Hotărârea nr. 28/2012

HOTARAREnr. 28 din 2012-01-30 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PUZ - STR. PUCHENI NR. 109-137, SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUZ-Str. Pucheni nr. 109-137, lot 29, sector 5


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul Direcției Generale de Dezvoltare Urbană - Direcția Urbanism;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-Primăria Sectorului 5 al Municipiului București: certificat de urbanism nr. 1010-P/02.09.2010;

-Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism CTATU- DU a PMB: aviz de urbanism nr. 22/14.10.2010;

- Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului: aviz nr. 53/2011; -Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr.4143/239/15.11.2010;

-Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 987491/25.03.2011;

-Comisia tehnică de circulație: acord de principiu nr.


289/969681/24.01.2011;

în conformitate cu prevederile:

-Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în ^ministrațiaypMblieă.A&țL modificările și completările ulterioare;


Splaiul Independenței 291-293, sector 6, Bu
iti, Rorrfâdia; teKt *4021 305 55 00; WWt bucuresti-primaria.roCONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI' HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal “Str. Pucheni nr. 109-137, lot 29, sector 5”,pentru o suprafață de teren S= 500,001 mp, teren proprietate persoane fizice.

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului București, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, terenul se încadrează în Zona M3 - zonă mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri și parțial Zona V1a - parcuri, grădini și scuaruri publice orășenești și fâșii plantate publice.

Indicatorii urbanistici reglementați:

Zona M3: POTmax = 60%; CUTmax =2,5; RmaxH=P+4E.

Zona V1a: POT cu construcții, platforme, circulații carosabile și pietonale=maxim 15%; CUT maxim 0,2 mp. ADC/mp. teren; RmaxH=cu excepția instalațiilor, înălțimea maximă a clădirilor nu va depăși P+2 niveluri.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiuni: locuințe.

1    I

Indicatori urbanistici aprobați:    POTmax=50%; CUTmax=2;

RmaxH.=S+P+2E+M.

în Zona V1a se vor respecta condițiile impuse de PUG-ul Municipiului București și Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 114/17.10.2007 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.01.2012.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

TudorToma


Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primarla.ro

Pag 2PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală de Dezvoltare Urbană


Direcția Urbanism


Nr. 948946/14.10.2010


AVIZ DE URBANISM nr.


a.


PUZ - STR. PUCHENI NR. 109-137, LOT 29, SECTOR 5


BENEFICIARI: D-NUL MATEESCU EMIL si D-NUL NICA ADRIAN

ELABORATOR: SC LORA CONSTRUCT SRL - URB. RUR OCTAVIAN VASILE BARBASUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S=500,001 mp teren reglementat ce a generat PUZ - proprietate persoane fizice;

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: terenul se afla situat in Sectorul 5, avand ca punct de reper strada Pucheni si Sos. Salaj. PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform Planului Urbanistic General al municipiului București, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/2000, terenul se incadreaza in Zona M3 - zona mixta cu clădiri avand regim de construire continuu sau discontinuu si inaltimi maxime de P+4 niveluri si parțial Zona Via- parcuri, grădini si scuaruri publice orășenești si fasii plantate publice. Indicatorii urbanistici reglementați:

ZONA M3 : POTmax =60%; CUTmax=2,5; Rmaxh=P+4E.

Zona Via : POT cu construcții, platforme, circulații carosabile și pietonale = maximl5 %; CUT maxim 0,2 mp. ADC/ mp. teren; Rmaxh= cu excepția instalațiilor, înălțimea maximă a clădirilor nu va depăși P + 2 niveluri.


SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL. CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI ȘI INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE


FUNCȚIUNI AVIZATE : locuințe.

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax=50%, CUTmax=2; RmaxH=S+P+2E+M.

Zona Via : POT cu construcții, platforme, circulații carosabile și pietonale = maximi 5 %; CUT maxim 0,2 mp. ADC/ mp. teren; Rmaxh= cu excepția instalațiilor, înălțimea maximă a clădirilor nu va depăși P + 2 niveluri, cu respectarea prevederilor legale in vigoare privind protecția mediului.

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr.' 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Aviz de la Comisia de coordonări lucrări edilitare -PMB, Aviz de la Agenția Regională pentru Protecția Mediului București, Aviz de la Ministerul Dezvoltării, Regionale și Turismului, Aviz de la Comisia Tehnică de Circulație - PMB, alte avize conform legislației în vigoare.

In conformitate cu adresa nr. 2/15.01.2009 emisa de Comisia Iuridica si de Disciplina - C.G.M.B : Extras de Carte Funciara la zi pentru imobilul ce a generat PUZ; Declarație Notariala din care sa rezulte ca proprietarii imobilelor cuprinse in aria de studiu au fost informați de către beneficiarul studiului de urbanism de propunerea ce urmeaza a fi aprobata in C.G.M.B., si ca acesta isi asuma orice consecințe juridice ce ar putea decurge din afectarea dreptului de proprietate al acestora.

*    In conformitate cu prevederile art. 63 iit. g din Legea nr. 350/2001, cu modificările si completările ulterioare, elaboratorul documentației de urbanism răspunde pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului de urbanism.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.
circulații carosabile

'a.

retragere de la aliniament n afectat de extinderea lui stradal - 40 mp limita edificabil propus funcțiunea de locuința

Reglementari funcționale si indicatori urbanistici conform PUG București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000:


UTRM

Subzona mixtă cu clădiri avâr$ -egim de construire continuu snu discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri; -POT max.- 60%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri);

-CUT max.- 2,5 mp. ADC / mp. teren.

INDICATORI URBANISTICI PROPUȘI

-    Funcțiune Locuințe

-    POT max.- 50%

-    CUT max.- 2,0

..;VProiectant

SERVICII INTEGRATE DE PROIECTARE SISTEMUL DE MANAGEMENT CERTIFICAT DE

v? iufo TRIirT en iso

9001:2008

CUIlJI r\ U V 1    Certificat Nr. 20 100 92004098

Calitatea

Nume

Semnătură

SCARA

Sef Proiect

Arh. Vasile BARBA

1:bUU

întocmit

Arii. Donos-Mitan David

Redactat

Arh. Donos-Mitan David

''""'data

Verificat:

Ing. Costel RADU

Ăi ?

oct. 2010.

—-

-


LRC -

0410 - PUZ

- AM - DD    00

- ARH

Beneficiar

MATEESCU EMIL NICA ADRIAN

Planșa nr.:

A04

Titiuiproiectului: PLAN URBANISTIC ZONAL

Faza:

LOCUINȚA S+P+2E+M

Strada Pucheni nr. 109-137, Lot 29, Sector 5, București

P.U.Z.

Titlul planșei.

REGLEMENTARI

URBANISTICE

Project No:

004/2010


Conform legii autorul proiectului isi rezerva toate drepturile asupra acestuia; modificarea, reproducerea si transmiterea altor persoane fiind interzisa fara acordul autorului.