Hotărârea nr. 222/2012

HOTARAREnr. 222 din 2012-12-18 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 42/2007 PRIVIND MAJORAREA INDEMNIZATIEI MEMBRILOR COMISIILOR PENTRU APLICAREA LEGII NR. 550/2002 CONSTITUITE LA NIVELUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI SI PRIMARIILOR SECTOARELOR 1 - 6 MODIFICA HCGMB NR. 42/2007 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 208/2013


Consiliul Generai al Municipiului București

HOTARARE

privind modificarea anexei la Hotărârea C.G.M.B. nr. 42/2007 privind majorarea indemnizației membrilor comisiilor pentru aplicarea Legii nr. 550/2002 constituite la nivelul Primăriei Municipiului București și Primăriilor Sectoarelor 1 -6

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Patrimoniu și Direcției Asistență Tehnică.și Juridică;

Văzând raportul Comisieî economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare prevederile Dispoziției Primarului General al Municipiului București nr. 1129/2012 privind componența Comisiei pentru îndrumarea și supravegherea comisiilor organizate la nivel de sectoare, pentru aplicarea Legii nr. 550/2002;

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (6) din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale, proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.i Anexa la Hotărârea C.G.M.B, nr. 42/2007 privind majorarea indemnizației membrilor comisiilor pentru aplicarea Legii nr. 550/2002 constituite la nivelul Primăriei Municipiului București și Primăriilor Sectoarelor 1 - 6 se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


n

Art.lll Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate ale Primarului General al Municipiului București și ale Primarilor sectoarelor 1 - 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 18.12.2012.
Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2


Anexă la

Hotărârea C.G.M.B. nr

■ iV.


Nr.crt.

Numele și prenumele

Funcția

1

Primăria de sector la care este direcționat

1.

Rădulescu Ștefan Cristian

Președinte

Primăria Sectorului 3

2.

Stan Ion

Membru

Primăria Sectorului 5

3.

Orzață Paul Radu

Membru

Primăria Sectorului 6

4.

Petrașcu Maria

Membru

Primăria Sectorului 4

5.

Miiitaru Ioana

Membru

Primăria Sectorului 6

6.

Mincu Daniela

Membru supeant

Primăria Sectorului 2

7.

Secretar General al Municipiului București

Secretar al Comisiei

Primăria Sectorului 1

0^-0/