Hotărârea nr. 225/2012

HOTARAREnr. 225 din 2012-12-18 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM P.U.Z - STR. SEBASTIAN NR. 88, SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. - Str. Sebastian nr. 88, sector 5

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de Raportul informării și consultării populației;

Văzând avizele si acordurile emise de:

-    Primăria Sector 5 București: certificat de urbanism nr. 597-

S/29.08.2011; ' '    ' X

-    Primăria Municipiului București:,!, avizul de oportunitate nr.

27/29.09.2011;

-    Primăria Municipiului București: aviz preliminar nr. 1044802/

10440/08.12.2011;

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului CTATU - DU a PMB: aviz de urbanism nr. 4/30.03.2012/R/26.10.2012;

-    Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului: adresa nr.

1744/DGDT/27.02.2012;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 18.165/92/23.01.2012;

-    Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr.

2037/44/07.02.2012;

-    Comisia de Coordonare a P.M.B.: aviz nr. 1056813/03.02.2012;

-    Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu    nr.


1034452/11842/23.01.2012;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 per^^^r-otej^C/țegulameptului General de Urbanism, republicată;    /V    \


Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/21.12.200(7 (privind aprobare Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Splaiul Independenței Nr. 291-293, Cod postai: 060042, sector 6, București, RornSwaftei.:    prnb.ro

c-

Cu respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă documentația de urbanism' PUZ - Str. Sebastian nr, 88, sector 5, pentru terenul în suprafață de 78576,33 mp (conform studiului tehnic avizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară București), teren proprietate persoană juridică.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiuni aprobate: hipermagazin și ansamblu rezidențial.

Indicatori urbanistici aprobați:

U.T.R. CB3: POTmax.= 55%; CUTmax = 2,0;.RmaXh = P- P+3E/Hmax = 15-

18 m.

U.T.R. M2: POTmax = 60-65%; CUTmax = 3,5;

Rmaxh =    P.+14E Hmax .=    42,00m (conform avizului nr.

2037/44/07.02.2012 emis de Autoritatea Aeronautică Civilă Română).

Art.2 Prezenta, documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3 Planul Urbanistic Zonal este valabil 5 ani.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire, prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 18.12.2012.


București, 18.12.2012 Nr. 225


Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-orimaria.ro

Pag 2PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Direcția Generală Dezvoltare Urbană

Direcția Urbanism

Serviciu! Urbanism


AVIZ ARHITECT ȘEF.nr. 4/30.03.2012/R7 Z.Qjf)......2012

PUZ-STR. SEBASTIAN NR. 88, SECTOR 5

Prezentul Aviz modifică și completează Avizul de urbanism nr. 4/30.03.2012. conform Avizului Comisiei Tehnice de Circulație nr. 1110274/9080/23.10.2012

INIȚIATOR: S.C. BALKAN PETP.OLEUM S.A

ELABORATOR: S.C. ARHIS DESIGN SRL - URB RUR DANIEL JITARU

NR. ÎNREGISTRARE CERERE : P.M.B. nr. 1114886/2012.


SUPRAFAȚA REGLEMENTATĂ prin PUZ: S-78576,33mp conform studiului tehnic avizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară București, teren proprietate persoană juridică.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU - Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, în Sectorul 5 al Municipiului București.

PREVEDERI PUG APROBAT ANTERIOR:

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000 și completată cu H.C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010 și H.C.G.M.B. nr. 241/2011, amplasamentul care a generat studiul se încadrează în Zona CB3 - zonă destinată polilor urbani principali.

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax. = 70% ; CUT max.= 4,5; Rmaxh-se reglementează prin PUZ. AVIZE ȘI ACORDURI CARE SȚAU LA BAZA EMITERII AVIZULUI ARHITECTULUI SEF (rămân valabile


emiterii Avizului de Urbanism nr. 4/30.03.2012, mai puțin cel de circulație, completat și modificat):

CERTIFICATUL DE URBANISM nr. 597-S/29.08.2011 eliberat de PRIMĂRIA SECTORULUI 5.

