Hotărârea nr. 36/2012

HOTARAREnr. 36 din 2012-01-30 PRIVIND INFIINTAREA UIP - FAZA 2 GLINA SI A COMPARTIMENTULUI - EFICIENTA ENERGETICA IN CADRUL DIRECTIEI UTILITATI PUBLICE SI REORGANIZARE UIP - ISPA DIN CADRUL DIRECTIEI DE MEDIU MODIFICA HCGMB NR. 174/2010


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind înființarea UIP - Faza 2 Glina și a Compartimentului - eficiență energetică în cadrul Direcției Utilități Publice și reorganizarea UIP - ISPA din cadrul Direcției de Mediu

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane;

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se înființează Unitatea de Implementare a Proiectului - Faza 2 Glina, în subordinea Direcției Utilități Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, conform anexelor nr. 1b și 2 la prezenta hotărâre.

(2)    Anexa nr. 1b din prezenta hotărâre modifică anexa nr. 1.7 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 174/2010.

(3)    Anexa nr. 2 din prezenta hotărâre modifică anexa nr. 2 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 174/2010.

(4)    Regulamentul de Organizare și Funcționare al U.I.P - Faza 2 Glina va fi cel prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art.2 (1) Se reorganizează Unitatea de Implementare a Proiectului ISPA - „Reabilitarea stației de epurare a apelor uzate București”, conform anexelor 1a și 2 la prezenta hotărâre.

(2} Anexa nr. 1a din Drezenta hotărâremddifică,anexa nr. 1.3 din Hotărârea


(3) Salariații ale căror posturi vor fi restructurate, vor fi redistribuiți pe posturi vacante corespunzătoare, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, conform prevederilor legale.

Art.3 (1) Se înființează Compartimentul - eficiență energetică în subordinea Serviciului Termoenergetic, din cadrul Direcției Utilități Publice - Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice, conform anexelor nr. 1b și 2 la prezenta hotărâre.

(2)    Anexa nr. 1b din prezenta hotărâre modifică anexa nr. 1.7 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 174/2010.

(3)    Regulamentul de Organizare și Funcționare al Compartimentul - eficiență energetică va f)i cel prevăzut în anexa rir. 3 la prezenta hotărâre .

Art.4 Structura organizatorică, statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare al direcțiilor astfel reorganizate se regăsesc în anexele nr. 1a, 1b, 2 și 3 la prezenta hotărâre.

Art.5 (1) Anexele nr. 1.3, nr. 1.7, nr. 2 și nr. 3 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 174/2010 se modifică și se completează în mod corespunzător. (2) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 174/2010 rămân neschimbate.

Art.6 Anexele nr. 1a, nr. 1b, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Muhicipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ordinară a Consiliului General al


Mu


Această hotărâre a fost adoptată în ședința icipiului București din data de 30.01.2012.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

.......Tudor-Jama,,Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021305 55 00; www.bucurestl-primarla.ro

Pag 2


, (

Anexa nr. 1a la HCGMB nrj

Anexa nr.1a, pentru modificarea Anexei nr.1.3 din HCGMB nr. 174/2010a-'1DIRECȚIA GENERALA DEZVOLTARE URBANĂ


DIRECȚIA

URBANISM

DIRECȚIA SPAȚIU LOCATIV Șl CU ALTĂ DESTINAȚIE

DIRECȚIA DE MEDIU \ '


I \ SERVICIUL de

9

/ / .URBANISM

/ /

1

8


SERVICIUL DE

20

1

Al ITORI7ARF

19


SERVICIUL PROIECTE

37

1

1IRRANF

36


BIROUL PUBLICITATE

7

1

STRAHAI Ă

6


COMPARTIMENTUL

5

MONITORIZARE FOND

FOCATIV Șl CU ALTĂ

DESTINAȚIE


COMPARTIMENTUL

TEHNIC

5

SERVICIUL

ADMINISTRARE FOND LOCATIV Șl CU ALTĂ DESTINAȚIE

8

1

7


SERVICIUL

MONITORIZAREA

CALITĂȚII MEDIULUI

1

12

1

11

SERVICIUL AVIZE Șl ACORDURI

11

1

10


SERVICIUL EDUCAȚIE ECO-CIVICĂ Șl

8

1

FONDURI EUROPENE

7


BIROUL UNITATEA DE IMPLEMENTARE A

PROIECTULUI - ISP^^g

Statyl.de funcții.al Direcției Utilități Publice și al Direcției de Mediu


NR.

