,539

5.839,920

3,106,176

5,395,557

2,672,379

4,961,760

2,260,560

4,549,941

1.894,177

3,344,118

701,150

701.150

799,960

■-■----

Sold conform-«JiI^i^î|u^8Îfe^^

RON

Soldai actual Dec 2026

Soldul actual Dec 2027

Soldul actual Dec 2028

Soldul actual Dec 2029

A

Taxă de colectafe(neindeî&t4)

ll8,0j#

118,000

1 ts.wo

118,000

118,000

i* Taia de coledtare,(ind£țață) \

RON'?

11^30

118.000

118,000

(18.000

118,000.-/A.


W'n'..


.... .DATE FINANCIARE

A Trageri - BEI Valoare Max Tragere - 25milioane Valoare minima Tragere - 3milioane Nr. Max Trageri - 8


B    Trageri-BERD

Valoare Max Tragere - lOmilioane Valoare Min Tragere - 0.5milioane


Rata dobânzii BEI


Dobanda necapitalizata

Rata fixa a


Suma

3,574,016.00

29-May-08

3,600,000.00

23-Apr-09

3,000,000.00

21-Aug-09

4,000,000.00

20-0ct-09

5.000,000.00

11-Mar-10

3,000,000.00

ll-Jun-10

,2,825,984.00

6-Dec-!0

1

, 25.00R000 Zo)1

2

3

4

5

6

7

8 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 Total Sold


3,790,756.50

2I-Jun-07

424,167.00

15-Mar-08

265,717.78

22-Aug-08

214,565.57

17-Oct-08

11,358.99

27-Mar-09

105,006.25

3 l-Jul-09

10,858.67

16-Sep-09

25,680.90

5-Oct-09

25,795.95

4-Nov-09

18,706.10

18-Jan-l0

160,541.29

22-Jan-lO

1,209,501.68

15-Mar-l0

476,825.77

6-May-10

237,764.15

l-Jun-10

662,693.94

9-Jul-10

360,988.78

19-Aug-10

218,996.76

16-Sep-10

565,021 62

16-Nov-lO

225,587.72

22-Nov-10

198,957.08

lO-Dec-10

129,259.26

31-Jan-U

137,832.38

18-Mar-l 1

410,782.41

18-Mar-ll

112,633.45

20-Apr-ll

9,337,464.30

662,535.70


1

4.685%

2

4.284%

3

4.381%

4

4.142%

5

3.923%

6

3.400%

7 •

3.412%

8


Actual

Actual

Estimat

Estimat

Estimat

Estimat

Estimat

Estimat


x-I*țgcerituhdeY«upfir&re

AratapîOpbîfia cumulata din suma facturata in a doua luna

Luna

Procentul de

recuperare

Comentarii

1

2

V    3

l    d

4

.    5

6

7

6

0%

0%

45%

81%

63%

65%

90%

95%

Cost suportat de client

Cost facturat neachitat inca de client

Procent de clienti care au plătit integral

Procent cumulativ de clienti care au plătit integral Procent cumulativ de clienti care au plătit integral Procent cumulativ de clienti care au plătit integral Procent cumulativ de clienti care au plătit integral Procent cumulativ de clienti care au plătit integral

Datorii neachitate de 5% din clienti

Taxa colectata, inflație, rata de schimb-conform act adițional la contractul de concesiune

Rata dobânzii BERD

Dobanda calculata pe valoarea totala scadenta cu o zt inainte de plata Dobanda semi-anuaJa calculata 180/360 x dobanda anuala


Perioada de gratie-nescutita de dobanda Rata


Date dobânzii

5/28/2007

0.000%

11/28/2007

4.253%

5/28/2008

4.525%

11/28/2008

4.915%

5/28/2009

2.660%

11/28/2009

0.830%

5/28/2010

0.763%

11/28/2010

• 0.876%

5/28/2011

1.180%

11/28/2011

1.708%

5/28/2012

1.0%

11/28/2012

1.0%

5/28/2013

1.0%

11/28/2013

1.0%

5/28/2014

1.0%

11/28/2014

1.0%

5/28/2015

1.0%

11/28/2015

1.0%

5/28/2016

1.0%

11/28/2016

1.0%

5/28/2017

1.0%

11/28/2017

1.0%

5/28/2018

1.0%

11/28/2018

1.0%

5/28/2019

1.0%

11/28/2019

1.0%

5/27/2020

1.0%

11/27/2020

1.0%


Actual

4.253

Actual

4.525

Actual

4.915

Actual

2.660

Actual

0.830

Actual

0.763

Actual

0.876

Actual

1.18043

Estimat

Estimat

Estimat

Estimat

Estimat

Estimat

Estimat

Estimat

Estimat

Estimat

Estimat

Estimat

Estimat

Estimat

Estimat

Estimat

Estimat

Estimat

Estimat

1.708HO

DATE FINANCIARE

A Trageri * BEI Valoare Max Tragere - 25milioane Valoare minima Tragere - 3 milioane Nr. Max Trageri - 8

