Hotărârea nr. 34/2012

HOTARAREnr. 34 din 2012-01-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU PUD - STR. SLAVESTI NR. 19A, SECTOR 1, BUCURESTI


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu PUD - str. Slăvești nr. 19A, sector 1, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare Urbană - Direcția Urbanism;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-Primăria Municipiului București: certificat de urbanism nr. 1363/935429/03.09.2010;

-Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism - CTATU - DU a PMB: aviz de urbanism nr. 5/31.05.2011;

-Ministerul Culturii și Patrimoniului Național - Direcția, pentru Cultură și Patrimoniul Național a Municipiului București: aviz nr. 1046/Z/29.10.2010;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 11660/53/18.07.2011; ’

-    Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 1008618/4958/30.06.2011;

-    Comisia tehnică de circulație: aviz nr. 955044/16434/15.11.2010;

în conformitate cu prevederile:

-Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General De Urbanism, republicată;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

-    Planului Urbanistic Zonal „Zone construite protejate” aprobat prin Hotărârea

r'oooilii iii ii fTiooorol ol h/li loîoioîi iii ii Di iai i rocii or .£K7    ■în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - str. Slăvești nr. 19A, sector 1, București, pentru o suprafață de teren care a generat PUD de 150,0 mp din acte (156,0 mp din măsurătorile cadastrale), proprietate privată persoane fizice.

încadrare în PUZ „Zone construite protejate" aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 279/2000, amplasamentul se află în Zona protejată nr. 95, Zona Polonă, subzona Cp1c, valoare: țesut rezidențial tradițional tipic; grad de protecție: ridicat (se protejează valorile arhitectural - urbanistice, istorice și de mediu natural care au o pondere ridicată: trama stradală și caracterul.

Sunt permise intervenții care conservă trama stradală și întăresc caracterul existent prin ameliorarea fondului construit și a valorii urbanistice).

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax.admis = 50%, suprafața rămasă liberă trebuie să fie de cel puțin 50 mp; CUTmax.admis = 2; Hmax.admis = 13,00 m și Hmin.admis = 10,00 m.

Condiții de construire aprobate (pentru parcela care a generat PUD):

Funcțiune: locuință » (

Indicatori urbanistici aprobați:

- extindere S+P+1E conform planului de reglementări anexat, cu respectarea Codului

Civil;


- POTmax.propus = 50%; CUTmax.propus = 1; RHmax = S+P+1E; Hmax = Hmax. existent.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 2 (doi)

ani.


Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.01.2012.


Pag 2


PRÎMĂRÎÂ MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană

3

Direcția Urbanism

1

Nr. 1000711/4113/20.05.2011    ~


AVIZ DE URBANISM nr. 3    3’}'

PUD - STR. SLĂVEȘTI NR. 19A, SECTOR 1, BUCUREȘTI

BENEFICIAR: Vasile Eugen ELABORATOR: S C. GRAPH TRONIC XM SRL

PARCELA CARE A GENERAT PUD : 150.00mp este suprafața parcelei din acte (156,00 mp din măsurători cadastrale) este proprietate privată persoane fizice.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Parcela studiată prin PUD se altă în apropierea intersecției Str. Polonă cu Șos. Ștefan cel Mare, în Municipiului București, sector 1.

PREVEDERI PUZ APROBATE ANTERIOR:

Conform PUZ „Zone Construite protejate” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 279/2000 amplasamentul se află în Zona protejată nr. 95, Zona Polonă, subzona Cple, valoare: țesut rezidențial tradițional tipic; grad de protecție: ridicat (se protejează valorile arhitectural - urbanistice, istorice și de mediu natural care au o pondere ridicată: trama stradală și caracterul. Sânt permise intervenții care conservă trama stradală și întăresc caracterul existent prin ameliorarea fondului construit și a valorii urbanistice).

; Indicatorii urbanistici reglementați:

■' Conform PUZ „Zone Construite protejate” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 279/2000 - POTmax.admis= 50%, suprafața rămasă liberă trebuie să fie de cel puțin 50 mp ; CUT max.admis= 2 : Hma.\.admis= 13.00m și Hmin.admisul O.OOrn,

CERTIFICATUL DE URBANISM nr. 1363/935429/03.09.2010 emis de Primăria Municipiului București.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC DE DETALIU, CONF1CURAȚIA EDIFICAB1LULU1 SI INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCH1MBARE

FUNCȚIUNEA AVIZATĂ: locuință

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI (pentru parcela care a generat PUD):

•    extindere S+P+1E conform planului de reglementări anexat, cu respectarea Codului Civil.