CRT.

FUNCȚIA

GRAD/tTREAPTA

PROF.

CLASA

NIVEL

STUD.

OBSERVAȚII


7.2 DIRECȚIA UTILITATI PUBLICE

»    i


1

DIRECTOR EXECUTIV

II

S

2

DIRECTOR EXE. ADJ.

II

S

3

DIRECTOR EXE. ADJ.

II

s


7.2.1 SERVICIUL TERMOENERGETIC


4

SEF SERVICIU

II

S

5

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

6

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

7

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

8

INSPECTOR

SUPERIOR

1

s

9

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s


7.2.1-a COMPARTIMENTUL EFICIENTA ENERGETICA


10

INSPECTOR

SUPERIOR

1

s

11

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

12

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

13

INSPECTOR

SUPERIOR

1

s

14

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s7.2.2 SERVICIUL ALIMENTARE CU APĂ Șl CANAL, AMENAJĂRI HIDROTEHNICE


15

SEF SERVICIU

II

s

16

INSPECTOR

SUPERIOR

1

s

17

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

18

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

19

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

20

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

21

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

22

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

23

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

24

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

25

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s


7.2.3 SERVICIUL MANAGEMENTUL DEȘEURILOR, SALUBRITATE


26

SEF SERVICIU

II

s

27

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

28

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

29

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

30

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

31

INSPECTOR

SUPERIOR

I

sETE ECOLOGICEr

c

R.

RT.

FUNCȚIA

GRAD/tTREAPTA

PROF.

CLASA

NIVEL

STUD.

OBSERVAȚII

52

INSPEQJQR

. SUPERIOR

I.

S

-

53

INSPECTOR

SUPERIOR

I

S

54

INSPECTOR

SUPERIOR

I

S

55

REF.SPEC.

SUPERIOR

II

SSD

7.2.


SERVICIUL ILUMINAT PUBLIC STRADAL, ARHITECTURAL Șl MONUMENTAL

36

SEF SERVICIU

II

S

37

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

38

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

39

REF.SPEC.

SUPERIOR

II

SSD

40

REF.SPEC.

SUPERIOR

IJ

SSD

41

INSPECTOR

ASISTENT

I

S

42

INSPECTOR

ASISTENT

I

S

43

REFERENT

SUPERIOR

III

M

44

REFERENT

SUPERIOR

III

M

45

REFERENT

SUPERIOR

III

M

46

REFERENT

ASISTENT

III

M

47

REFERENT

ASISTENT

III

M7.2.5 SERVICIUL MANAGEMENT AVARII - DISPECERAT

48

SEF SERVICU

II

s

49

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

50

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

51

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

52

INSPECTOR

PRINCIPAL

I

s

53

INSPECTOR

PRINCIPAL

I

s

54

INSPECTOR

ASISTENT

I

s

55

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

56

INSPECTOR

PRINCIPAL

I

s

57

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

58

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

7.2


6 SERVICIUL AUTORIZARE, COORDONARE LUCRĂRI INFRASTRUCTURĂ

59

SEF SERVICIU

II

S

60

INSPECTOR

SUPERIOR

I

S

61

INSPECTOR

SUPERIOR

I

S

62

INSPECTOR

SUPERIOR

I

S

63

INSPECTOR

SUPERIOR

1

S

64

INSPECTOR

SUPERIOR

1

S

65

INSPECTOR

SUPERIOR

I

S

66

INSPECTOR

PRINCIPAL

I

S

67

INSPECTOR

SUPERIOR

I

S

68

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

69

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

70

INSPECTOR

PRINCIPAL

I

s

71

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

72

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s
NR.

CRT.

FUNCȚIA

GRAD/tTREAPTA

PROF.

CLASA

NIVEL

STUD.

7.2.7 COMPARJJMENTUL MONITORIZAREA IMPACTULUI SERVICIILOR DE UTILITATE PUBLICĂ ASUPRA MEDIULUI

73

INSPECTOR

SUPERIOR

I

S

74

INSPECTOR

SUPERIOR

I

S

75

INSPECTOR

PRINCIPAL

I

S

7.2.6 SERVICIUL UIP FAZA 2 GLINA

76

SEF SERVICU

II

S

77

INSPECTOR

SUPERIOR

I

S

78

INSPECTOR

SUPERIOR

I

S

79

INSPECTOR

SUPERIOR

I

S

80

INSPECTOR

SUPERIOR

I

S

81

INSPECTOR

PRINCIPAL

1

S

82

INSPECTOR

SUPERIOR

I

S

83

INSPECTOR

SUPERIOR

I

S


ȘEFUIP

Coordonator contracte asistență tehnică și supervizare lucrări Responsabil contract lucrări Responsabil contract lucrări Responsabil contract lucrări Responsabil contract lucrări

Coordonator financiar Responsabil financiar


11.3 DIRECȚIA DE MEDIU


1

DIRECTOR EXECUTIV

II

S


11.3.1 SERVICIUL MONITORIZAREA CALITĂȚII MEDIULUI


2

SEF SERVICIU

II

s

3

INSPECTOR

SUPERIOR

1

s

4

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

5

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

6

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

7

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

8

INSPECTOR

ASISTENT

I

s

9

INSPECTOR

PRINCIPAL

I

s

10

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

11

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

12

INSPECTOR

PRINCIPAL

I

s

13

INSP. SPEC.

IA

s11.3.2 SERVICIUL AVIZE Șl ACORDURI


14

SEF SERVICIU

II

s

15

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

16

INSPECTOR

SUPERIOR

]

s

17

REF.SPEC.

SUPERIOR

II

SSD

18

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

19

CONS.JUR.

PRINCIPAL

I

s

20

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

21

INSPECTOR

SUPERIOR

1

s

22

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

23

INSPECTOR

PRINCIPAL

I

s

24

INSP.SPEC.

IA

sh

C

R.

n.

FUNCȚIA

GRAD/tTREAPTA

PROF.

CLASA

NIVEL

STUD.

OBSERVAȚII

11.3

3 SERVICIUL EDUCAȚIE ECO-CIVICĂ Șl F.ONDURI EUROPENE

25

SEF SERVICIU

II

S

26

INSPECTOR

SUPERIOR

I

S

27

INSPECTOR

PRINCIPAL

I

S

28

REFERENT

ASISTENT

III

M

29

INSPECTOR

SUPERIOR

I

S

30

INSPECTOR

PRINCIPAL

I

S

31

INSPECTOR

SUPERIOR

I

S

32

INSP.SPEC.

IA

S

11.3

4 BIROUL UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PPROIECTULUI -ISPA

33

SEF BIROU

II

S

MANAGER PROIECT DE LA 01.10.07

34

INSPECTOR

SUPERIOR

I

S

INGINER PROIECT

35

INSPECTOR

SUPERIOR

I

S

OFIȚER RAPORTARE

36

INSP.SPEC.

IA

S

TRANSLATOR

37

INSP.SPEC.

IA

S

OFIȚER FINANCIAR

38

INSP.SPEC.

IA

S

OFIȚER ACHIZIȚII

Anexa nr.3 la HCGMB nr...^.Q<7.

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Unității de Implementare a Proiectului - Faza 2 Glina și al Compartimentului eficiență energetică

Art.1. La art.57 din Anexa nr.3 la HCGMB nr. 174/2010, se introduce punctul 4 cu următorul conținut:

„4. Coordonează derularea fazei 2 a proiectului pentru Finalizarea Statiei de Epurare a apelor uzate Glina, reabilitarea colectoarelor principale de canalizare și a canalului colector de apă uzată Dâmbovita (CASETA)."

Art.2. După art.64 din Anexa nr.3 la HCGMB nr.174/2010, se introduce art.64A1, cu următorul conținut:

„Art.64M. Serviciul Unitatea de Implementare a Proiectului - Faza 2 Glina - atribuții

Asigură legătura cu Unitatea de Management de Proiect, firma/firmele care vor asigura Supervizarea Lucrărilor și cu Contractorii lucrărilor, pentru asigurarea implementării proiectului din punct de vedere tehnic și financiar;

Colaborează cu Unitatea de Management de Proiect în vederea stabilirii activităților comune;


Verifică respectarea programului și a activităților prezentate lunar de către Consultanți/Contractor;

^Derulează contractele aferente proiectului și răspunde pentru respectarea acestora; •rifică respectarea condițiilor contractuale de către consultanți și constructori;

(gură și răspunde de îndeplinirea condițiilor cerute de Decizia de Finanțare emisă de omisia Europeană și acționează în această privință;

