Hotărârea nr. 219/2012

HOTARAREnr. 219 din 2012-12-18 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXELOR 4, 52, 53, 56, 57, 58, 59 SI 76 ALE HOTARARII C.G.M.B. NR. 278/29.10.2010 PENTRU APROBAREA DOCUMENTATIILOR TEHNICO - ECONOMICE SI INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI PENTRU OBIECTIVUL "REABILITAREA A 83 STRAZI - ADMINISTRATIA STRAZILOR" MODIFICA SI COMPLETEAZA HCGMB NR. 278/2010Consiliul General al Municipiului București

"■ m .............. .............................................................■■■............... ....................................................................

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea anexelor 4, 52, 53, 56, 57, 58, 59 și 76 ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 278/29.10.2010 pentru aprobarea documentațiilor tehnico-economice și indicatorilor tehnico-economici aferenți pentru obiectivul “Reabilitarea a 83 străzi - Administrația Străzilor11

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană, raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului București nr. 72/11.12.2012;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ' HOTĂRĂȘTE; . ..

Art.l Anexa nr. 4 (Intrarea Fulgilor) la Hotărârea C.G.M.B. nr. 278/29.10.2010 pentru aprobarea documentațiilor tehnico-economice și indicatorilor tehnico-economici aferenți pentru obiectivul “Reabilitarea a 83 străzi

-    Administrația Străzilor” se modifică și se completează conform anexei 1,

Art.ll Anexa nr. 52 (Str. Câmpeanu llie) la Hotărârea C.G.M.B. nr. 278/29.10.2010 pentru aprobarea documentațiilor tehnico-economice și indicatorilor tehnico-economici aferenți pentru obiectivul “Reabilitarea a 83 străzi

-    Administrația Străzilor” se modifică și se completează conform anexei 2.

Art.lll Anexa nr. 53 (Alee legătura între Intr. Recaș și Str. Pucheni) la Hotărârea C.G.M.B. nr. 278/29.10.2010 pentru aprobarea documentațiilor tehnico-economice și indicatorilor tehnico-economici aferenți pentru obiectivul “Reabilitarea a 83 străzi - Administrația Străzilor” se modifică și se completează conform anexei 3.

Art.IV Anexa nr. 56 (Str. Radapului) la Hotărârea C.G.M.B. nr. 278/29.10.2010 pentru aproba^âSLddcumân^țiilor tehnico-economice și indicatorilor tehnico-economici aj/renți pentru obj^ptivul “Reabilitarea a 83 străzi

-    Administrația Străzilor’ se modjîfdă și se'cdnlpțeteâ^ă conform anexei 4.Splaiul Independenței Nr. 291-293, Cod postai: 060042,Ăei^orBJBdsiireitî România; tel.: +4021 305 55 00

Art.V Anexa nr. 57 (Str. Gemănata) la Hotărârea C.G.M.B. nr. 278/29.10.2010 pentru aprobarea documentațiilor tehnico-economice și indicatorilor tehnico-economici aferenți pentru obiectivul “Reabilitarea a 83 străzi - Administrația Străzilor” se modifică și se completează conform anexei 5.

Art.VI Anexa nr. 58 (Str. Bardașului) la Hotărârea C.G.M.B. nr. 278/29.10.2010 pentru aprobarea documentațiilor tehnico-economice și indicatorilor tehnico-economici aferenți pentru obiectivul “Reabilitarea a 83 străzi - Administrația Străzilor” se modifică și se completează conform anexei 6.

Art.VII Anexa nr. 59 (Str. Mândrești) la Hotărârea C.G.M.B. nr. 278/29.10.2010 pentru aprobarea documentațiilor tehnico-economice și indicatorilor tehnico-economici aferenți pentru obiectivul “Reabilitarea a 83 străzi - Administrația Străzilor” se modifică și se completează conform anexei 7.

Art.VIII Anexa nr. 76 (Str. Drumul Mic între Vii) la Hotărârea C.G.M.B. nr. 278/29.10.2010 pentru aprobarea documentațiilor tehnico-economice și indicatorilor tehnico-economici aferenți pentru obiectivul “Reabilitarea a 83 străzi - Administrația Străzilor” se modifică și se completează conform anexei 8.

