Hotărârea nr. 233/2012

HOTARAREnr. 233 din 2012-12-19 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, A STATULUI DE FUNCTII SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 351/2008 INCETEAZA APLICABILITATEA ANEXELOR 7A SI 7B ALE HCGMB NR. 174/2010 ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN HCGMB NR. 305/2013


Consiliul General al Municipiului Bucurest

HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe, raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului-și avizul Comisiei juridice și de disciplină djn cadrul „Consiliului General al Municipiului București; .    ...    ,    .....

In temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit.a), alini (3) lit. b) și ărt. 45 alin '(1) din Legea saminisirației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:    *    . î'

Art.1 Se aprobă organigrama Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București, cu un număr total de 677 posturi, din care 37 posturi de conducere, conform anexei 1.

Art.2 Se aprobă statul de funcții al Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement.București, conform anexei 2.

Art.3 Se aprobă regulamentul de organizare și funcționare al Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București, conform anexei 3.

Art.4 Anexele 1,2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Hotărârea C.G.M.B. nr. 351/2008, anexele 7a și 7b din Hotărârea C.G.M.B. nr. 174/2010, precum și orice prevedere contrară prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința de îndată a Consiliului General al Municipiului

București din data de 19.12.2012

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Angelescu Ramiro Robfert E,București,19.12.2012 Nr.233    /A.

Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România; tel.; +4021 305 55 OOiJKWW^ucureșîPprirnaria.ro


Anexa nr.i ta miajivij} nr.


CAPITOLUL VII RELAȚII COMERCIALE

Art.33. Relațiile comerciale dintre Administrația Lacuri, Parcuri si Agrement si terti se realizează prin contracte incheiate în condițiile legii.

CAPITOLUL VIII DISPOZIȚII FINALE

Art.34. Litigiile de orice fel in care se implica Administrația Lacuri, Parcuri si Agrement sunt de competenta instanțelor judecătorești potrivit legii.

Art.35. Personalul din compartimentele structurii de organizare a instituției este obligat să cunoască și să aplice prevederile prezentului regulament, ale Regulamentului intern și ale fișei postului pe care îl ocupă.

Art.36. Dispozițiile Regulamentului de organizare și funcționare al instituției, precum și atribuțiile cuprinse în fișa postului vor fi aduse la cunoștința întregului personal prin grijă șefului ierarhic. ■    •    ' 7 :    ......

VI; V V 'Art.37. Prezentul RQF intra in vigoare la data aducerii la cunoștință a acestuia. îv    i Art.38. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament și a atribuțiilor cuprinse în fișa

v’:; Vt--postului, atrage răspunderea discîpiinarâ a salariatului.    ' ’

Art. 39 Toți angajații Administrației Lacuri, Parcuri si Agrement răspund de cunoașterea și aplicarea legislației în vigoare specifice domeniului de activitate.

ART.40. Toate compartimentele instituției sunt obligate să pună la dispoziția celorlalte compartimente din structura organizatorică a instituției informațiile și/ sau documentele necesare îndeplinirii atribuțiilor prevăzute în prezentul Regulament.

ART.41. Toate compartimentele Administrației Lacuri, Parcuri si Agrement au obligația de a colabora în vederea realizării atribuțiilor prevăzute în prezentul regulament.

ART.42. Prezentul Regulament de organizare și funcționare se completează cu reglementările legale in vigoare si se modifica si completează ori de cate ori intervin modificări in structura organizatorica a Administrației Lacuri, Parcuri si Agrement, aprobata prin hotarare a C.G.M.B., sau modificări si completări ale legislației aplicabile, ulterioare aprobării acestuia.
l)    răspunde de intocmirea fiselor postului in conformitate cu atribuțiile structurii organizatorice si nivelul postului sau de modificarea acestora de cate ori este necesar, pentru personalul din subordine;

m)    este responsabil de continua dezvoltare profesionala a subordonaților sai directi, realizând planul de dezvoltare profesionala anual al angajatilor si asigurandu-se de implementarea acestuia;

n)    răspunde de aplicarea masurilor de tehnica securității muncii si P.S.I. in vederea evitării accidentelor de munca sau altor evenimente, asigurând un climat de munca corespunzător prin dotarea personalului din subordine cu echipament si materiale de protecție a muncii;

o)    răspunde de aplicarea prevederilor Codului de conduita a personalului contractual din subordine;

p)    se informează periodic cu privire la toate noutățile, modificările legale aprobate pe zona sa de activitate;

q)    răspunde de cunoașterea si aplicarea prevederilor Regulamentului de Organizare si Funcționare si Regulamentului Intern pentru personalul din subordine sa directa;

r)    indeplineste orice alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative in vigoare, din Hotarari ale Consiliului General al Municipiului București si Dispoziții ale Primarului General, dispuse de conducerea administrației, sau solicitări ale compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București;

s)    executa si alte sarcini transmise de Directorul General-al Administrației Lacuri, Parcuri si Agrement sau transmise de șeful sau direct. ‘

î-    CAPITOLULV * „    . v ■țfîțiW/'W “

-    î-;

    .    ...    -    L    'i
PERSONAL SALARIZARE

Art.31 Angajarea personalului si stabilirea nivelului de salarizare a personalului angajat se fac conform legislației in vigoare .

CAPITOLUL VI
BUGETUL SI RELAȚIILE FINANCIARE

Art.32. Administrația Lacuri, Parcuri si Agrement are număr de cont 501014008314 deschis la Trezoreria sectorului 1 București, cod fiscal nr. 14008314 si cod IBAN RO 7015010xxx000306 Trezoreria Sector 1.

Administrația Lacuri, Parcuri si Agrement intocmeste lucrările referitoare la proiectul propriu devenituri si cheltuieli urmând justa dimensionare a cheltuielilor bugetare, creșterea eficienta in utilizarea fondurilor.

Bugetul propriu cu repartizarea pe trimestre si pe subdiviziunile clasificatiei indicatorilor financiari stabilite de M.F. se aprobă de către CGMB.

Administrația Lacuri, Parcuri si Agrement isi acopera cheltuielile prevăzute in buget din mijloace bugetare, extrabugetare si alte fonduri legal constituite.

Administrația Lacuri, Parcuri si Agrement gestionează valorile materiale si mijloacele bănești, a deconturilor cu debitorii si creditorii si exercita controlul periodic al gestiunilor in vederea asigurării integrității patrimoniului privind bugetul propriu.


graficul de execuție, lista de utilaje si echipamente necesare execuției si planurile de execuție;

b)    Răspunde de intocmirea si propunerea spre avizare conducerii administrației temele de studii si proiectare pentru obiective noi de investiții ce urmeaza a fi introduse in lista de investiții, care se aproba de către CGMB;

c)    răspunde de coordonarea, programarea, contractarea si derularea lucrărilor de investiții ;

d)    răspunde și urmărește intocmirea documentației necesare, conform legislației in vigoare, si participa la desemnarea executantului lucrărilor de investiții din lista obiectivelor de investiții aprobata de CGMB;

e)    răspunde de întocmirea propunerilor si intocmeste documentația aferenta privind realizarea unor lucrări de investiții in vederea protecției mediului in unitățile administrate;

f)    răspunde și intocmeste impreuna cu serviciile de specialitate documentațiile conform legislației in vigoare privind propunerile de casare, declasare bunuri materiale, in vederea supunerii spre aprobare a acestora;

g)    Răspunde și intocmeste documentațiile tehnice necesare pentru scoaterea din funcțiune pentru mijloacele fixe aprobate la casare;

h)    Răspunde și intocmeste propunerile de dotări independente in funcție de necesitățile administrației; /

M. SERVICIUL URMĂRIRE CONTRACTE
Art. 30 Serviciul Urmărire Cord. acte exorcita următoarele atribuții:

a)    răspunde de negocierea proiectelor de contracte, colaborează la elaborarea proiectelor de contracte,

b)    participa la discuții preliminare in vederea incheierii contractelor precum si la incheierea de protocoale de intenții, în limitele legale, precum și a celor specifice, rezultate în urma hotărârilor C.G.M.B;

c)    răspunde privind formularea punctelor de vedere cu privire la diverse cereri referitoare la clauzele contractuale si încadrarea lor conform legislației in vigoare;

d)    răspunde de incheierea, legalizarea contractelor de vanzare-cumparare, concesiune, colaborare, si altele care privesc Administrația Lacuri, Parcuri si Agrement București, atat in forma autentica cat si sub semnătură privata;

e)    Răspunde de intocmirea proiectelor de contracte de inchiriere cu terti si stabilește valoarea contractelor, nivelul taxelor si chiriilor conform legii;

f)    Răspunde de intocmirea documentații pentru incasarea debitelor;

g)    Răspunde de avizareainchirierii si ocuparea domeniului public pe perioade limitate;

h)    răspunde de verificarea prin sondaj, in teren, închirierea si ocuparea domeniului public, precum si situația fiecărui agent economic (suprafața, destinație, etc.), in raport cu contractul încheiat cu Administrația Lacuri, Parcuri si Agrement București si in cazul încălcării acestuia, raportează conducerii;

i)    participa la soluționarea situațiilor litigioase intre părțile contractuale;

j)    răspunde de urmărirea, in colaborare cu consilierul juridic al instituției, a modului de soluționare in instanțe a diferitelor situații litigioase;

k)    răspunde și ia masuri pentru realizarea creanțelor, obținerii titlurilor executorii si sprijină

executarQO

r.    răspunde de întocmirea planului de achiziții bunuri si servicii pentru deszăpeziri, inundații, calamitati si ia masuri de realizare a acestuia;

s.    răspunde de verificarea documentațiile si propune organizarea licitațiilor si selecțiilor de oferte;

t.    participa la incheierea contractelor economice cu furnizori, soluționarea divergentelor legate de derularea contractelor si răspunde de respectarea stricta a disciplinei contractuale;

u.    propune directorului general spre aprobare componența comisiilor de evaluare a ofertelor;

v.    răspunde de avizarea notelor și documentelor elaborate pentru demararea achizițiilor publice;

w.    răspunde de participarea la analiza si selectarea ofertelor de achiziții, bunuri materiale si servicii;

x.    răspunde de intocmirea fiselor postului in conformitate cu atribuțiile structurii organizatorice si nivelul postului sau de modificarea acestora de cate ori este necesar, pentru personalul din subordine;

y.    intocmeste propuneri privind evaluarea performantelor profesionale (ale personalului din subordine), de avansare, premiere, delegare, detașare, programări ale concediilor de odihna, concedii fara plata, schimbări ale locului de munca, sancțiuni disciplinare, desfaceri de contracte de munca pentru personalul din subordine;

zi este -responsabil- de’ continua- ■dezvoltare profesionala a subordonaților săi -direcfir

■: • realizând-• pfânui--.de dezvoltare’ profesionala enual- ai angajatilor si asigtrrarrdu-se de --~ implementarea acestuia;    .    - k :f t'    ja,. .: ......,-

aa; răspun^de-aplSfâreamasurilor de tehnica a securității muncii sfP.-S.I. in vederea evitării ‘ accidentelor de'*• munca sau altor evenimente; asigurand^un^' climat de munca corespunzător prin dotarea personalului din subordine cu1 echipament si materiale de

; protecție a muncii;    ■’

bb. răspunde de aplicarea prevederilor Codului de conduita a personalului contractual din subordine;

cc. se informează periodic cu privire Ia toate noutățile, modificările legale aprobate pe zona sa de activitate;    .

dd.cunoaște si aplica prevederile Regulamentului de Organizare si Funcționare si Regulamentului Intern pentru personalul din subordine sa directa;

ee.indeplineste orice alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative in vigoare, din Hotarari ale Consiliului General al Municipiului București si Dispoziții ale Primarului General, dispuse de conducerea administrației, sau solicitări ale compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București;

ff. executa si alte sarcini transmise de Directorul General al Administrației Lacuri, Parcuri si Agrement sau transmise de șeful său direct.

L. COMPARTIMENTUL INVESTIȚII
Art. 29 Compartimentul Investiții exercita următoarele atribuții:

a) Răspunde de urmărirea impreuna cu serviciile de specialitate sau terti realizarea obiectivelor de investiții aprobate de Consiliul General al Municipiului București, cu finanțare integrala șay .parțiala de lâ^ugetul local conform datelor tehnice cuprinse in c


53.    monitorizează și răspunde permanent de circuitul documentelor conform manualului de calitate si manualelor de procedura ;

54.    răspunde de raportarea trimestrială constatările șefului ierarhic superior;

55.    răspunde de cunoașterea si aplicarea prevederile Regulamentului de Organizare si Funcționare si Regulamentului Intern pentru personalul din subordine asa directa;

56.    executa si alte sarcini transmise de Directorul General al Administrației Lacuri, Parcuri si Agrement sau transmise de șeful sau direct.


K.


SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE
Art. 28 Serviciul Achiziții Publice exercita următoarele atribuții:

a.

b.


c.


d.


e.

f.

g-

h.


j-

k.


răspunde de coordonarea, programarea, contractarea de achiziții bunuri si servicii, conform legii;

răspunde de intocmirea caietelor de sarcini si documentele necesare pentru contractarea de lucrări de reparații si întreținere a clădirilor administrative si de producție, a instalațiilor si a mobilierului urban existent in unitati;

asigură și răspundede întocmirea documentației de atribuire/documentației discriptivă .pentru -prezentarea .ofertei ia procedurile , de,'achiziții publice organizate,/.pe -baza necesitățlildr primite de la compartimentele dim-cadrul -ALPAB - care solicită -demararea acestora;    .e-Ar 'hAL '    ,</ e,/,......; ' ... ' .J

asigură și răspunde de în,țocmirsa formalităților de publicitate/comumcare? pentru procedurile organizate- și ■ vânzare ^/transmiterea documentației atribuire/documentației discriptivă;    .• ■ <.    => ,    -    -

asigură și răspunde de păstrarea ofertelor, precum și dosarul achiziției publice la procedurile organizate;

asigură și răspunde de întocmirea proceselor verbale de deschidere, analiză și atribuire a contractelor de achiziție publică;

asigură și răspunde de comunicarea către ofertanții participanți a rezultatelor procedurilor de achiziție publică;    •

asigură și răspunde de înregistrarea contestațiilor și comunicarea acestora către ofertanții

implicați în procedură și comisia de analiză și soluționare a contestațiilor;

asigură și răspunde de transmiterea rezultatului analizei contestațiilor tuturor factorilor în

drept;

asigură și răspunde de încheierea contractelor de achiziție publică cu câștigătorii procedurilor de achiziții și transmiterea lor pentru urmărire compartimentelor de specialitate; asigură și răspunde de gestionarea bazei de date cu privire la procedurile de achiziție publică organizate, care cuprinde informații cu privire la firmele participante și rezultatele


m

n.

o.

P-


q-


acestora;

asigură și răspunde de transmiterea periodică a situației procedurilor de licitație

organizate către instituțiile abilitate ale statului;

participă la întocmirea proiectului de buget anual al instituției;

răspunde de evidența tuturor achizițiilor, derulate la nivel de ALPAB

răspunde de elaborarea procedurii pentru închirierea spațiilor deținute de ALPAB

răspunde și asigură încheierea contractelor de închiriere în conformitate cu prevederile

legale în vigoare; acestea vor cuprinde clauze de natură să asigure exploatarea spațiilor,

potrivit cerințelor și în beneficiul instituției;

răspunde de întocmirea planului de achiziții bunuri si servicii anual pentru Administrația Lacuri, Parcuri si Agrement pe care il supune spre aprobare conducerii unitatii;

25.    asigura și răspunde de gestionarea bunurilor materiale in cadrul instituției, numai in magaziile centrale ;

26.    răspunde de primirea, păstrarea, depozitarea și eliberarea bunurile materiale la nivelul instituției

27.    răspunde de primirea și eliberarea bunurilor materiale numai pe baza documentelor legale justificative

28.    răspunde de asigurarea depozitarii in bune condiții a bunurilor din gestiune

29.    Răspunde de asigurarea și evidențierea clara a stocurilor de bunuri material

30.    Răspunde de centralizarea solicitărilor, analizeaza si avizeaza necesarul noilor elemente informatice si elaborează soluțiile optime de achiziție ;

31.    Răspunde de recepția calitativa a elementelor de tehnica de calcul achiziționate pentru toate serviciileinstituției;

32.    Răspunde de coordonarea realizării rețelelor de calculatoare si migrarea echipamentelor in cadrul ALPAB ;

33.    Răspunde de stabilirea necesarului software si hardware al serviciilor din ALPAB ;

34.    participa la achiziționarea, întreținerea si dezvoltarea aplicațiilor informatice ;

35.    răspunde de gestionareacentralizată a bazelor de date comune tuturor serviciilor sau grupelor de servicii;

.'36. răspunde de organizarea privind instruirea personalului instituției cu privire la utilizarea hardware si software a stafiilor de lucru ;

37.    răspunde de actualizeaza siie-ul Administrației ;•*    <    -    -    -

38.    răspunde'de inițierea, si elaborarea- proiectelor de""informatizare pe diferite^sectoare de

activitate ale instituției in funcție de specificul srfcompl-'xitațeâ activitatii domeniului in care uțmeâza a fi implementate;    ■ ■    >

39.    răspunde și oferă asistenta tehnica de specialitate-pentru compartimentele din instituție ; ‘40; răspunde de supravegherea si intretinerea echipamentelor de calcul din ALPAB ;

41.    supraveghează si intretine rețeaua de calculatoare ;

42.    răspunde de administrarea rețelei informatice a instituției;

43.    răspunde și asigura realizarea activitatilor impuse de strategia de informatizare a Administrației Publice Locale ;

44.    întocmește propuneri privind evaluarea performantelor profesionale (ale personalului din subordine), de avansare, premiere, delegare, detașare, programări ale concediilor de odihna, concedii fara plata, schimbări ale locului de munca, sancțiuni disciplinare, desfaceri de contracte de munca pentru personalul din subordine;

45.    răspunde de întocmirea fiselor postului in conformitate cu atribuțiile structurii organizatorice si nivelul postului sau de modificarea acestora de cate ori este necesar, pentru personalul din subordine;

46.    răspunde de definirea responsabilităților pentru personalul din subordinea sa directa;

47.    răspunde de urmărirea si asigurarea identificării proceselor necesare sistemului de management al calitatii si aplicarea acestora in intreaga instituție;

48.    răspunde și determina succesiunea si interacțiunea proceselor necesare sistemului de management al calitatii;

49.    răspunde și determina criteriile si metodele necesare pentru a se asigura ca atat operarea cat si controlul acestor procese sunt eficace;

50.    răspunde și se asigura de disponibilitatea resurselor si informațiilor necesare pentru a susține operarea si monitorizarea acestor procese;

51.    răspunde de monitorizarea, maturarea si analizarea acestor procese si implementează acțiuni necesare pentru a^r^aliza rezultatele planificate si imbunatatirea continua a acestor procese;

4.    răspunde de intocmirea programului anual privind intretinerea si repararea clădirilor administrative si de producție, ștranduri, stavilare, a instalațiilor si a mobilierului urban existent in unitățile administrației, le supune spre aprobare conducerii si le transmite compartimentului de specialitate din cadrul PMB in vederea aprobării CGMB, conform legii;

5.    răspunde de asigurareaevidentei tehnico-operativa a lucrărilor de reparații si intretinere pe fiecare unitate in parte;

6.    răspunde de intocmirea documentațiilor tehnice necesare obținerii certificatelor de urbanism, avize si autorizații necesare pentru lucrări de reparații curente;

7.    răspunde și asigura impreuna cu compartimentul financiar-contabilitate, inventarierea periodica a mijloacelor fixe si obiectelor de inventar;

8.    răspunde de utilizarea raționala a imobilelor, instalațiilor aferente celorlalte mijloace de inventar administrativ-gospodaresti;

9.    răspunde de gospodărirea raționala a energiei electrice, combustibililor, apei, hârtiei si a altor materiale de consum cu caracter administrativ-gospodaresc;

10.    răspunde de organizarea si efectuarea curățeniei in birouri si in celelalte încăperi si spatii aferente imobilelor administrației;

11.    Răspunde de certificarea exactității si realității prestațiilor efectuate de terii, chirii, telefoane, abonamente si alte cheltuieli administrativ-gospodaresti;

1 12. răspunde de modul de gospodărire a grupurilor-șșgal&existente, precum.sLdemcdul.de. de.ru'orea contractelor deînchiriere si de recuperare a cheltuielilor.de intretinere?..... .. .    o.-

13.    răspunde de colectarea deșeurilorjndușWdJe.si neindustriale, evacuarea depozitarea si

predarea lor spre valorificare;    ..... ls , „.

