Hotărârea nr. 226/2012

HOTARAREnr. 226 din 2012-12-18 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU STR. BUMBESTI NR. 18A, SECTOR 1, BUCURESTI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Str. Bumbești nr. 18 A, sector 1, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul Direcției Urbanism;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului;

Văzând documentele emise de:

- Primăria Municipiului București: certificat de urbanism rir. 880/1006076/27.06.2011;

-    Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz preliminar nr. 1044453/ 10393/19.12.2011;

-    Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism CTAȚU - DU a PMB: aviz de urbanism nr. 1/02.03.2012;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 2368/ 04 /20.02:2012; u,,_

-    Ministerul Culturii și Patrimoniului Național - Direcția pentru Cultură și Patrimoniu Național a Municipiului București: aviz ,nr. 55/S/ 31.01.2012;

-    Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz nr. 37058 /1416/

26.01.2012;

-    Comisia de coordonare a P.M.B.: aviz nr. 1049127/ 04.01.2012;

-    Comisia tehnică de circulație: aviz nr. 14316/1049126/11.01.2011/;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 525/fl996 pentru aprobarea Regulamentului


General de Urbanism,


icafa;^ 4

/ Z~

/    ......-X


> î \

Splaiul Independenței Nr. 291-293, Cod postai: 060042, sec^S^^^w.âniâ; tet: +4021 305 55 00; www.pmb.


- Hotărârii Consiliului GeneiâPT>âI Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare; în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin.

(2) lit. e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu “Str. Bumbești nr. 18A, sector 1, București”, pentru terenul ce a generat P.U.D. cu o suprafață de teren de S=218,65 mp, teren intravilan proprietate privată a persoanelor fizice conform Contractului de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. 2160/ 02.08.2007 de către B.N.P. Doru Crin Trifoi și a Certificatului de urbanism emis de Primăria Municipiului București nr. 880/ 1006076 din 27.06.2011.

Conform P.U.G.-ului Municipiului București și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungite cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010 și H.C.G.M.B. nr. 241/2011, zona studiată prin P.U.D. se află în U.T.R. - subzona L2a - locuințe individuale și colective mici realizate pe baza unor lotizări urbane anterioare cu P-P+2 niveluri situate în afara zonei protejate;

Indicatori urbanistici reglementați conform P.U.G.:

P.O.T.max=45%; C.U.T.max=0.9 mp ADC/mp teren pentru înălțimi P+1E, C.U.T.max pentru înălțimii P+2 = .1,3 mp ADC / mp. teren.

Condiții de construire aprobate:,; ?

Funcțiuni: locuire.

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax=45%; CUTmax=0.9 mp/ADC/ mp teren; RHmax= P+1 E; Hmax. =7m;    ;    •

Retragerile față de limitele laterale și posterioare: Nord - așezarea clădirii se va retrage 5m față de limita de proprietate spre fațada laterală; Est - așezarea clădirii se va face pe limita de proprietate; Sud - așezarea clădirii se va face pe limita de proprietate; Vest - clădirea se va alipi la calcan.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterioare aprobate.


Pag 2


pĂV gSET


O$. O!.    ;


Art.4 Planul Urbanistic de Detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului

General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 18.12.2012.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Angelescu Ramiro RobeZ/Edua/d^


București, 18.12.2012 Nr. 226


Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro    Pag 3

3

4./


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană

Direcția Urbanism    ,    _

-de


Nr.1059396/1231/ 02.03.2012

AVIZ DE URBANISM nr.: 4    / C>2 C>3 . .2012

-'A    /


P.U.D. - STR. BUMBEȘTI, Nr. 18 A, SECTOR 1, BUCUREȘTI

BENEFICIAR: IAMANDI IONUT SILVIU - IAMANDI VALERIA-DANIELA

ELABORATOR: S.CDECO STYLE PRODUCTION S.R.L. - Urb. ALEXANDRA BOGDAN

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin P.U.D.: Teren care a generat P.U.D. - Steren = 218,65 mp, teren intravilan proprietate privată a persoanelor fizice conform Contractului de vânzare cumpărare autentificat cu nr. 2160/ 02.08.2007 din 23.06.2010, de către biroul Notar Public Doru Crin Trifoi și a Certificatului de Urbanism emis de P.M.B. NR. 880 / 1006076 din 27.06.2011;

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: zona studiată se află in Parcelarea Bazilescu, aflată pe lista Monumentelor Istorice actualizată in 2004, poziția 195, si pe culoarul de zbor al Aeroportului - Baneasa

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform P.U.G.-M.B. și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000 și prelungite cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, zona studiată prin P.U.Z. se află In UTR L2a - locuințe idividuale și colective mici realizate pe baza unor lotizări urbane anterioare cu P - P+2 niveluri situate în afara zonei protejate.

indicatori urbanistici reglementați Conform PUG: POTmax= 45%; C.U.T.max=0.9 mp/ADC/ mp teren pentru înălțimi P+1E, CUT max pentru înălțimi P+2 = 1,3 mp. ADC / mp. teren .

