Hotărârea nr. 32/2012

HOTARAREnr. 32 din 2012-01-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL CALEA FLOREASCA NR. 246A, SECTOR 1

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Calea Floreasca nr. 246A, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare Urbană - Direcția Urbanism;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului: aviz de oportunitate nr. 60/29.06.2010;

-    Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism CTATU - DU a PMB: aviz de urbanism nr. 45/16.11.2010 - R13.12.2011;

-    Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului: aviz nr. 48/2011;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 1149/257/28.01.2011; ’

-    Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 35171/1403/21.12.2010;

-Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 975795/25.02.2011;

-Comisia tehnică de circulație:    acord de principiu nr.

957259/16850/19.11.2010;

în conformitate cu prevederile:

-Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și pompletănle ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c)^ljnv(5) lit: cj'șfart. 45 alin. (2) lit. e) din Leaea nr. 215/2001 Drivind aamiriisfratiâ: Dubîică locală.


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Calea Floreasca nr. 246A, sector 1, pentru o suprafață studiată de cca. 1,5 ha. din care terenul care a generat PUZ în suprafață de 2.124,46 mp., proprietate privată persoană juridică.

Conform PUG-ului Municipiului București și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000 completată cu Hotărârea C.G.M.B. nr. 324/2010 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, zona studiată prin PUZ este cuprinsă în subzona CB - zone situate în afara perimetrului central care grupează funcțiuni complexe de importanță supramunicipală și municipală, CB1 -subzona serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate.

Indicatorii urbanistici reglementați: POT max. recomandat = 50%; CUT max.=2,4 pentru clădiri cu 6 și mai multe niveluri și CUT max = 2,2 pentru clădiri cu 3-4 niveluri; H max. = distanța dintre aliniamente;

Condiții de construire aprobate:

Funcțiunea: birouri;

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax = 70%; CUTmax = 3,9; Rmax.H = P+10E; Hmax. = 50 m.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5 (cinci) ani.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.01.2012.


Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană

Direcția UrbanismNr. 1044814/10443/13.12.2011

AVIZ DE URBANISM nr. 45/16.11.2010 - R 13.12.2(K1"

PUZ - CALEA FLOREASCA NR. 246A, SECTOR 1

Prezentul aviz înlocuiește AVIZUL DE URBANISM nr. 45/16.11.2010 ca urmare a revizuirii planului de reglementări conform actualizării topo-cadastrale fără modificarea indicatorilor urbanistici Prezentul aviz este emis în baza AVIZULUI DE OPORTUNITATE NR. 60/29.06.2010

BENEFICIAR:    S.C. ROMENERGO S.A.

ELABORATOR:    S.C. CUANTUM DESIGN S.R.L. - urb. Dan M. Tudor (RUR - D, E)

SUPRAFAȚA STUDIATA prin PUZ: O suprafață de aprox. 1,5 Ha. din care parcela care a generat PUZ ST = 2.124,46 mp. proprietate privată persoană juridică.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Zona analizată și reglementată prin PUZ este situată în partea de nord a Municipiului București în aria urbană delimitată de B.dul Barbu Văcărescu, Sos. Pipera, Calea Floreasca și Sos Fabrica de glucoză.

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform RLU - PUG, aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: CB - zone situate în afara perimetrului central care grupează funcțiuni complexe de importanță supramunicipală și municipală, CB1 - subzona serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate. Indicatorii urbanistici reglementați: POT max. recomandat = 50%; CUT max. = 2,4 pentru clădiri cu 6 și mai multe niveluri și CUT max. 2,2 pentru clădiri cu 3-4 niveluri; H max. = distanta dintre aliniamente;

CERTIFICAT DE URBANISM nr. 239/10/F/4442 din 24.03.2010 emis de PRIMĂRIA SECTORULUI 1

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

FUNCȚIUNEA AVIZATA:    BIROURI P+10E

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI:    POTmax = 70%; CUTmax = 3,9; Hmax. = 50 m.

CIRCULAȚII, ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Avizul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, avizul Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, avizul Autorității Aeronautice Civile Române, Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare a PMB, avizul Comisiei Tehnice de Circulație, alte avize conform legislației în vigoare.

In conformitate cu adresa nr. 21 15.01.2009 emisă de Comisia Juridică și de Disciplină - C.G.M.B: Extras de Carte Funciară la zi pentru imobilul ce a generat PUZ; Declarație Notarială din care să rezulte că proprietarii imobilelor cuprinse în aria de studiu au fost informați de către beneficiarul studiului de urbanism de propunerea ce urmează a fi aprobată în C.G.M.B., și că_ acesta își asuma orice consecințe juridice ce ar putea decurge din afectarea dreptului de proprietate al acestora.

*    în conformitate cu art. 63 litera (g) din legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.


FLOREASCA nr. 246A sectorul 1 București