14.    răspunde de aplicarea prevederi'or Lgale referitoare la confecționarea-ștampilelor si,

sigiliilor;    . . -    ■ ,    . .    - -    ,

15.    răspunde de asigurarea-pazei clădirilor si a bunurilor ce aparțin administrației ; ,    ,

16.    răspunde de intocmmirea planurile de paza si protecție a clădirilor si a bunurilor ce aparțin administrației, contra efracției;

17.    răspunde de respectarea si aplicarea regulilor sțabilite de conducerea Administrației

Lacuri, Parcuri si Agrement București, vizând accesul si circuitul personalului propriu si celui din afara;    .    .

18.    răspunde de elaborarea programului de paza a obiectivelor si bunurilor Administrației Lacuri, Parcuri si Agrement București, stabilind modul de efectuare a acestora, precum si necesarul de amenajari, instalații si mijloace tehnice de paza si alarmare;

19.    răspunde de raportarea către conducerea instituției a modul de implementare si desfășurare al programelor de paza al obiectivelor si bunurilor Administrației Lacuri, Parcuri si Agrement București;

20.    ia masuri si răspunde de efectuarea amenajărilor instalațiilor si mijloacelor tehnice de paza si alarmari prevăzute;

21.    răspunde pentru intocmirea lucrărilor necesare incheierii de contracte pentru executarea pazei, asigura condițiile prevăzute in contract si controlează, impreuna cu personalul din conducerea instituției, modul cum aceștia deservesc dispozitivul de paza si respecta condițiile contractual , raportând conducerii Administrației Lacuri, Parcuri si Agrement

București cele constatate.

22.    asigura și răspunde pentru dotarea secțiilor si unităților cu mijloace si instalații P.S.I. si buna funcționare a acestora;

23.    răspunde de instruirea personalului din unitati si modul de folosire si exploatare a mijloacelor P.S.I.;

24.    răspunde de indeplinirea tutyror obligațiilor-stabilite de lege pentru organizarea pazei in incinta obiectivelor din cad/ul /\,dpuj^trafiei Lacuri, Parcuri si Agrement București;
4.    răspunde de intocmirea programului anual privind intretinerea si repararea clădirilor administrative si de producție, ștranduri, stavilare, a instalațiilor si a mobilierului urban existent in unitățile administrației, le supune spre aprobare conducerii si le transmite compartimentului de specialitate din cadrul PMB in vederea aprobării CGMB, conform legii;

5.    răspunde de asigurareaevidentei tehnico-operativa a lucrărilor de reparații si intretinere pe fiecare unitate in parte;

6.    răspunde de intocmirea documentațiilor tehnice necesare obținerii certificatelor de urbanism, avize si autorizații necesare pentru lucrări de reparații curente;

7.    răspunde și asigura impreuna cu compartimentul financiar-contabilitate, inventarierea periodica a mijloacelor fixe si obiectelor de inventar;

8.    răspunde de utilizarea raționala a imobilelor, instalațiilor aferente celorlalte mijloace de inventar administrativ-gospodaresti;

9.    răspunde de gospodărirea raționala a energiei electrice, combustibililor, apei, hârtiei si a altor materiale de consum cu caracter administrativ-gospodaresc;

10.    răspunde de organizarea si efectuarea curățeniei in birouri si in celelalte încăperi si spatii aferente imobilelor administrației;

11.    Răspunde de certificarea exactității si realității prestațiilor efectuate de terii, chirii, telefoane, abonamente si alte cheltuieli administrativ-gospodaresti;

1 12. răspunde de modul de gospodărire a grupurilor-șșgal&existente, precum.sLdemcdul.de. de.ru'orea contractelor deînchiriere si de recuperare a cheltuielilor.de intretinere?..... .. .    o.-

13.    răspunde de colectarea deșeurilorjndușWdJe.si neindustriale, evacuarea depozitarea si

predarea lor spre valorificare;    ..... ls , „.

14.    răspunde de aplicarea prevederi'or Lgale referitoare la confecționarea-ștampilelor si,

sigiliilor;    . . -    ■ ,    . .    - -    ,

15.    răspunde de asigurarea-pazei clădirilor si a bunurilor ce aparțin administrației ; ,    ,

16.    răspunde de intocmmirea planurile de paza si protecție a clădirilor si a bunurilor ce aparțin administrației, contra efracției;

17.    răspunde de respectarea si aplicarea regulilor sțabilite de conducerea Administrației

Lacuri, Parcuri si Agrement București, vizând accesul si circuitul personalului propriu si celui din afara;    .    .

18.    răspunde de elaborarea programului de paza a obiectivelor si bunurilor Administrației Lacuri, Parcuri si Agrement București, stabilind modul de efectuare a acestora, precum si necesarul de amenajari, instalații si mijloace tehnice de paza si alarmare;

19.    răspunde de raportarea către conducerea instituției a modul de implementare si desfășurare al programelor de paza al obiectivelor si bunurilor Administrației Lacuri, Parcuri si Agrement București;

20.    ia masuri si răspunde de efectuarea amenajărilor instalațiilor si mijloacelor tehnice de paza si alarmari prevăzute;

21.    răspunde pentru intocmirea lucrărilor necesare incheierii de contracte pentru executarea pazei, asigura condițiile prevăzute in contract si controlează, impreuna cu personalul din conducerea instituției, modul cum aceștia deservesc dispozitivul de paza si respecta condițiile contractual , raportând conducerii Administrației Lacuri, Parcuri si Agrement

București cele constatate.

22.    asigura și răspunde pentru dotarea secțiilor si unităților cu mijloace si instalații P.S.I. si buna funcționare a acestora;

23.    răspunde de instruirea personalului din unitati si modul de folosire si exploatare a mijloacelor P.S.I.;

24.    răspunde de indeplinirea tutyror obligațiilor-stabilite de lege pentru organizarea pazei in incinta obiectivelor din cad/ul /\,dpuj^trafiei Lacuri, Parcuri si Agrement București;
35.    răspunde de realizarea masurilor si sarcinilor ce-i revin in domeniul contabil, stabilite ca urmare a controalelor financiare-gestionare efectuate de organele in drept;

36.    participa și răspunde organizarea si perfecționarea sistemului informațional, aplica masurile de raționalizare si multiplicare a lucrărilor de evidenta contabila, de automatizare a datelor;

37.    răspunde de determinarea succesiunilor si interacțiunilor proceselor necesare sistemului de management al calitatii;

38.    răspunde și determina criteriile si metodele necesare pentru a se asigura ca atat operarea cat si controlul acestor procese sunt eficace;

39.    se asigura și răspunde de disponibilitatea resurselor si informațiilor necesare pentru a susține operarea si monitorizarea acestor procese;

40.    monitorizează, masoara si analizeaza aceste procese si implementează acțiuni necesare pentru a realiza rezultatele planificate si imbunatatirea continua a acestor procese;

41.    răspunde de aplicarea masurilor de tehnica securității muncii si P.S.I. in vederea evitării accidentelor de munca sau altor evenimente, asigurând un climat de munca corespunzător prin dotarea personalului din subordine cu echipament si materiale de protecție a muncii;

42.    răspunde de intocmirea propuneri privind evaluarea performantelor profesionale (ale personalului din subordine), de avansare, premiere, delegare, detașare, programări ale

. ; cdhcediilor de odihna; concedir farâ plata'-,1 2 3 schimbâTi ale locului de: 'muncaV'Scinctiunr .• • ■ ■•disciplinare, desfaceri de-contracte de munca pehtru persdnalu! din subordine; ~ —    • --

■43vrăspu'nde'dedefinirea responsabilităților pentru^persbhalul dip subordine asa directa; .....

44. răspunde.-de ‘aplicarea prevederilor Codului de conduita a personalului contractual din

'Subordine.


45.    se informează periodic cu privire la toate noutățile, modificările legale aprobate pe zona

să de activitate;    d    :

46.    răspunde de cunoașterea si aplicarea prevederile Regulamentului de Organizare si Funcționare si Regulamentului Intern pentru personaiui din subordine sa directa;

47.    îndeplinește orice alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative in vigoare, din Hotarari ale Consiliului General al Municipiului București si Dispoziții ale Primarului General, dispuse de conducerea- administrației, sau solicitări ale compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București;

48.    executa si alte sarcini transmise de Directorul General al Administrației Lacuri, Parcuri si Agrement sau transmise de șeful sau direct.

J, SERVICIUL ADMINISTRATIV - APROVIZIONARE
Art. 27 Serviciul Administrativ - Aprovizionare exercita următoarele atribuții:13.    asigura și răspunde desfasurarea ritmica a operațiunilor de decontare cu-furnizorii in activitatea curenta si investiții;

14.    asigura și răspunde de plata la termen a sumelor care constituie obligația administrației fata de bugetul de stat si local, asigurări sociale, fonduri speciale si alte obligații fata de terti;

15.    răspunde de luarea masurilor corespunzătoare pentru incasarea intr-un termen cat mai scurt a contravalorii produselor livrate, a lucrărilor executate sau a serviciilor prestate, a chiriilor, taxelor de ocupare a domeniului public si a debitorilor;

16.    răspunde de evidenta veniturilor incasate pe categorii de venituri, conform clasificatiei bugetare si raportează la sfârșitul lunii, veniturile incasate si virate la bugetul de stat si local;

17.    răspunde de intocmirea lunară a execuției bugetare si o inainteaza la Direcțiile si serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București;

18.    răspunde privind participarea la lucrările de întocmire a bilanțului contabil trimestrial si anual;

19.    analizeaza și răspunde de activitatea economico-financiara pe baza de bilanț si stabilește masuri concrete si eficiente pentru imbunatatirea continua a activitatii economico-financiara;

20.    răspunde de realizarea masurilor si sarcinilor ce-i revin in domeniul financiar, stabilite ca 5.. ^urraare.;a controalelor,financiar-gestionare; efectuate d.e organele in drept; -

. , 21. indrplineste orice alte atribuții specifice domeniului de activitate dispuse de conducerea - administrației sau la solicitarea -compartimentelor de specialitate din cadrul-Primăriei -

Municipiului București;    ,    , „    '    >    „    ■

•r..'22.colaborează cu compartimentele;-de specialitate din cadrul instituției in legătură.' cts ■

elaborarea si execuția bugetului instituției;    -

-    23.participa la elaborarea analizelor privind dezvoltarea resurselor financiare ale instituției,

face propuneri impreuna cu serviciile de specialitate privind constituirea de noi resurse;

24.    răspunde de intocmirea proiectului de buget al instituției precum si de propunerile de rectificare sau modificare a acestuia;

25.    răspunde de depunerea la termenele stabilite de către Direcția Buget din cadrul Primăriei

Municipiului București proiectele de buget si raportările solicitate;    .

26.    răspunde de organizarea si conducerea evidenței sintetice si analitice a veniturilor

instituției;    .

27.    in exercitarea atribuțiilor sale serviciul contabilitate colaborează cu Ministerul Finanțelor Publice, cu celelalte compartimente din cadrul instituției, cu alte autoritati si instituții;

28.    răspunde de inregistrarea actelor justificative si intocmirea documentelor contabile, cu respectarea dispozițiilor legale;

29.    răspunde de organizarea si exercitarea controlului gestionar prin sondaj a gestiunilor din instituție;

30.    răspunde de urmărirea incasărilor la timp a veniturilor, debitelor si a lipsurilor constatate;

31.    asigura și răspunde de intocmirea corecta si la termen a documentelor cu privire la depunerile si plățile in numerar, controlând respectarea plafonului de casa aprobat;

32.    răspunde de intocmirea lunară a balanței de verificare pentru conturile sintetice si cele analitice si urmărește concordanta dintre acestea;

33.    răspunde de intocmirea trimestrială si anuală a bilanțul contabil si răspunde de coordonarea și intocmirea raportului explicativ la acestea;

34.    răspunde de corectitudinea și înaintarea spre aprobarea conducerii instituâiei a bilanțului

contabil si a raportul explicativ, participa la analiza rezultatelor economice si financiare pe baza datelor din bilanț si urmărește aducerea la indeplinire a sarcinilor ce-i revin din procesul de r—z- -    -35.    este responsabil de continua dezvoltare profesionala a subordonaților sai directi, realizând planul de dezvoltare profesionala anual al angajatilor si asigurandu-se de implementarea acestuia;

36.    este responsabil de instruirea permanenta a angajatilor din subordine directa, pe linia prevederilor legale specifice departamentului sau (Codul Fiscal, alte acte normative in vigoare care interesează Serviciul Financiar-Contabil);

37.    cunoaște si aplica prevederile Codului de conduita a personalului contractual din subordine;

38.    cunoaște si aplica prevederile Regulamentului de Ordine si Funcționare, Regulamentului Intern la personalul din subordine asa directa;

39.    indeplineste orice alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative in vigoare, din Hotarari ale Consiliului General al Municipiului București si Dispoziții ale Primarului General, dispuse de conducerea administrației, sau solicitări ale compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București;

40.    executa si alte sarcini transmise de Directorul General al Administrației Lacuri, Parcuri si Agrement, forul tutelar sau din actele normative in vigoare.

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE
Ari. 26 Serviciul Financiar Contabilitate exercita următoarele atributiit c-

1.    efeqtueaza .și -răspunde .de calculele de fundamentare a indicatorilor economici si

financiari' privrid -veniturile si cheltuielile pe baza carora ihtocraeste pt-diecful de buget anual; ■    -

2.    răspunde de întocmirea lunară a propunerilor de necesâr de fonduri; ’•••■•

3.    răspunde de propunerea in limita creditelor bugetare aprobate, a fondurilor necesare desfășurării ritmice a proceselor de producție dendro-fioricola si intretinere spatii verzi, vizate de Directorul General al instituției;

4.    răspunde privind luarea masurilor necesare, împreuna celelalte servicii si compartimente funcționale, ca instituția sa-si desfasoare activitatea, astfel incat cheltuielile de producție si circulație sa nu depaseasca prevederile bugetare;

5.    verifica și răspunde de respectarea stricta a nivelului de cheltuieli stabilite prin creditele bugetare aprobate;

6.    răspunde de eliminarea imobilizărilor financiare si ia masurile necesare pentru prevenirea

formarii de noi imobilizări;    ,

7.    răspunde de mobilizarea rezervelor existente si răspunde pentru rezultatele financiare ale administrației;

8.    asigura prin tehnica de calcul din dotare si răspunde de efectuarea corecta a calcului privind drepturile bănești ale salariatilor, a reținerilor din salarii si a obligațiilor fata de bugetul de stat si local, asigurările sociale si alte fonduri speciale;

9.    răspunde de analizarea sistemului informațional existent in cadrul serviciului;

10.    răspunde de întocmirea documentatieinecesara deschiderii finanțării investițiilor la Trezoreria Statului;

11.    răspunde de transmiterea compartimentului Investiții a planului aprobat de Consiliul General al Municipiului București cu finanțare integrala sau in completare de la bugetul local sau de stat;

12.    răspunde și analizeaza impj^șui c^^mpartimentele de specialitate din cadrul

administrației, modul de rea^re^-ptaj^uw’de investiții si ia masurile necesare pentru realizarea acestora;    ’    '10.    se asigura de controlul asupra tuturor documentelor prin care se autorizează efectuarea de cheltuieli, in general, sau din care deriva direct sau indirect angajamente de plăti;

11.    se asigura de evidențierea corecta si pe categorii a veniturilor incasate, precum si virarea acestora la termen, pe destinațiile legale;

12.    se asigura de controlul asupra incasarii veniturilor

13.    dispune vanzarea valutei la băncile comerciale si virarea sumelor in conturile de trezorerie

14.    asigura evidențierea veniturii si cheltuielilor si virarea excedentului din aceasta activitate bugetului local;

15.    exercita controlul zilnic asupra operațiilor efectuate din casierie si asigura incasarea la timp a creanțelor, lichidarea operațiilor de plata, luând masurile necesare pentru stabilirea răspunsurilor atunci când este cazul;

16.    răspunde de încadrarea in cheltuielile bugetare aprobate, conform clasificatiei bugetare;

17.    răspunde de raportarea lunara la direcțiile si serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București privind modul in care au fost utilizate creditele bugetare aprobate;

18.    răspunde de intocmirea si transmiterea ordonatorului principal de credite a raportului explicativ, al dărilor de seama si bilanțurilor contabile trimestriale si anuale, a execuțiilor bugetare anuale, a execuțiilor bugetare lunare, potrivit prevederilor legale;

19.    controlează si ia masuri pentru buna conservare si securitate a bunurilor materiale si

bănești, in scopul prevenirii distrugerilor, pierderile,r-sjmșipei; ;:; - _•    ; ,    ..... : - —

20.    urmărește circuitul documentelor contabile șj ia-masurid.e imbunatatire a acesteia.

21 . asigura clasarea si paștrarea in condiții de siguranța a documentelor si actelor justificative '

... ale operațiilor contabile;    ........ ‘‘    ,

<„ 22 aplica dispozițiile comisiei de evaluare si reevaluare a mijloacelor fixe ce urmeaza -

valorificate conform dispozițiilor legale; .......;

. 23. răspunde de aplicarea elementelor de salarizare si intocmire a fiselor posturilor pentru

personalul din subordine, precum si de starea disciplinara ;    .    .....

24.    realizează, la cererea Directorului General, rapoarte privind starea financiar contabila a organizației;

25.    asigura si controlează, indeplinirea de către serviciile din subordine a sarcinilor si

obligațiilor ce le revin;    .    .

26.    răspunde de aplicarea legislației de achiziții publice;

27.    răspunde de modul de realizare a obiectivelor de investiții aprobate de Consiliul General al Municipiului București;

28.    răspunde de realizarea programelor de finanțare prin dezvoltarea sistemului de lucru in relațiile cu instituțiile acreditate si respectarea etapelor necesare ;

29.    asigura realizarea documentației pentru accesarea finanțărilor rambursabile si nerambursabile

30.    răspunde de elaborarea proiectelor de informatizare pe diferite sectoare de activitate ale instituției in funcție de specificul si complexitatea activitatii domeniului in care urmeaza a fi implementate ;

31 .intocmeste propuneri vizând imbunatatirea activitatii serviciilor din domeniul sau de activitate;

32.    definește responsabilitățile pentru personalul din subordinea sa directa;

33.    răspunde de intocmirea fiselor postului in conformitate cu atribuțiile structurii organizatorice si nivelul postului sau de modificarea acestora de cate ori este necesar, pentru personalul din subordine;

34.    se asigura de indeplinirea responsabilităților de către personalul din subordine;

28.    răspunde de identificarea tuturor sursele de poluare a apei si ia masuri de înlăturare a lor - răspunde de eventualele amenzi primite pentru starea apei;

29.    răspunde de efectuarea dragărilor pentru curățirea lacurilor de mal si de vegetație ;

30.    răspunde de asigurarea prin operații de tranzitare a apei din lacuri împrospătarea acesteia ;

31.    răspunde de intocmirea propunerilor privind evaluarea performantelor profesionale (ale personalului din subordine), de avansare, premiere, delegare, detașare, programări ale concediilor de odihna, concedii fara plata, schimbări ale locului de munca, sancțiuni disciplinare, desfaceri de contracte de munca pentru personalul din subordine;

32.    răspunde de aplicarea masurilor de tehnica securității muncii si P.S.I. in vederea evitării accidentelor de munca sau altor evenimente, asigurând un climat de munca corespunzător prin dotarea personalului din subordine cu echipament si materiale de protecție a muncii;

33.    răspunde de îndeplinirea responsabilităților de către personalul din subordine;

34.    răspunde de corectitudinea transmiterii informațiilor către compartimentul informare, arhivare care se pot constitui in note informative pentru angajatii instituției sau care pot ajuta la construirea imaginii organizației pe linia sa de activitate;

35.    răspunde de cunoașterea si aplicarea prevederilor Regulamentului de Organizare si Funcționare si Regulamentului Intern

36;i rid ©plinește; ori ce alt© .atribufivcu. caracter specific' ce decurg din actele"•'normative- irc ! - vigoai ©,' din’Hotărâri al© Consiliu lui Genera! âi Municipiului București si- -Dispoziții ale :

Primarului "‘General dispuse de conducerea administrației, »- sau solicitări ale compartimentelord© specialitate din cadrul Primăriei MunicIpiului-BucUresti;1’’ -

37.executa si alt© sî.rcir ■ transmise de Directorul General ahAdministratiei hacuri,’ Parcuri si Agrement sau transmise de șeful sau direct

I. ATRIBUȚIILE DIRECTORULUI ECONOMIC Si ALE COMPARTIMENTELOR COORDONATE DE ACESTA
Art.25 Directorul Economic are următoarele atribuții, răspunderi si competente :

1.    coordonează organizarea si buna funcționare a serviciului financiar contabilitate

2.    organizează funcționarea in bune condiții a contabilității valorilor patrimoniale;

3.    verifică înregistrarea cronologica si sistematica in contabilitate, a documentelor in funcție de natura lor;

4.    asigura evidențierea corecta a rezultatelor economico-financiare;

5.    se asigura de verificarea tuturor operațiunilor contabile avute cu alte instituții sau societăți comerciale;

6.    se asigura de respectarea obligațiilor ce deriva din legile cu caracter fiscal, stabilirea si virarea acestora către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul asigurărilor de sanatate, fonduri speciale, etc., in mod complet si la termenele fixate, a impozitelor, taxelor, contribuțiilor la fondurile speciale;

7.    se asigura de recuperarea la timp a debitelor, precum si recuperarea lipsurilor constatate in gestiuni;

8.    controlează utilizarea conform dispozițiilor legale a fondurilor destinate plătii salariilor si a altor drepturi de personal, cheltuielilor materiale, investiții;

9.    verifica si semnează actele ip^aza'carorâ ee fac incasarile si plățile, contracte financiare, situațiile, balanțele, conturiieîbe execuție bugetara, bilanțurile contabile;
8.    răspunde de reactualizarea regulamentelor de exploatare pentru lacurile de pe salba râului Colentina si pentru lacurile interioare;

9.    răspunde de reactualizarea anuală, funcție de derularea proiectelor de reabilitări si reparații, de stadiul obținerii acordurilor si autorizațiilor legale (de funcționare in siguranța, de gospodărire a apelor, de mediu, etc), fisele de evidenta ale fiecărei acumulări din administrare si le transmite Administrației Naționale Apele Romane - SGA Ilfov București si Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor;

10.    răspunde de efectuarea inspecțiilor periodice la barajele încadrate de expert in categoria “C" de “importanta normala” pentru prevenirea oricăror incidente sau accidente la construcțiile hidrotehnice din administrare;

11 .coordonează si răspunde de tranzitarea apei pe salba de lacuri Colentina, de la Mogosoaia la Cernica, in regim normal si in regim de ape mari;

12.    răspunde de menținerea in perfecta stare de funcționare a stavilelor si sifoanelor luând masuri de curățire a luciului apei in zona grătarelor si in zona de acces la sifoane;

13.    răspunde de urmărirea zilnică a cotelor lacurilor, luând masurile corespunzătoare pentru menținerea in permanenta a nivelurilor stabilite in fiecare lac, conform programelor lunare de exploatare;

14.    răspunde de stabilrea manevrellor zilnice la stavile si le comunica personalului din

subordine;    ;    ;

16. tine legătură eu dispeceratul”Administrației Naționale1 Apele Romane, prin'-S'GA lifdv -

-    București, comunica zilnic cotele din lacu-riai b'lantul apei; -    '

-    16. răspunde de manevrele zilnice ale stavilelor efectuate'de către personalul din subordine;

i 1Z,țn cazul apariției viiturilor pe râul Colentina răepahde’de anunțarea conducerii AL.PAB' si ^.;-..vf..a-personalului din subordine si răspunde d^vcoordonarea tranzitariiin siguranța a apWi in

Cernica si Dambovita;    - :

■18. răspunde de intocmirea documentații referitoare la apararea împotriva inundațiilor, a ' graficelor de umplere si golire a lacurilor, a regulamentelor de exploatare, etc;    ■-

19.    răspunde de intocmirea rapoartelor si lucrărilor de specialitate, anaiize si bilanțuri

specifice domeniului de activitate din dispoziția Directorului General pe care le inainteaza conducerii ALPAB, CGMB, Primarului General sau organelor competente din Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor;    .

20.    răspunde de intocmirea lunară a graficelor de prezenta pe zile, ture si baraje ale operatorilor hidro din subordine, controlează si răspunde de prezenta acestora la fiecare punct de lucru 24 de ore pe zi;

21.    răspunde de aplicarea masurilor de tehnica securității muncii si P.S.I. in vederea evitării accidentelor de munca sau altor evenimente, asigurând un climat de munca corespunzător prin dotarea personalului cu echipament si materiale de protecție a muncii;

22.    controlează și răspunde de starea pereurilor asigurând in timpul perioadei de golire a lacurilor, lucrările de reparații: înlocuirea plăcilor la pereuri, înlocuirea dalelor lapereurile inclinate, înlocuirea grinzilor sparge - val;

23.    controlează și răspunde pe timpul iernii umpluturile din spatele pereurilor, facand umplutura acolo unde este cazul, pentru evitarea băltirilor si a proliferărilor larvelor de tantari;

24.    răspunde după golirea lacurilor de curățirea acestora de obiectele aruncate in lacuri;

25.    răspunde de exploatarea si intretine patinoarele formate pe lacurile din dotare;

26.    Răspunde de intretinerea pe timpul sezonului luciul apei, asigurând curățirea suprafeței acesteia de plutitori;

27.    Asigura și răspunde in cazul dezvoltării vegetației subacvatice de indepartarea acesteia

prin diverse mijloace: co: '    '    '    manuala, tragere de cabluri sau lanțuri;

8.    răspunde de reactualizarea regulamentelor de exploatare pentru lacurile de pe salba râului Colentina si pentru lacurile interioare;

9.    răspunde de reactualizarea anuală, funcție de derularea proiectelor de reabilitări si reparații, de stadiul obținerii acordurilor si autorizațiilor legale (de funcționare in siguranța, de gospodărire a apelor, de mediu, etc), fisele de evidenta ale fiecărei acumulări din administrare si le transmite Administrației Naționale Apele Romane - SGA Ilfov București si Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor;

10.    răspunde de efectuarea inspecțiilor periodice la barajele încadrate de expert in categoria “C” de “importanta normala” pentru prevenirea oricăror incidente sau accidente la construcțiile hidrotehnice din administrare;

11 .coordonează si răspunde de tranzitarea apei pe salba de lacuri Colentina, de la Mogosoaia la Cernica, in regim normal si in regim de ape mari;

12.    răspunde de menținerea in perfecta stare de funcționare a stavilelor si sifoanelor luând masuri de curățire a luciului apei in zona grătarelor si in zona de acces la sifoane;

13.    răspunde de urmărirea zilnică a cotelor lacurilor, luând masurile corespunzătoare pentru menținerea in permanenta a nivelurilor stabilite in fiecare lac, conform programelor lunare de exploatare;

14.    răspunde de stabilrea manevrellor zilnice la stavile si le comunica personalului din

subordine;    -


15.tine legătură cu .dispeceratul' Administrației Naționale Apele .Romane, prin’-SGA IIfov București, comunica zilnic cotele din. lacurieiibilahtuJepei;? < ~    ;

16 răspunde de manevrele zilnice ale stavilelor efectuate de către personalul din subordine;41 17, in cazul apariției viiturilor pe râul Colentina răspunde--de anunțarea conducerii ALPAB-si ? .1 a-personalului din subordine si răspunde d^c coordonare a tranzitariiin siguranța a apei in

Cernica si Dambovita;    ■ :    ?

13.răspunde de intocmirea documentații referitoare; la apararea impotriva inundațiilor4, a graficelor de umplere si golire a lacurilor, a regulamentelor de exploatare, etc;    -

19.    răspunde de intocmirea rapoartelor si lucrărilor de specialitate, anaiize si bilanțuri

specifice domeniului de activitate din dispoziția Directorului General pe care le inainteaza conducerii ALPAB, CGMB, Primarului General sau organelor competente din Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor;    .

20.    răspunde de intocmirea lunară a graficelor de prezenta pe zile, ture si baraje ale operatorilor hidro din subordine, controlează si răspunde de prezenta acestora la fiecare punct de lucru 24 de ore pe zi;

21.    răspunde de aplicarea masurilor de tehnica securității muncii si P.S.I. in vederea evitării accidentelor de munca sau altor evenimente, asigurând un climat de munca corespunzător prin dotarea personalului cu echipament si materiale de protecție a muncii;

22.    controlează și răspunde de starea pereurilor asigurând in timpul perioadei de golire a lacurilor, lucrările de reparații: inlocuirea plăcilor la pereuri, inlocuirea dalelor lapereurile inclinate, inlocuirea grinzilor sparge - val;

23.    controlează și răspunde pe timpul iernii umpluturile din spatele pereurilor, facand umplutura acolo unde este cazul, pentru evitarea băltirilor si a proliferărilor larvelor de tantari;

24.    răspunde după golirea lacurilor de curățirea acestora de obiectele aruncate in lacuri;

25.    răspunde de exploatarea si intretine patinoarele formate pe lacurile din dotare;

26.    Răspunde de intretinerea pe timpul sezonului luciul apei, asigurând curățirea suprafeței acesteia de plutitori;

27.    Asigura și răspunde in cazul dezvoltării vegetației subacvatice de indepartarea acesteia prin diverse mijloace: cos^e mecanica, cosîre manuala, tragere de cabluri sau lanțuri;

.. i \ '43.    răspunde de respectarea tarifelor negociate prin contracte pentru serviciile prestate si chirii, aprobate de

44.    răspunde de intocmirea, verificarea si urmărirea contractele de furnizare de utilitati Complexul Sat Francez;

45.    răspunde de citirea contoarelor de apa si energie electrica a imobilelor si facturează consumurile citite de energie electrica, apa, telefoane din Complexul Sat Francez;;

45. răspunde de certificarea facturilor de apa, energie electrica, gaze, telefoane, cablu TV -radio si/sau Internet, in termenele legale de plata Complexul Sat Francez;

47.    răspunde de aplicarea masurilor de tehnica securității muncii si P.S.I. in vederea evitării accidentelor de munca sau altor evenimente, asigurând un climat de munca corespunzător prin dotarea personalului din subordine cu echipament si materiale de protecție a muncii;

48.    răspunde de instruirea periodica pe probleme de sanatate si securitate in munca conform prevederilor legale in vigoare;

49.    răspunde de aplica prevederile Codului de conduita a personalului contractual;

50.    se informează periodic cu privire la toate noutățile, modificările legale aprobate pe zona sa de activitate;

51.    răspunde de cunoașterea si aplicarea prevederile Regulamentului de Organizare si Funcționare si Regulamentului Intern pentru personalul din subordinea sa directa;

52.    îndeplinește orice alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative in vigoare; „din Hotarari. ale Consiliului,, Oeneral al Municipiului București si Dispoziții ale .Primarului. .General, , dispuse. do conducerea. .. administrației, sau solicitări -al© • compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București; •

53.    executa si .alțe ș-arcim transmise.de Directorul General al''Administrației Lacuri; Parcuri si

Agremențsau transmise de șeful sau direct.    -    •    - .' '*

H.li BIROUL ÎNTREȚINERE SI EXPLOATARE LACURI
Art. 24 Biroul întreținere si Exploatare Lacuri exercita următoarele atribuții:

1.


2.

3.

4.

5.

6.

7.


propune și răspunde de lucrări de investiții, reparații curente si reparații capitale la construcțiile hidrotehnice aflate in administrare, respectiv reparații locale executate cu mijloace proprii sau terti, stabilind prioritățile si etapizarea lucrărilor pe baza unei analize tehnico-economice;

răspunde de reactualizarea cheilor limnimetrice pentru descarcatorii barajelor si curbele volumelor lacurilor de pe salba râului Colentina aflate in administrarea ALPAB; răspunde de funcționarea in condiții optime a ecluzei;

răspunde de realizarea graficelor anuale de variație a nivelului fiecărui lac din salba râului Colentina administrate de ALPAB pe baza datelor zilnice din registrul de gospodărire a apelor;

răspunde de intocmirea rapoartelor informative către C.O.N.S.I.B., A.N.A.R., P.M.B., etc, referitoare la comportarea construcțiilor hidrotehnice din administrarea ALPAB; răspunde de intocmirea si reactualizează planului de avertizare - alarmare a populației, a obiectivelor economice si sociale situate in aval de lacurile de acumulare de pe râul Colentina, in caz de accidente la construcțiile hidrotehnice;

calitatea apei si in ceea ce privește respectarea parametrilor calitativi ai apei conform normativului NTPA - 001/2002. In cazul unor nereguli, vor fi atenționate instituțiile in măsură sa rezolve situația respectiv. SGA, Garda de Mediu, Primăria de sector sau a localității pe teritoriul careia se afla lacul respectiv;

26.    răspunde de analizarea documentațiilor inaintate de către persoane fizice sau juridice si eliberează, după caz, acordul administrației referitor la deversarea apelor pluviale si a apelor uzate in lacuri numai după ce au fost trecute printr-o statie de preepurare sau epurare, după caz;

27.    răspunde de aplicarea legislației din domeniul apelor si mediului, cu modificări si actualizări;

28.    răspunde de intocmirea documentațiilor necesare pentru obținerea autorizațiilor de funcționare in condiții de siguranța pentru barajele aflate in administrarea ALPAB (pe baza recomandărilor din documentația avizata de expertul certificat) sau pentru prelungirea perioadei de valabilitate a acestora;

29.    urmărește și răspunde de siguranța in exploatare a cazanelor sub presiune si a instalațiilor de ridicat din cadrul administrației;

30.    răspunde de urmărirea, identificarea si inregistrarea echipamentelor/instalatiilor din

domeniul I.S.C.I.R., precum si transmiterea acestor date spre inregistrare la Inspecția TeritorialaTS.C.I.R., de care aparține A.;LP.A-.B.    ,    •...    - •

31.    răspunde.de întocmirea documentațiilor;necesare pentru.,obținerea autorizațiilor de mediu;

, si de gospodărire a apelor sau de prelungire a perioadei de valabilitate a acestora; “

32.    face demersurile necesare si răspunde pentru întocmirea documentatiilorsolicitâte pentru , obținerea de finanțări interne pentru- program^ d^ dezvoltare sau reabilitare a lacurilor,

conform legii;    - ' /

33.    face propuneri si răspunde pentru intocmirea documentațiilor aferente privind realizareaunor lucrări de investiții in vederea protecției mediului, specifice domeniului sau de activitate.

