Hotărârea nr. 223/2012

HOTARAREnr. 223 din 2012-12-18 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOS. COTROCENI NR. 34, SECTOR 6, BUCURESTI


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului.Urbanistic Zonal Șos. Cotroceni nr. 34, sector 6, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul .Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului;

Văzând prevederile avizelor și acordurilor care au stat la baza emiterii avizului arhitectului șef al Municipiului București nr. 13/14.09.2012;

-Primăria Municipiului București: certificat de urbanism nr. 140/564/04.02.2011; -Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz de oportunitate nr. 8/01.04.2011;

-    Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz preliminar nr. 10/30.05.2012;

-    Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului - Direcția Generală Dezvoltare Teritorială: aviz nr. 38/2012;

-Ministerul Culturii și Patrimoniului Național: aviz nr. 51/U/28.03.2012;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr. 3867/16.02.2012;

-    Comisia de coordonare a P.IVI.B: aviz nr. '1093688/27.07.2012;

-Comisia tehnică de circulație: acord de principiu nr. 4990/1084416/12.06.2012; -Serviciul de Telecomunicații Speciale: aviz nr. 136430/21.06.2012;

-Serviciul Român 'de Informații - -U/M.    0362 . București: aviz ■ nr.

63.862/07.06.2012;    -V C; m p

-    Ministerul, Apărării Naționale' - Statul Major .General: aviz nr. D. 2202/13.06.2012;

-Ministerul Administrației și Internelor - Direcția Generală Logistică: aviz de principiu nr. 3.907.485/29.06.2012;    .• ~

în conformitate cu prevederile:    ;

-    Legii nr. 50/1991 privind, autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de

I I r P 1-4 I K-V-4 fc" . 1*-» T I L-<■ I I n. « 4-    f


aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit, c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic Zonal - Șos. Cotroceni, nr. 34, sector 6, București, teren în suprafață de 6930 mp, teren intravilan, proprietate de stat, posesor la data întocmirii evidențelor din anul 1986 - Ministerul de Interne, conform adresei Direcției Patrimoniu - Primăria Municipiului București nr. 6425/03.01.2011, certificatului de urbanism nr. 140/564/04.02.2011, Avizului Arhitectului Șef nr.13/14.09.2012 prezentat în anexa 1, cu planșa de reglementări vizată spre neschimbare prezentată în anexa 2 și regulamentul local de urbanism, reprezentând anexa 3.

Art.2 Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținereâ autorizației de construire.

. Art.3 Se abrogă toate prevederile; contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate. A    ..: *.

Art.4 Planul Urbanistic Zonal este valabil 5 (cinci) ani:

Art.5 Anexele 1,2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Direcțiile din1 cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 18.12.2012.


Pag 2


PRIMĂRIA MCRORULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană

Direcția Urbanism    4>^^<

AVIZUL ARHITECTULUI-ȘEF, Nr./3 l/4 09 -2012 P.U.Z. - SOS. COTROCENI, NR. 34, SECTOR 6, BUCUREȘTI

BENEFICIAR : PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI - DIRECȚIA GENERALĂ OPERAȚIUNI;

ELABORATOR: S.C. TOP RAM PROJECTSRL S.R.L., R.U.R. URB.DANIELA MÂRZA;

SOLICITARE înregistrată la DIRECȚIA GENERALĂ OPERAȚIUNI Nr. 329/ 17.08.2012 și ia Direcția Urbanism Nr. 7282/ 20.08.2012, SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin P.U.Z.: Teren în suprafață de 6930 mp, teren intravilan, proprietate de stat, posesor la data întocmiri evidențelor din anul 1986 - Ministerul de Interne, conform adresă Direcția Patrimoniu - Primăria Municipiului București nr. 6425 03.01.2011, conform Certificatului de Urbanism 140/ 564/ 04.02.2011.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: zona studiată este definită de următoarele repere urbane: Șos. Cotroceni, Sos. Grozăvești ș

Grădina Botanică.