•    POTmax.propus = 50%: CUTmax.propus - 1: RHmax.=:S+P+1 E, Hmax.=- Hmax.existent

CIRCULAȚII, ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin H.C.G.M.B. nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Avizul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, avizul Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare a PMB, avizul Comisiei Tehnice de Circulație a PMB, avize conform legislației în vigoare.

în conformitate cu adresa nr. 2/15.01.2009 emisă de Comisia Juridică și de Disciplină - C.G.M.B.: Extras de Carte Funciară la zi pentru imobilul ce a generat PUD; Declarație Notarială din care să rezulte că proprietarii imobilelor cuprinse în aria de studiu au fost informați de către beneficiarul studiului de urbanism de propunerea ce urmează a fi aprobată în C.G.M.B., și că acesta își asumă orice consecințe juridice ce ar putea decurge din afectarea dreptului de proprietate al acestora. Acordul notarial al proprietarilor imobilului din Str. Slăvești nr. 19, sector 1 pentru soluția urbanistică ce urmează a fi aprobată în C.G.M.B,

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz este eliberat în temeiul Legii nr. 350/2001. cu modificările și completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului și urbanismul. Decizia privind aprobarea PUD aparține C.G.M.B. conform competențelor stabilite prin lege. Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 2 (doi) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.    9

în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 340/17.12.2010. avizul se taxează cu 13 lei, chitanța nr. ( '

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.    7


ARHITECT ȘEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ARH. GHEORGHE PĂTRAȘCUReferent.

ing. Camelia Gîtrcușa/ 4ex.

Splaiul Independenței nr. 291-293, cod gc?șț'aUJ60042 , Tel: 021.305.55.00 int. 1700

http7/www. pmb.ro

STRADA SL


. 19a

îfef 1, București


! •'•■-' I fiU P'Z'J'*    ~

-    ’    ™"    <- * *T|5. REGLEMENTARI URBANISTICE


■'^\ \ V—t £'"    '''

...awMD r

Sj \ i \î + I

Jfc pi


i    *'-£

" \........


p+1


P+1

LEGENDA:

LIMITA ZONA STUDIATALIMITA TEREN CE A G^ffeRAT


P+1


ALINIEREA CONSTRUCTW'raRt âr „

LIMITE DE PROPRIETATE

CONSTRUCȚIE EXISTENTA, P+E

EDIFICABIL PROPUS P+E1

P+1PARCARE AUTO - 2 LOCURI PAVELE BETONATE PERFORATE

O...


MUNICIPIU LUI BlttlMȘî.

;CȚIĂURBANISM


SPRE NESCHIMfiARE


exâ la aviz CTA“

" ......................


38b

| S-/3


ARHITECT ȘEF .P......,1


LOCUINȚE INDIVIDUALE

LOCUINȚE COLECTIVE P+4E

CURȚI CONSTRUCȚII

CIRCULAȚIE CAROSABILA

CIRCULAȚIE PIETONALA

ACCES PIETONAL

ACCES AUTO SI PIETONAL


P+1 .

O; (0/75) DISTANTE FAȚADE LIMITA TERENULUI

P.O.Î. existent=43,58%: propus=49,99%


ț I

VtKiHCAlUK

A

im

■ .    v'

"VERIFICATOR/ "

EXPERT

NUNE

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

GRAPH TRONIC XII

J40/7601/1992

Beneficiar:

VASILE EUGEN

Proiect nr:

59/2010

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

Scara:

1:500

>

Titlu proiect:

EXTINDERE LOCUINȚA, Sp+P+E1

str. Slăvești, nr.19a, sector 1, București"

Faza:

P.U.D.

SEF PROIECT

ARH. RADU POPESCU

PROIECTAT

ARHt LIVILI AANESO.

Data:

05/2011

Titlu rUn iicunmn viboistici planșa:'

Planșa tir:

PCJ5

DESENAT

ARH. LUIU NANESOJ

Ă