Art.lX Anexele 1-8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.X Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 278/29.10.2010 rămân neschimbate.

Art.XI Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Străzilor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 OO; www.bucuresti-primaria.ro    Pag 2

Anexa 1

la H.C.G.M.B. nr.

CARACTERISTICILE PRINCIPALE Șl INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

Al OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE

32-2'.-


REABILITARE SISTEM RUTIER PACHET 6 - INTRAREA FULGILOR


1 Valoarea totala a investiției:

din care construcții montaj


MII LEI ( cu TVA )    MII EURO ( cu TVA )

_74,60    _16,46

61,83    13,64


curs valutar 1 euro =    4,5318 lei/euro din data de 01 NOIEMBRIE 2012


2    Durata de realizare a investiției

3    Eșalonarea investiției


1,00

MII LEI ( cu TVA)


LUNI

MII EURO ( cu TVA)


AN I

INV _74,60 _16,46

C+M    61,83    13,64


4 Capacitati

Lungime strada Trotuare Structura rutiera

strat balast

strat beton ciment C16/20 strat uzura BA8


Rețea alimentare cu apa

Rețea canalizare pluviala

Rețea canalizare menajera


53

10

10

4

80,00

43,00

In mii lei/mii euro la cursul

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului: REABILITARE SISTEM RUTIER

PACHET 6 - INTRAREA FULGILOR

4,5318 lei/ euro din data de 01 NOIEMBRIE 2012

Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare ( exclusiv TVA )

TVA

kZ

Valoare (inclusiv TVA )

Mii lei    Mii euro

Mii lei

Mii lei    I Mii euro

1

2

3    I    4

5

6 I 7

PARTEA I

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

1,2

Amenajarea terenului

-

-

-

-

-

1,3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

1,47

0,33

0,35

1,83

0,40

TOTAL CAPITOL 1

1,47

0,33

0,35

1,83

0,40

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare I

obiectivului    |

1

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studii de teren (inel la SF)

-

-

-

-

-

3,2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

. 0,01

0,00

0,00

0,01

0,00

3,3

Proiectare si inginerie inel. asistenta tehnica

2,49

0,55

0,60

3,09

0,68

3,4

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,5

Consultanta

7,80

1,72

1,87

9,67

2,13

TOTAL CAPITOL 3

10,30

2,27

2,47

12,77

2,82

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4,1

Construcții si instalații

4.1.1.

Obiect 1. - LUCRĂRI STRUCTURA

RUTIERA

13,96

3,08

3,35

17,30

3,82

4.1.2.

Obiect 2. - LUCRĂRI REȚEA APA

16,29

3,60

3,91.

20,20

•    4,46

4.1.3.

Obiect 3. - LUCRĂRI REȚEA CANALIZARE PLUVIALA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.4.

Obiect 4. - LUCRĂRI REȚEA CANALIZARE MENAJERA

16,91

■ 3,73

4,06

20,97

4,63

4,2

Montaj utilaj tehnologic

4,3

Utilaje, echipamente teh.si funcționale cu montaj

-

4,4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

4,5

Dotări

4,6

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

47,16

10,41

11,32

58,48

12,90

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier    |    1,22

0,27

0,29

1,52

0,33

5,2

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare

-

-

0,00

0,00

0,00

5,3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

-

-

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

1,22

0,27

0,29

1,52

0,33

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru darea in exploatare

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

6,2

Probe tehnologice

TOTAL..CAPITOL 6

N

/ ,/JOTAL GENERAL,    /

60,16

13,28

14,44

74,60

16,46

AC"! /Din,care,C+M    f/

49,86

11,00

11,97

61,83

13,64

!■:

REABILITARE SISTEM RUTIER PACHET 4 - STRADA ILIE CAMPEANU

MII LEI ( cu TVA )    MII EURO (cu TVA)

1 Valoarea totala a investiției :

din care construcții montaj


_1.493,74 _329,61

1.394,90    307,80

curs valutar 1 euro =    4,5318 lei/ euro din data de 01 NOIEMBRIE 2012

2 Durata de realizare a investiției

4 LUNI


3 Eșalonarea investiției


MII LEI ( cu TVA )


MII EURO ( cu TVA )