34

35


36

37

38

39

40

41

42


Răspunde de intocmirea propunerilor privind programul anual de întreținere si reparare a imobilelor, instalațiilor si dotărilor aferente si răspunde după aprobarea acestuia, conform legii, de realizarea sa in integralitate;

răspunde de activitatea care are ca obiect de baza administrarea, extinderea, modernizarea si dezvoltarea inclusiv a bazei tehnico-materiale si logistice a imobilelor din complexul Sat Francez), precum si a activitatilor conexe de deservire comerciale si necomerciale care decurg din activitatea de baza;

răspunde de asigurarea, întreținerea si repararea curenta a imobilelor din Complexul Sat Francez, a instalațiilor si dotărilor aferente, prin personalul propriu si/sau societăți specializate;

răspunde de integritatea si funcționalitatea patrimoniului existen în Complexul Sat Francez; răspunde de întreținerea spatiilor verzi existente în complexul Sat Francez prin personalul propriu sau societăți specializate;

răspunde și asigura curățenia, evacuarea reziduurilor menajere, igienizarea spatiilor din dotare, cu personal propriu sau firme specializate;

răspunde și asigura exploatarea clubului cu dotările aferente (piscina, sala fîtness) la standarde ridicate, prin personal propriu sau persoane fizice/juridice autorizate; răspunde de intocmirea documentații pentru incasarea debitelor de la chi nașii din Complexul Sat Francez

urmărește, in colaborare cu Biroul juridic, modul de soluționare in instanțe a diferitelor situații litigioase cu privire la imbb1lele_din Complexul Sat Francez-
4.    răspunde de intocmirea programului de aprovizionare tehnico-materiala si a mijloacelor de transport si mecanizare si răspunde de modul de gestionare si de punere a materiilor prime, materialelor si a energiei utilizate;

5.    răspunde de raportarea lucrărilor executate, pe baza de situație de lucrări, devize, etc., precum si a consumurilor de materiale cu viza beneficiarilor;

6.    răspunde de modul de organizare si aprovizionare a punctelor de lucru, precum si de utilizarea raționala a forței de munca;

7.    urmărește și răspunde de incadrarea cu forța de munca aprobata a formațiilor de lucru, luând masuri de creștere a gradului de pregătire si calificare a acesteia si propunând masuri concrete de sancționare a abaterilor de la disciplina muncii, in vederea ridicării gradului de disciplina la locurile de munca;

8.    asigura si răspunde de administrarea, exploatarea, reparația si intretinerea sistemelor de incalzit in spatiile administrative si bazele de producție - prestație (puncte termice), instalațiile de udat, precum si sistemul de funcționare ale fântânilor arteziene si ceasurilor analogice;

9.    asigura si răspunde de menținerea in stare de funcționare a tuturor instalațiilor si utilajelor din dotare si asigura remedierea defecțiunilor constatate prin personal propriu sau firme specializate;

10.    răspunde de propunerea programului de funcționare a instalațiilor si utilajelor din dotare si programului de lucru, al personalului din subordine pe baza de grafice de lucru; „ :..

•-•11 .răspunde de întocmirea ■ graficelor-de realizare ale reparațiilor curente si,' capitale a instalațiilor si utilajelor din dotare si asigura prin personal propriu sau firme de specialitate .

realizarea acestora;    ■    .    7'

12.    răspund© de certificarea, exactitatea si realitatea lucrărilor de întreținere ai reparații ? executate in regie proprie sau prin terți, cu incadr-ărea in consumurile normate;

13.    răspunde privind întocmirea propunerilor și programelor de aprovizionare tehnico-materiale si a mijloacelor de transport si mecanizare si urmărește realizarea acestora;

14.    răspunde de integritatea si funcționalitatea patrimoniului existent;

15.    răspunde de intocmirea programelor de reparație si întreținere a rețelelor de utilitati conform prevederilor legislației in vigoare;

16.    răspunde de intocmirea documentațiile necesare obținerii avizelor, .autorizațiilor si acordurilor privind furnizarea utilităților;

17.    răspunde de evidenta rețelelor de utilitati din subunități;

18.    răspunde de intocmirea, verificarea si urmărirea contractele de furnizare de utilitati (energie electrica, apa-canal, gaze, termoficare etc.) pentru toate obiectivele instituției;

19.    răspunde de verificarea consumului de apa si energie electrica, conform prevederilor contractuale;

20.    răspunde de urmărirea achitării in termenele legale a facturilor de plata a energiei electrice, apa-canal, gaze si termoficare;

21.    răspunde de intretinerea programelor privind dezvoltarea, intretinerea si reparația

instalațiilor existente;

22.    răspunde de evidenta tehnica a dotărilor existente precum si a reparațiilor executate la acestea ;

23.    răspunde de intocmirea documentațiilor conform legislației in vigoare privind propunerile de casare, de clasare bunuri materiale, in vederea supunerii spre aprobare a acestora;

24.    urmărește si se informează la zi cu legislația in vigoare in vederea aplicării corecte a legilor si normativelor existente;

25.    răspunde de verificarea periodică sa persoanelor fizice sau juridice care au obtinut acordul pentru deversarea apelorVne‘tepri!ce>sau uzate epurate in lacurile administrate de ALPAB, in ceea ce privește"exi^tenta.jj'n,ui -contract cu o firma abilitata sa determine
Jl


x '7V-

5- Wv


5.    răspunde de expertizarea la termenele prevăzute de legislația in vigoare a ambarcatiilor si navelor de agrement si interzice utilizarea acestora in condițiile când nu se asigura deplina siguranța si securitate in exploatare;

6.    răspunde de întocmirea documentațiilor privind reparațiile capitale, reviziile tehnice si curente a navelor si ambarcatiilor pentru agrement;

7.    participa și răspunde de recepția ambarcatiilor si navelor din programele de achiziții;

8.    asigura și răspunde de actele necesare navigației si verifica modul de intocmire in exploatarea ambarcatiilor si navelor de agrement;

9.    răspunde de întreținerea si reparația construcțiilor portuare de adapostire si acostare a navelor si ambarcațiunilor de agrement (docuri, cale de scoatere din apa, dane de barei, debarcadere, etc);

10.    asigura și răspunde de protecția navelor la acostare prin dotarea debarcaderelor cu baloane de acostare si a danelor cu barei pentru asigurarea pazei;

11.    răspunde de întocmirea graficelor de lucru cu personalul necesar asigurării unei exploatări eficiente a navelor si ambarcatiilor de agrement;

12.    răspunde de propunerea privind necesarul de combustibil, lubrefianti, materii prime si materiale necesare bunei funcționari a navelor si ambarcatiilor de agrement si urmărește asigurarea acestora de serviciul de achiziții;

13.    răspunde de aplicarea măsurilor de tehnica securității muncii si P.S.I. in vecfefeâ evitării accidentelor de munca său altor evenimente, asigurând un climat ’de' munca

. corespunzător prin dotarea personalului din subordine cu 'echipament'si'maferiale de protecție a muncii;    ;;

14.    se informează periodic cu .-privi reda modificările legale aprobate pe zona sa de activitate;4......

15.    răspunde de cunoașterea;; si aplicarea prevederilor ^Regulamentului de OrganizareVi'-

Funcționare si Regulamentului Intern;'    - '- ■

Î6. răspunde de certificarea, exactitatea si realitatea ipentru lucrările executate de terti, din J domeniul sau de activitate;

17.    îndeplinește orice alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative in vigoare, din Hotarari ale Consiliului General al Municipiului București si Dispoziții ale Primarului General, dispuse de conducerea administrației, sau solicitări ale compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București;

18.    executa si alte sarcini transmise de Directorul General al Administrației Lacuri, Parcuri si Agrement sau transmise de șeful sau direct

H. I. SERVICIUL TEHNIC

Serviciul Tehnic este un compartiment de specialitate organizat in directa subordine a conducătorului instituției.

Art. 23 Serviciul Tehnic exercita următoarele atribuții:

1.    răspunde de întocmirea programului anual de reparații si intretinere pentru clădiri administrative si cu alta destinație, instalații tehnico-sanitare, de udat, mobilier parcuri, electrice, tamplarie, confecții metalice si lemn, in concordanta cu resursele financiare alocate acestei activitati;

2.    răspunde de executarea pe baza progrpn^elor aprobate lucrări de intretinere si reparații, răspunzând cantitativ si calitativ de modâl de; executie a acestora;

3.    asigura și răspunde de meniinereanrrstaj-e ds^functionare a clădirilor, instalațiilor si altor dotări din cadrul secțiilor deservită”;

i.

j-

k.


m

n.

o.


P-


P-

r.

s.

t.

u.


răspunde privind elaborarea instrucțiunilor proprii privind operațiunile de întreținere, reparații, consumuri, in cazul când acestea nu sunt prevăzute in normativele in vigoare si urmărește respectarea lor;

urmărește și răspunde de asigurarea cu combustibil, lubrefianti si piese de schimb, in

limita planului de transport si a sumelor alocate cu aceasta destinație;

participa și răspunde de întocmirea documentațiilor necesare pentru obținerea avizelor,

autorizațiilor si acordurilor privind consumul de combustibil, lubrefianti si piese de

schimb;

participa și răspunde deintocmirea documentațiilor necesare pentru casari, reparații

capitale, curente si dotări independente (din cadrul serviciului);

răspunde de buna gestionare a mijloacelor fixe din dotarea serviciului

răspunde de certificarea, exactitatea si realitatea pentru lucrările executate de terti, din

domeniul sau de activitate;

Răspunde de referatele de necesitate și de întocmirea notelor de fundamentare referitoare la achizițiile de autovehicule, utilaje si dispozitive necesare optimizării mecanizării;

răspunde de aplicarea masuri de tehnica securității muncii si P.S.I. in vederea evitării accidentelor de munca sau altor evenimente, asigurând un climat de munca corespunzător prin dotarea personalului din subordine cu echipament si materiale de protecție a muncii;    ,    ,■    -    ,

executa și alte sarcini transmise de directorul genera! a! Administrației Lacuri,,Parcuri si


Agrement sau forul tuteiar sau din actele normative in vigoare .

aplica prevederile Codului de conduita a personalului contractual;

sednformea^ânperiodic cu-privire ia toate noutățile, modificările legale aprobate pe zona


v.


sa de activitate;;    , .    *    ' x - ■

răspunde de cunoașterea si aplicarea prevederilor Regulamentului de Organizare si Funcționare si Regulamentului Intern;

îndeplinește orice alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative in vigoare, din Hotarari ale Consiliului General al Municipiului București si Dispoziții ale Primarului General, dispuse de conducerea administrației, sau solicitări ale compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei.Municipiului București;

executa si alte sarcini transmise de Directorul General al Administrației Lacuri, Parcuri si Agrement sau transmise de șeful sau direct


Atribuțiile biroului din subordinea Serviciul întreținere si Exploatare Utilaje Transport sunt următoarele :

G.ll BIROUL ÎNTREȚINERE AMBARCATII

Art. 22 Biroul întreținere Ambarcatii exercita următoarele atribuții:

1.    asigura si răspunde de utilizarea eficienta a parcului de ambarcatii si nave existent in vederea desfășurării in bune condiții a activitatii de agrement;

2.    propune întocmește și răspunde de documentațiile privind dotarea cu ambarcatii si nave in scopul diversificării activitatii de agrement;

3.    asigura și răspunde de evidenta si exploatarea in deplina siguranța a parcului de ambarcatii si nave pentru agrement confgjm procedurilor legale impuse de Autoritatea Navala Romana si Direcția generala transporturi navale din cadrul MTCT;m.    Răspunde și coordonează comisiile de predare - primire a obiectivului înainte și după fiecare eveniment, fiind responsabil pentru corecta evidențiere a bunurilor deteriorate

n.    răspunde de certificarea exactității si realității lucrărilor efectuate în incinta Stadionului National Arena.

o.    răspunde de aplicarea masurilor de tehnica a securității muncii si P.S.I. in vederea evitării accidentelor de munca sau altor evenimente, asigurând un climat de munca corespunzător prin dotarea personalului din subordine cu echipament si materiale de protecție a muncii;

p.    răspunde și definește responsabilitățile pentru personalul din subordinea sa directa;

q.    răspunde de îndeplinirea responsabilităților de către personalul din subordine;

r.    răspunde de aplicarea prevederilor Codului de conduita a personalului contractual din subordine;

s.    se informează periodic cu privire la toate noutățile, modificările legale aprobate pe zona sa de activitate;

t.    răspunde de cunoașterea si aplicarea prevederilor Regulamentului de Organizare si Funcționare si Regulamentului Intern pentru personalul din subordinea sa directa;

u.    indeplineste orice alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative in vigoare, din Hotarari ale Consiliului General al Municipiului București si Dispoziții ale Primarului General, dispuse de conducerea administrației sau solicitări ale compartim&ntelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București;

j. executa si alte sarcini-transmise-de Directorul General al Administrației Lacurî,- Parcuri si Agrement sau transmise de șeful sau direct. :    . C

G. I / SERVICIUL ÎNTREȚINERE SI EXPLOATARE UTILAJE MIJLOACE TRANSPORT

Art. 21 Serviciul întreținere si Exploatare Utilaje Mijloace de Transport exercita următoarele atribuții:

a.    asigura și răspunde de necesarul de transport si mecanizare a lucrărilor de specialitate, cu mijloace de transport si utilaje din parcul propriu, in raport cu volumul de transport si mecanizare necesar;

b.    urmărește permanent și răspunde de adaptarea activitatii de transport la modificările legislative;

c.    răspunde de obținerea documentelor necesare pentru ca un vehicul rutier sau utilaj sa poata fi exploatat legal;

d.    verifica si răspunde de folosirea eficienta a capacitatilor de transport si utilaje si încadrarea in consumurile normate de carburanți si lubrefianti;

e.    răspunde de gestionarea patrimoniului serviciului;

f.    urmărește si răspunde de executarea programului anual de intretinere (I.Z., R.T., R.T.S.) conform normativelor in vigoare, pentru mijloacele de transport, utilaje;

g.    urmărește și răspunde de realizarea programului anual de reparații (RK) conform normativelor in vigoare, pentru mijloacele de transport, utillaje

h.    asigura și răspunde de recepția mașinilor, utilajelor si instalațiilor din punct de vedere al realizării condițiilor de siguranța in funcționare pe baza documentațiilor tehnice ale acestor;

corespunzător prin dotarea personalului din subordine cu echipament si materiale de protecție a muncii;    ,

27.    răspunde de responsabilitățile personalului din subordinea sa directa;

28.    răspunde de aplicarea prevederilor Codului de conduita a personalului contractual din subordine;

29.    se informează periodic cu privire la toate noutățile, modificările legale aprobate pe zona sa de activitate;

30.    răspunde de cunoașterea si aplicarea prevederilor Regulamentului de Organizare si Funcționare si a Regulamentului Intern pentru personalul din subordinea sa directa;

31.    indeplineste orice alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative in vigoare, din Hotarari ale Consiliului General al Municipiului București si Dispoziții ale Primarului General, dispuse de conducerea administrației, sau solicitări ale compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București;

32.    executa si alte sarcini transmise de Directorul General al Administrației Lacuri, Parcuri si Agrement sau transmise de șeful sau direct

F II BIROUL ÎNTREȚINERE SI EXPLOATARE STADION NATIONAL

Art 20 Biroul întreținere tși'Exploatare Stadion ^National este în. subordinea Serviciului, Agrement șl exercita următoarele atribuții:    , A, A . A~    ......

a.


răspundere întocmirea programului anual de întreținere si reparații ,a instalațiilor si dotărilor afeiente si coordonează după aprobarea., .acestuia realizarea , sa, in integralitate    s:-    .    , ....    _

răspunde de modul de desfășurare a evenimentelor organizate pe Stadionul National


A ro ki o • r\i ci id,


d.


e.


g-


Răspunde de gestionarea și realizarea serviciilor contractate pe durata desfășurării evenimentului;

participa la toate ședințele operative/ tehnice ale forurilor organizatorilor si răspunde de colectareainformatiilor cu privire la gestionarea evenimentelor.

Răspunde de coordonarea întregii activitati din cadrul Stadionului National Arena, atât pe durata desfășurării evenimentelor cât și în afara acestora.

Răspunde de solicitările adresate serviciilor de specialitate din cadrul instituției privind efectuarea demersurilor pentru eventualele reparații necesare lainstalatiile si dotărilor aferente Stadionului National Arena, precum si a situațiilor de garanție si post-garantie in conformitate cu contractele existente.

Răspunde de întreținerea curentă a obiectivului pe perioadele dintre evenimente cu personalul din subordine

Răspunde de supravegherea și buna funcționare a utilităților atât în timpul evenimentelor cât în în afara acestora.

Răspunde de verificarea nivelului de combustibil existent în rezervoarele generatoarelor din stadion

Verifică și răspunde de modul în care se efectuază curățenia în inscinta stadionului, în grupurile sanitare, bucătărie și clădiri anexe.

Răspunde de întocmirea corectă a referatelor de necesitate pentru lucrările de întreținere gazon și spații verzi aferente?-

Răspunde de evidența te hi^co'-operativă,Aa,. lucrărilor de reparații și intreținere
6.    asigura, verifică și răspunde prin serviciile de specialitate din cadrul instituției racodarea la sistemele publice de canalizare ape uzate conform normativelor in vigoare;

7.    asigura și răspunde de dotarea incintelor ștrandurilor si a băilor publice cu banei de gradina si coșuri de gunoi;

8.    asigura prin serviciile de specialitate din cadrul instituției dotarea cu dusuri si grupuri sanitare in ștrandurile si băile publice;

9.    răspunde și asigura prin personalul din subordine curățirea zilnica a bazinelor de inot din ștranduri de plutitori, iar la ștrandurile prevăzute cu bazine alimentate din rețeaua de apa se va asigura schimbarea apei de cel puțin de 2 ori pe saptamana;

10.    asigura și răspunde prin personalul din subordine marcarea zonelor de scaldat cu geamanduri;

11.    răspunde de asigurarea prin serviciile de specialitate din cadrul instituției asistenta medicala cu personal calificat (medici, asistenți medicali si salvatori) prin contractări de servicii sezoniere pentru activitatea din ștranduri si bai si dotarea acestora corespunzătoare cu targa, masa si dulapuri cu medicamente conform baremului, tub oxigen, aparat pentru respirație artificiala;

12.    răspunde de verificarea prin personalul din subordine adâncimea apei din bazinele de inot astfel incât sa fie eliminat pericolul de inec;

13.    asigura prin serviciile de specialitate din cadrul instituției dotarea ștrandurilor si a băilor

cu bazine speciale pentru adulti si copii;'-    -.............'

