Hotărârea nr. 27/2012

HOTARAREnr. 27 din 2012-01-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. DAMBULUI NR 74, SECTOR 4, BUCURESTI


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Dâmbului nr. 74, sector 4, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul Direcției Urbanism;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Primăria Sectorului 4 al Municipiului București: certificat de urbanism nr. 1630/34543/23.12.2010;

-Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz de oportunitate rir. 9/11.04.2011;

-Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism CTATU- DU a PMB: aviz de urbanism nr. 60/13.10.2011 ;

-    Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului: aviz nr. 131/2011;

-    Ministerul Culturii și Patrimoniului Național - Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural National a Municipiului București: adresa nr. 1469/SMI/09.12.2011;

-Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr. 19.967/105/16.12.2011;

-Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 1042424/18.11.2011;

-Comisia tehnică de circulație: acord de principiu nr. 13050/1042417/25.11.2011;

-Declarație Notarială privind informarea proprietarilor imobilelor cuprinse în aria de studiu: încheiere de autentificare nr. 493/ 23.12.2011, a Biroului Notarului Public - Damiela - Camilia Pop;

-Suport Topo-Cadastral Vizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate imobiliară al Municipiului București;

-Extras de Carte Funciară pentru Autentificare nr. cerere 450712/21.10.2011;    j -

în conformitate cu prevederile:    °

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea ^xecptărrîîlucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completânle^ulțeribâre; -

completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal “Str. Dâmbului nr. 74, sector 4, București”, pentru terenul ce a generat PUZ cu o suprafață de teren de S= 4614,00 mp conform certificatului de urbanism, teren situat în intravilan, proprietate privată persoană fizică .

Legea nr. 453/2001, pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor stipulează obligația administrației publice locale de a elibera certificate de urbanism și autorizații de construire pe baza documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului, aprobate după cum urmează:

Prevederi PUG/PUZ aprobate anterior:

Conform certificatului de urbanism nr. 1630/34543/23.12.2010 emis de Primăria Sectorului 4, amplasamentul ce face obiectul documentației de urbanism este prevăzut în Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000 completată cu Hotărârea C.G.M.B. nr. 324/2010 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, ca fiind afectat integral de traseul propus al "închiderii Inelului Principal de Circulație”.

Conform documentației de urbanism “PUZ - Parcul Tineretului” aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2005 și reactualizat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 278/2005 (cu termenul de valabilitate al hotărârii expirat la data de 22.12.2010, la această dată fiind în procedură de analiză la Comisiile de specialitate ale C.G.M.B. proiectul de hotărâre în vederea prelungirii valabilității acesteia) amplasamentul este parțial afectat de circulații propuse (traseul propus al "închiderii Inelului Principal de Circulație”), parțial Zona M2 - zonă mixtă cu clădiri având un regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte, și parțial Zona L1a - zonă destinată locuințelor

individuale și colective miciCondiții de construire aprobate :

Funcțiuni: funcțiuni mixte aferente Zonei M2 prevăzută în PUG-ul Municipiului București.

Indicatori urbanistici aprobați:    POTmax=70%, CUTmax=3,6;

RmaxH=P+12E - Hmax-40,00 m.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5 (cinci) ani.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.01.2012.


SECRETAR GENERAL , AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI TudorTomaSplaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primarla.ro

Pag 3


Nr. 1032550/.


cLIL


.2011


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală de Dezvoltare Urbană

J

Direcția Urbanism

1

AVIZ DE URBANISM nr


PUZ - STR. DÂMBULUI NR. 74, SECTOR 4

Prezentul Aviz de urbanism este emis in temeiul AVIZULUI DE OPORTUNITATE NR. 9/11.04.2i

BENEFICIAR: DOAMNA BADEA MARILENA-LETIȚIA ELABORATOR: SC ARTTEK C.B. - URB RUR CRISTINA IULIANA ENACHE SUPRAFAȚA REGLEMENTATĂ prin PUZ: S-4614,00 mp, teren proprietate persoană fizică.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Amplasamentul se află situat în Sectorul 4 al Municipiului Bucureștiy Parcului Tineretului.

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform Certificatului de urbanism nr. 1630/34543723.12.20 W emis de Primăria Sectorului 4, amplasamentul ce face obiectul documentației de urbanism este prevăzut în Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/2000 completată cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, ca fiind afectat integral de traseul propus al "închiderii inelului Principal de Circulație”.    ‘den. ■

Conform documentației de urbanism “PUZ-PARCUL TINERETULUI” aprobat prin H.C.G.M.B. NR. 232/2005 și reactualizat prin H.C.G.M.B. nr. 278/2005 (cu termenul de valabilitate al Hotărârii expirat la data de 22.12.2010, la această dată fiind în procedură de analiză la Comisiile de Specialitate ale C.G.M.B. Proiectul de hotărâre în vederea prelungirii valabilității acesteia) amplasamentul este parțial afectat de circulații propuse (traseul propus al "închiderii inelului Principal de Circulație”), parțial Zona M2 - zonă mixtă cu clădiri având un regim de construire continuu sau discontinu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte, și parțial Zona Lla -zonă destinată locuințelor individuale și colective mici.

CERTIFICATUL DE URBANISM nr. 1630/34543/23.12.2010 emis de Primăria Sectorului 4.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,

CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE FUNCȚIUNI AVIZATE : funcțiuni mixte aferente Zonei M2 prevăzută în PUG Municipiul București.

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax=70%, CUTmax=3,6; RmaxH=P+12E -Hmax-40,00m.

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

CIRCULAȚIILE PROPUSE SUNT CU CARACTER ORIENTATIV, AUTORIZAREA ACESTORA URMÂND PROCEDURILE

LEGALE PREVĂZUTE DE LEGEA NR. 33/1994 PRIVIND EXPROPRIEREA PENTRU UTILITATE PUBLICÂ.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE : Aviz de la Comisia de Coordonare lucrări edilitare -PMB; Aviz de la Agenția Regională pentru Protecția Mediului București; Aviz de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, Aviz Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, Suport topo-cadastral vizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară al Municipiului București.

în conformitate cu adresa nr. 2/15.01.2009 emisă de Comisia Juridică și de Disciplină - C.G.M.B : Extras de Carte Funciară la zi pentru imobilul ce a generat PUZ; Declarație Notarială din care să rezulte că proprietarii imobilelor cuprinse în aria de studiu au fost informați de către beneficiarul studiului de urbanism de propunerea ce urmează a fi aprobată în C.G.M.B., și că acesta își asumă orice consecințe juridice ce ar putea decurge din afectarea dreptului de proprietate al acestora.

*    în conformitate cu prevederile art. 63 lit. g din Legea nr. 350/2001, cu modificările și completările ulterioare, elaboratorul documentației de urbanism răspunde pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului de urbanism.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică/si completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabilă 5 ani, și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism, condiționată ca perioadă de prevederile Art. II din O.U.G. nr. 7 din 2 februarie 2011. Certificatul de urbanismfse va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.


Splaiul Independenței nr. 291-293, cod poștal 060.Q4Z, secțor 6,'Bu Tel: Tel: 021.305.55.00 int.1700 http://www.pmb.ro    ( j