Hotărârea nr. 221/2012

HOTARAREnr. 221 din 2012-12-18 PRIVIND APROBAREA ACHIZITIONARII DE CATRE ADMINSTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI A UNOR SERVICII DE CONSULTANTA, ASISTENTA SI REPREZENTARE JURIDICA

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea achiziționării de către Administrația Spitalelor și

Serviciilor Medicale București a unor servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Juridic și al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu art. I alin. (1) și alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă achiziționarea, de către Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București a unor servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică în fond și în căile ulterioare de atac în fața instanțelor de judecată a intereselor Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

Art.2 Se împuternicește Directorul General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale, București pentru a efectua demersurile necesare în vederea achiziționării unor servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică.

Art.3 Directorul Genejraf-aLĂdministrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București vșkfpheferffa>qpntractul de asistență juridică Consiliului General al/Municîpiului București și lunar firma angajată'3, sector S,

\\

v, O


......


■1


uctrresti, România; telit +4021 305 55 00- •>

v i    A. .il
/MG


va prezenta raport de activitate cu situația dosarelor , și îndeplinirea mandatului.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Directorul General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 18.12.2012.

Splaiui Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2