Hotărârea nr. 38/2012

HOTARAREnr. 38 din 2012-02-23 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER IN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL DOMNULUI POPESCU TUDOR CRISTIAN

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului București al domnului Popescu Tudor Cristian

Având în vedere adresa Partidului Democrat Liberal, înregistrată la Cabinetul Secretarului General cu nr. 469/6/22.02.2012 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 478/22.02.2012, prin care se propune domnul Popescu Tudor Cristian pentru funcția de consilier;

Văzând procesul - verbal al Comisiei de validare a Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 32 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic - Se validează mandatul de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului București al domnului Popescu Tudor Cristian, pe locul rămas vacant în urma încetării mandatului domnului Dincă Dumitru, ca urmare a pierderii calității de membru al partidului politic pe a cărui listă a fost ales.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.02.2012.


Splaiul Independenței Nr. 291-293, Cod postai: 060042, sector 6, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro