Hotărârea nr. 227/2012

HOTARAREnr. 227 din 2012-12-18 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD)STR. ALEXANDRU LAPUSNEANU NR. 85B, SECTOR 1, BUCURESTI


privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

Str. Alexandru Lăpușneanu nr: 85 B, sector 1, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului;

Văzând avizele și acordurile emise.de:

-    Primăria Municipiului București: certificat de urbanism nr. 187/ 1057139/13.02.2012;

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului CTATU - DU a PMB: aviz de urbanism nr. 6/24.05.2012;

Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 8443/29/07.05.2012;

Ministerul Culturii și Patrimoniului Național - Direcția pentru Cultură și Patrimoniu Cultural Național a Municipiului București: aviz nr. 252/S/05.04.2012; •    ’ •    ' ’    ■

-    Autoritatea Aeronautică Civilă v Română: aviz nr. 12309/10245/ 274/11.05.2012;

-    Comisia de Coordonare a P.M.B.: aviz nr. 1074838/27.04.2012;

-    Comisia Tehnică de Circulație: aviz nr. 1779/1063099/16.03.2012. în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului

Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin.    alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2)

lit. e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Alexandru Lăpușneanu nr. 85 B, sector 1, București, în conformitate cu avizul de urbanism (CTATU -PMB) nr. 6 din 24.05.2012, prezentat în anexa nr. 1 și cu planșa de reglementări vizată spre neschimbare prezentată în anexa nr. 2.

Art.2 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.    '

Art.4 Planul Urbanistic de Detaliu este valabil 2 ani;

Art.5 Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București.vor aduce la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost aprobată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 18.12.2012.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


„ . ...... ... ......

Angelescu Ramiro Robert/Edu.ar^T"' /    -a

București, 18.12.2012 Nr. 227

Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00;

Pag 2

PRIMĂRIA MUNICRULUf BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană !

Direcția Urbanism

Serviciul Urbanism M-1-

kM\7. DE URBANISM Nr.^Z?4cS'.2O12

P.U.D. - STR. ALEXANDRU LĂPUȘNEANU, Nr. 85 B, SECTOR 1, BUCUREȘTI

Prezentul aviz,Înlocuiește Avizul de Urbanism Nr. 5 din data de 22.05.2012, ca urmare a modificării retragerilor laterale față de limita de proprietate de la est din 2,64m în 2,00m.

BENEFICIAR: MACARIE CEZAR - MACARIE ILEANA;

ELABORATOR: B.I.A. - CIOCĂNEA MARILENA DOINA - Arh. CIOCĂNEA MARILENÂ DOINA;

SOLICITARE înregistrată la CIDRC-PMB cu Nr. 1082600/ 24.05.2012 și la Direcția Urbanism cu Nr. 4599/ 24.05.2012.

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin P.U.D.: Teren care a generat P.U.D. - Steren = 364mp (360mp conform măsurătorilor cadastrale), teren intravilan proprietate privată a persoanelor fizice, conform Contractului de vânzare cumpărare autentificat cu nr. 1806/ 21.12.2011, de către Birou Notarial „Litteris" Notar Public Meltiade Riba și a Certificatului de Urbanism emis de P.M.B. NR. 187/ 1057139 din 13.02.2012;

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: zona studiată se află in Parcelarea Bazilescu, aflată pe lista Monumentelor Istorice actualizată in 2010, poziția 19, și pe culoarul de zbor al Aeroportului București - Băneasa.

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform P.U.G.-M.B. și Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010 și H.C.G.M.B. nr. 241/2011, zona studiată prin P.U.D. se suprapune parțial următoarelor Unități Teritoriale de Referință:

L2a - locuințe individuale și colective mici realizate pe baza unor lotizări urbane anterioare cu P - P+2 niveluri situate în afara zonei protejate, având următorii indicatori urbanistici reglementați: POTmax= 45%; C.U.T.max=0,9 mp/ADC/ mp teren pentru înălțimi P+1E și C.U.T.max pentru înălțimi P+2 = 1,3 mp. ADC/mp. teren;    ■

In conformitate cu solicitările Certificatului de Urbanism Nr.187/1057139 din 13.02.2JM2, emis de Primăria Municipiului București, ACORDURI, AVIZE SOLICITATE IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 36 Șl 37 DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 7 din 2 februarie 2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului sțurbânismul:

Aviz Preliminar DGDU - Direcția Urbanism: Aviz Nr.: 3 / 09.04.2012;    j ’    '    ......... •

Avizul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național: Aviz Nr. 252 / S / 5.04.2012; Ț    ' "^2?