ANI

INV _1.493,74 _329,61

C+M    1.394,90    307,80

4 Capacitati Lungime strada

Structura rutiera

strat balast strat nisip

strat beton ciment C18/22.5 strat AB2

strat binder BAD25 strat uzura BA16 Trotuare Structura rutiera

strat balast

strat beton ciment C16/20 strat uzura BA8
In mii lei/mii euro la cursul

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:

REABILITARE SISTEM RUTIER PACHET 4 - STRADA ILIE CAMPEANU

4,5318 lei/euro din data de 01 NOIEMBRIE 2012

Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare ( exclusiv TVA )

TVA

Valbarg. (inclusiv TaZa )

Mii lei    | Mii euro

Mii lei

Mii iei ~| Mii euro

1

2

3    I    4

5

6    I    7

PARTEA I

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

1,2

Amenajarea terenului

-

-

-

-

-

1,3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

20,30

4,48

4,87

25,17

5,55

TOTAL CAPITOL 1

20,30

4,48

4,87

25,17

5,55

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studii de teren (inel la SF)

-

-

-

-

-

3,2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

0,16

0,04

0,04

0,20

0,05

3,3

Proiectare si inginerie inel. asistenta tehnica

56,25

12,41

13,50

69,74

15,39

3,4

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,5

Consultanta

23,30

5,14

5,59

28,89

6,38

TOTAL CAPITOL 3

79,71

17,59

19,13

98,84

21,81

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4,1

Construcții si instalații

4.1.1.

Obiect 1. - LUCRĂRI STRUCTURA

RUTIERA

1.077,84

.    '237,8.4

258,68

1.336,52'

294,92

4,2

Montaj utilaj tehnologic

4,3

Utilaje, echipamente teh.si funcționale cu montaj

4,4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

4,5

Dotări

4,6

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

1.077,84

237,84

258,68

1.336,52

294,92

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

I    5,1

Organizare de șantier

26,78

5,91

6,43

33,21

7,33

5,2

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare

-

-

0,00

0,00

0,00

5,3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

-

-

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

26,78

5,91

6,43

33,21

7,33

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru darea in exploatare

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

6,2

Probe tehnologice

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

1.204,63

265,82

289,11

1.493,74

329,61

/ Din care. C+IVÎ%,

1.124,92

248,23

269,98

1.394,90

307,80

ll ->    ! \
, J-O' l
REABILITARE SISTEM RUTIER

PACHET 4 - ALEE LEGĂTURĂ INTRE INTR.RECAS SI STR. PUCHENI

1 Valoarea totala a investiției:

din care construcții montaj


MII LEI ( cu TVA ) _392,57

354,85


MII EURO ( cu TVA ) _86,63

78,30


curs valutar 1 euro =    4,5318 lei/ euro din data de 01 NOIEMBRIE 2012

2 Durata de realizare a investiției

2 LUNI


3 Eșalonarea investiției


MII LEI ( cu TVA )


MII EURO ( cu TVA )


AN I

INV _392,57 _86,63

C+M    354,85    78,30

4 Capacitati Lungime strada

Structura rutiera

strat balast strat nisip

strat beton ciment C20/25 strat binder BAD25 strat uzura BA16 T rotuare Structura rutiera

strat balast

strat beton ciment C16/20 strat uzura BA8> V\\
DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului: REABILITARE SISTEM RUTIER

PACHET 4 - ALEE LEGĂTURĂ INTRE INTR.RECAS SI STR. PUCHENI

In mii lei/mii euro la cursul 4,5318 lei/ euro din data de 01 NOIEMBRIE 2012

Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare ( exclusiv TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei | Mii euro

Mii lei

Mii lei    Mii euro

1

2

3    |    4

5

§    7

PARTEA I

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

1,2

Amenajarea terenului

-

-

-

-

-

1,3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

6,29

1,39

1,51

7,80

1,72

TOTAL CAPITOL 1

6,29

1,39

1,51

7,80

1,72

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studii de teren (inel la SF)

-

-

-

-

-

3,2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

0,04

0,01

0,01

0,05

0,01

3,3

Proiectare si inginerie inci. asistenta tehnica

.14,31

3,16

3,43

17,74

3,92

3,4

Organizarea procedurilor de achiziție .

