Hotărârea nr. 35/2012

HOTARAREnr. 35 din 2012-01-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL BULEVARDUL PRIMAVERII NR. 47-49, SECTOR 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare Urbană - Direcția Urbanism;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism CTATU-DU a PMB: aviz de urbanism nr. 5/04.08.2010;

-Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului: aviz nr. 21/2011; -Ministerul Culturii și Patrimoniului Național - Direcția pentru Cultură și Patrimoniul National a Municipiului București: aviz nr. 1148/Z/23.11.2010;

-Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 3275/205/22.12.2010;

-Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 943455/24.09.2010; -Comisia tehnică de circulație: acord de principiu nr. 12063/ 934366/16.08.2010;

în conformitate cu prevederile:

-Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare; -Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism^epublicată;

-Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea/Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare; ( \    i

/    ‘    ‘    .    '.-'s

Splaiul Independenței 291-293, sectoyB, București, Romania; tei; +4021 305.5500; www.bucuresti-primaria.ro
Cu respectarea prevederilor ((Legii rir. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal “Bulevardul Primăverii nr. 47-49, sector 1”, pentru imobilul cu teren în suprafață de 610 mp proprietate persoană juridică.

Conform PUZ - Zone construite protejate aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 279/2000, amplasamentul se încadrează în Zona 57 -parcelarea Monnet.

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax=40%; CUTmax=2,5; Hmax=13m.

Condiții de construire aprobate :

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax=50%; CUTmax=2,99; RmaxH=S+Ds+P+4E+5-6R; Hmax.= 23 m.

Funcțiuni: locuințe și birouri.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Ârt.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.01.2012.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Murg Călin


’    SECRETAR GENERAL


Y AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI i    ~*~u d Q r^Pm a

București, 30.Oi.2012


\Y

Nr. 35    V î    -    --

Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucurestl-primaria.ro

Pag 2


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Direcția Generală D

Direcția Urbanismre Urbană


Nr. 932099/ 02.08.2010


AVIZ DE URBANISM nr. PUZ - BULEVARDUL PRIMĂVERII NR.BENEFICIAR:    SC ORIC INVESTMENT SRL

ELABORATOR: M. DESIGN - corn SRL

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: parcela care a generat PUZ are ST = 610mp. proprietate persoană juridică. AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Zona analizată și reglementată prin PUZ se află în sectorul lai municipiului București, în zona delimitată de b-dul Primăverii, str. A. S. Pușkin, str. Jean Monnet și b-dul Mircea Eliade.

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUZ - Zone construite protejate aprobat prin HCGMB nr. 279/2000, amplasamentul se încadrează în Zona 57 - parcelarea Monnet.

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax = 40%; CUTmax = 2,5; Hmax = 13 m.

CERTIFICAT DE URBANISM NR. 94/ 886093 din 09.02.2010.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,

CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI ȘI INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE FUNCȚIUNE AVIZATĂ: LOCUINȚE ȘI BIROURI INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI:

POTmax = 50%; CUTmax = 2,99; RmaxH. = S + Ds + P + 4E + 5-6R; Hmax. = 23 m. CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.


ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Aviz de la Comisia de coordonări lucrări edilitare -PMB, Aviz de la Agenția Regională pentru Protecția Mediului București, Aviz de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, Aviz de la Comisia Tehnică de Circulație - PMB, Aviz de la Ministerul Culturii și Patrimoniului Național -DCCPCN-MB, alte avize conform legislației în vigoare.'

In conformitate cu adresa nr. 2/15.01.2009 emisa de Comisia Juridica si de Disciplina - C.G.M.B : Extras de Carte Funciara la zi pentru imobilul ce a generat PUZ; Declarație Notarială din care să rezulte că proprietarii imobilelor cuprinse în aria de studiu au fost informați de către beneficiarul studiului de urbanism de propunerea ce urmează a fi aprobată în C.G.M.B., și că acesta își asumă orice consecințe juridice ce ar putea decurge din afectarea dreptului de proprietate al acestora.

*    In conformitate cu prevederile art. 63 lit.g din Legea nr. 350/2001, cu modificările și completările ulterioare, elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarda documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Referent,    <.-f

Floriana Năstase

' •Z< //o

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ; ARH. GHEORGHfc P^TRAȘCU

.■ȚV*

Splaiul Independenței nr. 291-293, cod poștal 060042, sector 6, București, România Tel:

http://www. pmb.ro
Primăverii,no.47-49BlUWf'-

S parcela= 610rrip-'^

PROPUS

P.O.T

50%

C.U.T

2,99

Regim de înălțime

S+De+P+4E+5/6 retras

Arie construita

302,75 mp

Arie desfasurata

1 824 mp

(cf, măsurători cadastrale)


LEGENDA


Ț0

5

arhitectura & jrban<sn


PR.NR.


10.189/

2010


FAZA


PUZ


Scara


1:500