, 14, răspunde de .amenajarea; prin-serviciile de:-specialitate din cadrul- instituției &: întreține-spatiile verzi, straturile de flori, gardurile, etc; -■    ' '    '

' 15. răspunde și asigura prin serviciile de; specialitate din cadrul instituției tăierea ramurilor v țrșeate din copaci pentru evitared accidente^lor; ■ ,    -

16.răspunde.și asigura prin personalul din subordine pregătirea pentru iarna a ștrandurilor prin: adunarea nisipului de pe plaja, golirea instalațiilor sanitare, punerea la adapost a dotărilor

17.    răspunde și asigură prin serviciile de specialitate din cadrul mstitutiei programul de funcționare a instalațiilor si utilajelor din dotare si programul de lucru al personalului din subordine pe baza de grafice de lucru;

18.    răspunde de propunerea către conducerea instituției a graficelor de realizare areparatiilor curente si capitale a instalațiilor si utilajelor din dotare

19.    răspunde privind asigurarea prin personalul din subordine paza patrimoniului aflat in administrare si conservarea instalațiilor si utilajelor in perioada de nefunctionare a acestora;

20.    răspunde de întocmirea propunerilor privind programul anual de intretinere si reparare a imobilelor, instalațiilor si dotărilor aferente si coordonează realizarea sa in integralitate;

21.    răspunde de intocmirea propunerilor anuale de aprovizionare tehnico-materiala privind intretinerea si repararea imobilelor si dotărilor aferente, urmărește si răspunde după aprobare, de realizarea sa in integralitate

22.    răspunde de asigurarea intretinerea si repararea curenta a imobilelor, instalațiilor si dotărilor aferente, prin personalul propriu si societăți specializate;

23.    răspunde de intocmirea documentațiilor necesare conform legilor in vigoare privind clasarea, declasarea bunurilor materiale;

24.    asigura și răspunde de curățenia, evacuarea rezidurilor menajere, igienizarea spatiilor din dotare, cu personal propriu sau firme specializate;

25.    răspunde de propunerea programelor de perfecționare a pregătirii profesionale pentru personalul din subordine


26.    răspunde de aplicarea accidentelor de mu


p.    asigura și răspunde de aplicarea masurilor de tehnica securității muncii si PSI in subunitățile de sere pepiniere, in vederea evitării accidentelor de munca sau alte evenimente, asigurând personalul muncitor cu echipamentul si materialele de protecția muncii si cu materialele necesare PSI;

q.    urmărește și răspunde ca periodic sa propună si sa execute analize a solului din pepiniere, sere, răsadnițe si câmp, de cultura in vederea menținerii PH-ul solului corespunzător si a fertilității lui;

r.    răspunde de certificarea exactității si realității lucrărilor de producție dendro-floricola, cu încadrarea in consumurile normate de materii prime, materiale, etc.;

s.    definește și răspunde de responsabilitățile personalului din subordinea sa directa;

t.    asigură și răspunde de continua dezvoltare profesionala a subordonaților sai directi, realizând planul de dezvoltare profesionala anual al angajatilor si asigurandu-se de implementarea acestuia;

u.    răspunde corectitudinea transmiterii informatiilorcatre Compartimentul informare arhivare care se pot constitui in note de informare pentru angajatii instituției sau care pot ajuta la construirea imaginii acesteia ;

v.    răspunde de informarea periodică cu privire la toate noutățile, modificările legale aprobate pe zona sa de activitate;

w.    indeplineste orice alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative in

• .vigoare,;dinHotarari ala. Consiliului .General al Municipiului București si .Dispoziții ala...»

. Primarului' General^ dispuse de conducerea ^administrației, sau solicitări ale

; compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București; :

x.    executa si.alte sarcini transmise de Dliectorui Generai.al Administrației, Lacuii Parcuri si

Aqrement, sau transmise de șeful sau direct.    .

•• : . ..... ... ,, .. .. . . .. • ... ........ ...

F. I. SERVICIUL AGREMENT

Serviciul Agrement este un compartiment de specialitate organizat in directa subordine a conducătorului instituției.    .

Art. 19 Serviciul Agrement exercita următoarele atribuții:

1.    întocmește propuneri și răspunde de asigurarea bazei tehnico-materiale aferente activitatilor de agrement precum si masuri privind diversificarea gamei de prestații in acest domeniu;

2.    întocmește propuneri și răspunde de întreținerea si reparațiile dotărilor existente, precum si programe de dotări noi;

3.    urmărește verifica și răspunde prin personalul din subordine realizarea lucrărilor de întreținere si reparații a dotărilor existente precum si a celor noi, informând conducerea administrației de stadiul de realizare a acestora;

4.    asigura, cu respectarea legislației in vigoare și răspunde de buna funcționare a ștrandurilor si a băilor publice, terenurilor de minigolf, tenis, fotbal, etc., prin dotarea acestora cu toate materialele necesare;

5.    asigura, verifica și răspunde prin serviciile de specialitate din cadrul instituției racordarea

băilor si stran........ ’    '    ■    ■ ■ ■■    ■


52.executa si alte sarcini transmise de Directorul General al Administrației Lacuri, Parcuri si Agrement sau transmise de sefui sau direct.

E. II BIROUL DENDRO-FLORICOL    J

Biroul Dendro Floricol este un compartiment de specialitate organizat în subordinea Serviciului Amenajare, întreținere Spații Verzi și Tratamente Fitosanitare.

Art. 18 Biroul Dendro Floricol exercita următoarele atribuții:

a.    răspunde de administrarea, exploatarea si intretinerea bazelor de producție (serele si pepinierele), asigurând condițiile necesare in vederea realizării sarcinilor rezultate din programele aprobate;

b.    răspunde de intocmirea propunerilor privind programul anual, defalcarea acestuia pe subunități si sortimente, inaintandu-le serviciului de specialitate al Administrației Lacuri, Parcuri si Agrement;

c.    răspunde de transmiterea programelor de producție aprobate, pe sortimente si unitati de producție din subordine;

- d. răspunde de realizarea programelor anuale Pe producție dendro-floricola, atat din punct de vedere cantitativ, cat si caJitativ;    ............. -O

e răspunde', verifica srcoraboreăzâ'”cu'serviciul de specialitate al Administrației Lacuri, Farcuri si Agrement, raportând la începutul fiecărei luni următoare situația realizărilor lunare;    .    >•

f urmărește și răspunde ca unitățile de producție idendro-floricolâ din subordine sa asigure;. , ; livrâreaVitmi'ca; iri termen si de buna-.calitate a materialelor deridro-floricole prevăzute in

programul anual (pe sezoane) aprobat de conducerea Administrației Lacuri, Parcuri si Agrement;

g.    răspunde de identificarea de noi specii si varietati, precum si de introducerea acestora in cultura si producție;

h.    participa impreuna cu Serviciul întreținere si Exploătare Utilaje Mijloace de Transport, la intocmirea programului privind asigurarea mijloacelor de transport si utilajele necesare;

i.    răspunde de propunerile iniâiate pentru procurarea de utilaje si mașini noi specifice lucrărilor din sere si pepiniere;

j.    participași răspunde de recepția cantitativa si calitativa a materialului dendrologic si floricol produs in unitățile proprii sau din achiziții;

k.    răspunde de propunerile întocmite pentru achiziționarea de material dendro-floricol;

l.    efectuează și răspunde pentru propunerile de preturi noi de producție si de livrare a materialului floricol si dendrologic, ori de cate ori este necesar;

m.    răspunde de efectuarea propunerilor când este cazul si motivează in scris scăderea din gestiunea pepinierelor si serelor, a semințelor necorespunzatoare, plantelor si materialului dendrologic din producție proprie, calamitate sau distruse;

n.    răspunde de organizarea activitatii de protecție a plantelor si carantina fitosanitara după o concepție unitara, care sa asigure sanatatea plantelor cultivate, a pădurilor, pășunilor fa nete

o.    răspunde și asigura impreuna cu serviciul administrativ - aprovizionare al Administrației

Lacuri, Parcuri si Agrement, paza cu gardienii publici sau paza proprie, in vederea conservării si protejării patrimoniului propriu, pe baza de grafice lunare si atentioneaza conducerea Administrației Lapuri, Parcuri si Agrement in cazul unor deficiente constatate in sistemul de paza ;    //A    /—-

31.    răspunde de prelucrarea deșeurilor vegetale colectate prin forte proprii sau de la terti din spațiile verzi

de pe raza Municipiului București, producere, desfacere li valorificare de îngrășămint bio prin stația proprie de compost.

32.    răspunde de acțiunile de deratizare si combaterea dăunătorilor;

33.    răspunde de coordonarea modului de aplicare a tratamentelor de combatere si prevenire a bolilor si dăunătorilor in bune condiții la nivelul Municipiului București (parcuri , Grădini, Sere, aliniamente stradale)

34.    răspunde de întocmirea retetarelor adecvate combaterii dăunătorilor si aplicării tratamentelor in campanii

35.    răspunde de asigurarea tratamentului chimic al semințelor destinate insamantarii precum si al materialului saditor si de plantare

36.    răspunde de diagnosticarea de boli si dăunători aparute la plante

37.    răspunde de elaborarea planificării tratamentelor fitosanitare

38.    răspunde de emiterea de avertizări cu zonele de tratamente si perioadele de tratamente către primăriile de sector si ACA.

39.    Urmărește și răspunde de intocmirea actelor de constatare a efectuării tratamentelor precum si avizarea lor de către beneficiar

40.    răspunde privind evidenta tratamentelor efectuate

41.    răspunde de centralizarea avertizărilor de ..boli si dăunători;., primite de la unitatea

. Fitosanitara București,planifica tratamente pe zone si. perioade intocmeste propuneri

privind evaluarea ^performantelor profesionale (ale personalului-din subordine), de "avansare, prarniere, delegare,' detașare, programări ale concediilor de odihna, concedii fara plata, schimbări a-’e locului de munca, sancțiuni disciplinare, .desfaceri de -contracte

de munca pentru personalul din subordine; 7"    '.....’...

42.    răspunde privind propunerile de programe de perfecționare a pregătirii profesionale pentru personalul din subordine;

vederea evitar


43.    răspunde de aplicarea masurilor de tehnica a securității muncii si P.S.

accidentelor de munca sau altor evenimente, asigurând un climat de munca corespunzător prin dotarea personalului din subordine cu echipament si materiale de protecție a muncii;    .

44.    răspunde de indeplinirea responsabilităților de către personalul din subordine;

45.    este responsabil de continua dezvoltare profesionala a subordonaților sai directi, realizând planul de dezvoltare profesionala anual al angajatilor si asigurându-se de implementarea acestuia;

46.    răspunde de corectitudinea transmiterii informațiilor către Compartimentul Informare Arhivare care se pot constitui in note de informare pentru angajatii instituției sau care pot ajuta la construirea imaginii organizației pe linie de personal;

47.    asigură și răspunde de instruirea permanenta a angajatilor din cadrul serviciului, pe linia prevederilor legale specifice departamentului;

48.    răspunde de aplicarea prevederilor Codului de conduita a personalului contractual din


I in


subordine;

49.    se informează periodic cu privire la toate noutățile, modificările legale aprobate pe zona sa de activitate;

50.    cunoaște si aplica prevederile Regulamentului de Organizare si Funcționare si Regulamentului Intern pentru personalul din subordine sa directa;

51.indeplineste orice alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative in vigoare, din Hotarari ale Consiliului General al Municipiului București si Dispoziții ale


11.    asigura și răspunde de asistenta tehnica pentru amplasarea diferitelor obiective in parcuri sau zone verzi aflate in administrare, precum si a diferitelor utilitati de patrimoniu public: statui, jocuri pentru copii si agrement, etc.;

12.    asigura și răspunde prin programe aprobate de conducerea instituției de protecția si conservarea fondului vegetal in zonele verzi aflate in administrare;

13.    răspunde de elaborareasituatiilor statistice a suprafețelor de spatii verzi si a bazelor de producție (sere si pepiniere) aflate in administrare proprie;

14.    Răspunde prin participa la comisiile de inventariere a materialului dendro-floricol si la comisiile de casare a acestuia datorita unor cauze obiective;

15.    răspunde de intocmirea documentației necesara, conform legislației in vigoare, in vederea executării lucrărilor de investiții pentru amenajari de spatii verzi;

16.    răspunde, verifica si participa la avizarea lucrărilor de investiții pe specificul de spatii verzi ;

17.    răspunde de introducerea a noi sortimente de flori si material dendrologic valoroase din punct de vedere biologic si ornamental;

18.    Răspunde de pregătirea din punct de vedere tehnic a standurile instituției pentru participarea la expoziții de specialitate interne si internaționale si le propune spre aprobare conducerii;- urmărește si se informează la zi cu legislația in vigoare, in vederea aplicării corecte a legilor si normativelor existente si a celor noi aparute;

W. răspunde de-certificarea,' exactitatea si rea1itâteă“pentrulucrările executate terti-,~din ’ domeniul sau de activitate?    ■ ‘ -    7.    /    '    ■

20.    răspunde'de realizarea progrămelGP anuale-'de amenajare; -întreținere si «protejare a

. spatiilor verzi din punct de veders.cantitativi,sicalitativ; « : ?    '■    -    - r;v    .

21.    răspunde de ihtocmirea propunerii'anuale privind modul de întreținere si conservarea

patrimoniului;    .iți,

22.    răspunde de întocmirea si înaintarea raporturilor lunare privind lucrările de amenajare si întreținere executate in subunitățile secției;

23.    răspunde de modul de utilizare si confirmare a lucrărilor executate si cantitatile de carburanți consumați la utilajele distribuite de la Serviciul întreținere si Exploatare Utilaje Mijloace de Transport.

24.    colaborează cu serviciul de specialitate al administrației si serviciul de producție dendro-floricola in stabilirea structurii sortimentale si cantitatii de material dendro- floricol necesar in campaniile de plantari;

25.    participa și răspunde impreuna cu reprezentanți ai serviciilor de specialitate din cadrulinstituției, la recepția cantitativa si calitativa a materialului dendro-floricol din producție proprie si din achiziții;

26.    asigura și răspunde in colaborare cu seviciul administrativ aprovizionare, conservarea patrimoniului din administrare si sporirea gradului de siguranța a vizitatorilor;

27.    răspunde de certificarea exactității si realității lucrărilor de spatii verzi, cu incadrarea in consumurile normate de materii prime, materiale, etc.

28.    Răspunde de asigurarea, întreținerea si conservarea materialului dendrologic si floricol, ocrotit;

29.    răspunde de executa lucrărilor specifice de intretinere si conservare a spatiilor verzi in funcție de sezon si lucrări de amenajare si reamenajare decoruri florale si plantari conform schitelor proiectelor, documentelor întocmite de compartimentele de specialitate ale administrației;

30. răspunde de executarea lucrarilor de^salubrizare a parcurilor si zonelor verzi, dezapezire
l.    răspunde de auditarea sistemele de conducere si control, precum si de riscurile asociate unor astfel de sisteme;

m.    răspunde de auditarea sistemele informatice;

n.    Răspunde de raportarea trimestrială către Direcția de Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului București, privind constatările, concluziile si recomandările rezultate din activitatile de audit;

o.    Răspunde de elaborarea raportului anual al activitatii de audit intern pe care il transmite Direcției Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului București pana pe 5 ianuarie a anului următor;

p.    in cazul identificării unei iregularități sau posibile prejudicii răspunde de raportareaimediată a conducătorului instituției precum si structurii de control intern auditate;

q.    cunoaște si aplica prevederile Regulamentului de Organizare si Funcționare si Regulamentului Intern pentru personalul din subordinea sa directa;

r.    - executa orice atribuții in conformitate cu Legea nr. 672/2002;

s.    - executa si alte sarcini transmise de Directorul General al Administrației Lacuri, Parcuri si Agrement sau șeful direct.

E. SERVICIUL ÎNTREȚINERE, AMENAJARE SPAȚII’ VERZI ȘI TRATAMENTE FITOSÂNIȚARE    -    -    - - ’ -    ' /V— —

• -•Serviciul- întreținere.’ • amenajare spații verzi și tratamente fitosanitare este un compartiment de specialitate organizat in directa subordine ă cdniducatordl'ui instituției.

Artf' 17'; Serviciul ..întreținere, Amenajare Spații Verzi șLT rătămente fitosanitare exercita următoarele atribuții;    A

Serviciul întreținere, Amenajare Spații Verzi și Tratamente fitosanitare administrează parcurile si zonele verzi enumerate la art.6 lit b)

1. Răspunde de stabilirea programelor anuale de modernizare si dezvoltare a spatiilor verzi aflate in administrare, pe care le supune spre aprobare conducerii administrației;

Propune și răspunde de proiecte de reabilitare a mediului prin reconstrucție ecologica (proiecte de replantare cu introducere de arbori si arbuști caracteristici ariei geografice); propune și răspunde de proiecte de refacere si conservare a unor lucrări existente prin identificarea si corijarea creșterii exemplarelor valoroase (sau repozitionarea acestora), replantari si inlaturarea unor specii

oferă soluții de compoziție arhitectural peisagera in vederea realizării esteticii spațiului; răspunde de alegerea si asocierea elementelor de vegetație (arbori,arbuști, flori si gazon) pentru o coexistenta si dezvoltare optima in timp a diferitelor specii;

răspunde de asigurarea compatibilității vegetației in raport cu tipul solului; răspunde de realizarea alternantei cromaticii plantelor in dinamica sezoniera; răspunde de asigurarea pregătirii tehnice, programarea si lansarea la secțiile de execuție specializate, a programelor de productie-prestatie privind amenajarea si intretinerea spatiilor verzi, precum si producția dendro-floricola pe an si sezoane; verifica si răspunde in subunitățile de productie-prestatie asupra modului de realizare a programelor aprobate, respectarea tehnologiilor prescrise, cantitatea si calitatea lucrărilor executate;

10.verifica și răspunde pe baza unej tematici de control si numai cu aprobarea directorului general, in subunitățile de p^pâuctie-presfație, modul de realizare a programelor lunare


2.


4.

5.

6.

7.

8.


9.


aprobate, respectarea tehnc /

21.    Asigură și răspunde de integrarea documentelor preluate, în fondurile de arhivă existente și urmărirea concomitent atât a documentelor care nu au termen de păstrare permanent, cât și a documentelor cu termen de păstrare expirat.

22.    Răspunde de păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea 677/2001, cu modificările și completările ulterioare;

23.    Răspunde de respectarea indicativului termenelor de păstrare a documentelor, precum si a nomenclatorului dosarelor, registrelor, condicilor si celorlalte documente create in unitate ;

24.    răspunde de dactilografierea, multiplicarea si difuzarea, după caz, a lucrărilor efectuate in cadrul compartimentelor, asigura funcționarea mijloacelor de comunicare din dotare;

25.    cunoaște si aplică prevederile Regulamentului de Organizare si Funcționare si Regulamentului Intern;

26.    îndeplinește orice alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative in vigoare, din Hotarari ale Consiliului General al Municipiului București si Dispoziții ale Primarului General, dispuse de conducerea administrației, sau solicitări ale compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București;

27.    executa si alte sarcini transmise de Directorul General al Administrației Lacuri, Parcuri si Agrement in domeniul sau de activitate.

D COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN

•••■•r-eompfartinientijLAudit-Intern-.este un compartimenL de specialitate organizat-in directa 7 subordine a conducătorului instituției. .    - -

■ ,’•••■'• - ■ 1 Auditul intern1 se exercita asupra -tuturor activitatilor desfășurate in cadrul instituției’in •’ 'r *’    conformitate cu normele'metodologice de exercitare a activitatii deaudit intern stabilite de ♦ :

către Primaria Muri-icipiuiui București;'’ ’ ’ '    -    \f    1

Art. 16 Compartimentul Audit Intern exercita următoarele atribuții: ’    ‘

a.    răspunde și respecta normele metodologice de exercitare a activitatii de audit intern, conform legislației in vigoare;

b.    face propuneri privind comisiile de inventariere si urmărește modul de desfășurare a acesteia, luând masurile ce se impun in vederea realizării in conformitate cu prevederile legale;

c.    răspunde de efectuarea activitatii de audit intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control ale instituției sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate si eficacitate;

d.    răspunde de informarea trimestrială (in maxim 5 zile de la incheierea trimestrului) a Direcției de Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului București, despre recomandările neinsusite de către conducătorul instituției si consecințele neimplementarii acestora, insotite de documentația relevanta;

e.    răspunde și sesizează direcțiile si serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București asupra cazurilor in care conducerea administrației nu a luat masuri pentru stabilirea răspunderii materiale si pentru recuperarea pagubelor sau in cazul unor fapte deosebit de grave privind integritatea patrimoniului;

f.    răspunde de elaborarea planului de audit intern al instituției, pe care ii supune spre aprobare conducerii administrației;

g.    răspunde de auditarea angajamentelor bugetare si legale din care deriva direct sau indirect obligații de plata;

h.    răspunde de auditarea plăților asumate prin angajamente bugetare si legale;C. COMPARTIMENTUL INFORMARE ARHIVARE

Compartimentul Informare Arhivare este un compartiment de specialitate organizat in directa subordine a conducătorului instituției.