AVIZUL DE OPORTUNITATE nr. 27/29.09.2011.

AVIZUL MINISTERULUI MEDIULUI ȘI PĂDURILOR-AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI: AVIZ nr. 18165/92/23.01.2012.    •' '

AVIZUL AUTORITĂȚII AERONAUTICE CIVILE ROMÂNE : Aviz nr. 2037/44/07.02.2012.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI TURISMULUI: Adresa nr. 1744//D.G.D.T./27.02.20Ț2. ;’ ' '' J'V

AVIZUL COMISIEI DE COORDONARE REȚELE EDILITARE-P.M.B.: Aviz nr. 1034452/1184^370X2fij£?2j\

COMISIA TEHNICĂ DE CIRC®LATIE-PMB: Avizul nr. 1110274/9080/2012.    /l** /L    \

/■ ’ !( >.


ifr-    SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,

V Configurația edificabilului si indicatorii urbanistici r

1 CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE,

, --------

\>    " /    ’SS;

nagaziii și ansamblu rezidențial.


INDICATORI URBANISTICI:

U.T.R. CB3: : POTmax=55%; CUTmax=2,0; Rmaxh=P- P+3E / Hmax=15-18 m. U.T.R.M2:POTmax=60-65%; CUTmax=3,5;


Rmaxh=P+14E - Hmax=42,00m (conform Avizului nr. 2037/44/07.02.2012 emis de Autoritatea Aeronautică Civilă Română).

CIRCULAȚII, ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin H.C.G.M.B. nr. 66/2006.

Prezentul aviz este eliberat în temeiul Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, nu se supune deliberării Consiliului General al municipiului București, și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

După aprobare, acesta modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism aprobate anterior.

Decizia privind aprobarea PUZ aparține C.G.M.B. conform competențelor stabilite prin Lege.

în conformitate cu art. 63, alin. (2), litera g) din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare: „(2) Constituie contravenții următoarele fapte : (...) g) semnarea, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (1), de documentații de amenajarea teritoriului și urbanism care conțin date erM^^^^țpșțiintră sub incidența legii penale ’
Redactat, ^^^Victor Manea Red./4EX/25.10.2012


--"7- .


AJ


A'4 ■

I uB& UW


1200 LOCURI DE PARCARE:

INDICATORI URBANISTIC!

3 teren cont. ridicării topo= 78576,33 mp; Sconstr. propusa = 378'1 n •—■

Sdesf. propusa = 14973


o 3 rnțk <r^


UTR-CBS

POTmax =55% CUTmax = 2.0 Rh max = 18m


UTR - M2

POTmax =60-65% CUTmax = 3.5 Rh max = P+14E, respectiv 42,Om cont. aviz aeronautica


USSIGJ: »U

b-:u- A^


rb'r


design in every metr»

S.C.ARHiS DESiGNSRL THJFÂXSOISSM M/32S8/08072003 cod iban ROSS®C3507sOC-30iS I MKKSfflT    I uro.HiCi^eta lSss


SEF rROECT Aîil. Deniei J&ftl


REGLEMENTARI

URBANISTICE


ScasffîSffiT®


Artl. Daris! JSani


PlK - AWSA.M6LU aSHDEÎJTKL SI SUPER SÎASAJIH str. Mi'rlAIL ȘEBASÎ1AN tir. BS, sscL5, București Beneiiciar: SC BÂLKÂN PETROLEUM SA

355/2011

sept 2011

ftui

SCARA

U85

1/tooo


țnjtfSAOTSTIILEPRa-îiETATCAffnaECTUAlA A S.C. ABffiCSHI SJU-UnUZfțffiASLA ALTĂ LUCRATE DECÂT CEA i a. fost assft ctasnuE o nqiowe a tsgpRSTvsicR beautor. isșsaaassa ssrg ș-.tsssa!


4