Hotărârea nr. 25/2012

HOTARAREnr. 25 din 2012-01-30 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PUZ - CALEA DOROBANTILOR NR. 149, SECTOR 1

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUZ - Calea Dorobanților nr. 149, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană - Direcția Urbanism;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism - CTATU - DU a PMB: aviz de urbanism nr. 36/21.06.2011;

-    Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului: aviz nr. 95/2011;

-    Ministerul Culturii și Patrimoniului Național - Direcția pentru Cultură și Patrimoniul Național a Municipiului București: aviz nr. 1028/Z/05.10.2011;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 12.787/63/18.10.2011;

-    Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 1010925/5527/30.06.2011;

Comisia tehnică de circulație: acord de principiu nr.

1010032/7686/27.06.2011;

în conformitate cu prevederile:

-Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare ;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) liț c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privi-rîd adminișțfâția publică locală, republicată, cu modificările și completărilecîlterioare.

Splaiul Independentei 291-2!


, sector 6, București, România;*tel.: +4021 305 55


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă documentația de urbanism PUZ - Calea Dorobanților nr. 149, sector 1, pentru o suprafață de teren S = 268,59 mp, teren reglementat ce a generat PUZ, proprietate persoană juridică.

Conform PUZ - Zone construite protejate - aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 279/2000, amplasamentul se încadrează în Zona protejată nr. 52 - Parcelarea societatea generală pentru construirea de locuințe ieftine.

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax = 40%; CUTmax = 1,8; Hmax = 13,00 m - peste înălțimea maximă se acceptă realizarea unui singur nivel (3 m) retras la 1,5 m față de planul vertical al fațadei.

înălțimea noilor construcții nu va putea depăși, totodată, cu mai mult de 3 m înălțimea clădirilor existente învecinate.

I

Se admite realizarea unui element arhitectural care poate depăși cu 3 m înălțimea

maximă verticală (13 m), desfășurat pe cel mult o treime din lungimea fațadei.

Atunci când o clădire nouă este alăturată la calcan unei construcții existente cu 1

acoperiș, este recomandată preluarea pantei acoperișului, fără însă a se depăși coama acoperișului existent.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiuni: centru de sănătate și înfrumusețare.

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax = 80%; CUTmax = 2,16; RmaxH = S+P+2E-3Eretras - S+P+4E - Hmax = 16,00 m - cu condiția ca Hmax să nu depășească înălțimea imobilului de la numărul 151.

Se condiționează construirea acoperișului fără șarpantă și preluarea registrului parterului (înălțimea parterului și a vitrinei spre stradă va prelua profilul construcției vecine).

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5 (cinci) ani.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.01.2012.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL
Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală de Dezvoltare Urbană

Direcția Urbanism

Nr. 998480/08.06.2011

AVIZ DE URBANISM nr,

PUZ - CALEA DOROBANȚILOR NR. 149, SECTOR 1

BENEFICIAR : SC K INVESTMENT SRL

ELABORATOR: SC NBC ARHITECT SRL - URB. RUR BODGAN CONSTANTIN N.A. NEAGU SUPRAFAȚA REGLEMENTATĂ prin PUZ: S=268,59 mp teren proprietate persoană juridică.


AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: terenul se află situat în Zona Centrală a Municipiului București, avâria ca puncte de reper urban str. Lisabona-Calea Dorobanților-str. Bruxelles, sector 1.

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR : PUZ ZONE CONSTRUITE PROTEJATE APROBAT PRIN H.C.G.M.B. NR. 279/2000 - ZONA PROTEJATĂ NR. 52 - PARCELAREA SOCIETATEA GENERALĂ PENTRU CONSTRUIREA DE LOCUINȚE IEFTINE.

Indicatorii urbanistici reglementați: POT=40%; CUTmax=I,8; Hmax=T3,00 m - peste înălțimea admisă se acceptă realizarea unui singur nivel (3 m) retras la 1,5 m față de planul vertical al fațadei. înălțimea noilor construcții nu va putea depăși, totodată, cu mai mult de 3 m înălțimea clădirilor existente învecinate. Se admite realizarea unui element arhitectural care poate depăși cu 3 m înălțimea maximă verticală (13 m), desfășurat pe cel mult o treime din lungimea fațadei. Atunci când o clădire nouă este alăturată la calcan unei construcții existente cu acoperiș, este recomandată preluarea pantei acoperișului, fără însă a se depăși coama acoperișului existent.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,

CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI ȘI INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

FUNCȚIUNI AVIZATE : Centru de sănătate și înfrumusețare .

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax=80%, CUTmax=2,16;

RmaxH=S+P+2E-3Eretras - S+P+4E - Hmax=16,00m - cu condiția ca Hmax să nu depășească înălțimea imobilului de la numărul 151. Se condiționează construirea acoperișului fără șarpantă și preluarea registrului parterului (înălțimea parterului și a vitrinei spre stradă va prelua profilul construcției vecine).

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Aviz Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, Aviz de la Comisia de coordonări lucrări edilitare -PMB, Aviz de la Agenția Regională pentru Protecția Mediului București, Aviz de la Ministerul Dezvoltării, Regionale și Turismului, Aviz de la Comisia Tehnică de Circulație - PMB, alte avize conform legislației în vigoare.

în conformitate cu adresa nr. 2/15.01.2009 emisă de Comisia Juridică și de Disciplină - C.G.M.B : Extras de Carte Funciară la zi pentru imobilul ce a generat PUZ; Declarație Notarială din care să rezulte că proprietarii imobilelor cuprinse în aria de studiu au fost informați de către beneficiarul studiului de urbanism de propunerea ce urmează a fi aprobată în C.G.M.B., și că acesta își asumă orice consecințe juridice ce ar putea decurge din afectarea dreptului de proprietate al acestora .

*    In conformitate cu prevederile art. 63 lit. g din Legea nr. 350/2001, cu modificările și completările ulterioare, elaboratorul documentației de urbanism răspunde pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului de urbanism.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.


întocmit,

ing. Victor Mânea

Splaiul Independențețpr.

Tel: 021/3055500/W 1.7007 Q j; http://www.pmb.ro


9'

DKAS