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,5

Consultanta

16,07

3,54

3,86

19,92

4,40

TOTAL CAPITOL 3

30,42

6,71

7,30

37,72

8,32

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4,1

Construcții si instalații

4.1.1.

Obiect 1. - LUCRĂRI STRUCTURA RUTIERA

251,25

55,44

60,30

311,55

68,75

4.1.2.

Obiect 2. - LUCRĂRI REȚEA APA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.3.

Obiect 3. - LUCRĂRI REȚEA CANALIZARE IN SISTEM UNITAR

21,65

4,78

5,20

26,85

5,92

4,2

Montaj utilaj tehnologic

4,3

Utilaje, echipamente teh.si funcționale cu montaj

4,4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

4,5

Dotări

4,6

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

272,90

60,22

65,50

338,40

74,67

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

6,98

1,54

1,67

8,65

1,91

5,2

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare

-

-

0,00

0,00

0,00

5,3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

-

-

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

6,98

1,54

1,67

8,65

1,91

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru darea in exploatare

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

6,2

Probe tehnologice

TOTAL CAPITOL S

/<    '    TOTAL GENERAL

316,59

69,86

75,98

392,57

86,63

//'    z" ... '\ Din care C+M    z/

286,17

63,15

68,68

354,85

’    78,30

219/^92 <2c/2


REABILITARE SISTEM RUTIER PACHET 3 - STRADA RADARULUI

1 Valoarea totala a investiției:

din care construcții montaj


MII LEI ( cu TVA ) _1.279,11

1.188,37


MII EURO ( cu TVA ) _282,26

262,23


curs valutar 1 euro =    4,5318 lei/euro din data de 01 NOIEMBRIE 2012

2 Durata de realizare a investiției

2 LUNI


3 Eșalonarea investiției


MII LEI ( cu TVA )


MII EURO ( cu TVA )


AN I

INV _1.279,11 _282,26

C+M    1.188,37    262,23.

4 Capacitati Lungime stradaDEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:

REABILITARE SISTEM RUTIER PACHET 3 - STRADA RADARULUI


Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare ( exclusiv TVA)

TVA

IZ

Valoare (inclusiv TVA )

Mii lei | Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3    I    4

5

6

7

PARTEA I

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

1,2

Amenajarea terenului

-

-

-

-

-

1,3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

26,86

5,93

6,45

33,30

7,35

TOTAL CAPITOL 1

26,86

5,93

6,45

33,30

7,35

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare I    I

obiectivului    |    I

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studii de teren (inel la SF)

-

-

-

-

-

3,2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

0,14

0,03

0,03

0,17

0,04

3,3

Proiectare si inginerie inel. asistenta tehnica

47,92

10,57

11,50

59,42

13,11

3,4

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

0,00

3,5

Consultanta

25,12

5,54

6,03

31,15

6,87

TOTAL CAPITOL 3

73,18

16,15

17,56

90,74

20,02

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4,1

Construcții si instalații

4.1.1.

Obiect 1. - LUCRĂRI STRUCTURA

RUTIERA

778,55

171,80

186,85

965,40

213,03

4.1.2.

Obiect 2. - LUCRĂRI REȚEA APA

129,50

28,58

31,08

160,58

35,43

4.1.3.

Obiect 3. - LUCRĂRI REȚEA CANALIZARE PLUVIALA

0,00

' 0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.4.

Obiect 4. - LUCRĂRI REȚEA CANALIZARE MENAJERA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,2

Montaj utilaj tehnologic

4,3

Utilaje, echipamente teh.si funcționale cu montaj

4,4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

4,5

Dotări

4,6

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

908,05

200,37

217,93

1.125,98

248,46

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

23,46

5,18

5,63

29,09

6,42

5,2

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare

5,3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

TOTAL CAPITOL 5

23,46

5,18

5,63

29,09

6,42

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru darea in exploatare

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

6,2

Probe tehnologice

TOTAL CAPITOL 6

/< L-    TOTAL GENERAL

1.031,54

227,63

247,57

1.279,11

282,26

/!    '    Din. care CtM    ,    //

958,36

211,48

230,01

1.188,37

262,23

REABILITARE SISTEM RUTIER PACHET 3 - STRADA GEMANATA


1    Valoarea totala a investiției:

din care construcții montaj

curs valutar 1 euro

2    Durata de realizare a investiției

3    Eșalonarea investiției

AN I


MII LEI ( cu TVA )

