Hotărârea nr. 224/2012

HOTARAREnr. 224 din 2012-12-18 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANITIC ZONAL (PUZ)- SOSEAUA BUCURESTI - PLOIESTI NR. 47A, SECTOR 1, BUCURESTI

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației de urbanism

Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - Șoseaua București - Ploiești rir. 47A, sector 1, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului;

In conformitate cu prevederile :

' - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) iit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Șoseaua București - Ploiești nr. 47A, sector 1, București, în conformitate cu anexele 1,2 și 3, părți componente ale documentației de urbanism (anexa nr. 1 - avizul Arhitectului Șef, anexa nr. 2 - Planul.de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare, anexa nr. 3 - Regulamentul Local de Urbanism).

Art.2 Prezenta documentațld^awLearacter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până td^fefinire^autorizației de construire.

Art.3 Planul Ur^ânistjc ^nap^i^alafcțij^ ani: "


ZZ


Splaiul Independenței Nr. 291-29șTArt.4 Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al

Municipiului București vor aduce la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 18.12.2012.


Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2


il 1 ii,


PRiMĂmA f«<CEPEOLUl BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană

•h’ tL    X1 i 0 •'i~L

Dîrecțîa Urbanism

Serviciul Urbanism


AVIZ ARHITECT ȘEF nr.


2012


PU£- ȘOSEAUA BUCUREȘTI-PLOIEȘTI NR. 47A, SECTOR 1, BUCUREȘTI INIȚIATOR: DOMNUL ICHIM IUSTIN IOAN

ELABORATOR: SC AVIZ SPRINT SRL-URB RURMARIA LUIZABUDESCU

NR. ÎNREGISTRARE CERERE : P.M.B.- nr. 1102761/28.08.2012 și nr. 1108051/25.09.2012 .

SUPRAFAȚA REGLEMENTATĂ prin PUZ: S-3 9961,00 mp teren proprietate persoane fizice

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU - Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, în Zona de Nord a Municipiului București, Sectorul 1.

PREVEDERI PUG APROBAT ANTERIOR:

Conform Certificatului de urbanism nr. 1842/177/B/34378/2011 eliberat de Primăria Sectorului 1, amplasamentul se încadrează în PUG Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. NR. 269/2000 completată cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010 și nr. 241/2011 - Parțial în Zona M3 - zona mixtă cu clădiri având un regim de construire continuu sau discontinuu si înălțimi maxime de P+4 niveluri și parțial Zona V5 — culoar de protecție față de infrastructura tehnică .

INDICATORI URBANISTICI REGLEMENTAȚI:

ZONA M3: POTmax-60%; CUTmax-2,5 mp ADC/mp teren; Rmaxh-P+4E

ZONA V5:Culoar de protecție față de infrastructura tehnică. Se vor respecta prevederile legale și normele în vigoare referitoare la condițiile de mediu.

AVIZE ȘI ACORDURI CARE STAU LA BAZA EMITERII AVIZULUI ARHITECTULUI ȘEF:

CERTIFICATUL DE URBANISM nr. 1842/177/B/34378/2011 eliberat de Primăria Sectorului 1.

AVIZUL DE OPORTUNITATE nr.35/09.12.2011. ''    /

AVIZUL PRELIMINAR nr. 1052760/233/17.01.2012.    / U

AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ: Avizul nr. 6098/16973/18597/140/2012.    y-~7

AGENȚIA REGIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTLDecizia nr. 21103/112/2012;

COMISIA DE COORDONARE LUCRĂRI EDILITARE-P.M.B: Avizul nr. 1054212/2012;

COMISIA TEHNICĂ DE CIRCULAȚIE-PMB: Avizul nr. 1048221/14058/2011;

Comisia Socio-economică de examinare și avizare a implementării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafață mare de pe lângă Primăria Sectorului 1 - Aviz nr. 06/16.02.2012.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,

CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI Jf£

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT

'FUNCȚIUNI : Hipermagazin, pareaj, funcțiuni tehnice aferente, locuințe și funcțiuni complementare fiWi-pnarij ’a^Șa'm^hțluL ZONA VS: Se vor respecta prevederile legale și normele în vigoare referitoare la condițiile de mediu, y 7,1 ',    --y-ZȚ

INDICATORI URBANISTICI: POT = 60%; CUT max.=2,5 mpADC/mp teren;

Hmax=7,38 m (cu respectarea condițiilor impuse de Avizul Autorității Aeronautici /CivilfyJZeifiane).