Compartimentul Informare Arhivare oferă suport organizației pe linia construirii mesajelor interne si externe si a imbunatatirii imaginii publice a A.L.P.A.B. in conformitate cu normele metodologice stabilite de către Primăria Municipiului București;

Art. 15 Compartimentul Informare Arhivare exercita următoarele atribuții:

1.    răspunde și asigura la cerere, in condițiile legii, accesul la informațiile de interes public ;

2.    răspunde și asigura servicii de corespondenta pentru întreaga instituție ;

3.    răspunde și asigura servicii de comunicare in cadrul instituției ;

4.    asigura și răspunde de imaginea instituției pe site-ul acesteia prin dezvoltarea sistemului de informații promovat pe acesta;

5.    asigura și răspunde de activitatea de informații pentru cetateni si preia reclamatiile

telefonice de la persoanele fizice sau juridice si le transmite spre rezolvare serviciilor de specialitate;    ;    .    ,

6-.- asigur și răspunde de întocmirea si. transmiterea răspunsurilor către presa -referitoare la activitatea instituției; ,    .    ...    .    ,,    .

7: asigura .și răspunde;activitatea de secretariat a conducerii administrației;

3. răspunde ti/de banalizarea si sintetizare^Jofqrmațiil [-referitoare.-.la activitatea compârtirneate lom coordona te de Directorul Qeneral sk.pirectprul/ficonomic, in scopul realizării de rapoarte si statistici;    ..

9.    răspunde de gestionarea programului de audienta al instituției si urmărește soluționarea problemelor ridicate de petenti;

10.    informează petiționarii despre problemele care depasesc competenta instituției si care au

fost trimise forurilor superioare spre rezolvare;    .

11.    răspunde de promovarea imaginii instituției in. cadrul evenimentelor la care aceasta este

parte;    '

12.    realizează, la cererea Directorului General, rapoarte privind informațiile publice transmise de organizație, mesajele din media privind imaginea organizației;

13.    asigura și răspunde de inregistrarea petițiilor cetățenilor (cereri, reclamatii, sugestii, etc) si transmiterea către servicii specializate ;

14.    răspunde de primirea si eliberarea răspunsurilor transmise de compartimentele de specialitate;

15.    asigura și răspunde de transmiterea in termen legal al răspunsurilor privind petițiile cetățenilor (cereri, reclamatii, sugestii, etc)

16.    răspunde de inregistrarea si pastrarea actelor normative, dispozițiilor primite de la forul tutelar, deciziilor emise de conducerea instituției, asigura multiplicarea si difuzarea acestora la compartimentele, sau serviciile interesate;

17.    răspunde de asigurarea serviciilor de curierat ale instituției;

18.    răspunde de evidenta, selecționarea, pastrarea si arhivarea documentelor create si deținute in arhiva unitatii;

19.    răspunde de elaborarea,. în cogfprmitate cu prevederile legii arhivelor, norme și metodologii de lucru pentru org^h^ar^a și’cfeșfășurarea întregii activități arhivistică;

20.    Verifică, răspunde și preia pemăzLde invehtâ\și proces-verbal, documentele constituitestat, precum si in raporturile cu persoanele juridice si persoanelor fizice, pe baza delegației data de conducerea administrației;

8.    ține și răspunde de evidenta cauzelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești competente ;

9.    răspunde de întocmirea întâmpinărilor, apeluri, recursuri, redactarea de acțiuni judecătorești, promovarea cailor extraordinare de atac, răspunsuri la adrese si la interogatorii, răspunsuri la petițiile si memoriile repartizate spre soluționare de către conducere;

10.    răspunde și ia masuri pentru respectarea dispozițiilor legale cu privire la apararea si conservarea patrimoniului din administrare, a drepturilor si intereselor legitime ale personalului, anaiizand cauzele care generează infracțiuni sau litigii;

11.    răspunde și ia masurile necesare realizării creanțelor prin obținerea titlurilor executorii si sprijinirea in executarea acestora;

12.    avizeaza asupra legalității contractelor economice, contractelor de munca, a deciziilor privind raporturile muncă, deciziile de imputare, alte acte cu efect juridic, precum si asupra legalității oricăror masuri care angajeză răspunderea patrimoniala a instituției ori aduc atingere asupra drepturilor sau intereselor legitime ale acesteia sau ale salariaților;

13.    asigura și răspunde de indeplinirea tuturor procedurilor prevăzute de lege pentru buna conducere a proceselor in care Administrația Lacuri, Parcuri si Agrement București; este

. parte;    ■ •    - •    :î-‘"P    ■

14.    răspunde- de- intocmeirea’ proiectelor deedișpozitii,: regulamente, ordine. sPinstructiuni,^-'L -• precum si orice acte cu caracter normativ, Gareisonfeindegaturacu atribuțiile si activitatea

instituției.;    n    ‘

15.    tine evidenta actelorinormative sifasigura'ăducereă-lâ cunostinta si aplicarea întocmai de. către personalul cu atribuții in aplicarea acestor prevederi ;

16.    răspunde de formularea răspunsurilor la solicitările făcute de petiționari si de diferite instituții cu privire la stadiul soluționării dosarelor existente in arhiva;

17.    comunica persoanelor interesate copii după dispoziții, regulamente, ordine si instrucțiuni, precum si după orice acte cu caracter normativ, care sunt in legătură cu atribuțiile si activitatea instituâiei;

18.    răspunde de arhivarea si conservarea dosarelor in care Administrația Lacuri, Parcuri si Agrement București a fost parte;

19.    aplica masuri de tehnica securității muncii si P.S.I. in vederea evitării accidentelor de munca sau altor evenimente, asigurând un climat de munca corespunzător prin dotarea personalului din subordine cu echipament si materiale de protecție a muncii;.

20.    realizează, la cererea Directorului General, rapoarte privind situația biroului juridic din cadrul instituției;

21.    răspunde de instruirea permanenta a angajatilor din subordinea directa, pe linia prevederilor legale specifice departamentului sau si legislația in vigoare;

22.    răspunde de aplicarea prevederilor Codului de conduita a personalului contractual

23.    se informează periodic cu privire la toate noutățile, modificările legale aprobate pe zona sa de activitate;

24.    cunoaște si aplica prevederile Regulamentului de Organizare si Funcționare si Regulamentului Intern;

25.    îndeplinește orice alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative in vigoare, din Hotarari ale Consiliului General al Municipiului București si Dispoziții ale Primarului General, dispuse de conducerea administrației, sau solicitări ale compartimentelor de speciatffâte din câdrul Primăriei Municipiului București;

26.    executa si alte sarcini tra^mișe^Pe Directorul General al Administrației Lacuri, Parcuri si Agrement in zona sa de ^(^r^^ilitaței, * \\

13 -

k.    asigura și răspunde de supravegherea stării de sanatate a tuturor angajatilor prin: examen medical la angajare, examen medical periodic, examen medical la reluarea activitatii, examen medical de adaptare;

l.    răspunde de comunicarea existenței riscului de imbolnavire profesionala factorilor implicați in procesul muncii;

m.    programează si urmărește efectuarea controlului medical periodic al tuturor salariatilor; prezintă comitetului de securitate si sanatate, rapoarte cu privire la situația stării de sanatate a angajatilor;

n.    răspunde de activitatea de reabilitare, reconversie sau reorientare profesionala in caz de accident de munca, boala profesionala sau afecțiuni cronice;

o.    răspunde pentru consilierea angajatoruluipentru fundamentarea strategiei de securitate si sanatate la locul de munca;

p.    răspunde pentru declararea, cercetarea si tinerea evidentei bolilor profesionale;

q.    realizează, la cererea Directorului General, rapoarte privind starea de sanatate si securitate in munca din instituție;

r.    se informează periodic cu privire la toate noutățile, modificările legale aprobate pe zona sa de activitate;

s.    răspunde de cunoașterea si aplicarea prevederii Regulamentului de Organizare si Funcționare si Regulamentului Intern;

t.    îndeplinește orice alte; atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative in • vigoare, din Hotara'ri ale Gonsiliului -General al .Municipiului București si Dispoziții ale

.,Pcimarufuiu- Genera^’dispuse/ de , conducerea administrației; safe',solîȘitări ale

■ compartimentelor de':sp'eciălitate din cadrul Primăriei Municipiului București;

< p- executa si alte'sareihi transmise de Directorul General al Administrației Lacuri, Parcuri si

Agrement sau‘transmise dă șeful sau direct. ‘    ’ '•    ' •

v. Răspunde de întocmirea anuală a proiectului de raport privind securitatea muncii și

transmiterea acestuia, conform normelor legale în vigoare.

B. BIROUL JURIDIC

Biroul Juridic este un compartiment de specialitate organizat in directa subordine a conducătorului instituției.

Art. 14 Biroul Juridic exercita următoarele atribuții:

1.

2.

3.

4.

5.

6.


Răspunde de modul în care pune in practica politica contractual-juridica a instituției; răspunde de corecta aplicare a legislației in vigoare pentru întreaga activitate a instituției; asigura consultanta tuturor compartimentelor din instituție;

colaborează la redactarea răspunsurilor pe probe judecătorești in cadrul sesizărilor adresate administrației;

solicita înscrisuri in vederea formulării apararii in instanța, de la serviciile din cadrul

ALPAB;

răspunde pentru limitarea si recuperarea pagubelor aduse Administrației Lacuri, Parcuri si Agrement București ;

reprezintă interesele Administrației -Lacuri, Parcuri si Agrement București in fata instanțelor judecatorestL^^cauzele' ojyile, comerciale si in cele de contencios administrativ, altor organe de.jurisdjotiejLbrganelor de urmărire penala, notariatelor de22.    respectă legislația în vigoare privind întocmirea fiselor postului pentru personalul din cadrul serviciului resurse umane

23.    răspunde de aplicarea masurilor de tehnica a securității muncii si P.S.I. in vederea evitării accidentelor de munca sau altor evenimente, asigurând un climat de munca corespunzător prin dotarea personalului din subordine cu echipament si materiale de protecție a muncii;

24.    realizează, la cererea Directorului General, rapoarte privind absențele angajaților, nivelul disciplinar, varsta, vechimea, nivelul de dezvoltare, centralizarea rezultatelor evaluării a angajaților din instituție;

25.    răspunde de aplicarea prevederilor Regulamentului de Organizare si Funcționare si a Regulamentului Intern pentru personalul din subordinea sa directa;

26.    răspunde de aplicarea prevederilor Codului de conduita a personalului contractual din subordine;

27.    îndeplinește orice alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative in vigoare, din Hotarari ale Consiliului General al Municipiului București si Dispoziții ale Primarului General, dispuse de conducerea administrației, sau solicitări ale compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București;

28.    executa si alte sarcini transmise de Directorul General al Administrației Lacuri, Parcuri si Agrement, forul tutelar sau din actele normative in vigoare.

Art.13, Atribuțiile compartimentului din subordinea Serviciului Resurse Umane sunt armatoarele :    -    ..... '.....■

’■    '    ...... "A SnșMA'îW-" 7 ' V    ?

A1Î COMPARTIMENTUL SECURITATE SI SANATATE A MUNCII    ,    .

,a. asigura si răspunde de aplicarea Normelor de protecția muncii in concordanta cu Legea nr.319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca ia iocurile de munca din cadrul administrației;

b.    răspunde de asigurarea masurilor necesare pentru prevenirea accidentelor de munca si ale imbolnavirilor profesionale, participa la recepția locurilor de munca nou înființate, urmărește obținerea autorizațiilor de funcționare;

c.    intocmeste și răspunde impreuna cu celelalte compartimente de munca din cadrul administrației, proiectul programului de masuri si propuneri privind fondurile necesare pentru protecția muncii, urmărește si răspunde de realizarea masurilor prevăzute, precum si de eficienta lucrărilor efectuate;

d.    răspunde de instruirea salariatilor din punct de vedere al protecției muncii;

e.    asigura și răspunde de generalizarea dispozitivelor de protecție a muncii omologate;

f.    organizează si participa la verificarea cunoștințelor de protecția muncii;

g.    analizeaza și răspunde de evoluția si cauzele accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale, intocmeste pentru activitatea proprie programele de lucru si graficele de control anuale, trimestriale si lunare;

h.    răspunde de informarea operativă a conducerii instituției asupra accidentelor de munca, colective, mortale si cu invaliditate, produse in unitate;

i.    participa la cercetarea cauzelor accidentelor de munca mortale produse in unitate si răspunde de realizarea masurilo^sțgbilite cu ocazia cercetării accidentelor de munca;

j.    răspunde de sesizarea coMțjceri ațimitTistratiei asupra necesității sistării activitatii la locurile de munca ce reprezintă,pericol iminent de producere a unor accidente;

A

z

/kîv

i r \

4-1/ V

A


11
ye

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10,

11.


12.


13.

14,

15.

16,

17

18

19

20

21


pentru Ocuparea Forței de Munca si Direcției Managementul Resurselor Umane - PMB) si afișare la sediul instituției;

răspunde de recrutarea si selecția personalului in funcție de aptitudinile, experiența si competenta candidatilor raportate la necesitățile si atribuțiile prevăzute in fisa postului; asigura și răspunde de secretariatul comisiilor de examinare in cazul angajarii si avansarii personalului;

răspunde de intocmîrea contractelor de munca individuale, cu respectarea drepturilor si obligațiilor care decurg din acesta, in concordanta cu legislația muncii in vigoare; întocmește și răspunde de înființarea si inregistrarea la autoritatea publica competenta a Registrului general de evidenta a salariatilor;

întocmește și răspunde de completarea, evidențierea, conservarea si eliberarea documentelor care sa ateste activitatea desfasurata de fiecare angajat conform datelor inscrise in Registrul general de evidenta a salariatilor;

întocmește și răspunde de lucrările privind evidenta personalului, intocmeste legitimațiile de serviciu, eliberează adeverințe sau alte documente solicitate de persoanele care au sau au avut calitatea de angajat al instituției;

colaborează cu RATB la intocmirea, eliberarea, vizarea si evidenta abonamentelor de transport gratuite angajatilor instituției;

răspunde și asigura aplicarea masurilor disciplinare propuse de șefii de secții si compartimente funcționale cu respectarea prevederilor ,legale in vigoare? privrnd: legislația

muncii;    <    ....... ■

administrează* sh.răspunde ,de -.documentația privind programare^ reprcgramarea si efectuarea ccricediilor de odihna cuvenite angajatilor, conform legislației in vigoare; •întocmește și eliberează la,cerere înscrisurile necesare pentru dosarele de pensionare âle'ărtgajatilor, ' in conformitate’cu prevederile legislației în vigoare, întocmește'pianul de perfecționare și pregătire profesionala a personaluluiipe nivele de pregătire;-specialități si funcții in raport de cerințele legislației in vigoare;

asigura și răspunde de intocmirea proiectului de organigrama, Regulament de Organizare si Funcționare si stat de funcții;

răspunde de intocmirea anuală, in concordanta cu organigrama si numărul de.personal

aprobat,a proiectului statului de funcții;

asigură și răspunde de intocmirea Regulamentului Intern;

răspunde de administrarea fișelor de post intocmite de șefii de serviciu/compartimente de specialitate și de serviciu/compartimente funcționale;

răspunde de gestionarea fiselor de evaluare a performanțelor profesionale individuale a salariaților

asigura si răspunde de aplicarea in conformitate cu prevederile legale in vigoare a sistemului de salarizare aferent personalului contractual din cadrul instituției; răspunde de stabilirea in cadrul contractului de munca individual a drepturilor salariale prevăzute de actele normative in vigoare.

Administrează și răspunde, in condițiile legii, de sistemul de avansare in trepte sau grade profesionale de salarizare sau in funcții a personalului contractual, in baza propunerilor șefilor de secții sau compartimente funcționale;

Asigura și răspunde de evidenta numerica si nominala, pe funcții, trepte si grade profesionale a personalului tehnic, economic si de alta specialitate, precum si a muncitorilor pe meserii si trepte profesionale, in concordanta cu statul de funcții aprobat; .Participa și răspunde impreuna cu compartimentele de specialitate la fundamentarea propunerilor privind bugetului a^uafreapjtolul de “Cheltuieli de personal” - subdiviziunea “Cheltuieli cu salariile” pentj^g jerson'âjuAXstituției;

13)    verifică respectarea legaiitatii privind salarizarea personalului din unitate in limita fondurilor bugetare aprobate si dispune intocmirea fisei postului si fisei performantelor profesionale individuale a intregii administrații;

14)    ia măsuri pentru aplicarea normelor de protecția muncii, a normelor de securitate si sanatate, paza si stingerea incendiilor, conform prevederilor legale;

15)    ia măsuri privind buna desfășurare a activitatii de investiții, privind dotarea cu mijloace fixe (aparatura, mijloace de transport, etc.), necesare bunei funcționari a administrației, conform aprobărilor anuale date de către Consiliul General al Municipiului București;

16)    in limita competentelor acordate aproba incheierea contractelor pentru derularea de activitati curente cu terti agenti economici, în condițiile legii;

17)    verifica modul de intrebuintare a fondurilor bănești, materiilor prime, materialelor si a tuturor valorilor bănești;

18)    emite decizii pentru activitatea curentă a instituției și ia măsuri pentru aplicarea prevederilor legale în vigoare în limita competențelor conferite de actele normative în vigoare;

19)    verifica respectarea prevederilor legale privind apărarea și conservarea patrimoniului din administrație, luând măsuri pentru organizarea activității de pază și de prevenire și stingere a incendiilor, emite decizii de recuperare a prejudiciilor aduse instituției din vina personalului angajat;

20)    dispune masuri privind activitatea curenta a administrației, in condițiile legii, hotărârilor Consiliului.-General .al Municipiului București si Dispozițiilor Primarului General.al .Municipiului,. . ..

București;.    ■_ v >    -;;    ' . •    '

21)    ia.<măsu.ri privind aplicarea prevederilor Coflului!;de iCpnduița. a,personaluluicontractual din . , subordine;

. 22) coordonează activitatea privind controlul financiar preventiv;

?f23)in,perioada în care:Directorul General lipsește^din .upitatei sau în situația în care postul de

Director General este vacant atribuțiile postului de Director, General vor fi preluate de persoana desemnată prin decizia Directorului General, respectiv prin dispoziția Primarului General, după caz;

24)    Directorul Genera! poate delega atribuțiile funcției, unor alte persoane cu funcție de conducere din cadrul instituției, în condițiile legii.