714,39


MII EURO ( cu TVA)

157,65


669,29    147,69

4,5318 lei/ euro din data de 01 NOIEMBRIE 2012


MII LEI ( cu TVA ;


2 LUNI


INV

C+M


4 Capacitati

Lungime strada

Structura rutiera

strat balast strat piatra sparta strat binder BAD25 strat uzura BA16 Trotuare Structura rutiera

strat balast

strat beton ciment C16/20 strat uzura BA8

Rețea alimentare cu apa

Rețea canalizare pluviala

Rețea canalizare menajera126

m

20

cm

20

cm

6

cm

4

cm

10

cm

10

cm

4

N /’X,

cm

136.00'

m

139,00

i

m

m

In mii lei/mii euro la cursul

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului: REABILITARE SISTEM RUTIER PACHET 3 - STRADA GEMANATA

4,5318 lei/ euro din data de 01 NOIEMBRIE 2012

Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare ( exclusiv TVA )

TVA

Valoare (inclusiv TVA )

Mii lei I Mii euro

Mii lei

Mii lei    | Mii euro

1

2

3    I    4

5

6    |    7

PARTEA I

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

1,2

Amenajarea terenului

-

-

-

-

-

1,3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

10,40

2,30

2,50

12,90

2,85

TOTAL CAPITOL 1

10,40

2,30

2,50

12,90

2,85

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studii de teren (inel la SF)

-

-

- -

-

-

3,2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

0,08

0,02

0,02

0,10

0,02

3,3

Proiectare si inginerie inel. asistenta tehnica

26,99

5,96

6,48

33,46

7,38

3,4

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3,5

Consultanta

9,31

2,05

2,23

11,54

2,55

TOTAL CAPITOL 3

36,37

8,03

8,73

45,10

9,95

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4,1

Construcții si instalații

4.1.1.

Obiect 1. - LUCRĂRI STRUCTURA

RUTIERA

359,95

79,43

86,39

446,34

98,49

4.1.2.

Obiect 2. - LUCRĂRI REȚEA APA

54,02

11,92

12,96

66,98

14,78

4.1.3.

Obiect 3. - LUCRĂRI REȚEA CANALIZARE PLUVIALA

102,53

22,62

24,61

127,14

28,05

4.1.4.

Obiect 4. - LUCRĂRI REȚEA CANALIZARE MENAJERA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,2

Montaj utilaj tehnologic

4,3

Utilaje, echipamente teh.sf funcționale cu montaj

4,4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

4,5

Dotări

4,6

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

516,50

113,97

123,96

640,46

141,33

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

12,85

2,84

3,08

15,93

3,52

5,2

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare

5,3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

-

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

12,85

2,84

3,08

15,93

3,52

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru darea in exploatare

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

6,2

Probe tehnologice    ,<■

TOTAL CAPITOL 6    ,,VȚ-

"7

TOTAL GENERAL

576,12

127,13

138,27

714,39

157,65

Din care C+M    j!    i

539,75

: -- 1.19,11

129,54

669,29

147,69

REABILITARE SISTEM RUTiER PACHET 3 - STRADA BARDASULUI

MII LEI ( cu TVA )    MII EURO ( cu TVA )

Valoarea totala a investiției:

din care construcții montaj


_1.307,62 _288,54

1.216,55    268,44

curs valutar 1 euro =    4,5318 lei/ euro din data de 01 NOIEMBRIE 2012

Durata de realizare a Investiției

2 LUNI


Eșalonarea investiției


MII LEI ( cu TVA )


MII EURO ( cu TVA )


AM I

ÎNV _1.307,62 _288,54

C+M    1.216,55    268,44 .

Capacitati

289    m


Lungime strada

Structura rutiera

strat balast

strat piatra sparta strat binder BAD25 strat uzura BA16 T rotuare Structura rutiera

strat balast

strat beton ciment C16/20 strat uzura BA8

Rețea alimentare cu apa

Rețea canalizare pluviala

Rețea canalizare menajera


îl?


