Hotărârea nr. 228/2012

HOTARAREnr. 228 din 2012-12-18 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD) STR. CRISANA NR. 42, SECTOR 1, BUCURESTI

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General ai Municipiului București.

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului;

Văzând avizele-și acordurile emise de:

- Primăria Municipiului București: certificat de urbanism nr.

786/978886/16.06.2011;


-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului CTATU -DU a P.M.B.: aviz de urbanism rir. 4/18.05.2012;

-    Agenția Regională pentru Protecția. Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 4343/12/19.03.2012;

-    Ministerul Culturii și Patrimoniului Național - Direcția pentru Cultură și Patrimoniu Cultural Național a Municipiului București: aviz nr.


91/Z/09.02.2012;

Comisia de Coordonare a PMB: aviz rir. 1047445/13.12.2011; Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 13954/

1047442/21.12.2011.    ’    ’ ;Cl;

în conformitate cu prevederile:    !

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. ' 525/1996' pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii Consiliului General al ^JM-upțîeiț^i u I u i București 269/21.12.2000 privind aprobarea J3rhljJuj/&r]^șnistic General, modificările și completările ulterioare, Z'"


nr.

cu


Splaiul Independenței Nr. 291-293, Cod postai
-42, sector 6, Bucur^/^oniâniâțtel.;_^fo21 305 55 00; www.pmb.roCu respectarea prevederilor Legii/nr. 52/2^03 privind transparența decizională în administrația publică, cu modifică^.și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art: 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea administrației publice locale nm 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE;

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Crișana nr. 42, sector 1, București, în conformitate cu avizul de urbanism (CTÂTU - PMB) nr. 4/18.05.2011, prezentat în anexa nr. 1 și cu planșa de reglementări vizată spre neschimbare, prezentată în anexa nr. 2.

Art.2 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Planul Urbanistic de •Detaliu este valabil 2 ani.

Art.5 Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă;din prezenta hotărâre.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 18.12.2012.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTIBucurești, 18.12.2012 Nr. 228

Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2


PRMĂR1A MUNICSPIULOS BUCUREȘTI Direcția Generală Dezvoltare Urbană

Direcția Urbanism    C. -//'O

Serviciul Urbanism    ____JZ./___

_____

PUD- STR.CRIȘANA NR. 42, 'SECTOR 1, BUCUREȘTI


BENEFICIAR: Ion Daniel și Ion Emilia    ‘    / if    - "j

ELABORATOR: S.C. IMPROVE ARCHITECTURE SRL - arh. urb. Rodioara Carmen GKeanif ,, Ăl ■--1 -    '    .....

NR. ÎNREGISTRARE CERERE : PMB REGISTRATURĂ NR. 1079077/10.05.2pl2    '/

PARCELA CARE A GENERAT PUD : 238,00mp - proprietate de stat, categoria de folosință „construirii și curți” conform evidențelor cadastrale din anul 1986 - adresa nr. 1035428/16054/03.11.2011 emisă de Direcția Patrirponiu - Serviciul Evidență Domeniu Public și Privat, (186,00mp conform măsurătorilor cadastrale) din care 14,07mp teren în proprietate..șiX5-,00mp teren propus spre concesionare -


circulația terenurilor conform legislației în vigoare.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU - Parcela studiată prin PUD se află în apropierea intersecției Str. Mircea Vulcănescu cu Calea Griviței, în Municipiului București, sector 1.

PREVEDERI PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUZ „Zone Construite protejate” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 279/2000 amplasamentul se află în Zona protejată nr. 44, zona Temișana - zonă în care tipul individual de locuire, prezența vegetației, scara domestică a construcțiilor și a spațiilor, atmosfera definesc o locuire de calitate, specifică Bucureștiului tradițional. Prezența multor construcții de slabă calitate și a unor terenuri libere, coroborată cu situarea centrală a zonei îi definesc un potențial de dezvoltare ridicat.

INDICATORII URBANISTICI REGLEMENTAȚI: Conform PUZ „Zone Construite protejate” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 279/2000 - POT maxim admis = 65 %. Suprafața rămasă liberă trebuie să fie de cel puțin 50 mp; CUTmax. admis = 1,8 mp ADC/mp teren, Hmin. admis =7 m., Hmax. admis =10,00 m;

CERTIFICATUL DE URBANISM nr. 786/978886/16.06.2011 emis de Primăria Municipiului București.

AVIZ PRELIMINAR NR. 1053208/291/07.02.2012.


ACORDURI, AVIZE NECESARE ÎN VEDEREA APROBĂRII: Avizul nr. 91/Z/09.02.2012 al Ministerului Culturii și Patrimoniului Național; Decizia Etapei de încadrare nr. 4343/1.2/19.03.2012 a Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București; Avizul nr. 1047445/13.12.2011 al Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare a PMB; Avizul nr. 13954/21.12.2011 al Comisiei Tehnice de Circulație a PMB,- și alte avize conform legislației' în vigoare. în conformitate cu adresa nr. 2/15.01.2009 emisă de Comisia^Iundjgă și de Disciplină -C.G.M.B.: Extras de Carte Funciară la zi pentru imobilul ce a generat PUD : nr. cerere 1461/19.01.2012; Decj^faȘș^oțațialș'djji care să rezulte că proprietarii imobilelor cuprinse în aria de studiu au fost informați de către beneficiarul studiului de urtjanisBi de propunerea jcL urmează a fi aprobată în C.G.M.B, și că acesta își asumă orice consecințe juridice ce ar putea decurge din afectarețudrepțuhjide prbprietatd'țș.1 apstora: Declarația notarială-încheiere de autentificare nr. 703/10 mai 2012.    j *    / 1Ă-» ... 1 \ •”