CERTIFICAT DE URBANISM emis de P.M.B. - NR. 880 /1006076 din 27.06.2011;

ACORDURI, AVIZE SOLICITATE IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 36 Șl 37 DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 7 din 2


februarie 2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritorii. Avizul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național: Aviz Nr. 55 / S / 31.01.2012;

Avizul Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București: Aviz Nr. 2368/ 04 /20.02.

Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare a P.M.B.: Aviz Nr. 1049127 / 04.01.2012?

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație: Aviz Nr.;1049126/ 11.01.2011;    !


Avizul Autorității Aeronautice Civile Romane: Aviz Nr. 37058 / 1416 / 26.01.2012;

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC DB DEVkElU;B CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE RESCHIMBARE

. , - •

FUNCȚIUNE AVIZATĂ: Locuire;

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax=45%; CUTmax=0.9 mp/ADC/ mp teren; RHmax= P+1E; Hmax = 7m

RETRAGERILE FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl POSTERIOARE: Nord - așezarea clădirii se va retrage 5jfLfa|ța de limita de proprietate spre fațada laterală; Est - așezarea clădirii se va face pe limita de proprietate; Sud - așezarea clădirii se va face pe limita de proprietate; Vest - clădirea se va alipi la calcan;

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin H.C.G.M.B. nr. 66/2006.

Accesul se va realiza din Strada Bumbești.

în conformitate cu art. 63 litera (g) din legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare, elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

La nivel de A.C. se vor respecta,prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 2 (ani) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism. Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz. în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 405/16.12.2009, avizul se taxeaza cu 13 lei, chitanța nr. 41738 /21.12.2011

ARHITECT ȘEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ARH. GHEORGHE PĂTRAȘCU

Șef Serviciul Urbanism,

Urb. Ciobanu.Glpres.cu Olivia Ana

V)

Splaiul Independenței nr. 291-233, cod poștal 060042, sector 6, București, România Tel;

http://www.pmb.ro    .    —

Redactat, Urb. Cosmin Metescu
' i&^- vv-


7S,~y>?.jg    *->577/

f

' 7QCJ

' iR^jM,S»IKw,SECTOR 1, SKBWî


U- Q

Q.


T-


SJOU


Mii®

IUREGLEMENTARI,URBANISTICE

~ - w^^j^^BM^eyțawi8iWB8MiaBflgi8a«5


IA MUNICIPIULUI BUCUR^L;

DiRECȚIA URBANISM


VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Anexă la aviz CTATU

din.02,05.. 2cfc/


arhitectșef/


.UL


TT


■'yZT


f c i/sae


rL /-

V' I

f z\

r{_„-W'O®


irissss V W\ / /

/SP\Beneficiar: IAMANDI IONU SILVIU S. teren (cf acte de proprietate) = 218.65 mp S. teren (cf. măsurători) = 210 mp


■ ■ limita zonei studiate - limita P.U.D. limita proprietate

Funcțiuni existente

locuințe individuale


plantație de aliniament circulație carosabila circulație pietonala acces auto/pietonal

Reglementari propuse s'.'.'.'.'.'.'.i edificabil propus

ecjifjcabil de principiu retrageri obligatorii^^ H—"H alinierea clădirilor ^ lllllllinilll consolidare si supraetăiare kBIWW! extindere    .....V7.


ly


Pmied:    P.U.D. CONSOLIDARE,

EXTINDERE SI SUPRAETAJARE LOCUINȚA^ p. u, d. REGIM REZULTAT DE ÎNĂLȚIME P+1E,

STR. BUMBESTI NR 18A,SECT0R 1,

BUCUREȘTI


Tfffuf pians&i;

REGLEMENTĂRI URBANISTICEPaza :


Proiect nr.:

142011

' fi'a/s;......

-m.

Planșa nr.. PL.2