PREVEDERI P.U.G./P.U.Z. APROBATE ANTERIOR: Conform P.U.Z. - Zone protejate, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 279/2000, imobilu este cuprins în ZONA PROTEJATĂ 85 - Grădina Botanică - Subzona V2a - parcela nu este reprezentată ca spațiu verde amenajat ș

are specificația - Instituție.

în conformitate cu solicitările CERTIFICATULUI DE URBANISM nr. 140/ 564/ 04.02.2011 emis de Primăria Municipiului București ținând cont de prevederile AVIZULUI DE OPORTUNITATE nr. 8 / 01.04.2011, Punctul de vedecea.al Agenției Regionale pentn Protecția Mediului București Nr. 3867/ 16.02.2012 și Avizul Ministerului Culturii și Patrimoniului RaționaWlr. 51 / U / 28.03.2012,


ACORDURI, AVIZE SOLICITATE IN VEDEREA EMITERII AVIZULUI ARHITECTULUI ȘEF: ? Certificatul de urbanism: Nr. 140/ 564/ 04.02.2011 emis de Primăria Municipiului București;    ' "‘6


Avizul de Oportunitate:    Aviz    Nr.    8 / 01.04.2011;

Avizul Preliminar:    Aviz    Nr.    10 / 30.05.2012;,

Avizul Ministerului    Dezvoltării Regionale și    Turismului:    Aviz    Nr.    41410 / DGDT / 11.07.2012

Avizul Ministerului    Culturii și Patrimoniului    Național:    Aviz    Nr.    Nr. 51 / U / 28.03.2312;

Avizul Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București: Adresa Nr. 3867/ 16.02.2012;

Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare a P.M.B.:    Aviz Nr. 1093688 / 27.07.2012;

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație:

Aviz Nr. 4990 /12.06.2012, 1084416, IUN 0728; Aviz Nr.136430/21.06.2012;

Aviz Nr. 63.862 din 07.06.2012;

Aviz Nr. D. 2202 /13.06.2012;

Aviz Nr. 3. 907. 485 / 29.06.2012;

Aviz Nr. 16328 / P / București, 19.06.2012;


Avizul Serviciului de Telecomunicații Speciale: Avizul Serviciului Român de Iformații:

Avizul Ministerului Apărării Naționale:

Avizul Ministerului Administrației si Internelor: Avizul Inspectoratului pentru Situații de Urgență:

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,

CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI $l REGULAMENTULUI DE URBANISM

FUNCȚIUNE AVIZATĂ: Instituție - Centrul Municipal Integrat pentru Situații de Urgență al Municipiului București;

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax=29%, CUTmax=0,55 mp ADC/mp teren; RHmax=2S+P+1E; Hmax=’t5'm; CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul se va realiza din Șos. Cotroceni.

Prezentul aviz este eliberat în temeiul Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, nu se supune deliberăriiConsiliului General al Municipiului București și poate fi folosit după aprobarea documentației de urbanism. După aprobare, această documentație de urbanism, modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism aprobate anterior. Decizia privind aprobarea P.U.Z. aparține C.G.M.B., conform competențelor stabilite prin lege.

în conformitate cu art. 63 alin. (2), litera (g), din legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare: Constituie contravenție următoarele fapte: semnarea, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (1), de documentații de amenajarea teritoriului și urbanism care conțin date eronate, dacă nu intră sub incidența legii penale.

Notă: Prezentul aviz de urbanism este valabil numai cu condiția păstrării configurației edificabilului reglementat, conform planului de reglementări vizat spre neschimbare.

