Hotărârea nr. 39/2012

HOTARAREnr. 39 din 2012-02-23 PRIVIND ACORDAREA UNOR AJUTOARE FINANCIARE DE URGENTA JUDETELOR VRANCEA SI BUZAU AFECTATE DE NINSORILE ABUNDENTE

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare financiare de urgență județelor Vrancea și Buzău afectate de ninsorile abundente

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Operațiuni;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) și art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI H OTĂRĂȘT E:

Art.1 Se aprobă acordarea sumei de 2.000.000 lei județelor Vrancea și Buzău, afectate de ninsorile abundente din lunile ianuarie -februarie 2012, astfel:

a)    Județul Vrancea 1.000.000 lei

b)    Județul Buzău 1.000.000 lei

Art.2 Primarul General al Municipiului București va include aceste sume în bugetul propriu al Municipiului București pe anul 2012 la capitolul 54.02 „Alte servicii publice generale” subcapitol 54.02.50 “Alte servicii publice generale” al. 51.01.24 “Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate”.

Art.3 Sumele vor fi alocate cu prioritate și de urgență către Consiliul Județean Vrancea și Consiliul Județean Buzău de la articolele bugetare specificate la art. 2 până la aprobarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul

Art.4 Direcțiile din c^^Va^a^ îațui de specialitate al Primarului


ce la îndeplinire prevederile
Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.02.2012.

PREȘEDINTE DE

Murg Călin#■» ’ /

/ ff1

\    î

W CA/yy


SECRETAR GENERAL z\L MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Tudor TomaSplaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2