ZONA V5: Se vor respecta prevederile legale și normele în vigoare referitoare la condițiile de mediu.

Prezentul aviz este eliberat în temeiul Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, nu se supune deliberării Consiliului General al municipiului București, și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

După aprobare, acesta modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism aprobate anterior.

Decizia privind aprobarea PUZ aparține C.G.M.B. conform competențelor stabilite prin Lege.

în conformitate cu art. 63, alin. (2), litera g) din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare: „(2) Constituie contravenții următoarele fapte : (...) g) semnarea, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (1), de documentații de amenajarea teritoriului și urbanism care conțin date eronate, dacănii SitmjfȘui) incidența legii penale".

. ARHITECT ȘEF AL MUNIClȚlfeui^BUCUREb’I
ARH. GHEORGHE PATRAȘC.U U

a yv-


fi'/Redactez ing. VictorWmea


Splaiul Independenței nr. 291 -293, cod poștal 060042, sector 6, BucUEeșBrBcgqnȚg Tel: 021.305.55.00 int. 1701


http://www.pmb.ro

jrhțiiWl’ fib, cjCifir

,s -șH^IMIT^/T^REN ce a generat puz

SosTBUcuresti-Ploiesti nr. 47A

^=TEwie parcele

ALINIEREA CLĂDIRILOR cf. PUZ aprobat anterior cu A.U. nr. 16/19/14.06.2006 si H.C.G.M.B. nr. 162/06.07.2006 (75,00 m de la axul sos. Bucuresti-Ploiesti) REGLEMENTAR! URBANISTICE IBS edificabil PROPUS

I ZONA REZERVATA CIRCULAȚIILOR IN INCINTA

ZONA REZERVATA SPATII VERZI SI PARCAJECIRCULAȚII EXISTENT-PRjOPUS

In ZA    \

IRCULATll EXISTENTE LA NIVELUL SOLUL


CIRCULAȚII EXISTENTE'ȘLIBTB^ME

CIRCULAȚII .PIETONALE    A *

//<? *

PROPUNERE DE DEZVOLTARE A TRAMEI SJRADALE^L £ "4 IN-CONDIȚIILE PREVĂZUTE DE LE&E ■'

• '    .    \\c    |

V\A '    JT

ZONA DE PROTECȚIE (NON-ED1FICABILA)    i

CULOAR DE ZBOR    '


BILANȚ TERITORIAL:

S teren care a generat PUZ = 39 961,00 mp P.O.T. = 60%

C.U.T. = 2,5 H max = 7,38 m Spatii verzi = 38%FUNCȚIUNI ADMISE: hypermagazin, parcaj, funcțiuni tehnice aferente, locuințe si funcțiuni complementare funcționarii ansamblului.


SC AVE SPRINT SRL J-«-21153-27.122005 CUI-ia25C«227.122005


Nume

Semnătură

Proiectat

ing.urb. Oana Singursanu

Desenat

ing.urb. Oana Singureanu

Ov

Verificat

arh.urb. Maria-Luiza

Budescu


Beneficiar ICHIM IUSTIN I0AN Obiectiv. Construire hypermagazin, parcaj, funcțiuni tehnice aferente, locuințe si fijnctiuni complementare funcționarii ansamblului Adresa: Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 47A, sector 1, București


Nr. Proiect 06-028^A£l££


» V I Z

SPRINT

I PUMCT 06 LUCRU - str. M A WU LARI ? Nr .2. î

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PLANULUI URBANISTIC ZONAL “SOSEAUA BUCURESTI-PLOIESTI NR. 47A” , SECTOR 1, BUCUREȘTI


Prezentul regulament a fost intocmit ținând cont de terminologia si modul de operare al Regulamentului Local de Urbanism asociat Planului Urbanistic General al Municipiului București, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000 avand valabilitatea prelungita prin H.C.G.M.B. 324/17.11.2010.


Conform acestuia, destinația terenului din care face parte si amplasamentul in studiu este mixta, de tip M3 - subzona mixta cu clădiri avand regim de construjțe continuu sau discontinuu si inaltimi maxime de P+4 niveluri cu accente inalte. Imobilul

de protecție fata de infrastructura tehnica.