SE AVIZEAZA PLANUL URBANISTIC DE DETALIU, \

CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI 1

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCIHMBARE

FUNCȚIUNE AVIZATĂ: locuință    '‘*^4_


ii


■INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: extinderea și supraetajarea construcției existente, rezultând o construcție având P+1E+M, cuplată la calcanul existent, retrasă cu 2,Om față de limita dreaptă; POTpropus = max. 35%; CUTpropus = i ADC/mp teren ; Hmax. = 10,Om.CIRCULAȚII, ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin H.C.G.M.B. nr. 66/2006. Accesul se va realiza conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB.

Prezentul aviz este eliberat în temeiul Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism. După aprobare, acesta modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism aprobate anterior. Decizia privind aprobarea PUZ aparține C.G.M.B. conform competențelor stabilite prin Lege.

In conformitate cu art. 63, alin. (2), litera g) din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare: „(2) Constituie contravenții următoarele fapte : (...) g) semnarea, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (1), de documentații de amenajarea teritoriului și urbanism care conțin date eronate, dacă nu intră sub incidența legii penale”.

în conformitate cu prevederile HCGMB nr. 340/17.12.2010 și HCGMB nr. 220/28.11.2011 avizul se taxează cu 13 lei, chitanța nr. 44300/07.02.2012.


ARHITECT ȘEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ARH. GHEORGHE PĂTRAȘCU


Șef serviciu,

urb. Ciobanu Oprescu tQlivia-Ana


Referent,

ing. urb. Camelia Garcușa
PLAN URBANISTIC DE DETALIU    :

Str. Crisama ar. 42

CONCESIONAREA UNEI SUPRAFATE TEREN PENTRU EXTINDEREA SI z - v?" SUPRAETAJAREA LOCUINȚEI EAiSTâTȘ


BILANȚ TERITORIAL    '    :

Locuință p+ie+m 1 ■ ' '    ' U z..

IV

S. teren = 238mp (conform Direcției Patrimoniu a PMB) din care teren propus spre concesionare = 55mp

S. teren + construcție - proprietate privata persoana fizica = 14,07mp

S. totala teren = 186mp (conform măsurătorilor cadastrale)

100%

S. construita totala = 14+46=60.OOmp

32,25%

Spațiu verde amena jat = 96mp

52.75%

Alei carosabile si pietonale =28mp

15,00%

S. totala desfasurata = 180mp

H maxim -10,OOm

POT propus = 35%

CUT propus = 1


\

* ’ \ :<î


r;-yi'2:ATSPRE NESCH;M3ARE _ 'A'Z.....-AnexȘiaavțz.GTAW’;' k/c


L .AIA^^h'tepXșeA


'• ’•£ •'

’ A . i-, ; .« u-'


LEGENDA:

(hbib » ess» .5 «£.© LIMITA ZONEI .STUDIATE „ «_ J. „ limita terenului care a ALINIAMENT

LOCUINȚECONSTRUCȚIE INVATAMANT -

ANEXE - GARAJ, SPATII DEPOZIT.

CIRCULAȚII AUTO / PIETONALE

•j -CONSTRUCȚIE ÎNVECINATĂ E:


/J5

..vvr


\S c

\Unu. un ,...^ „-... : '•< ft '\^-3    -■■ ia

Z) 'V .-fe    :"Vfl    ,

■^■"--W.- Us'V"''    .<

■• /.•’    ’V7.    ':J>    •

fiififiufi'

,*q . • •*■    \ -■    ‘ a •.

V' \ ,V \ : .

x ''VXV:


V+j


iÎ .-


lif!!

J-'.-I    .< A

'■-'    /,:lu

' -: >•'' f ’’


) C •+


'x,^ (,v

X "M.... ;.\. V


PROPUSA SPRE SUPRAETAJARE'


EXTINDERE SI SUPRAETAJARE EXISTENTA

SUPRAFAȚA DE TEREN


u.


. v'-Zj • .A V

M?/, \ K:

S •. \    \ ; 'VU

''''    tfAuV1"-'

. ./fu />.

...■;\ d


‘ ..Ț- /Ț V

,.?R    ?'ț:?'


PROPUSA SPRE CONCESIONARE -

SPATII VERZI

ACCES PIETONAL SI CAROSABIL4Z2SSZ&:'+>'M ' ' MUR 'M


str. CRISANA


' profil existent si menținut V?>..,    AU

- Vz * ■' i5..v rvi. V


SC MPROVE ARCHITECTURE srl

CUI RO24032654, J40/10215/2008

Numele

Semnătură

întocmit:

arh. Anamaria Valcoreanu

Desenat: -

arh. Anamaria Valcoreanu

..1

Verificat:

arh. Rodioara Olteanu

fi! a v

î ,U


Denumire: CONCESIONAREA UNEI SUPRAFATE DE TEREN PENTRU EXTINDEREA SI SUPRAETAJAREA LOCUINȚEI EXISTENTE

Beneficiari: ION DANIEL, ION EMILIA

Adresa:    str. CRISANA,.nr. 42, sector 1, București


Indicativ

Proiect:

91


Scara:

1:500


Data:

august

2011


PLAN

REGLEMENTARI


Faza:

PUD


Nr. planșa: U6

A