ARHITECT JEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ^h^sheorgh&paTrașcuȘef Serviciul Urbanism,


Urb. Ciobanu Opres'bu Oli^aawâa-’/V-________

MI /

Splaiul Independenței nr. 291-793, cod pbștal 0^0042 Tel: 021.305.55.68, 021.305.55.00 int. 17âcț;, ' http://www.pmb.ro    ’SxT- >


LIMITA EDIFICABIL


CIRCULAȚII AUTO IN INCINTA (PROPUSE)

CIRCULAȚII PIETONALE IN INCINTA (PROPUSE) CIRCULAȚII PIETONALE PUBLICE PROPUSEFUNCȚIUNE:

INSTITUȚIE -

CENTRU MUNICIPAL INTEGRAT PENTRU SITUAȚII DE URGENTA CU ECHIPAMENTELE DE TELECOMUNICAȚII AFERENTE

NOTA: SUBSOLURILE VOR AVEA FUNCȚIUNEA DE PARCAT.BILANȚ TERITO

SUPRAFAȚA TEREN =    ;

X


îsx=7max 29jjȘo CUȚ prQpăsVin^x0,5^


H Mâx 'cȘadiî^— 15mCENTRUL'MUNICIPAL INTEGRAT    -'5?;..^-'

PENTRU SITUAȚII DE URGENTA AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


MUNICIPIUL BUCUREȘTI


Adresa' 8-dul Splaiuflndependenlei', nr 231-233, ar6. Bucuresli, Teljfax. 021.205.5530, calfccal4267117


Adresa Aleea Baraju Iezeai, nr 6A, seclcr3,&cuesti Tel: -(0-735301036, far *IO-21-3«5B$

C1F RO 182832S1 CU118383231 J 40/2S35/2CCS


Scara:

1:500


Data:


Faza:


01.2012


Cod proiect:

31 -02-36/12.2011


Este interzisa copierea, multiplicarea si împrumutarea documentației rara aprobarea scrisa a TOP RAM PROJECT


PUZ


Nr. desen:


PG-007

ROREGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ „CENTRUL MUNICIPAL INTEGRAT PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI”

1 DISPOZIȚII GENERALE

DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

ANEXA LA AVIZ NR.

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

1.1 ROLULRLU

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM, reprezintă un sistem de norme tehnice si juridice care stau la baza elaborării planurilor urbanistice si de amenajarea teritoriului. RLU Stabilește, in aplicarea legii, regulile de ocupare a terenurilor si de amplasare a construcțiilor si amenajărilor acestora.

1.2 CADRUL LEGAL DE ELABORAREA A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

Regulamentul local de urbanism (R.L.U.) a fost elaborat in conformitate cu prevederile Legii 50/1991

modificata si republicata privind autorizarea executării construcțiilor, cu Ordinul MLPAT nr. 80/N/1996, cu

prevederile HGR nr. 525/1996, cu prevederile Legii nr. 50/2001 privind amenajarea teritoriului si


urbanismul modificata de Legea nr. 289/2006 sfceu alte acte legislative specifice, dintre care precizam/

< .    J j !    ' ■"    "


   Constituția României    + '

   Codul Civil    I

   Legea 18/1991 (republicata) privind'forjdul funciar-^

   Legea 10/1995 privind calitatea in constrâcfrr^

   OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului aprobata de legea nr. 265/2006    (!*    >    , \

iș I    )

   Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor 1

Legea protecției civile nr. 481/2004 S-au preluat, de asemenea, prevederi ale unor ordine, hota rari de guvern sau ordonan^B^'jfec.ilfrti;''’^'"

   Ordinul comun M.Ap.N. nr. 30/1995, M.l. nr. 3422/1995, S.R.i. nr. 4221/1995

   Ordinul comun M.Ap.N. nr. 3556/1996, M.L nr. 2102/1996, SRI nr. 4093/1996 pentru aprobarea condițiilor de autorizare a construcțiilor cu caracter militar;

Ordinul nr. 563/1997 al Ministrului Sanatatii pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandărilor privind modul de viata al populației

   Hotararea de Guvern nr. 101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protecție sanitara.

