Hotărârea nr. 30/2012

HOTARAREnr. 30 din 2012-01-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA MADRIGALULUI NR. 60, SECTOR 1


Consiliul General al Municipiului Bucureștî

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Strada Madrigalului, nr. 60, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare Urbană - Direcția Urbanism;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Primăria Sectorului 1: certificat de urbanism nr. 584/55/M/10511/01.06.2010;

-    Primăria Municipiului București: aviz de oportunitate nr. 75/13.09.2010; -Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism CTATU - DU a PMB: aviz de urbanism nr. 15/23.09.2010;

-    Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului: aviz nr. 1/2011;

-Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 514/251/06.12.2010;

-    Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 956316/15.11.2010;

-Comisia tehnică de circulație:    acord de principiu nr.

933001/11849/10.08.2010;

în conformitate cu prevederile:

-Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii , ni^ 52/2003 privind transparența decizională în administrația pi1 " “    - -joare-


Splaiul Independenței 291-293, sector 6, Bi    orimaria.ro


în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5yfit?d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată; completările ulterioare.

2) lit. e) dificările și


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - str. Madrigalului nr. 60, sector 1, pentru imobilul cu teren în suprafață de 300,00 mp proprietate persoană fizică.

Conform PUG -ului Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, amplasamentul se află în subzona L1d - locuințe individuale mici cu parcele cu POT < 20% situate în zona culoarelor plantate propuse pentru ameliorarea climatului Capitalei.

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax = 20%, CUTmax = 0,7, RmaxH = P+2, Hmax = 10 m.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiuni: locuințe colective

>    I

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax = 60%, CUTmax = 2,4, RmaxH = S + P + 3E, Hmax = 13 m.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5 (cinci) ani.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară Municipiului București din data de 30.01.2012.

a Consiliului General alPREȘEDINTE DE EDINȚĂ


București, Nr. 30
Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbt

Direcția Urbanism

Nr. 932277/ 17.06.2010

AVIZ DE URBANISM nr.

PUZ-STRADA MADRIGALULUI NR. 60, SECTOR 1 Prezentul aviz este emis în baza AVIZULUI DE OPORTUNITATE NR. 75/ 13.09.2010


BENEFICIAR:    PORUMB FLAVIUS NICOLAE

ELABORATOR: PFA EPIFAN MIHAELA

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: parcela care a generat PUZ are ST = 300,Omp. proprietate persoană fizică. AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Zona analizată și reglementată prin PUZ se află în sectorul 1 al municipiului București, în vecinătatea Lacului Băneasa și a străzii Gârlei, având la nord-est str. Madrigalului.

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG-MB aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, amplasamentul se află în subzona Lld - locuințe individuale mici cu parcele cu POT < 20% situate în zona culoarelor plantate propuse pentru ameliorarea climatului Capitalei.

Indicatori urbanistici reglementați: POT max = 20%; CUT max = 0,7; RmaxH = P+2; H max = lOm.

CERTIFICAT DE URBANISM NR. 581/ 54/ M/10513 din 01.06.2010, emis de Primăria sectorului 1.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,

CONFIGURAȚIA EDIFlCABILULUI ȘI INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE FUNCȚIUNE AVIZATĂ: locuințe colective.

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax =60%; CUTmax = 2,4; RmaxH. = S + P + 3E; Hmax. = 13 m. CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Aviz de la Comisia de coordonări lucrări edilitare -PMB, Aviz de la Agenția Regională pentru Protecția Mediului București, Aviz de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței, Aviz de la Comisia Tehnică de Circulație - PMB alte avize conform legislației în vigoare.

In conformitate cu adresa nr. 2/15.01.2009 emisa de Comisia Juridica si de Disciplina - C.G.M.B : Extras de Carte Funciara la zi pentru imobilul ce a generat PUZ; Declarație Notarială din care să rezulte că proprietarii imobilelor cuprinse în aria de studiu au fost informați de către beneficiarul studiului de urbanism de propunerea ce urmează a fi aprobată în C.G.M.B., și că acesta își asumă orice consecințe juridice ce ar putea decurge din afectarea dreptului de proprietate al acestora

*    In conformitate cu prevederile art. 63 lit.g din Legea nr. 350/2001, cu modificările și completările ulterioare, elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.


ARHITECT ȘEF AL MUNICIPIU LUI BUCUREȘTI U \ A ARH. GH/EQRGIJ£,>ÂTRAȘCU


Splaiul lndeper^ențeh^^91-2^i,J',iș6d pp'șt3i!^6Q042l sector 6, București. ^România http://www.pmb. ro
a.P.U.ZURBANISTIC ZONA IMOBIL LOCUINȚE S+P+3E

STR. MADRIGALULUI 60, SECT1, BUCUREȘTI

REGLEMENTARI URBANISTICE SC:l/500


DATE PROPUSE


INDICATORI URBANISTICI PROPUȘI Sparcela =300.00 mp POTmax = 60%

CUTmax = 2.4 Hmax= 13.00 m(S+P+3E)

SUPRAFAȚA

(MP)

PROCENT

(%)

SUPRAFAȚA LOT

300

100

TEREN CEDAT

62,5

20,83

SUPARAFATA REGLEMENTATA

237,5

100

CONSTRUCȚIE

118

49,68

CIRCULAȚII

45,88

19,52

SPAȚIU PLANTAT

73,62

31LIMITE

■TiVi LIMITA ZONA STUDIATA RR LIMITA TEREN CE A GENERAT P.U.Z. F=l LIMITA PARCELA

ZONIFICARE FUNCȚIONALA

I LOCUINȚE INDIVIDUALE/CURTI

BfiU INVATAMANT

r 1 ZONE PLANTATE

CIRCULAȚII

RR CAROSABIL PIETONAL ■

REGLEMENTARI APROBATE PRIN DOCUMENTAȚII DE URBANISM

BW^PUZ APROBAT

RR ALINIERE

PROPUNERE

EZMedificabil PROPUS WLÎedificabil de principiu

EXTINDERE DE PRINCIPIU A CIRCULAȚIEI

TEREN REZERVAT IN VEDEREA MODERNIZĂRII STR MADRIGALULUI

Teren

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

Y [m]

X [m]

2

3

4

5

6

1

553599.644

553609.628

553621.351

553612,140

553607.490

553606.101

344717.577

344731.465

344722.365

,344710.447

344705.004

344703.379

17.104

14.840

.^fe-063

„■^159

2.138

15.597


■4