20

20

6

4


10

10

4


286.00


cm

cm

cm

cm


cm

cm

cm

m

m

mDEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:

REABILITARE SISTEM RUTIER PACHET 3 - STRADA BARDASULUI


Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Hp r.hfiltiliftli

Valoare ( exclusiv TVA )

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei    Mii euro

Mii lei

Mii lei    Mii euro

2

3    |    4

5

6    I    7

PARTEA I

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

1,2

Amenajarea terenului

-

-

-

-

-

1,3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

27,03

5,97

6,49

33,52

7,40

TOTAL CAPITOL 1

27,03

5,97

6,49

33,52

7,40

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studii de teren (inel la SF)

-

-

-

-

-

3,2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

0,14

0,03

0,03

0,18

0,04

3,3

Proiectare si inginerie inel. asistenta tehnica

49,05

10,82

11,77

60,83

13,42

3,4

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

0,00

3,5

Consultanta

24,24

5,35

5,82

30,06

6,63

TOTAL CAPITOL 3

73,44

16,21

17,63

91,06

20,09

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4,1

Construcții si instalații

4.1.1.

Obiect 1. - LUCRĂRI STRUCTURA

RUTIERA

773,95

170,78

185,75

959,70

211,77

4.1.2.

Obiect 2. - LUCRĂRI REȚEA APA

156,75

34,59

37,62

194,37

42,89

4.1.3.

Obiect 3. - LUCRĂRI REȚEA CANALIZARE

0,00

' 0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.4.

Obiect 4. - LUCRĂRI REȚEA CANALIZARE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,2

Montaj utilaj tehnologic

4,3

Utilaje, echipamente teh.si funcționale cu montaj

4,4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

4,5

Dotări

4,6

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

930,70

205,37

223,37

1.154,07

254,66

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

23,36

5,15

5,61

28,97

6,39

5,2

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare

-

-

0,00

0,00

0,00

5,3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

-

-

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

23,36

5,15

5,61

28,97

6,39

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pe.rtefctl3r.Qa in exploatare

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

l\ M

6,2

Probe tehnologice

---------..

.ti-

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL    ii *• j

1.054,53

I    2Ș2,69

253,09

1.307,62

... . 288,54

Din care C+M    \

V 981,09

V 216,49

235,46

1.216,55

. ...268,44


o3-3/- 3cY3>
Anexa 7


la H.C.G.M.B. nr.^Sf


REABILITARE SISTEM RUTIER PACHET 3 - STRADA MÂNDREȘTI


1    Valoarea totala a investiției:

din. care construcții montaj

curs valutar 1 euro

2    Durata de realizare a investiției

3    Eșalonarea investiției

AN I


MII LEI ( cu TVA)

2.761,32


MII EURO ( cu TVA)

609,32


2.564,29    565,84

4,5318 lei/euro din data de 01 NOIEMBRIE 2012

2 LUNI

MII LEI ( cu TVA )    MII EURO ( cu TVA )


INV

C+M


2.761,32


2.564;29


609,32


565,84


4 Capacitati Lungime strada

Structura rutiera

strat balast strat piatra sparta strat binder BAD25 strat uzura BA16 Trotuare Structura rutiera

strat balast

strat beton ciment C16/20 strat uzura BA8


566


20

20

6

4


10

10

4


cm

cm

cm

cm


cm

cm

cm

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului: REABILITARE SISTEM RUTIER

PACHET 3 - STRADA MÂNDREȘTI In mii lei/mii euro la cursul 4,5318 lei/ euro din data de 01 NOIEMBRIE 2012

Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare ( exclusiv TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei |

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

PARTEA I

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

1,2

Amenajarea terenului

-

-

-

-

-

1,3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

57,97

12,79

13,91

71,89

15,86

TOTAL CAPITOL 1

57,97

12,79

13,91

71,89

15,86

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studii de teren (inel la SF)

-

-

- .

-

-

3,2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

0,30

0,07

0,07

0,38

0,08

3,3

Proiectare si inginerie inel. asistenta tehnica

103,40

22,82

24,82

128,21

28,29

3,4

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,5

Consultanta

55,19

12,18

13,25

68,44

15,10

TOTAL CAPITOL 3

158,90

35,06

38,13

197,03

43,48

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4,1

Construcții si instalații

4.1.1.

Obiect 1. - LUCRĂRI STRUCTURA RUTIERA

1.608,00

354,83

385,92

1.993,92

439,98

4.1.2.