Centrul Municipal Integrat pentru Situații de Urgență

PAG. 31


   Ordinul nr, 62/1998 privind delimitarea zonelor expuse riscurilor naturale;

   Ordonanța de urgenta nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor cu completările ulterioare

   Ordinul nr. 49 pentru aprobarea Normelor tehnice privind delimitarea zonelor de protecție si de siguranța aferente capacitatilor energetice - revizia 1, aprobata prin Ordinul ANRE nr. 4/2007.

   Norme tehnice de intocmire a proiectelor de organizare a teritoriului exploatatiilor agriCȘfe - din mai 2002 - Publicat în MO, partea I, nr. 705/27.09.2002


1.3 DOMENIUL DE APLICARE

Prezentul Regulament Local de Urbanism se aplica zonei delimitate de Splaiul Independentei, Sos. Cotroceni, sos.Grozăvești si Gradina Botanica, cu adresa poștala soseaua Grozăvești nr.34, sector 6, București.

Terenul studiat se invecineaza cu zona protejata nr.85-Gradina Botanica si cu zona protejata nr.79-Palatul Cotroceni.

2    ELElViENTELE PRINCIPALE ALE DEZVOLTĂRII URBANISTICE PROPUSE

2.1 REGLEMENTARI PENTRU AMPLASAREA CENTRULUI MUNICIPAL PENTRU SITUAȚII DE URGENTA-IMOBIL SOS.COTROCENI NR. 34, SECTOR 6

Terenul ce face obiectul elaborării PUZ: o suprafața de teren de 6930mp, intravilan, proprietate de stat conform CU nr.140/564/04.02.2011, cu adresa poștala Sos.Cotroceni nr.34, sector 6.

Pentru parcela din soseaua Cotroceni nr.34, proprietate a initrâreftului, I^Tân&kUrbaraistic Zfrnal va cuprinde următoarele reglementari:    fa.    '*

reglementare funcționala cu caracter central : INS"nTUTIife

retragerile fata de limitele de proprietate vor a^ig.ur^’i^'MlȘr-tcdinfi^tul urbanei un

V4 ‘/f,?-.....

potențial echivalent de dezvoltare. La soseaua    imita împrejmuirii

terenului cu 4m fata de limita de proprietate, asigurandu-se trotuarul public lărgit in vederea realizării accesului nou propus in Gradina Botanica.

Aliniamentul noii construcții va fi retras fata de limitele parcelei, tinandu-se seama si de existenta rețelelor edilitare existente pe amplasament, după cum urmeaza:

DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LOCAL DE URBANISM ANEXA LA AVIZ NR.

VIZAT SPRE NESpKIMBARE


-    minl2m fata de limita de proprietate din sud;

-    min 2m fata de limita de proprietate din est;

-    min 3m fata de limita de proprietate din nord

Clădirea va fi subordonala cadrului natural. Acoperișul va fi tratat ca „terasa verde" inierbata.

Centrul Municipal Integrat pentru Situații de Urgență


iKUJjki ptic£ck


Aleea Barajul Iezeru, nr. 6, cam 106, sector 3, București T: +40 332 228 710, F: +40 332 228 711

office@top-ram.ro, topr3mprPTeGfc@y3hoo.com, www.top-ram.ro

CUÎ 183882S1, CîF RO 18388291, 340/2505/2006, Capitel Social 200iei


OCUPAREA SI UTILIZAREA PARCELEI

PROCENT MAXIM DE OCUPARE AL TERENULUI (POT): pentru funcțiunile publice se vor respecta normele specifice si tema beneficiarului, fara a se depăși POT maxim = 29%

COEFICIENT DE UTILIZARE AL TERENULUI (CUT): pentru funcțiunile publice se vor respecta normele specifice si tema beneficiarului, fara a se depăși CUT maxim = 0,55mp.ADC/mp teren.


2.2 REGLEMENTARI DE DEZVOLTARE URBANISTICA PENTRU GRADINA BOTANICA- SOS.COTROCENI NR.32, SECTOR 6 (COD LMI B-ll-A-A-18508)

Deschiderea porții existente in Gradina Botanica din Splaiul Independentei pentru facilitarea accesului

publicului dinspre Splaiul Independentei si statia de metrou Grozăvești.