25)    îndeplinește și alte atribuții și responsabilități .de serviciu privind activitatea curentă a instituției, în conformitate cu competențelor, acordate prin hotărâri ale C.G.M.B. și/sau Dispoziții ale Primarului General, precum și cele care rezultă din actele normative în vigoare.

Art.12. Atribuțiile compartimentelor din subordinea Directorului General sunt următoarele :

A. SERVICIUL RESURSE UMANE

Serviciul Resurse Umane este un compartiment de specialitate organizat in directa subordine a conducătorului instituției.

Serviciul Resurse Umane oferă suport tuturor serviciilor din organizație, pe probleme de resurse umane, in cadrul instituției, in conformitate cu normele metodologice stabilite de către Primăria Municipiului București;

A.l. Serviciul Resurse Umane exercita următoarele atribuții:

1. asigura scoaterea la conci in statul
29)    fundamentează și propune proiecte de hotărâri către Consiliul General al Municipiului București, în condițiile legii.

30)    asigura condiții de locuit anumitor categorii de angajați ai ALPAB în grupul social, pe baza

de contract, în conformitate cu prevederile legale în vigoare    J

A
ATRIBUȚIILE DIRECTORULUI GENERAL Șl ALE COMPARTIMENTELOR COORDONATE DE ACESTA

Art.8. Conducerea Administrației Lacuri, Parcuri si Agrement București se asigura de către Directorul General, numit in condițiile legii.

Art.9. Directorul General al Administrației Lacuri, Parcuri si Agrement București își desfășoară activitatea pe baza actelor normative în vigoare, Legi, Hotărâri ale Guvernului, Ordonanțe și Ordonanțe de Urgență ale Guvernului cât și în limita competențelor și responsabilităților stabilite prin Hotărâri ale C.G.M.B și/sau Dispoziții ale Primarului General.

Art.10. Directorul Administrației Lacuri, Parcuri si Agrement București conduce activitatea curenta a acesteia, reprezintă Administrația Lacuri, Parcuri si Agrement București in relațiile cu ^autoritățile publice, cu alte persoane juridice, precum si cu persoane fizice în limitele de competenta stabilite prin. Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și Dispoziții ale Primarului General;    ;    ;    ■'

L Arfdlj DirectOruî GenerșS ai Administrației Lacuri, Parcuri si Aârerhent Bdcuresti are


următoarele atribuții, răspunderi si competente:    : L    -

1)    conduce si coordonează întreaga activitate a Administrației Lacuri, Parcuri si Agrement

București;    .

2)    este angajator si ordonator terțiar de credite cu toate atribuțiile ce decurg din această calitate;

3)    stabileste prin fisa postului atribuțiile directorului economic si șefilor de servicii aflati in directa lui subordonare si le poate modifica in funcție de necesitățile bunei funcționari a instituției;

4.) ia masuri, prin forte proprii sau prin terti, necesare pentru realizarea creanțelor prin obținerea titlurilor executorii si urmărește îndeplinirea acestora;

5)    ia masuri pentru întocmirea si îndeplinirea dispozițiilor, regulamentelor, ordinelor si instrucțiunilor, precum si a oricăror acte cu caracter normativ, care sunt in legătură cu atribuțiile si activitatea Administrației Lacuri, Parcuri si Agrement București;

6)    numeste comisia de evaluare si reevaluare a mijloacelor fixe ce urmeaza a fi valorificate conform dispozițiilor legale;

7)    asigură prin acte de dispoziție administrarea legala si eficienta a intregului patrimoniu;

8)    fundamenteaza si propune bugetul de venituri si cheltuieli pentru administrarea, protejarea, întreținerea, conservarea si valorificarea eficienta a patrimoniului in vederea supunerii spre aprobare CGMB;

9)    fundamenteaza si propune proiectul de organigrama, statul de funcții, regulamentul de organizare si funcționare, in vederea supunerii spre aprobare, conform reglementarilor legale, Consiliului General al Municipiului București;

10)    aprobă în conformitate cu prevederile legale în vigoare Regulamentul Intern;

11)    coordoneaza, indruma activitateatoin punct de vedere organizatoric;

12)    coordoneaza activitatea dș^pșrsdnaf si stabilește atribuțiile acestuia, urmărește respectarea disciplinei muncii și indeplini^®atribuțiilor de^rviciu de către personalul instituției;11)    - stabilește si răspunde de aplicarea masurilor privind protecția mediului inconjurator, precum si protecția si securitatea muncii;

12)    - organizează in conformitate cu prevederile in vigoare programe de formare profesionala,

finalizate prin certificate de calificare;    ' .

13)    - contractează servicii sezoniere asigurând personal calificat in vederea desfășurării obiectului de activitate pentru funcțiile de medic, asistent medical, salvator, etc.;

14)    - asigura cooperarea tehnico-economica cu alte instituții publice, științifice si de protecția mediului, regii si societăți comerciale din tara si firme din străinătate, organizează si participa la expoziții de profil, conferințe, in tara si străinătate;

15)    - poate desfasura prin mijloace proprii sau în asociere/parteneriat cu alte instituții publice sau private activitati comerciale in vederea realizării de venituri extrabugetare pentru a contribui la agrementul vizitatorilor astfel:

15.a) comercializarea de produse alimentare si nealimentare;

15,b) activitati destinate distracției sau agrementului vizitatorilor (roata, carusel,etc)

15.c) alimentație publica

15.d) comercializarea de mobilier urban, material dendro-floricol si prestarea de servicii

adiacente

15.e) inchiriere de spatii 15 f) organizare de târguri

16)    - pentru desfasurarea activitatii-comerciale, CGMB aprobă titularului dreptului de administrare

posibilitatea încheierii contractelor de Închiriere,; de-asociere pentru exploatarea patrimoniului aflat în administrare si contracte de partenenat public.- privat care prezintă interes comun, si m legătură cu scopul instructiv-educativ. si de agrement ai; publicului precum si/precum si dreptul dLș a încasa o cota parte de 50% din valoarea chiriilor,    .....

17)    tarifele aferente contractelor de1 închiriere vor fi.stabilite anual, în perioada 1-3J ianuarie, âl fiecărui an, pe baza expertizelor efectuate de experți autorizați ANEVAR.

18)    - asigura administrarea bazei sportive situată in b-dul Basarabia nr. 37-39, sector 2, (National Arena) si imobilele din cadru! Complexului Sat Francez si a Bazei de Agrement Hipic Toboc;

19)    - asigura vanzarea materialului dendro-floricol excedentar;

20)    - asigura protecția, conservarea fondului vegetal si combaterea dăunătorilor din unitățile aflate in administrare;

21)    - produce si valorifica tocatura si ingrasamant bio rezultat din prelucrarea deșeurilor vegetale, colectate prin forte proprii sau de la terti din spațiile verzi de pe raza Municipiului BucureQti;

22)    - asigura exploatarea, întreținerea si reparația prin forte proprii si terti a parcului propriu de utilaje si mijloace de transport;

23)    - asigura exploatarea, intretinerea si reparația prin forte proprii si terti a întregului patrimoniu existent in parcuri, grădini, spațile verzi si bazele de producție dendro-floricole aflate in administrare;

24)    - asigura exploatarea, intretinerea si reparația prin forte proprii si terti, a construcțiilor administrative si productive, instalații de apa, canal, electrice, gaze, a mobilierului din parcuri, etc.;

25)    - asigura prin forte proprii si terti conservarea patrimoniului existent luând masuri de paza, conform prevederilor legale în vigoare;

26)    - asigura promovarea sistematica a imaginii instituției prin realizarea si distribuirea materialelor de prezentare (broșuri, reviste, filme, fotografii, CD-uri, albume si alte mijloace specifice acestei activitati;

27)    - intocmeste si inainteaza proiecte, analize si sinteze din proprie inițiativa sau la solicitarea compartimentelor de specialitate aleJBrirnariei Municipiului București;

28)    - raportează compartimentelor de specialitate ale Primăriei Municipiului București datele operative, indicatorii specifici^ activitate, rapoartele de activitate periodice si alte situații indicate de acestea.
e)    pepiniere si sere    ■'

-Sera Ghencea - str. Drumul Cooperativei, nr.75 A    ■

-    Sera Libertății - str. Candiano Popescu, nr.4-6    nd

-    Sera Herăstrău - B-ul Kiseleff, nr.32

-    Sera Bellu - Calea Serban Vodă, nr.247-249    /

-    Plante Perene - Drumul Cooperativei, nr.20 A

-    Pepiniera Toboc - Sos. Petricani, nr. 9-11

-    alte obiective specifice ce se vor crea in cursul desfășurării activitatii

f)    imobilul situat in București, Șoseaua Nordului nr.114 - 140 sector 1 (Complexul Sat Francez), imobilul situat in str. Constantin Noica nr. 183, sect.6, București

-    alte obiective specifice ce se vor crea in cursul desfășurării activitatii.

g)    - baza sportivă situată in Bdul Basarabia nr. 37 - 39, sector 2. ( stadionul National Arena)

- Baza de Agrement Hipic Toboc

h)    alte obiective ce vor fi transferate in viitor

ART.7 în vederea realizării obiectului de activitate, Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București are următoarele atribuții pe ansamblul unității:    - -    '

1)    -. întocmește si inaintea-za-compartimentului de specialitate din cadrul PMB propunerea

instituției privind execuția-bugetara; proiectul bugetului anual de venituri si chelîuieL in vederea supunerii spre aprobare GGMB, conform legii; .......    ,    .    . n

2)    - transmite ■ compartimentelor de specialitate din cadrul PMB propunerile de norme metodologice,- Tehnice si financiare in domeniul activitatii specifice de producție - prestație, serviciilor, valorificării si întreținerii bunurilor din patrimoniu, precum si in celelalte domenii care fac obiectul de activitate in vederea supunerii spre aprobare conform legii;

3)    - asigura pastrarea integrității, protejarea si valorificarea patrimoniului pubiic încredințat, stimulează si determina utilizarea eficienta a resurselor umane si financiare de care dispune;

4)    - creează, cu aprobarea Consiliului Generai al Municipiului București, noi bunuri proprietate

publica, din categoria celor stabilite ca fiind de interes municipal si, după caz, dezafectează asemenea bunuri cu asigurarea resurselor financiare,.in condițiile legii;    .

5)    - valorifică către alti beneficiari și către alte administrații capacitățile rămase disponibile după asigurarea serviciilor publice aferente instituției, la tarife stabilite pe criterii economice si din veniturile astfel obținute isi acopera parțial cheltuielile de intretinere a patrimoniului in administrare, conform legii;

6)    - analizeaza si propune listele lucrărilor de investiții in vederea aprobării acestora de către CGMB, conform legii; asigura avizarea documentației tehnico-economice, urmărește modul de realizare a lucrărilor si asigura condițiile necesare punerii in funcțiune la termen a obiectivelor de investiții;

7)    - examinează si propune spre aprobare documentațiile tehnice necesare obținerii finanțării, potrivit reglementarilor legale in vigoare;

8)    - urmărește si verifica realizarea lucrărilor de investiții, intretinere, dotări si reparații din patrimoniul public si cel privat din administrare;

9)    - realizează achiziții de mașini, utilaje si instalații pentru modernizarea si imbunatatirea activitatilor si serviciilor prestate;

10)    - asigura si răspunde de aprovizionarea tehnico-materiala, pe baza normelor de consum si

-    Debarcader Libertății


-    Debarcader Pantelimon II

-    Debarcader Cismigiu

-    Debarcader National

-    Debarcader Central Herăstrău

-    Debarcader Scânteia 1

-    Debarcader Scânteia 2

-    Debarcader Garofita

-    Debarcader Jianu

-    Debarcader Pescarus

-    Debarcader Ștrand Tei

-    alte obiective specifice ce se vor crea in cursul desfășurării activitatii d) fântâni arteziene, ceasuri si WC-uri publice

-    Școala Monetariei

-    Costache Negri

-    Calea 13 Septembrie

-    Miorița - Gara Baneasa

-    Sfinții Voievozi

-    Baba Novac

-    Zodiac (Carol I)    .    '-■VV

-    Izvorul Rece'    •• >;; V-■ -    -    ;

-    Piața Revoluției - Senat    .    .    ; .    ■ .

-Academia Militară    ,    '

-CasaArmatei    ■    '    1

-    Dunarea-Arhitectura

-    Teatrul Odeon

-    Gara de Nord

-    Posta Vitan

-    Unirii - 44 fântâni

-    Circul de Stat

-    Tineretului - 3 fântâni

-    Herăstrău - 6 fântâni

-    Cismigiu

-Ceasuri: Bdul Unirii intersecție cu Mircea Vodă, Calea Vitan (langa Posta Vitan), Piața Hurmuzachi (langa fost Cinema Vergului), Sos.Grivita cu Bd.Titulescu, Foișorul de Foc, Traian cu Calea Calarasilor, Piața lancului cu Sos.Mihai Bravu, colt cu Str.Pache Protopopescu, Sos.lancului cu Sos.Pantelimon (langa OMV si Mc Donald’s), Str.Baba Novac intersecție cu Sos.Mihai Bravu (pe rond flori), Parc Carol (langa rond fantana), Piața Chirigiu (in spatele benzinăriei Petrom), Piața Sf.Gheorghe, Piața Bucur Obor, Big Berceni, Autogara Filaret, Drumul Taberei cu Drumul Sării, Gradina Botanica, Sos.Grivita cu Buzesti, Calea GiuIești cu Calea Plevnei, Piața Constituției, P-ța Universității, P-ța Unirii, Parc Herăstrău, Parc Circul de Stat, Parc Tineretului, Parc Cișmigiu, P-ța Romană, Sos. Panduri, Scuar Opera Romana.

-    Grup sanitar Drumul Taberei

-    Grup sanitar Baba Novac

-    Grup sanitar P-ța Romană

-    Grup sanitar Vasile Pîrvan

-    Grup sanitar Splaiul lndependențețs==^===^

-    alte obiective specifice ce se vaiere aîn curkdJ desfășurării activitatii
-    Aliniamente si peluze "Str. Mărgeanului"


-    Aliniamente" Calea Ferentari"

-    Aliniamente " Calea 13 Septembrie B-dul Libertății"

-    Aliniamente " Sos. Salaj"

-    Aliniamente si Squaruri" Str. Amurgului - Str. Bachus"

-    Aliniamente " Sos. Viilor"

-    Aliniamente " Sos. București - Măgurele"

-    Aliniamente " Prelungirea Ferentari"

-    Aliniamente "Str. Buzoieni"

-    Aliniamente " Str. Petre Ispirescu"

-    Aliniamente si squaruri din Cal. Rahovei-B-dul Cosbuc"

-    Aliniamente si squaruri" Opera Romana - B-dul Mihail Kogalniceanu- P-ta Kogalniceanu

-    Aliniamente si peluze " Academia Militară Carol Davila"

-Aliniamente+Peluze "B-dul Libertății- str. Izvor"

-    Aliniamente si squaruri" Str. Antiaeriana- Str. Petre Ispirescu

-    Aliniamente " B-dul Pieptănari"

-    Aliniamente " B-dul Eroilor Sanitari"

-Aliniamente" B-dul Eroilor"

-    Peluze " Str. Prof. Dr. Gh. Marinescu

-    Peluze " Str. Sebastian - Centrocoop"    : ;

-    Ansamblu! "Opera Naționala" .    .    : ; \ :

-    Ansamblul "Piața Arsenalului+Platbande central Cal. 13 Septembrie

-    Scuar Tudor Vladimirescu'

-    Aliniament, rau Dambovita '    .    '

-    Jardiniera rau Dambovita"    J    ”•

-    Spațiu verde B-dul Dinicu Golescu nr. 40, sector 1

-    Stație de tratare si compostare deșeuri vegetale - str.Drumul Cooperativei’ nr.6-12

-    pavilioane expozitionale

-    alte obiective specifice ce se vor crea in cursul desfășurării activitatii

c) complexe de sanatate, bai publice, ștranduri si debarcadere

-    Complex de Sanatate Socului

-    Complex de Sanatate Serban Vodă

-    Baia Mărgeanului

-    Baia Grivita

-    Baia Giulesti

-    Baia 16 Februarie

-    Ștrand Baneasa    <

-    Ștrand Berceni

-    Ștrand Parcul Tineretului

-    Ștrand Floreasca I

-    Ștrand Dambovita

-Ștrand Drumul Taberei

-    Ștrand 16 FebruarieIZ.


CAPITOLUL IV
ATRIBUȚII
ATRIBUȚII GENERALE ALE ADMINISTRAȚIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCUREȘTI

Art.6. In vederea realizării obiectului sau de activitate Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București asigura administrarea, exploatarea, întreținerea si protejarea următoarelor obiective:


a) lacuri

-    Lacul Baneasa

-    Lacul Carol

-    Lacul Cernica

-    Lacul Cismigiu

-    Lacul Drumul Taberei

-    Lacul Floreasca

-    Lacul Grivita

-    Lacul Herăstrău    '

-Lacul Național ;

-Lacul Straulesti

-Lacul Tei

-    Lacul Tineretului

-    alte obiective specifice ce se vor crea in cursul desfășurării activitatii b) parcuri si spații verzi

-    Parc Herăstrău delimitat de B-du! Constantin Prezan, B-dul Aviatorilor, Sos. Nordului, str,' Elena Vacarescu, Sos. București - Ploiești, Sos. Kisellef

-    Parc Herastraul Nou - Sos. Nordului nr.7-9, sect 1

-    Parc Herastraul Vechi - B-dul Kiseleff, nr.32, sect 1

-    Parc Cismigiu - str. Schitu Măgureanu, nr.46

-    Parc Floreasca - str. Ștefan Protopopescu, nr.11, sector 1

-    Parc Bordei - B-dul Mircea Eliade, nr.144

-    Parc Circul de Stat - str. Județului, nr. 4-6, sector 2

-    Parc Carol I - str. Candiano Popescu nr. 4-6

-    Parc Izvor - Splaiul Independenței, sector 5

-    Parc Tineretului - sos.Olteniței, nr.9 bis, sector 4

-    Parc Unirii (delimitat de str. Halelor, B-dul I.C.Bratianu, B-dul Dimitrie Cantemir, Splaiul Independentei, B-dul Unirii, precum si spatiile verzi intre P-ța Unirii și P-ța Constituției - sector3, Piața Universității - Zona Centrala,

-    Axa N-S ( cuprinzând aliniamentele stradale si spatiile verzi de pe B-dul Nicolae Balcescu, B-dul Gh. Magheru si B-dul Lascar Catargiu, Teatrul National, rond Universitate, zona Dunarea -Eva)

-    Parc Sala Palatului ( Zona Atheneul Roman, Sala Palatului, Kretzulescu, Teatrul Odeon,

Cercul Militar)

-    Parc Academia Militară - CaleajL.XSgptembrie

-Aliniamente "Sos. Trafic Greu^StARăzbare -C-tin Istrate

-Aliniamente si squaruri "S^P‘aMtm--vCal£§ 13 Septembrie-B-dui Tudor Vladimirescu


«3
st


Executa permanent tratamente de combatere a bolilor, dăunătorilor si executa numeroase tratamente fitosanitare, in scopul de a preveni si a combate bolile si dăunătorii din parcuri, pepiniere, grădini, sere si aliniamente stradale și spații verzi.