Obiect 2. - LUCRĂRI REȚEA APA

352,79

77,85

84,67

437,46

96,53

4.1.3.

Obiect 3. - LUCRĂRI REȚEA CANALIZARE

. 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.4.

Obiect 4. - LUCRĂRI REȚEA CANALIZARE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,2

Montaj utilaj tehnologic

4,3

Utilaje, echipamente teh.si’functionale cu montaj

4,4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

4,5

Dotări

4,6

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

1.960,79

432,67

470,59

2.431,38

536,51

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

49,22

10,86

11,81

61,03

13,47

5,2

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare

5,3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

-

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

49,22

10,86

11,81

61,03

13,47

Cheltuieli

CAPITOLUL 6 pentru darea in exploatare

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

6,2

Probe tehnologice

TOTAL CAPITOL 6

- \\

TOTAL GENERAL

2.226,87

• * -491,39

534,45

2.761,32

609,32

ii

Din care C+M    //.,. .    /'

2.067,98

456,33

496,31

2.564,29

565,84


REABILITARE SISTEM RUTIER PACHET 5 - STRADA DRUMUL MIC INTRE VII


1    Valoarea totala a investiției:

din care construcții montaj

curs valutar 1 euro

2    Durata de realizare a investiției

3    Eșalonarea investiției

AN I


MII LEI ( cu TVA )

1.091,29


MII EURO ( cu TVA )

240,81


1.020,21    225,12

4,5318 lei/euro din data de 01 NOIEMBRIE 2012

4 LUNI

MII LEI ( cu TVA)    MII EURO ( cu TVA )


INV

C+M


1.091,29


1.020,21


240,81


225,12


Capacitati

Lungime strada

Structura rutiera

strat balast

strat piatra sparta stra de AB2 strat binder BAD25 strat uzura BA16 Trotuare

Structura rutiera

strat balast

strat beton ciment C16/20 strat uzura BA8220

m

30

cm

20

cm

8

cm

6

cm

4

cm

10

cm

10

cm

4

cm

220\

m

; ț220' \

m

;    li
DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:

REABILITARE SISTEM RUTIER    / % /

PACHET 5 - STRADA DRUMUL MIC INTRE VII    /

In mii lei/mii euro la cursul 4,5318 lei/ euro din data de 01 NOIEMBRIE 2012

Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare ( exclusiv TVA )

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

PARTEA I

CAPITOLUL I

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

1,2

Amenajarea terenului

-

-

-

-

-

1,3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

18,82

4,15

4,52

23,34

5,15

TOTAL CAPITOL 1

18,82

4,15

4,52

23,34

5,15

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studii de teren (inel la SF)

-

-

-

-

-

3,2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

0,12

0,03

0,03

0,15

0,03

3,3

Proiectare si inginerie inel. asistenta tehnica

41,14

9,08

9,87

51,01

11,26

3,4

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,5

Consultanta

16,06

3,54

3,86

19,92

4,40

TOTAL CAPITOL 3

57,32

12,65

13,76

71,08

15,68

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4,1

Construcții si instalații

4.1.1.

Obiect 1. - LUCRĂRI STRUCTURA

RUTIERA

559,60

123,48

134,30

693,90

153,1-2

4.1.2.

Obiect 2. - LUCRĂRI REȚEA APA

73,81

16,29

- 17,71

91,52

20,20

4.1.3.

Obiect 3. - LUCRĂRI REȚEA CANALIZARE

150,48

33,21

36,12

186,60

41,18

4,2

Montaj utilaj tehnologic

4,3

Utilaje, echipamente teh.si funcționale cu montaj

4,4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

4,5

Dotări

4,6

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

783,89

172,98

188,13

972,02

214,49

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

20,04

4,42

4,81

24,85

5,48

5,2

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare

-

-

0,00

0,00

0,00

5,3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

-

-

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

20,04

4,42

4,81

24,85

5,48

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru darea in exploatare

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

6,2

Probe tehnologice

TOTAL CAPITOL 6 Xxx

‘ .......

TOTAL GENERAU/ "    ,,, x,

\ 880,08

194,20

211,22

1.091,29

240,81

Din care C+M li    J

\    \ 822j‘75

181,55

197,46

1.020,21

225,12