B    Trageri - BERD

Valoare Max Tragere - IOmilioane Valoare Min Tragere - O.Smilioane

Rata dobânzii BEI


Dobanda necapitalizata

Rata fixa a


Suma

3,574,016.00

29-May-08

3,600,000.00

23-Apr-09

3,000,000.00

21-Aur-09

4,000,000.00

20-0ct-09

5,000,000.00

11-Mar-10

3,000,000.00

11-Jun-10

.2,825,984.00

6-Dec-10

"T—-

. 25,000,000 <0/1

2

3

4

5

6

7

8 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 Total Sold


3,790,756.50

21-Jun-07

424,167.00

15-Mar-OS

265,717.78

22-Aug-08

214,565.57

!7-Oct-08

11,358.99

27-Mar-09

105,006.25

31-Jul-09

10,858.67

16-Sep-09

25,680,90

5-Oct-09

25,795.95

4-Nov-09

18,706.10

18-Jan-lO

160,541.29

22-Jan-10

1,209,501.68

15-Mar-10

476,825.77

6-May-10

237,764.15

l-Jun-10

662,693.94

9-Jul-10

360,988.78

19- Aur- 10

218,996.76

16-Sep-lO

565,021 62

16-Nov-lO

225,587.72

22-Nov-lO

198,957.08

10-Dec-10

129,259.26

31-Jan-li

137,832.38

18-Mar-ll

410,782.41

18-Mar-ll

112,633.45

20-Apr-11

9,337,464.30

662,535.70


1

4.685%

2

4.284%

3

4.381%

4

4.142%

5

3.923%

6

3.400%

7

3.412%

8


Actual

Actual

Estimat

Estimat

Estimat

Estimat

Estimat

Estimat


^BțqcențuI^eVecuptfr'are

AratafTOportfacumulaia din suma facturata in a doua luna


Luna

Procentul de

recuperare

Comentarii

ii 1

4

5

6

7

8

0%

0%

45%

81%

83%

85%

90%

95%

Cost suportat de client

Cost facturat neachitat inca de client

Procent de clienti care au plătit integral

Procent cumulativ de clienti care au plătit integral Procent cumulativ de clienti care au plătit integral Procent cumulativ de clienti care au plătit integral Procent cumulativ de clienti care au plătit integral Procent cumulativ de clienti care au plătit integral

Datorii neachitate de 5% din clienti

Taxa colectata, inflație, rata deschimb-conform act adițional la contractul de concesiune |    118,000 ~|RON+    |    11%, lf>/=    |    12,336,000]

.I

Rata dobânzii BERD

Dobanda calculata pe valoarea totala scadenta cu o zi inainte de plata Dobanda semi-anuala calculata 180/360 x dobanda anuala Perioada de gratie-nescutita de dobanda

Rata

Date dobânzii


5/28/2007

0.000%

11/28/2007

4.253%

5/28/2008

4.525%

11/28/2008

4.915%

5/28/2009

2.660%

11/28/2009

0.830%

5/28/2010

0.763%

11/28/2010

. 0.876%

5/28/2011

1.180%

11/28/2011

1.708%

5/28/2012

1.0%

11/28/2012

1.0%

5/28/2013

1.0%

11/28/2013

1.0%

5/28/2014

1.0%

11/28/2014

1.0%

5/28/2015

1.0%

11/28/2015

1.0%

5/28/2016

1.0%

11/28/2016

1.0%

5/28/2017

1.0%

11/28/2017

1.0%

5/28/2018

1.0%

11/28/2018

1.0%

5/28/2019

1.0%

11/28/2019

1.0%

5/27/2020

1.0%

11/27/2020

1.0%


Actual

4.253

Actual

4.525

Actual

4.91S

Actual

2.660

Actual

0.830

Actual

0.763

Actual

0.876

Actual

1.18043

Estimat

1.708

Estimat

Estimat

Estimat

Estimat

Estimat

Estimat

Estimat

Estimat

Estimat

Estimat

Estimat

Estimat

Estimat

Estimat

Estimat

Estimat

Estimat

Estimat
; .‘f ir

i

(Escrow Account) dobanda acordata de banca ROBID - bank defined reduction (fixed to end 2010) (to be updated)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Jan

14%

8%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

Feb

14%

8%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

Mar

14%

7%

.6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

Apr

13%

5%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

May

10%

5%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6% .

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

June

10%

7%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

July

6%

7%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

Aug

9%

7%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

Sept

9%

7%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6% .

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

Oct

8%

7%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%.,.

