Hotărârea nr. 29/2012

HOTARAREnr. 29 din 2012-01-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. BANU ANTONACHE NR. 46-48 - STR. CORNESCU NR. 73, SECTOR 1

Consiliul General al Municipiului BucureșlîCC

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Banu Antonache nr. 46- 48 - str. Cornescu nr. 73, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a . Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism CTATU -DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 6/1/2/10.12.2008/R/03.03.2010;

-    Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței: aviz nr. 92/2009; -Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național - Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural National a Municipiului București: aviznr. 118/ZP/2010;

-Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr. 556/35/2009;

-    Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 763958/2008;

Comisia tehnică de circulație: acord de principiu nr.

19733/792476/2009;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în a^miriistrația^pub1ipă,;, cu modificările și completările ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), al , ,    , ,    lin. (2)

lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Str. Banu Antonache nr. 46 - 48 -str. Comescu nr. 73, sector 1 pentru o suprafață studiată de cca. 650 mp. din care teren care a generat documentația: S = 281,18 mp. proprietate persoană fizică; S = 182,99 mp. domeniul privat al Municipiului București: 151,2 mp. în vederea construirii și 31,79 mp. pentru alinierea gardurilor conform expertizei topo cadastrale; se cedează domeniului public S = 5,28 mp. pentru trotuar din proprietatea persoană fizică.

Conform PUG - ului Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, terenul se încadrează în subzona L2a - locuințe individuale și colective mici, realizate pe baza unor lotizări anterioare, situate în afara zonelor protejate.

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax = 45%; CUTmax = 1,3; Rmaxh = P + 2E.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiuni aprobate: locuințe colective;

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax = 70%; CUTmax = 3,5; Rmaxh = 2S + P+4E.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5 (cinci) ani.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Aceasta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.01.2012.


Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 OO; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2


Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală; 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro
Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Nr. 891479/16.02.2010

AVIZ DE URBANISM nr. 6/1 /2 /10.12.2008/R/03.03.201

PUZ - Str . BANU ANTONACHE nr. 46-48 - str. CORNESCU nr. 73,

BENEFICIAR : D-na. ELENA BRAHA    ELABORATOR : S .C X-TRA ART S.R.L

SUPRAFAȚA STUDIATA PRIN PUZ - S = cca. 650 mp din care teren care a generat documentația : proprietate persoana fizica 281,18 mp ; 182,99 mp domeniul privat PMB (151,2 mp în vederea construirii și 31,79 mp pentru alinierea gardurilor - cf. expertiza topo cadastrala ); se cedează domeniului public S=5,28 mp pentru trotuar din proprietatea persoana fizica.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: amplasamentul studiat se afla în zona de nord a orașului, în arealul delimitat la est de Calea Floreasca , la vest de str. Banu Antonache .

PREVEDERI PUG - Terenul se încadrează în subzona L2a - subzona locuințelor individuale și colective mici , realizate pe baza unor lotizări anterioare , situate înafara zonelor protejate .

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax=45%,CUTmax=1,3, Rmaxh= P+2E .

CERTIFICAT DE URBANISM nr. 337/872013/16.11.2009 AVIZ DE OPORTUNITATE nr. 28/1/3/18.11.2009

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,
CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI S[ INDICATORII URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPREJMESCHIMBARE

Funcțiune avizata : locuințe colective .

INDICATORI URBANISTICI' AVIZAȚI : POTmax =70% , CUTmax = 3,5 , Rmaxh =2S+ P+4E;

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE:aviz Comisia de coordonare rețele -PMB, aviz de mediu, aviz M.D.L.P.L., aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB , aviz DCCPCN - MB , alte avize conform legislației în vigoare. Avizele obținute în baza Avizului de urbanism nr. 6/1/2/10.12.2008 isi mențin valabilitatea întrucât reglementările cuprinse în prezentul aviz sunt mai restrictive .

In conformitate cu adresa nr. 2/15.01.2009 emisa de Comisia Juridica si de Disciplina - C.G.M.B : Extras de Carte Funciara la zi pentru imobilul ce a generat PUZ; Declarație Notariala din care sa rezulte ca proprietarii imobilelor cuprinse in aria de studiu au fost informați de către beneficiarul studiului de urbanism de propunerea ce urmează a fi aprobata in C.G.M.B., si ca acesta isi asuma orice consecințe juridice ce ar putea decurge din afectarea dreptului de proprietate al acestora.

Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Sef serviciu,


Limita P.U.Z,

^Limita terenului studiat care a generat 'PUZ


^Limita zonei studiate

Limite de proprietate

Alinierea clădirilor

Locuințe individuale existente

Locuințe colective existe

Birouri/servicii


Edificabil propus Circulație auto propus PUZ aviz CU 3CA/10/: Circulație auto existent [i Teren propus spre concesî

Teren cedat domeniului public (spațiu verde)

Acces pietonal Acces auto i Spatii verzi plantate

INDICATORI URBANISTICI Stotala teren studiata prin PUZ(str. Banu Antonache 46-48 si str. Cornescu 73-75)=650mp

Teren care a generat PUZ - str. Banu Antonache 46-48 si str.Comescu 73):

-Iot48-158,07mp + lot46-123,11 mp = 281,18mp- proprietate persoane fizice; 31,79 mp - domeniu privat PMB - aliniere gard -conf. Expertiza cadastrala

- lot 73=151,20mp - domeniu privat PMB - suprafața propusa spre concesionare in vederea construirii

Suprafața cedata domeniului public = ( Banu Antonache 48)= 5,28 mp


S construita=432,20mp S desfiasurata=2161 mp

POT=70%

4/ CUT=3,5

ZA RH=2S+P+4E (H=18,0m)

r -2    ' ’ "FUNCȚIUNI

-EXT5

MP

THTT

%

“PECF

MP

TTS-

%

Locuințe

432,20

33,6

Circulație auto

313,5

24,4

388,6

30,2

Circulație pitonala

108,6

8,5

130,5

10,0

Teren viran

863,9

67,1

-

Spatii verzi

-

-

334,7

26,2

suprafața PUZ

1286,0

100,0

1286,0

100,0


proiectant

S.C0M. X-TRA ART SRL J,40Z9355/2000
SC

1Z500

DATA

2009


BRAKA ELENA

TITLU PROIECT

PUZ- str. Banu Antonache Nr. 46-48 Sector 1 - LOCUINȚE COLECTIVE-

Proiect

nr.


TITLU PLANȘA

REGLEMENTARI DE URBANISM

Planșa

nr.

7