Hotărârea nr. 23/2012

HOTARAREnr. 23 din 2012-01-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA PETRU RARES NR. 5-9, SECTOR 1


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Strada Petru Rareș nr. 5-9, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism CTATU-DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 2/9/27.01.2010;

-    Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului: aviz nr. 2/2011;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 1422/75/17.05.2010;

-    Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 961813/06.12.2010; -Comisia tehnică de circulație: acord de principiu nr. 898847/5970/ 07.04.2010;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administratia-oublică, cu modificările si

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2)/lit. cW alinn^ȚÎit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal “Strada Petru Rareș nr. 5-9, sector 1” - pentru imobilul cu teren în suprafață de 2017mp proprietate privată persoană juridică.

Conform PUG - ului Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, amplasamentul se încadrează în subzona M2 -subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte. .

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax = 70%; CUTmax = 3,0.

Condiții de construire aprobate :

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax =45%; CUTmax = 3,55; RmaxH. = S+P+6E; S+P+7E; S+P+8E Hmax.=23,5; 27,30 m.

Funcțiuni: locuințe colective.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5 (cinci) ani.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.01.2012.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL g'TȚ^AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI TudorToma


Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021305 55 OO; www.bucuresti-orimaria.ro

Pag 2


Primăria Municipiului Bucuri

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Eiisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10 http://www.bucuresti-primaria.ro

X

Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Nr. 886235/2010


AVIZ DE URBANISM nr. 2/ 9/ 27.01.2010 PUZ - STRADA PETRU RAREȘ NR. 5-9, SECTOR 1

BENEFICIAR:    SC IMOB BUSINESS TRADING SRL

ELABORATOR: SC LUXBA DEVELOPEMENT SRL

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: parcela care a generat PUZ are ST = 2017 mp. proprietate persoană juridică. AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Zona analizată și reglementată prin PUZ se află în sectorul 1 al municipiului București, ,în zona delimitată de Calea Griviței la sud, b-dul Nicolae Titulescu la vest și str. Petru Rareș la est. PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG București aprobat prin HCGMB nr. 269/2000, amplasamentul se încadrează în subzona M2 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte.

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax = 70%; CUTmax = 3,0.

CERTIFICAT DE URBANISM NR. 3421/65/R/28923 din 23.10.2009.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,

CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI ȘI INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

FUNCȚIUNE AVIZATĂ: LOCUINȚE COLECTIVE

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI:

POTmax =45%; CUTmax = 3,55; RmaxH. = S+P+6E; S+P+7E; S+P+8E Hmax. = 23,5, 27,30 m.

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Aviz de la Comisia de coordonări lucrări edilitare -PMB, Aviz de la Agenția Regională pentru Protecția Mediului București, Aviz de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței, Aviz de la Comisia Tehnică de Circulație - PMB,, alte avize conform legislației în vigoare.

In conformitate cu adresa nr. 2/15.01.2009 emisa de Comisia Juridica si de Disciplina - C.G.M.B : Extras de Carte Funciara la zi pentru imobilul ce a generat PUZ; Declarație Notarială din care să rezulte că proprietarii imobilelor cuprinse în aria de studiu au fost informați de către beneficiarul studiului de urbanism de propunerea ce urmează a fi aprobată în C.G.M.B., și că acesta își asumă orice consecințe juridice ce ar putea decurge din afectarea dreptului de proprietate al acestora.

*    In conformitate cu prevederile art. 63 lit.g din Legea nr. 350/2001, cu modificările și completările ulterioare, elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.- 1/4

6. PROPUNERE SI REGLEMENTARI

LEGENDA


LIMITEI,

i


41

.i


LIMITA P.U.Z.

LIMITA TEREN CEAGE

LIMITA PARCELE

ELEMENTE DE REGULAMENTEHEf EDIFICABIL PROPUS - P+6 -

;.Li:


6)


EDIFICABIL PROPUS C ORIENTATIV - P+4 - P+6,

CLĂDIRI EXISTENTE M

ALINIAMENT

ALINIERE OBLIGATORIE

RETRAGERI MINIME

ACCES AUTO

ACCES PIETONAL

CIRCULAȚII CAROSABILE

H CIRCULAȚII PIETONALE


PROPUNERE ORIENTATIVA DE XZX-"J LĂRGIRE A CIRCULAȚIEI CAROSABILE

EXISTENTE

} SPATII VERZI AMENAJATE

TRASEU PROPUS PENTRU VIITORUL PASAJ SUPRATERAN BAS ARAB

Ac = 885,OOmp Ad = 7100,OOmp St = 2000,OOmp

4