Hotărârea nr. 31/2012

HOTARAREnr. 31 din 2012-01-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. ROTASULUI NR. 14, SECTOR 1, BUCURESTI


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Rotașului nr. 14, sector 1, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul Direcției Generale Dezvoltare Urbană - Direcția Urbanism;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz de oportunitate nr. 84/18.10.2010;

-Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism CTATU - DU a PMB: aviz de urbanism nr. 43/03.11.2010;

-Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului: aviz nr. 46/2011; -Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 3784/231/27.01.2011;

-Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 983720/18.03.2011; -Comisia tehnică de circulație: acord de principiu nr. 17879/962745/20.12.2010.

în conformitate cu prevederile:

-Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare; -Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Plapului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;^0 v\

Cu respectarea prevederilor \Lșgii nr. ' 52/2003 privind transparența decizională în admirtp ‘ completările ulterioare;

tratiâ publică, cu modificările și

' / I!02130Ș 55 00- www.bucuresti-primaria.roSplaiul Independenței 291-293, sector 6, București, Români

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alîwp) lit^șyși art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administraW-^^dă locală nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Str. Rotașului nr. 14, sector 1, București pentru o suprafață studiată de circa 5,0 ha, din care 27464,78 mp este suprafața parcelei din acte, care a generat PUZ, fiind proprietate privată persoane juridice.

Conform PUZ aprobat anterior - Str. Rotașului nr. 14, sector 1 - aviz de urbanism nr. 1/5/18.01.2006, aprobat cu Hotărârea C.G.M.B. nr. 85/13.04.2006, poz. 16 din anexă, amplasamentul corespunde subzonei „L3a”; Rhm=P+5E-6/7Eretras; POTmax.=50%; CUTmax.=3,0.

Funcțiunea și regimul de construire avizat (pentru parcela care a generat PUZ):

Funcțiune: imobile de locuințe colective cu dotări conexe locuirii (comerț, servicii, învățământ, etc.).

Indicatori urbanistici    aprobați: UTR „L3a”: POTmax =50%;

CUTmax.=3; RHmax.=2S+P+5E-6/7Eretrase; Hmax.=27,0 m.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5 (cinci) ani.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.01.2012.PREȘEDINTE DE EDINȚĂ, Murg Călin


SECRETAR GENERAL


AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI "    TudorToma


....................-


i:


Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Direcția Generală Dezvoltare Urbană

J

Direcția Urbanism

Nr. 952862/9139/03.11.2010

AVIZ DE URBANISM nr, 7    .2010

PUZ - STR. ROTAȘULUI NR. 14, SECTOR 1, BUCUREȘTI


BENEFICIAR: S.C. PBS REAL ESTATE HOLDING S.R.L. și S.C. GRIVIȚA S.A.

ELABORATOR: S.C. M DESIGN - Arhitectura și Urbanism SRL

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: circa 5,0 ha, din care 27464,78 mp este suprafața parcelei din acte, care a generat PUZ, fiind proprietate privată persoane juridici

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Zona studiată prin PUZ se află în aproprierea Parcului Copilului, sector 1, București. PREVEDERI PUZ APROBAT ANTERIOR: Conform PUZ - Str. Rotașului nr. 14, sector 1 - Aviz de Urbanism nr. 1/5 din 18.01.2006. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 85/13.04.2006, poz. 16 din anexă, amplasamentul corespunde subzonei „L3a”; Rhm= P+5E-6/7Eretras ; POTmax.-' 50%; CUTmax.= 3,0.

CERTIFICATUL DE URBANISM nr. 1101/26/R/21433 din 09.09.2010 emis de Primăria Sectorului 1, București.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

FUNCȚIUNEA AVIZATĂ ( pentru parcela care a generat PUZ): imobile de locuințe colective cu dotări conexe locuirii (comerț, servicii, învățământ, etc.)

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI (pentru parcela care a generat PUZ):

UTR ”L3a”: RHmax.= 2S+P+5E-6/7Eretrase; Hmax.= 27,Om

POTmax.=50%; CUTmax.=3.

• cu respectarea Codului Civil

CIRCULAȚII, ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin H.C.G.M.B. nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Avizul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, avizul Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare a PMB, avizul Comisiei Tehnice de Circulație a PMB, alte avize conform legislației în vigoare.

în conformitate cu adresa nr. 2/15.01.2009 emisă de Comisia Juridică și de Disciplină - C.G.M.B.: Extras de Carte Funciară la zi pentru imobilul ce a generat PUZ; Declarație Notarială din care să rezulte că proprietarii imobilelor cuprinse în aria de studiu au fost informați de către beneficiarul studiului de urbanism de propunerea ce urmează a fi aprobată în C.G.M.B., și că acesta își asumă orice consecințe juridice ce ar putea decurge din afectarea dreptului de proprietate al acestora.

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz este eliberat în temeiul Legii nr. 350/2001, cu modificările și completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului și urbanismul.

Decizia privind aprobarea PUZ aparține C.G.M.B. conform competențelor stabilite prin Lege.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit


>0?.V


PBan Urbanistic Zonal

Str.. R o t a s u I u

L3a (m) - subzona locuințelor colective medii cu P+5-6/7 niveluri situate in ansambluri preponderent rezidențiale.

Slot =27.464,78 mp.

POT max. = 50 %

CUT max. = 3.0 2S+P+5E-6/7 retras Bilanț teritorial


Suprafața (mp)

Procent (%)

Suprafața teren

27.464,78

100%

Suprafața construita

13.732,39

50%

Circulații

5.492,95

20%

Spatii verzi

8.239,44

30%


Suprafața (mp)

Procent (%)

Suprafața teren

27.464,78

1OO%

Locuire

24.169,01

88%

Dotări

3.295,771    r*    a*

A

A

X? 2X \

arhitectura & urbanism

M DESIGN arhitectura & urbanism


PR.NR.


10.190/

2010


PUZ


LEGENDA


Str. Theodor Aman, nr.2 A, București / cf■■ R17S01S95 J40Z7328Z19.04.2005


Beneficiar


Lotul care a generat PUZ/reglementat prin PUZ


Limita zonei studiate

Limita UTR


Clădiri existente


Limita loturi fh

ti &}Spațiu verde \yj

■ ‘


-PBS Real Estate Holding S.R.L. -S.C. GRIVITA S.A


Titlul proiectului


P. u. z.

Str. Rotașului, no. 14


'<z


$«VRegl^iffentari


Scara


1:1000