Hotărârea nr. 33/2012

HOTARAREnr. 33 din 2012-01-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA TEIUS NR. 257-277, SECTOR 5 SE MODIFICA PRIN H.C.G.M.B. NR. 223/2017


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Strada Teiuș nr. 257 - 277, sector 5

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare Urbană - Direcția Urbanism;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism CTATU -DU a PMB: aviz de urbanism nr. 58/16.12.2010;

-Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului: aviz nr. 56/2011;

-Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 2148/263/21.02.2011;

-Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 990961/08.04.2011;

-Comisia tehnică de circulație: acord de principiu nr. 714/


971590/31.01.2011;

în conformitate cu prevederile:

-Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârii Guvernului rir. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2)flit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 -privind șdrrnqistrația publică

locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.urești, România; teO +4021305 55 OOf wvw.bucuresti-primaria.ro

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal “Strada Teiuș nr. 257-277, sector 5” - pentru terenul în suprafață de 16480,0 mp proprietate persoană fizică.

Conform PUZ - Str. Teiuș nr. 231-233 aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 97/2006, amplasamentul se încadrează în subzonele L1c - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi sau enclave neconstruite și L1d - locuințe individuale mici cu parcele cu POT< 20% situate în zona culoarelor plantate propuse pentru ameliorarea climatului capitalei.

Indicatori urbanistici reglementați:

L1c - POTmax = 25%; CUTmax = 0,9; RmaxH = P+ 2; Hmax = 10 m.

L1d - POTmax = 20%; CUTmax = 0,6; RmaxH = P+ 2; Hmax = 10 m.

Condiții de construire aprobate:

Indicatori urbanistici aprobați:

L1c - POTmax = 25%; CUTmax = 0,9; RmaxH = P+.2; Hmax = 10 m.

L1d - POTmax = 20%; CUTmax = 0,6; RmaxH = P+ 2; Hmax = 10 m.

Funcțiune: locuințe individuale.

1    I

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5 (cinci) ani.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2


Nr. 935381/ 10.08.2010


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană

Direcția Urbanism


AVIZ DE URBANISM nr.    fa

PUZ-STRADA TEIUȘ NR. 257-277, SECTOR 5


BENEFICIAR:    ALDOIU PAUL

ELABORATOR: SC ALTRIX ARHITECTURĂ SRL

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: parcela care a generat PUZ are ST = 16480mp. proprietate persoană fizică. AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Zona analizată și reglementată prin PUZ se află în partea de sud a municipiului București, în sectorul 5, în apropiere de limita de sud a sectorului 5, având la vest str. Teiuș.

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUZ - str. Teiuș nr. 231-233 aprobat prin HCGMB nr.97/2006, amplasamentul se încadrează în subzonele Llc - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi sau enclave neconstruite și Lld - locuințe individuale mici cu parcele cu POT < 20% situate în zona culoarelor plantate propuse pentru ameliorarea climatului Capitalei

Indicatori urbanistici reglementați: Llc - POTmax = 25%; CUTmax = 0,9; RmaxH = P+ 2; Hmax = lOm Lld - POTmax = 20%; CUTmax = 0,6; RmaxH = P+ 2; Hmax = lOm.

CERTIFICAT DE URBANISM NR. 561 - T din 21.06.2010.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,

CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI ȘI INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE FUNCȚIUNE AVIZATĂ: LOCUINȚE INDIVIDUALE

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: Llc - POTmax = 25%; CUTmax = 0,9; RmaxH = P+ 2; Hmax = lOm Lld - POTmax = 20%; CUTmax - 0,6; RmaxH = P+ 2; Hmax = lOm

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Aviz de la Comisia de coordonări lucrări edilitare -PMB, Aviz de la Agenția Regională pentru Protecția Mediului București, Aviz de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței, Aviz de la Comisia Tehnică de Circulație - PMB, alte avize conform legislației în vigoare.

In conformitate cu adresa nr. 2/15.01.2009 emisa de Comisia Juridica si de Disciplina - C.G.M.B : Extras de Carte Funciara la zi pentru imobilul ce a generat PUZ; Declarație Notarială din care să rezulte că proprietarii imobilelor cuprinse în aria de studiu au fost informați de către beneficiarul studiului de urbanism de propunerea ce urmează a fi aprobată în C.G.M.B., și că acesta își asumă orice consecințe juridice ce ar putea decurge din afectarea dreptului de proprietate al acestora

*    In conformitate cu prevederile art. 63 lit.g din Legea nr. 350/2001, cu modificările și completările ulterioare, elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.


ARHITECT ȘEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ARH. GHEORGHE PĂȚT(AȘCU

V.

Splaiul Independenței Tel:

http://www.pmb.ro


291-293, cod poștal 060042, sector 6, București, România

fa
SECȚIUNE B-B’ scara 1:100

feare autorizarea constuctiilor se va decide|Jcu; condiția


acord al vecinilor care sa demonstreze angajamentul nstruire la calcan


’Jij

PROIECTANT

SC ALTR1X ARHITECTURA SRL

J40/3364/2001

tel.:021-3201301    fax:3201306

BENEFICIAR:

PAULALDO1U

Proiect nr.    | Data 2009

Urb. Aurelia AIONESEI

. \ C\

PLAN URBANISTIC ZONAL

STR. TEIUS, SECTOR 5, BUCUREȘTI

Urb. Cristiana PARVU

n\.

Urb. Ana -Maria MARES

REGLEMENTARI URBANISTICE

Urb. Mariana UGLEA

Planșa nr. 4 I ȘC 1 1000

_Arh. Marius ALBISOR_

A A. J_____    _