Realizarea unei noi porti de acces pietonal din soseaua Cotroceni pentru facilitarea accesului publicului dinspre Piața Leul si statia de metrou Politehnica. Punctul de acces va cuprinde cabina poarta cuprinzând si grupuri sanitare separate pe sexe si pentru persoane cu dizabilitati.

Realizarea unei alei pietonale .si a unei porti dotata cu turnicheti si sistem electronic de control acces dinspre soseaua Grozăvești.

Mizarea unui loc de joaca pentru copii, propus in apropierea accesului din Splaiul IndependenteiRealizarea unei platforme pentru compost, scoasa din circuitul publicului, in zona apropiata de CET Grozăvești;

/ Posibilitatea realizării in viitor a unei noi clădiri pentru Herbarium, in apropierea Centrului


International de Biodinamica.    „ ,

Reamenajarea si conservarea zonelor care au constituit element^eQefinitSfn'a-le Gradi


//O-


(sectoarele Decorativ, Plante rare, Flora mediteraneana, RosariunTetcp; I, '    '

Punerea in valoare a zonelor cu potențial horticol;    i V U /,    >

Restaurarea si conservarea construcțiilor cu valoare arhitecturala,l5,torifca;și;rnerao'ria'j.a. PROCENT MAXIM DE OCUPARE AL TERENULUI (POT):POT existent Gradina Botanica = 5% POT maxim propus =10%

CUT existent Gradina Botanica = 0,10 CUT propus =0,15


DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LOCAL DE URB, . ANEXA LA AVIZ NR.

ViZAT SPRE NpSC>»k

.    V-+


ÎNĂLȚIMI ADMISE: Se menține H n)a^rtrt-^ci,s^^t^20m (inaltimea Serelor).


întocmit, Arh. DanieiIRZA


•O \\

- c-v.


€g'

Centrul MunîcîpăTlntegrat pentru Situații de Urgență

PAG. 33h g limita PUZ Zona protejata nr.85 Gradina Botanica limita teren care a generat PUZ


£59^,


l\construcții incluse in LMI2004

clădiri existente

in Gradina Botanica

CIRCULAȚII CAROSABILE

SPATII VERZI3£A


«®a

TȚ.Vgfl


<£?;!


intervenții propuse in Gradina Botanica


i—S contur edificabil

teren Sos. Cotroceni nr.34

funcțiune: instituție Centru Municipal Integrat

^^■MfpL Situații de Urgenta/Ax


si echipamente telecomunicații aferente).....

;    ! fVZ

U'^

fjj

; Proiect

p-Ț-U Centrul municipal integrat

NfRU SiTUÂTH DE URGENTA AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

'Beneficiar:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Adresa B-dul Splaiul Independentei, nr.291-233,

’ J    seciorS, Sicuresli, Tel/Fax 021 30555.30, codfa:i42B7117

“f”•'“•j >“k A fe--.3    Adresa'Aleea Sarajulszeru, nr 6A, sedo-3.acinsti

5    k~‘ rt, iM U i    Tel *40-738301035; Fax- ««t0-21-3<O.58fE

■ "~-A    CIF RO 18388291 CUI 1B3SS291 J40/S6/ZJ35

I Proiectant:

: Titlu Planșei:

PUZ SOS. COTROCENI NR. 34 '    REGLEMENTARI

Scara:    Data:

1:2000 01.2012

Faza:    i

PUZ    I

Cod proiect:

31 -02-35/12.2011

Nr. desen:

i

3    ’Vvu

RO

Proiectat

Arh. Daniela Mira

A--;

Este interzisa copierea, muSpfcareasi împrumutarea documentației fora aprobarea scrisa 3 TOP RAM PROJECT

•: Verificat

Arh. Lilian Captari

x    c

; Sef proiect

Arh. Daniela Mirza


594x420