Hotărârea nr. 230/2012

HOTARAREnr. 230 din 2012-12-18 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE PERIOADA IANUARIE 2013- MARTIE 2013

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului General al

Municipiului București pe perioada ianuarie 2013 - martie 2013

Având în vedere referatul Secretarului General al Municipiului București;

: Conform prevederilor art. 9 alin. (1) și art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și 'funcționare a consiliilor locale, aprobată cu moctificări și completări prin Legea nr. 673/2002 și art. 8 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 137/2005;

în temeiul prevederilor art. 35 alin. (1) coroborat cu art. 41 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;    ;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI.' HOTĂRĂȘTE:

Articol unic - Se alege domnul consilier Olteanu Cristian Marian în funcția de președinte de ședință a Consiliului General al Municipiului București pe perioada ianuarie 2013 - martie 2013.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 18.12.^012.