Hotărârea nr. 3/2012

HOTARAREnr. 3 din 2012-01-30 PRIVIND COOPERAREA INTRE MUNICIPIULUI BUCURESTI SI FUNDATIA CULTURALA SERGIU CELIBIDACHE, IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A UNOR PROGRAME, PROIECTE SI EVENIMENTE CARE VOR AVEA CA SCOP SARBATORIREA IN MUNICIPIUL BUCURESTI A ANULUI 2012 - ANIVERSARE MONDIALA SERGIU CELIBIDACHE

HOTĂRÂRE

privind cooperarea între Municipiul București și Fundația Culturală Sergiu Celibidache, în vederea finanțării și realizării în comun a unor programe, proiecte și evenimente care vor avea ca scop sărbătorirea în Municipiul București a anului 2012 - Aniversare

mondială Sergiu Celibidache

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții - Direcția Cultură, învățământ, Turism;

Văzând raportul Comisiei învățământ, cultură, culte și sport, Comisia pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit a) și art. 45 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă acordul de cooperare între Municipiul București și Fundația Culturală Sergiu Celibidache, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze pentru și în numele Municipiului București, acordul de cooperare prevăzut la art.1.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului/pBucure|ti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. -f:


A V    7/

itl. România; tel:,-+4Q2i;3â5.55 00: www.bucuresti-primaria.ro

■i. V.'


Aceasta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.01.2012.

PREȘEDINTE DEfȘEDINȚĂ Murg Călin


SECRETAR GENERAL .AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

/ /,Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6, București, reprezentat prin Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU, PRIMAR GENERAL

FUNDAȚIA CULTURALĂ SERGIU CELIBIDACHE, cu sediul în strada Argentina nr. 8, sector 1, București, reprezentată prin Serge loan Celibidache, PREȘEDINTE

Art. 2 OBIECTUL ACORDULUI

a)    Obiectul acordului îl constituie susținerea reciprocă între cele două părți în vederea sărbătoririi în municipiul București a anului 2012 - Aniversare mondială Sergiu Celibidache prin promovarea culturii, artelor spectacolului muzical, în beneficiul Municipiului București.

b)    Realizarea și derularea de programe, proiecte și evenimente comune:

1.    în. vederea dezvoltării publicului specific, a creșterii atractivității ofertei de produs cultural complet la nivelul municipiului;

2.    Social-educaționale prin activități specifice artelor spectacolului muzical, ceremonia lansării monedei numismatice comemorative de către Banca Națională, dezvelire de bust, masterclass-uri, expoziție de fotografie, lansare de carte, proiecții filme etc.

3.    Participarea ca parteneri la realizarea Festivalului "Sergiu Celibidache" din anul 2012. Evenimentul se va desfășura și va fi promovat prin toate canalele media "Eveniment realizat sub patronajul Primăriei Municipiului București", începând cu data semnării prezentului Acord. UNESCO a declarat anul 2012 - Aniversare mondială Sergiu Celibidache. Evenimentul va fi bianual, aducând Municipiului București pe harta culturală a lumii, ca oraș care aniversează la nivel mondial „Anul Celibidache".

ART. 3 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

9    9

a)    Reprezentanții Fundației Culturale Sergiu Celibidache, împreună cu membrii Comisiilor de specialitate ale Consiliului General, Direcția Cultură, învățământ, Turism din Primăria Municipiului București și instituțiile/serviciile publice de cultură ale Municipiului București vor negocia și vor colabora în vederea stabilirii strategiei și planurilor de acțiune și costurile acestora1.

b)    Părțile vor realiza, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare, activitățile stabilite de comun acord în vederea implementării strategiei și a planurilor de acțiune.

c)    Părțile vor aloca, în condițiile legii și cu încadrarea în limitările bugetare din acest an, resursele financiare necesare activităților menționate mai sus.

»    I

d)    Plata artiștilor, a spectacolelor și a altor cheltuieli legate de Festivalul "Sergiu Celibidache” nu trebuie să depășească data încheierii festivalului și se va face cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Anexa la HCGMB nr.    _

ART. 4 DURATA ACORDULUI

a)    Prezentul acord intră în vigoare la data semnării sale de către ambele părți și are valabilitate de un an.

b)    Protocolul poate înceta înainte de termen, prin acordul părților.

ART. 5 FORȚA MAJORĂ

a)    Nici una dintre părțile semnatare nu răspunde pentru executarea necorespunzătoare sau pentru neexecutarea totală sau parțială a oricăreia din obligațiile asumate, dacă aceasta se datorează forței majore, așa cum este ea definită prin lege.

b)    Partea care invocă forța majoră va notifica celeilalte părți imposibilitatea de executare în termen de 3 (zile) de la producerea evenimentului.

ART. 6 CLAUZE FINALE

a)    Modificarea prezentului acord se face numai în scris, în condițiile legii, după aprobarea prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

b)    Orice notificare este valabil îndeplinită dacă este făcută în scris și transmisă la sediul declarat în prezentul acord.

Prezentul Acord a fost încheiat astăzi, _, la București, în două

exemplare originale, în limba română, câte un exemplar pentru fiecare parte, având aceeași valoare.

PARTENER,

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMAR GENERAL

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU

PARTENER,

FUNDAȚIA SERGIU CELIBIDACHE

9

PREȘEDINTE Serge loan Celibidache