CAPITOLUL III
STRUCTURA ORGANIZATORICA

Art.5. Administrația Lacuri, Parcuri si Agrement București cuprinde in structura sa organizatorica următoarele compartimente:

Insubordinea Directorului General :

Directorul Economic

Serviciul Resurse Umane

Biroul Juridic

Compartimentul Informare, Arhivare

Compartiment Audit

Serviciul întreținere amenajare spații verzi și tratamente fito-sanitare

Serviciul Agrement    ‘    :

Serviciul întreținere si Exploatare Utilaje-Mijloace Transport ' -

Serviciul Tehnic ,    "    '    ■


In subordinea Directorului Economie:

Serviciul Financiar Contabilitate

Serviciul Administratv - Aprovizionare

Serviciul Achiziții Publice

Serviciul Urmărire contracte

Insubordinea Serviciului Achiziții Publice:

Compartimentul investiții

Insubordinea Serviciului Resurse Umane:

Compartimentul Sanatate si Securitate a Muncii

Serviciul Amenajare, întreținere spații verzi și tratamente fito-sanitare

Biroul Dendro - Floricol

Insubordinea Serviciului Agrement:

Biroul întreținere si Exploatare Stadion National

Insubordinea Serviciului întreținere si Exploatare Utilaje Mijloace Transport:

Biroul întreținere Ambarcatii


Anexa nr.3 ia H.C.G.M.B. nr._din_
REGULAMENT DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE AL ADMINISTRAȚIEI LACURI, PARCURI Șl AGREMENT BUCUREȘTI    I

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Art.1. Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București este serviciu public de interes local al municipiului București, cu personalitate juridică, conform H.C.G.M.B. nr.87/27.04.2004, cu modificările și completările ulterioare, finanțat din venituri proprii si subvenții acordate de la bugetul local al municipiului București si alte fonduri atrase, în conformitate cu prevederile legale.

Administrația Lacuri, Parcuri si Agrement București prestează servicii publice de exploatare și întreținere a lacurilor, parcurilor, ștrandurilor, bazelor de producție, material dendro-floricol precum si servicii publice de agrement, administrare, exploatare, intretinerea si inchirierea imobilelor (Complex Sat Francez) și administrare baze sportive situate în B-dul Basarabia nr. 37 — 39, Baza de Agrement Hipic Toboc și Aliniament Dâmboyița.

Art.2. Sediul centra! al Administrației Lacuri, Parcuri si Agrement București este în Sos. București-Pioiești, rin 8B, avârid'contul 501014008314 deschis ia “Trezoreria Sector' 1 . codul fiscăT'l40083T4 și cod IBAN RO 7015010xxx00G3Q6 Trezoreria SectorTT -    — --

Art.3. Patrimoniul Administrației; Lacuri, Parcuri și Agrement București este stabilit prin: -Hotărârea C.G.M.B. nr. 220/26.10,2000 privind înființarea Administrației de Agrement si Lacuri București;

-    Hotărârea C.G.M.B. nr. 87/27.04.2004-privind reorganizarea Administrației de Agrement și Lacuri București prin comasare, prin. absorbirea Administrației Parcurilor si grădinilor și schimbarea denumirii în Administrația Lacuri, Parcuri si Agrement București;

- Hotărârea C.G.M.B. nr. 27/10.02.2005, conform careia au fost preluate în administrare imobilele situate în București, Sos. Nordului nr. 114-140 sect 1;.

-    Hotărârea C.G.M.B. nr. 189/27.07.2006 potrivit careia au fost preluate în administrare imobilele situate în București, Bd. Basarabia nr. 37-39, sector 2 ;

-    Hotărârea C.G.M.B. nr. 124/30.06.2010 conform careia au fost preluate în administrare terenurile cu destinație de spatii verzii din administrarea Consiliului Local al sectorului 5.

CAPITOLUL II
OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.4. Obiectul de activitate al Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București îl constituie administrarea, exploatarea, întreținerea, repararea și protejarea lacurilor, ștrandurilor, spațiilor verzi, în scopul furnizării unor servicii de agrement, precum și activități de deservire, transport, reparații utilaje, întreținere și reparații dotări și producere de material dendro-floricol, precum și administrarea, exploatarea, întreținerea și închirierea imobilelor, administrarea, organizare de târguri, exploatarea și întreținerea fântânilor arteziene și a ceasurilor și administrarea bazelor sportive, Bazei de Agrement Hipic Toboc si Aliniament Dirnbovita, protecția cailor abandonați.

673-677

Inspector de specialitate

S

IA

48    5

Anexa 1 Cap.11.Lit.A b)

TOTAL

6

TOTAL GENERAL    ........ 677

din care 37 posturi de conducere

Nota:    ;

Clasele de salarizare pentru funcțiile de execuție corespund nivelului minim al fiecărei funcții, la care se adauga după caz 5 gradații corespunzătoare transelor de vechime in munca, in condițiile legii. ;

-Nivelul salariilor de baza corespunzător funcțiilor, gradelor si treptelor profesionale prevăzute in prezentul stat de funcții, precum si al celorlalte drepturi salariale aferente se incadreaza in sumele alocate prin. bugetul instituției la “Titlul I -„Cheltuieli de personal”, Subdiviziunea „ Cheltuieli salariale”

-    Posturile prevăzute in statul de funcții pot fi incadrate cu fracțiuni de norma , in funcție de necesitățile instituției, conform legislației in

vigoare.    .

-    Denumirea funcțiilor de muncitor calificat este cea care corespunde muncii efectiv prestate ( ex. lacatus mecanic, electrician, etc.) structura acestor funcții urmând a fi stabilita de către Administrația Lacuri Parcuri si Agrement

In situația in care organigrama si numărul total de posturi nu se modifica, Statul de funcții se aproba anual prin Dispoziția Primarului General. Transformările de posturi, precum si permutările de posturi intre compartimente se fac cu aprobarea Primarului General.SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

615

Sef Serviciu

s

ii    i

74

1

Anexa 1 Cap.II.Ut.A a)

616-625

Inspector de specialitate

S

IA

48

10

Anexa i Cap.ll.Lit.A b)

626-627

Inspector de specialitate

S

II

33

2

Anexa 1 Cap.ll.Lit.A b)

628

Referent

M

IA

21

1

Anexa 1 Cap.ll.Lit.A b)

TOTAL    14

SERVICIUL ADMINISTRATIV APROVIZIONARE

629

Sef Serviciu

s

II

74

1

Anexa 1 Cap.ll.Lit.A a)

630-640

Inspector de specialitate

s

IA

48

11

Anexa 1 Cap.ll.Lit.A b)

641-646

Referent

M

IA \

21

.6

Anexa 1 Cap.ll.Lit.A b)

647

Sef formație paza

15 '

1

Anexa 1 Cap.ll.Lit.D b)    .

648-649

îngrijitor

/'•' ..

te

- 12

2

Anexa 1 Cap.ll.Lit.D b)

650

Manipulant bunuri

/. -    's' /    X

n

12 , -

1

Anexa 1 Cap.ll.Lit.D b)

651-663

Muncitor calificat

>1

■ 1......r

.......-te.....

13

Anexa 1 Cap.ll.Lit.D b)

664

Muncitor calificat

te

IV l

8 ■.. ■

1

Anexa 1 Cap.ll.Lit.D b)

TOTAL    te . ■    ’    B /    36

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

665

Sef Serviciu

S

ii    :

74

1

Anexa 1 Cap.ll.Lit.A a)

666-668

Inspector de specialitate

s ,

IA

48 „ ■

3

Anexa 1 Cap.ll.Lit.A b)

TOTAL    4

466

Referent

M

ÎA

21 .

= 1

Anexa 1 Cap.ll.Lit.A b)

467-468

Sef mecanic fluvial

M

40 .

2

Anexa 1 Cap.ll.Lit.F I 2b)

469-473

Timonier fluvial

M

44

î. 5

Anexa 1 Cap.ll.Lit.F I 2b)

474-475

Conducător șalupa

M/G

7730;

: 2

Anexa 1 Cap.ll.Lit.F I 2c)

476-486

Marinar

M/G

..    27

11

Anexa 1 Cap.ll.Lit.F I 2c)

487-490

Marinar stagiar

G

• 10

4

Anexa 1 Cap.ll.Lit.F I 2b)

491-492

Muncitor calificat

I

Z ;45    '

2

Anexa 1 Cap.ll.Lit.D b)

493-494

Muncitor necalificat

I

7 "Tx :

i 2

Anexa 1 Cap.ll.Lit.D b)

TOTAL

î'    .    - -

34

TOTALserv.intret.siexpl.u.m.t.+bir.intret.ambarcatii    . > 118

SERVICIUL TEHNIC

495

Sef Serviciu

S

II

74

1

Anexa 1 Cap.ll.Lit.A a)

496-506

Inspector de specialitate

S

IA

48

11

Anexa 1 Cap.ll.Lit.A b)

507

Inspector de specialitate

s

II

33

1

Anexa 1 Cap.ll.Lit.A b)

508-510

Subinginer

. SSD

IA

37

3

Anexa 1 Cap.ll.Lit.A b)

511-514

Refe re nt    <

M

IA

21 ;

4

Anexa 1 Cap.ll.Lit.A b)

515-516

Maistru    /x    \

'4

I

17 .

2

Anexa 1 Cap.ll.Lit.D b)

.517

Sef formație muncitori |- f\ )

II

30

1

Anexa 1 Cap.ll.Lit.D a)

518-566

Muncitor calificat    ’A ''77---7

„ h

I

15

49

Anexa 1 Cap.ll.Lit.D b)

567

îngrijitor    \kîz7/y7—.-4

/

■ •    '    '.'G -"

KAirz'

■ z 1

Anexa 1 Cap.ll.Lit.D b)

TOTAL    ;    73

BIROUL ÎNTREȚINERE SI EXPLOATARE LACURI

568

Sef Birou

S

H 777,.

72 \

1

Anexa 1 Cap.ll.Lit.A a)

569-572

Inspector de specialitate

S

• IA    -

; 48

4

Anexa 1 Cap.ll.Lit.A b)

\|573-576

Subinginer

SSD

IA

' 37 ’

4

Anexa 1 Cap.ll.Lit.A b)

y577-614

Muncitor calificat

| -

■ -15 • ;

38

Anexa 1 Cap.ll.Lit.D b)

TOTAL

: j ’ ‘    *

47

J    TOTAL SERV. TEHN1C+BIR.1NTRET.SJEXPL.LMURJ /    120    //^& \xt

SERVICIUL AGREMENT

329

Sef Serviciu

s

li

74

1

Anexa 1 Cap.ll.Lit.A a)

330-331

Inspector de specialitate

S

IA

,>48,

2

Anexa 1 Cap.ll.Lit.A b)

332

Inspector de specialitate

S

II

33

7 1

Anexa 1 Cap.ll.Lit.A b)

333

Subinginer

SSD

IA

37

1

Anexa 1 Cap.ll.Lit.A b)

334-335

Referent

M

IA

21

2

Anexa 1 Cap.ll.Lit.A b)

336

Sef formație muncitori

II

30

Anexa 1 Cap.ll.Lit.D a)

337-358

Muncitor calificat

1

15

22

Anexa 1 Cap.ll.Lit.D b)

359-361

Muncitor calificat    .

IV

8

3

Anexa 1 Cap.ll.Lit.D b)

362

Îngrijitor

12 .

1

Anexa 1 Cap.ll.Lit.D b)

363-367

Muncitor necalificat

1

5

5

Anexa 1 Cap.ll.Lit.D b)

TOTAL

39

BIROUL ÎNTREȚINERE SI EXPLOATARE SI

rADIONUL NATIONAL

368

Sef Birou

S

II    .

72

1

Anexa 1 Cap.ll.Lit.A a)

369

Referent

M

ia ;

r 21 '

1

Anexa 1 Cap.ll.Lit.A b)

370-376

Muncitor calificat

i

15

7

Anexa 1 Cap.ll.Lit.D b)

TOTAL

9

TOTAL SERV. AGREMNT+BIR. INTRET. SI EXPL. STADION NATIONAL    48

SERVICIUL ÎNTREȚINERE SI EXPLOATARE UTILAJE MIJLOACE TRANSPORT


377

Sef Serviciu

S

II    4

74 -

1

Anexa 1 Cap.ll.Lit.A a)

378

Inspector de specialitate

s

IA

48

1

Anexa 1 Cap.ll.Lit.A b)

379

Refe re nt    '

\ M

IA

21

" 1

Anexa 1 Cap.ll.Lit.A b)

380-381

Maistru    \

4

1

17

2

Anexa 1 Cap.ll.Lit.D b)

1382-410

Șofer    lȘ-' î    \ )

II

12 -

29

Anexa 1 Cap.ll.Lit.D b)

1411-459

Muncitor calificat    -4^--/^

■7

1

15 î-

49

Anexa 1 Cap.ll.Lit.D b)

'    460

Muncitor necalificat    Vx/ fȚ    ,

//

1

5 ; •

1

Anexa 1 Cap.ll.Lit.D b)

\    TOTAL

BIROUL ÎNTREȚINERE AM BARCA'

:    84

" . ......... ... . ... . ...

f' 461

Sef Birou

S

II

.....72 ,

1

Anexa 1 Cap.ll.Lit.A a)

V462-465

Inspector de specialitate

7~~ ia

48 ;

4

Anexa 1 Cap.ll.Lit.A b)    #77

.'4 V*/

RC^

COMPARTIMENTUL INFORMARE, ARHIVARE

15-18

Inspector de specialitate

— J ' *■    “■ ■

s

IA

48

4

Anexa 1 Cap.ll.Lit.A b)

19

Inspector de specialitate

S

II

33

1

Anexa 1 Cap.ll.Lit.A b)

20-22

Referent

M

IA

21 .

3

Anexa 1 Cap.ll.Lit.A b)


TOTAL    ,......    8

COMPARTIMENTUL AUDIT____'    _y    _

23-24 (Auditor    ~ S___IA 1    53    | ‘ 2    _Anexa 1 Cap.ll.Lit.A b)

TOTAL    ....... 1    2

SERVICIUL ÎNTREȚINERE AMENAJARE SPATII VERZI SI TRATAMENTE FITOSANITARE

25

Sef Serviciu

S

II

. 74

1

Anexa 1 Cap.ll.Lit.A a)

26-37

Inspector de specialitate

S

IA '

.48 -

12

Anexa 1 Cap.ll.Lit.A b)

38

Inspector de specialitate

s

II

33

1

Anexa 1 Cap.ll.Lit.A b)

39-46

Referent

M

IA

21

8

Anexa 1 Cap.ll.Lit.A b)

47-61

Sef formație muncitori

II

30

15

Anexa 1 Cap.II.Lit.D a)

62-187

Muncitor calificat

, I

15

126

Anexa 1 Cap.II Lit.D b)

188-200

Muncitor calificat

IV

8 -■

13

Anexa 1 Cap.II.Lit.D b)

201-212

Muncitor necalificat

I

5 :

12

Anexa 1 Cap.II.Lit.D b)

TOTAL

188

BIROUL DENDRO FLORICOL

213

Sef Birou

S

11

72

1

Anexa 1 Cap.ll.Lit.A a)

214-217

Inspector de specialitate

IA yy

48

4

Anexa 1 Cap.ll.Lit.A b)

218-219

Inspector de specialitate Zy^yZ\

11    ; ;

33

2

Anexa 1 Cap.ll.Lit.A b)

220-221

Refe re nt    | ~ / ■ z,    I

\ - Jîyi

IA    ;

: 2

Anexa 1 Cap.ll.Lit.A b)

222-225

Sef formație muncitori    =5 \\ c® s

II '

30 r

4

Anexa 1 Cap.II.Lit.D a)

226-325

Muncitor calificat

i- X

• 15 .

100

Anexa 1 Cap.II.Lit.D b)

326-327

Muncitor calificat    XX’’7'.    ’ „Z

iv

V’8 ■■

2

Anexa 1 Cap.II.Lit.D b)

328

Muncitor necalificat    "'''L    .

1 ■ ■

5" y

1

Anexa 1 Cap.II.Lit.D b)

TOTAL

116

i    TOTAL SERV.INTR. AMENAJ.SPATII VER$ SI TF$T FITO+BIR.DENDRO FL.    !    304    fTÎ

Anexa nr 2 la HCGMB nr.......................

STAT DE FUNCȚII AL ADMINISTRAȚIEI LACURI PARCURI SI AGREMENT PE ANUL 2012

Nr.

crt.

Compartimentul

Funcția

De execuție    de conducere

Nivel

studii

Gradul sau Treapta profesionala

Clasa

Număr

posturi

Anexa la Legea 284/2010 in baza careia se Stabilește salariul de baza

CONDUCERE

1

Director General

S

II

80

1

Anexa 1 Cap.ll.Lit.A a)

2

Director Economic

S

II

76

1

Anexa 1 Cap.ll.Lit.A a)

TOTAL    2

SERVICIUL RESURSE UMANE

3

Sef Serviciu

S

II

; ,;-74 - ■

1

Anexa 1 Cap.ll.Lit.A a)

4-6

Inspector de specialitate

. S

IA .

48

' 3

Anexa 1 Cap.ll.Lit.A b)

7-8

Referent

M

IA

21

2

Anexa 1 Cap.ll.Lit.A b)

TOTAL    - \    6

COMPARTIMENTUL SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII

9

Inspector de specialitate

S

IA    ;

'    48 "

1

Anexa 1 Cap.ll.Lit.A b)

10

Referent

M ’

IA

21

1

Anexa 1 Cap.ll.Lit.A b)

TOTAL

2

TOTAL SERVICIUL RESURSE UMANE + COMPARTIMENTUL SSM

BIROUL JURIDIC

11

Sef Birou

S

II

72

1

Anexa 1 Cap.ll.Lit.A a)

12-14

Consilier juridic    <3p\

S

IA

48

3

Anexa 1 Cap.ll.Lit.A b)


TOTAL
1

   organizează si răspunde de evidenta, funcționarea si utilizarea imobilelor, instalațiilor aferente si obiectelor de inventar administrative;

2

   răspunde de aplicarea si indeplinirea prevederilor legii 307/2006 privind a pararea impotriva incendiilor;

3

   răspunde de programarea sLpontraet^rea lucrărilor de reparații si întrețineri curente

pentru funcționarea in con^w bVie* a uimo bilelor administrative, instalațiilor aferente, precum si a obiectelor de i/yfenta/'Csrm'ateriale administrativ-gospodaresti;    ’