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

Nov

8%

7%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

; 6%

Dec

8%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

Reducere |    0.25    |    0.25    |    0.2S    |    0.25    |    0.25    |    0.25 l 0.25    |    0,25    | 0.25 |    0,25    |    0.25    |    0 25    | 0.25 |    0,25    |    0.25    | 0-25 | 0.25 | 0.25 |    0,25 |    0 25 |    0.25 |    0.25 |

media jan-may iunie

media iulie-noie dec

12.69%

6.14%

5.80%

5.80%

5.80%

5.80%

5.80%

5.80%

5.80%

5.80%

5.80%

5.80%

5.80%

5.80%

5.80%

5.80%

5.80%

5.80%

5.80%

5.80%

5.80%

5.80%

9.58%

6.55%

5.80%

5.80%

5.80%

5.80%

5,80%

5.80%

5.80%

5.80%

5.80%

5.80%

5.80%

5.80%

5.80%

5.80%

5.80%

5.80%

5.80%

5.80%

5.80%

5.80%

7.77%

6.43%

5.80%

5.80%

5.80%

5.80%

5.80%

5.80%

5.80%

5.80%

5.80%

5.80%

5.80%

5.80%

5.80%

5.80%

5.80%

5.80%

5.80%

5.80%

5.80%

5.80%

7.75%

6.05%

5.80%

5.80%

5.80%

5.60%

5.80%

5.80%

5.80%

5.80%

5.80%

5.80%

5.80%

5.80%

5.80%

5.80%

5.80%

5.80%

5.80%

5.60%

5.60%

5.80%

G Comisioane bancare

l «,    0,25)% din plățile efectuate

Date intrare

2007

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Populația Municipiului București

1,996,814

1,934,449

1,929,615

1,927,559

1,924,959

1,922,072

1,919,477

1,916,885

1,914,298

1,911,000

2,104,920

2,104,920

2,104,920

2,104,920

Populația conectata la rețeaua de canalizare

83.7%

86.0%

86.2%

86.1%

86.3%

86.4%

86.7%

87.0%

98.0%

98.0%

81.5%

81.5%

81.5%

81.5%

Consumul mediu anual de apa pe cap de locuitor (1/hd)

254

228

185

163

145

185

185

185

194

190

163

163

163

163

Procentul de apa care se intoarce in canalizare

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

95%

95%

100%

100%

Volumul de apa industriala facturat (milioane m3)

143.4

128

108.3

96.8

85.7

80

75

70

65

60

17

17

60

60

Volumul de apa uzata din comunitățile invecinate (milioane m3 pe an)

0

0

0

0

0

0

o

0

0

0

3.99

0

0

0

Volumul lunar de apa uzata

15,883,384

15,486,234

15,089,015

16,335,055

15,674,846 ,

14,417,000

9,392,161

13,388,194

13,388,194

181,068,178    196,020,659    188,098,152    173,004,000

15,089,015    14,900,000.00


Valori lunare

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Jan

15,303,062

14,691,424

14,900,000

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

k

Feb

16,172,410

14,537,544

14,338,725

14,900,000

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

1

Mar

16,454,520

15,005,790

14,405,513

14,900,000

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

Apr

16,003,880

15,648,321

14,929,079

14,900,000

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

. 13,388,194

13,388,194

13,388,194

r

May

16,258,700

15,035,565

14,906,548

14,900,000

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

June

15,733,985

16,183,788

14,776,855

14,900,000

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

July

16,311,159

15,137,189

14,879,926

14,900,000

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

Aug

18,204,110

15,467,100

15,154,957

14,900,000

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

,,    >    Sept

16,152,480

14,939,393

15,220,810

14,900,000

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

—\    °ct

14,907,361

15,102,655

15,220,810

14,900,000

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

\ X V \\Nov

14,035,514

14,874,816

15,220,810

14,900,000

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

'''-A oiiDec

15,382,658

15,261,202

15,220,810

14,900,000

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

•Tz.-'

/ j    jj

v.’-I

/ / <4)0*»!

175,616,777

182,496,425

178,966,268

178,800,000

160,658,322

160,658,322

160,658,322

160,658,322

160,658,322

160,658,322

160,658,322

160,658,322

160,658,322

160,658,322

?    /    7/

48,630,810

60,494,717

58,364,741

59,600,000

53,552,774

53,552,774

53,552,774

53,552,774

53,552,774

53,552,774

53,552,774

53,552,774

53,552,774

53,552,774

"<2/ &.//

. 146,198,605

152,360,407

148,524,647

149,000,000

133,881,935

133,881,935

133,881,935

133,881,935

133,881,935

133,881,935

133,881,935

133,881,935

133,881,935

133,881,935

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023 .

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2,104,920

2,104,920

2,104,920

2,104,920

2,104,920

2,104,920

2,104,920

2,104,920

2,104,920

2,104,920

2,104,920

2,104,920

2,104,920

2,104,920

2,104,920

2,104,920

81.5%

81.5%

81.5%

81,5%

81.5%

81.5%

81.5%

81.5%

81.5%

81.5%

81.5%

81.5%

81.5%

81.5%

81.5%

81.5%

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

0

0

0

0

0

0

0

0

. 0

0

0

0

0

0

0

0

=14388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,1,94

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194
2025

2026

2027

2028

2029

2030

'13*388,194i

# 13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

.13;388,194

' 13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,3^8,19.4-''

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

"J3,3.88/194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

=f3','388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194

13,388,194


O

A

<*_> •&

A.    jS?

îak


160,658,322

160,658,322

160,658,322

160,658,322

160,658,322

160,658,322

160,658,322

160,658,322

53,558,774

53,552,774

53,552,774

53,552,774

53,552,774

53,552,774

53,552,774

53,552,774

133,89U935

133,881,935

133,881,935

133,881,935

133,881,935

133,881,935

133,881,935

133,881,9359-