SUBZONA M3Zona mixtă se caracterizează printr-o mare flexibilitate în aceeptaren.di feritetpr funcțiuni de


interes general și public, formând în mod continuu linearități comerciale și de servicii de-a lungul arterelor principale din aria cuprinsă în inelul principal de circulație și segmente de linearități formate din diverse categorii de activități comerciale, servicii și de producție concretă și abstractă, în lungul principalelor artere de penetrație în oraș și al inelelor exterioare de circulație. Totodată, zona mixtă prelungește zona centrală și principalii poli urbani, conturează mai puternic punctele de concentrare a locuitorilor (gări, autogări, zone de activități etc.) și completează funcțiunea centrelor de cartier.


Formată, ca fond construit, în mare parte din clădiri colective de locuit medii și înalte, cu sau fără parter comercial, zona mixtă permite conversia locuințelor în alte funcțiuni, în contrast cu zona de locuit (L), în care acest lucru este limitat. Conversia locuințelor în alte funcțiuni este condiționată de menținerea ponderii acestora de cel puțin 30% din ADC.

De asemenea, se permite completarea fronturilor existente cu spații comerciale și servicii, cu condiția elaborării unor Planuri Urbanistice Zonale care să precizeze, în lungul anumitor artere constituite - pe măsură ce apare un interes în acest sens (a) localizarea și gabaritul noilor inserții,(b) modul de asigurare a coerenței și calității imaginii urbane, (c) condițiile de asigurare a cerințelor funcționale, a celor de menținere a vegetației existente, a acceselor carosabile și pietonale către interiorul zonei, precum și (d) modul de asigurare a intimității locuințelor din proximitate.

Zona este constituită din instituții, servicii și echipamente publice, servicii de interes general (servicii manageriale, tehnice, profesionale, sociale, colective și personale, comerț, hoteluri, restaurante, recreere), mici activități productive manufacturiere și locuințe.

UTILIZĂRI ADMISE

-    instituții, servicii și echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal, de sector și de cartier;

-    sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expeilizare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale; servicii sociale, colecti ve și personale;

-    sedii <de unor organizații politice, profesionale etc.;

-    lăcașuri de cult; comerț cu amănuntul; activități manufacturiere;


depozitare mic-gros;    .. ,

■ hoteluri, pensiuni, agenții de turism;

-    restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.;

-    sport și recreere în spații acoperite;

-    parcaje la sol și multietajate;

-    spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite; spații plantate - scuaruri;

-    locuințe cu partiu obișnuit;

-    locuințe cu partiu special care includ spații pentru profesiuni liberale, stații de benzină;

comerț, alimentație publică și servicii personale;

-    locuințe de serviciu pentru personalul care asigură permanența sau securitatea unităților.

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

clădirile vor avea la parterul orientat spre stradă și spre traseele pietonale : funcțiuni care admit accesul publicului în mod permanent sau conform unui program de funcționare specific și vor fi prevăzute cu vitrine luminate noaptea; se recomandă ca activitățiUJ^ffe^^s^publicului nu este liber să nu reprezinte mai mult de 30% dinj^^mpa-străzii^p^use îiț zona mixtă și să nu formeze


segmente de astfel de fronturi mai lungi de 40 metri;    i

se interzice localizarea restaurantelor care comercializează băuturi alcoolice la o distanță mai mică de 100 metri de servicii și echipamente publice și de biserici;

- pentru orice utilizări se va ține seama de condițiile geotehnice și de zonare seismică;

în zonele existente se admite conversia locuințelor în alte funcțiuni, cu condiția menținerii ponderii locuințelor în proporție de minim 30 % din ADC;

se admite completarea cu clădiri comerciale în interspațiile dintre blocuri cu condiția să se mențină accesele carosabile și trecerile pietonale necesare, vegetația existentă, și să se respecte cerințele de protecție a clădirilor de locuit din imediata vecinătate.


UTILIZĂRI INTERZISE

Se interzic următoarele utilizări:

activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficuTgetîerat;

construcții provizorii de orice natură;

- z - dispunerea de panouri de afîșaj pe plinurile fațadelor, desfigurând arhitectura și........

deteriorând finisajul acestora;    1

-    depozitare en-gros;

-    stații de întreținere auto cu capacitate de peste 5 mașini; r curățătorii chimice;

•    _ depozitări de materiale refolosibile;___________________________

-    platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

-    depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

-    activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;

lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;

-    orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.