Avizul Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București: Aviz Nr. 8443/ 29 /07Ă5.2012;    <

Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare a P.M.B.: Aviz Nr. 1074838 / 27.04.2012/ „    __

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație: Aviz Nr. 1779 /16.03.2012, 1063099 / Mar 0847;    /

Avizul Autorității Aeronautice Civile Romane: Aviz Nr. 12309/ 10245/275/ 11.05.2012;

Extras de Carte Funciară pentru Informare: Carte Funciară, București Sector 1, Nr.: 233069, Număr cerere: 10707 / 06.03.2012;

Declarație Notarială privind informarea proprietarilor imobilelor cuprinse în aria de studiu: încheiere de autentificare a Biroului Notarial „LIBERTAS”, Nr. 293 / 09.05.2012;


SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC DE DETALIU,

CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NEȘCHIMBARE

FUNCȚIUNE AVIZATĂ: Locuire;    Xq    'V

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI; POTmax=45%; CUTmax=1,3 mp ADC/ mp teren; RHmaX==S+'P+.2EfHmax=lbm;;^ RETRAGERILE FATĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE:    ''

■ min. 8,84m;    //    /

- 6,00m pentru zona parter, cu etajele în consolă cu maxim 1,00m față de planul jțertica^ al fațadei,;;


-    la nord

-    la sud

-    la est - min. 2,00m;

-    la vest - la limita proprietății;

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiiloȚ^pfopbșe-vprresioecta/Np'rmele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului Biacu'r'eșttșiă.țirospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin H.C.G.M.B. nr. 66/2006.    .y?,’

Accesul se va realiza din Strada Alexandru Lăpușneanu,

în conformitate cu art. 63 litera (g) din legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii prezentului aviz. Decizia

Prezentul aviz este eliberat în temeiul Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, și poate fi folosit după aprobarea documentației de urbanism. După aprobare, această documentație de urbanism, modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism aprobate anterior. Decizia privind aprobarea P.U.Z. aparține C.G.M.B., conform competențelor stabilite prin lege. în conformitate cu art. 63 alin. (2), litera (g), din legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare: Constituie contravenție următoarele fapte: semnarea, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (1), de documentații de amenajarea teritoriului și urbanism care conțin date eronate, dacă nu intră sub incidența legii penale.

în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 405/16.12.2009, avizul se taxeaza cu 13 lei, chitanța nr. 49591 / 09.04.2012.

Șef Serviciul Urbanism,
Urb. Ciobanu OprescuQILvia Ana

ARHITECT ȘEOl MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

./ARH. G.KEOi^HE PĂTRAȘCU
Redactat, Urb. Cosmin Metescu

ed. 2ex./data: 24 .05.2012


Splaiul Independenței nr. 291-293, cod poștal 060042, sector 6, București, România Tel: 021.305.55.00 int. 1701 htîp://www. pm b. ro
dh


5B, SECTOR 1ZILESCU

v.Ț...:,-i \V (iS


ssasS


J

axsus


sMssa


N ¥ ZAT,SPRE:NEȘ<3HiMUAȘE

;    -    O_    \

■ Șg57 y^Artexă la aviz CTATUAa

.....Q............dinv-Ș.£?âS^:2<


..AÎTT7A


^RBGtEMENTARS URBANISTICE

BENEFICIAR:

MACARIE ILEANA si MACARIE CEZAR-EUGEN

S teren conform acte:    360.00 mp

S teren conform măsurători: 364.00 mp


LIMITA TEREN STUDIAT

LIMITA P.U.D.

LIMITA TEREN CARE A GENERAT P.U.D. ALINIERE

LOCUINȚE INDIVIDUALE EXISTENTE P-P+1-2

EDIFICABIL MAXIM PROPUS LOCUINȚA INDIVIDUALA S+P+2

SPATII VERZI-PARCUL BAZILESCU

CURȚI

STRĂZIr%.@ 'T-;'


TROTUAR


ACCES CAROSABIL

BILANȚ PROPUS St = 360.00 mp Scmâx T 147.20 mp ScDmax= 441,60mp PGTmax = 45%

CUTmax =1.3 Hmax = S+P+2 S spațiu verde = 35% (12S circulație incinta = 86.80 mp Parcarea se va rezolva in incinta Necesar 2 locuri de parcare

PROFIL TRANSVERSAL

;i    yT'(O)

T.N.A. 1315


BIROU INDIVIDUL DE ARHITECTURA' CIOCĂNEA MARILENA DOINA

C.I.F. 23464670


ȘCÂRA':'


1:500


SEF PROIECT | ARH. CIOCĂNEA MARILENA DOINA


PROIECTAT I ARH. CIOCĂNEA MARILENA DOINA


FEB.

2012PROPUNERI - REGLEMENTARI -


PUD


PROIECT NR :

2/2012


U11