Hotărârea nr. 232/2012

HOTARAREnr. 232 din 2012-12-19 PRIVIND PRELUNGIREA PERIOADEI DE VALABILITATE A PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI COMPLETEAZA HCGMB NR. 269/2000

Consiliul General al Municipiului București

_U    e li    'U    *    ■* W    w ’TL JSSh r >i n.2" kj.    "î “S.    B *-    «•"** ■*T3T --- < <ț    0 4

j. »    > y    —u>    ur ț f -ț -j

HOTĂRÂRE

privind prelungirea perioadei de valabilitate a Planului Urbanistic General al Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București.

Luând în considerare avizul Arhitectului Șef al Municipiului București nr. 23/17.12.2012. în conformitate cu prevederile:

-    Legii.nr 50/1991 privind,autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu

modificările și completările ulterioare;    :    , -

Legii n,r,,L35Q/2OO1, privind.'amenajarear teritofiubi si. urbanismul, cu modificările

completările ulterioare ;

-    Hotărârii Guvernului nrî 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General -de

Urbanism, republicată;    .    L '■>    ’Ț;: -

-    Hotărârii GonSitiului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea PlanuluLUrbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 85/2012;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din

Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se prelungește cu 3 ani perioada de valabilitate a Planului Urbanistic General al

Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2 Direcțiile din cadrul ■ aparatului de specialitate al Primarului General al

Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.