Indicatorii urbanistici maximi admiși pentru subzona M3:

P.O.T. maxim 60%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole, garaje, etc.

CUT maxim = 2.5 mo. ADC I mo. teren

SUBZONA V5

Culoare de protecție față de infrastructura tehnică.


UTILIZĂRI ADMISE

conform legilor și normelor în vigoare


UTILIZĂRI INTERZISE

- se interzic orice amenajări care să atragă locuitorii în spațiile de protecție față de infrastructura tehnică reprezentată de circulații majore și de rețele de transport a energiei electrice, petrolului și gazelor.

Din punct de vedere funcțional, - amplasamentul in studiu ce a generat prezenta documentație de urbanism face parte dintr-o suprafața de teren situata in Nordul Capitalei, zona aflata in 'plina dezvoltare si cu un potențial pentru dezvoltare superior celorlalte zone ale municipiului.

Astfel, plecând de la intenția beneficiarului de a reglementa amplasamentul in studiu - situat in Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 47A - in vederea construirii unei clădiri cu funcțiune: hypermagazin, parcaj, funcțiuni tehnice aferente, locuințe si funcțiuni complementare funcționarii ansamblului, de la caracterul vecinătății disponibile in situația actuala _ care prin Regulamentul Local de Urbanism al PUG București are destinație industrial si de servicii, de tip M3 (POTmax=60%,CUTmax-2,5, Hmax=25m)_ si de la necesitatea optimizării prevederilor in zona studiata datorita potențialului de dezvoltare_ sunt necesare a fi reglementate următoarele aspecte in ceea ce privește :

Conform PUZ “Privind fluidizarea traficului pe DN1 intre km 7+226 si 8+050 si proiectarea pasajului inferior pe DN1 la intersecția cu B-dul Aerogării si B-dul Ion Ionescu de la Brad” primit de la Serviciul Proiecte Urbane din cadrul Direcției de Urbanism a Primăriei Municipiului București, a fost preluata trama stradala pentru Sos. Bucuresti-Ploiesti, precum si pentru B-dul Ion Ionescu de la Brad si Aerogării.

Se dorește a se construi un imobil cu funcțiune: Hypermagazin, Parcaj, Funcțiuni tehnice aferente, Locuințe cu o înălțime maxima de 7,38 m, avand o aliniere a clădirilor cf. PUZ aprobat anterior avand A.U. nr. 16/19/14.06.2006 si HCGMB nr. 162/06.07.2006 si anume minimum 75 m fata de axul sos. Bucuresti-Ploiesti, creandu-se astfel o zona de protecție a Drumului National 1. In acest fel, suprafața de teren situata in subzona V5 ramane neconstruita, respectandu-se astfel prevederile legale.

------------    uux-HL Uc Ui

ANEXA LA AVIZ NR.

VțgATSPRE NESCHMBARE

x^pafiv


--ț-z-

aedificabila. In acest sens, edificabilul ce se propune pentru terenul studiat a fost retras aproximativ 32 de m fata de limita Nordica de proprietate, respectandu-se astfel interdicția de construire fata de culoarul de zbor.

De precizat ca in limitele studiate prin prezenta documentație, referitoare exclusiv la amplasamentul in studiu din sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 47A se propun următorii parametri urbanistici raportați la suprafața de teren studiata:

BILANȚ TERITORIAL PROPUS

Funcțiune:    Hypermagazin, Parcaj, Funcțiuni tehnice aferente, Locuințe si Funcțiuni

complementare funcționarii ansamblului POT max = 60%

CUTmax = 2,5

H max cornișa = 7,38 m

Suprafața teren - 39 961 mp (100%)    "•    ~-

S construita = 23 976,60 mp (60%)

S spatii verzi = 7 992,20 mp (20%) pe teren natural + 10% dale inierbateI DIRECȚIA URBANISM

REGULAMENT LOCAL DE URJ3ANISM


AVIZ


SPRINT


PUNCT DE LUCRU • s t r. M A H U L A RI. H f. 2 . Bl.CI, Sc.2, Ap.46, SECTOR 3. BUCUREȘTIFOAIE DE CAPAT


PROIECTAT: ing.urb.st. OANA SINGUREANU DESENAT: ing urb.st. OANA SINGUREANUVERIFICAT: arh.urb/MARIA-LUIZA BUDESCU/o