Hotărârea nr. 220/2012

HOTARAREnr. 220 din 2012-12-18 PRIVIND SCHIMBAREA DENUMIRII CENTRULUI DE BOLI REUMATISMALE "DR. ION STOIA" BUCURESTI, IN CENTRUL CLINIC DE BOLI REUMATISMALE "DR. ION STOIA" BUCURESTI

z'< "'4l


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind schimbarea denumirii Centrului de Boli Reumatismale „Dr. Ion Stoia” București, în Centrul Clinic de Boli Reumatismale „Dr. Ion Stoia” București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții - Direcția Investiții și al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul conform nr. XI/A/37503/CV/2793/31.07.2012, emis de către Ministerul Sănătății -■ Direcția Organizare și Politici Salariale în baza dispozițiilor art, 174 alin (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile:

-    Art. 18 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației

J    J    J

publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1407/05.10.2011;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă schimbarea denumirii Centrului de Boli Reumatismale „Dr. Ion SMiâ^ București, situat în Str. Thomas


‘ctor S, București, jRonjâma; fel../ +4021 305 55 00;


Masaryk nr. 5, sector 2, în Centrul Clinic de Boli Reumatismale „Dr. Ion Stoia” București.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și Centrul Clinic de Boli Reumatismale „Dr. Ion Stoia” București, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 18.12.2012.


Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2