Hotărârea nr. 22/2012

HOTARAREnr. 22 din 2012-01-30 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PUZ - STR. CHITILA TRIAJ NR. 2, SECTOR 6

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUZ - str. Chitila Triaj nr. 2, sector 6

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

- Primăria Sectorului 6:    certificat de urbanism nr.

1961/215C/18.11.2009;

-Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz de oportunitate nr. 32/1/3/16.12.2009;

-    Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism - CTATU -DU a PMB: aviz de urbanism nr. 47/19.07.2011;

-    Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței: aviz nr. 84/2009 și adresa nr. 56330/DGDT/13.12.2011;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 14276/71/26.08.2011;

-    Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 17080/14949/592/17.06.2011;

-    Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 1015714/22.07.2011;

Comisia tehnică de circulație: acord de principiu nr. 1017829/8959/11.08.2011;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare ;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.

269/21.12.2000 privind aprobarea pianuluL, Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare^.Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 jprivind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5)Mit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă documentația de urbanism PUZ - str. Chitila Triaj nr. 2, sector 6, pentru o suprafață de teren reglementată S = 4895,00 mp, teren proprietate persoană juridică.

Conform certificatului de urbanism nr. 1961/215C/2009 eliberat de Primăria Sectorului 6, amplasamentul se încadrează în documentația de urbanism PUZ Coordonator Sector 6, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 213/2005 - Zona CB1 - zonă destinată instituțiilor și serviciilor publice supramunicipale și municipale, sedii ale unor organisme extrateritoriale - subzona serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate.

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B; nr. 269/2000 completată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 324/2010, terenul se încadrează în Zona M3 - zonă mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și un regim de înălțime de maxim P+4 niveluri.

Indicatori urbanistici reglementați:

Zona CB1: POTmax = 50%; CUTmax = 2,4; Rmaxh = P+6E și mai multe niveluri.

Zona M3: POTmaxim = 60%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole, garaje, etc.

Pentru funcțiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului.

CUTmax = 2,5, în cazul existenței accentelor peste 50 m CUT maxim se va justifica prin PUZ.

Pentru funcțiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiuni: funcțiuni mixte - instituții, servicii publice, comerț, locuințe, birouri, lăcașuri de cult, hoteluri, restaurante, parcaje, spații libere pietonale, pasaje acoperite.

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax = 55%; CUTmax = 4; RmaxH = 4S+P+7E-Hmax-30,00m/4S+P+30E - Hmax = 123,45 m.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă

Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5 (cinci) ani.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.01.2012.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Murg Călin


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Tudor TomaSplaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro    Pag 3

5

"ft'V i î/, \PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală de Dezvoltare Urban;

1 1 Direcția Urbanism


Nr. 992173; 995640/.77.'.T.Y..:.2O11


AVIZ DE URBANISM nr..


PUZ - STR. CHITILA TRIAJ NR. 2, SECTOR 6

Prezentul Aviz este emis in baza A VIZULUI DE OPORTUNITATE NR. 32/1/3/16.12.2009, înlocuiește Avizul de urbanism nr. 3/1. revizuirii procedurii de avizare conform prevederilor Legii nr. 242/2009 privind aprobarea O.G .nr. 27/2008 și O.U.G. nr. 7/2011 ,pen, completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismulBENEFICIAR: SC MAVITRANS INTERNAȚIONAL SRL

ELABORATOR: B.I.A. ARH. BARBU VLAD

SUPRAFAȚA REGLEMENTATĂ prin PUZ: S=4895,00 mp teren proprietate persoană juridică;

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Amplasamentul este situat în Sectorul 6 al Municipiului București, având ca puncte de reper urbane : Calea Giulești-str. Săbăreni-str. Chitila Triaj.

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR:

-    Conform Certificatului de urbanism nr. 1961/215C/2009 eliberat de Primăria Sectorului 6, amplasamentul se încadrează în documentația de urbanism PUZ COORDONATOR SECTOR 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 213/2005 - Zona CB1 - zonă destinată instituțiilor și serviciilor publice supramunicipale și municipale, sedii ale unor organisme extrateritoriale - subzona serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate.

-    Conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/2000 completată cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, terenul se încadrează în Zona M3 - zonă mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și un regim de înălțime de maxim P+4 niveluri. Indicatori urbanistici reglementați:

ZONA CBI: POTmax-50%; CUTmax-2,4; Rmaxh-P+6E și mai multe niveluri.

ZONA M3 P.O.T. maxim-60%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2niveluri (8 metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole, garaje, etc.

-    pentru funcțiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului.

CUTmax-2,5, în cazul existenței accentelor peste 50 m CUT maxim se va justifica prin P.U.Z.

-    pentru funcțiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului.

CERTIFICÂTDE URBANISM NR. 1961/215/C/18.11.2009.

AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 32/1/3/16.12.2009

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL. CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

FUNCȚIUNI AVIZATE : funcțiuni mixte - instituții, servicii publice, comerț, locuințe, birouri, lăcașuri de cult, hoteluri, restaurante, parcaje, spații libere pietonale, pasaje acoperite .

Indicatori urbanistici propuși: POTmax-55%; CUTmax-4; RmaxH =4S+P+7E-Hmax-30,00m /4S+P+30E-Hmax-123,45 m.

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE (conf. Art. 36 și 37 din O.U.G. nr. 7/2011)'. Aviz de la Comisia de coordonare lucrări edilitare -PMB, Aviz de la Comisia Tehnică de Circulație - PMB, Aviz emis de Agenția Regională pentru Protecția Mediului București, Aviz emis de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, și alte avize prevăzute de lege.

în conformitate cu adresa nr. 2/15.01.2009 emisă de Comisia Juridică și de Disciplină-C.G.M.B : Extras de Carte Funciară la zi pentru imobilul ce a generat PUZ; Declarație Notarială din care să rezulte că proprietarii imobilelor cuprinse în aria de studiu au fost informați de către beneficiarul studiului de urbanism de propunerea ce urmează a fi aprobată în C.G,M.B., și că acesta își asumă orice consecințe juridice ce ar putea decurge din afectarea dreptului de proprietate al acestora .

*    în conformitate cu prevederile art. 63 lit. g din Legea nr. 350/2001, cu modificările și completările ulterioare, elaboratorul documentației de urbanism răspunde pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat Ia baza emiterii avizului de urbanism.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.


Prezentul aviz modifică și cc ipletează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 ani, și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de uri nism.

Certificatul de urbanism se va> ipera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

_ -ȚECT ȘEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI O / M JMH- GHEORGHE PĂIRAȘCU

.s\    !-■ '■

:    -ii

, f I


p.Șef serviciu,

Arh. Stelian Alexandru Constan

întocmk

ing. ViețîyCManea


//e


Barbu VLAD

birou individual de arhitectura
PUZ Str. Chitila Triaj Nr.2 Sector 6 București


înregistrat sub numărul 74 in 09.11.2002 la ORDINUL ARHITECTILOR din Romania, filial^teritQnSrta București


beneficiar:

MAVI TRANS INTERNATIONAL SRL


Sef proiect întocmit


Planss

3/16