7.    Mediază toate problemele/conflictele legate de contractele cu Contractorii și

Consultanții și rezolvă orice cerință întemeiată făcută de aceștia, este parte activă în rezolvarea acestor probleme/conflicte;

8.    Prin șeful structurii coordonează proiectul și informează permanent Primarul General cu privire la stadiul de derulare a acestuia;

9.    Răspunde de derularea în bune condiții a misiunilor de audit, respectiv colaborarea cu membrii echipelor de audit (intern și extern) și transmiterea către aceștia a tuturor informațiilor solicitate, precum și asigurarea implementării recomandărilor din cadrul misiunilor de audit;

10.    Monitorizează activitățile UIP din punct de vedere financiar, implementează clauzele financiare specifice și asigură aducerea la îndeplinire a obiectivelor programului;

11.    întocmește documentele de pldțăcși ile înaintează, împreună cu toate documentele justificative necesare, către^factgrii. corrrpetenți in vederea efectuării plăților, pentru contractele gestionate;


12.    Colaborează cu direcțiile de specialitate din cadrul P.M.B. pentru buna desfășurare a tuturor activităților UIP, în special pentru asigurarea fluxurilor financiar-contabile, derularea plăților și planificarea acestora;

13.    Verifică realizarea corespunzătoare în cadrul UIP, a următoarelor obiective: realizări, raportări, plăți, calitate, respectare condiții mediu, realizare audit, etc. privind lucrările fazei 2 Glina;

1$. Asigură efectuarea de prognoze și analize referitoare la intrările și ieșirile de bani (cash-flow) pentru proiect, precum și estimări privind bugetul pe termen scurt, mediu și lung;

15. Verifică și monitorizează Certificatele Intermediare de Plată privind activitatea de proiectare și execuție a constructorului;

1 p. Asigură monitorizarea efectivă a costurilor eligibile și ne-eligibile referitoare la costurile anticipate din proiect;

17.    Verifică echipamentele la fața locului și calitatea construcțiilor, și pregătește rapoartele tehnice necesare, împreună cu echipa de supervizare lucrări;.

18.    Verifipaactivitatea de proiectare a constructorilor și a conformării tehnice a pieselor de esen și ale contractelor, cu legislația în vigoare, împreună cu echipa de supervizare;

întocmește documentele necesare recepției la finalizarea lucrărilor și a recepției finale, '^împreună cu echipa de supervizare a lucrărilor și cu Unitatea de Management de

X?.


’^^^roiect;


Urmărește execuția lucrărilor, din punct de vedere al conformității acestora, cu graficul de execuție;

21. Derulează activități privind informarea și publicitatea proiectului conform strategiilor aprobate;

2. Respectă procedurile referitoare la corespondență, circuitul documentelor, administrarea și păstrarea documentelor în arhiva U.I.P.”

Art.3. După art.58 din Anexa nr.3 la HCGMB nr. 174/2010, se introduce art.58A1 , cu următorul conținut:

„Arf.58A7. Compartimentul - eficiență energetică - atribuții

Răspunde de elaborarea rapoartelor solicitate de A.N.R.E. și de către alte instituții cu competențe în acest sens;

Răspunde de respectarea termenelor stabilite de O.G. 22/2008, A.N.R.E. și de către alte instituții cu competențe în acest sens;

3. Elaborează, modifică, completează și supun aprobării C.G.M.B. „Programul de îmbunătățire al eficiențpr/p'hergetice’’. pe termen scurt, mediu și lung pe baza propunerilor ipsiituțiilofpublicie^dejntpres^pcal;fO


2-


4.    Monitorizează îndeplinirea obligațiilor ce le revin operatorilor economici stabiliți la articolul 3 din Ordonanța de Urgență nr. 22/2008 și solicită informații, documente justificative de la aceștia;

5.    Analizează informațiile din domeniul de activitate si formulează un puncte de vedere de specialitate;

6.    Monitorizează îndeplinirea obligațiilor ce le revin operatorilor economici stabiliți la articolul 4 și articolul 6 din Ordonanța de Urgență nr. 22/2008 și propune măsuri în cazul neîndeplinirii acestora;

7.    Comunică și monitorizează îndeplinirea măsurilor prevăzute în Programul de îmbunătățire a eficienței energetice, către cele 3 tipuri de agenți economici: cei care au consum de energie peste 1000 t.e.p./an, cei care au consum între 200-1000 t.e.p./an și cei care au consum de energie sub 200 t.e.p./an."

j '1

3