Hotărârea nr. 218/2012

HOTARAREnr. 218 din 2012-12-18 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "CENTRUL DE CERCETARE TRANSLATIONALA IN PSIHIATRIE SI NEUROSTIINTE DIN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE PSIHIATRIE PROF. DR. ALEXANDRU OBREGIA" SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE 2007-2013 AXA PRIORITARA II, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 2, OPERATIUNEA 2.2.1 DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII CERCETARE DEZVOLTARE (CD) EXISTENTE SI CREAREA DE NOI INFRASTRUCTURI CD (LABORATOARE, CENTRE DE CERCETARE)


Consiliul General al Municipiului Bucureș

■5R«SSfflSO££msSE3fi2

HOTĂRÂRE.

privind aprobarea proiectului „Gehtrul de Cercetare Translațională în Psihiatrie și Neuroștiințe din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie Prof. Dr.

Alexandru Obregia” și a cheltuielilor legate de proiect prin Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice 2007-2013,

Axa Prioritară II, Domeniul Major de Intervenție 2, Operațiunea 2.2.1 Dezvoltarea infrastructurii Cercetare Dezvoltare (CD) existente și crearea

de noi infrastructuri CD. (laboratoare, centre de cercetare)

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții - Direcției Management Proiecte și Finanțări Externe, Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București și Spitalului Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială, raportul. Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice' și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în baza Programului Operațional Sectorial 2007-2013 (POS-CCE), aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 3472/12.07.2007;

în conformitate cu prevederile: -    .

-    Ghidului Solicitantului pentru. dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare-dezvoltare existente și crearea de noi infrastructuri, Axa II „Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare", Domeniul Major de Intervenție 2.2 „Investiții în' infrastructura de CDI”, Operațiunea 2.2.1 „Dezvoltarea infrastructurii CD existente și crearea de noi infrastructuri CD (laboratoare, centre de cercetare)”;

-    Hotărârii de Guvern nr. 759/11.07.2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinului Ministrului Economiei și Finanțelor nr. 2508/31.12.2007 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanțate în cadrul operațiunilor 2.2.1 „Dezvoltarea infrastructurii CD existente și crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de_cercetare)” și 2.3.1 „Sprijin pentru start-up-urile și spin-off-urile inovațiy^^Je’axei prioritare 2 „Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnoîcțgică și jnovâre” din cadrul Programului

T- f    \    _______________________________

16, București, România xel +*021 3cfe 55 00- www

t n //;,    ‘ i ir '--7. „

mice


:iîjvr


operațional sectorial „Creșterea competitivității 2013, cu modificările și completările ulterioare;

(POS CCE) 2007-


-    Art. 6 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 64/03.06.2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii de Guvern nr. 218/2012, cap. 1, art. 2 din anexa Norme Metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență;

-    Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 3 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă proiectul „Centrul de Cercetare Translațională în Psihiatrie și Neuroștiințe din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia”, în vederea cofinanțării prin. Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice 2007-2013, Ăxa prioritară II „Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare”, Domeniul major de intervenție 2 „Investiții în infrastructura de CDI”, Operațiunea 2.2.1 „Dezvoltarea infrastructurii CD existente și crearea de noi infrastructuri CD (laboratoare, centre de cercetare)”.

Art.2 Se aprobă sursele de finanțare ale proiectului astfel:

a)    valoare totală proiect 71.580.476 (inclusiv TVA);

b)    valoare totală eligibilă a proiectului 58.085.436 lei din care:

1)    48.210.911,88 lei - valoare eligibilă nerambursabilă acordată de FEDR Fondul European de Dezvoltare Regională (83%);

2)    9.874.524,12 lei valoare eligibilă nerambursabilă acordată din bugetul național (17%).

c)    cheltuieli neeligibile - TVA 13.495.040,00 lei.

Art.3 Se aprobă alocarea de la bugetul local al Municipiului București a tuturor sumelor necesare finanțării proiectului, în condițiile rambursării ulterioare a acestora din asistență financiară nerambursabilă.

Art.4 Sumele necesare pentru finanțarea tuturor cheltuielilor proiectului se cuprind în bugetul Spitalului Alexandru, Obregia) astfel încât să se asigure implementarea optimă a proiectului iar Șpitalui Alexandru Obregia va solicita rambursarea/decontarea din asistența • financiară' nerambursabilă în vederea returnării sumelor către bugetul local al Municipiului București.

Art.5 Se împuternicește Managerul Spitalului Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia, în calitate de reprezentant legaLa.l instituției, de a semna toate documentele necesare finanțării și implementării proiectului.


Art.6 Primarul General al Municipiului București, direcțiile din cadrul aparatului său de specialitate, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și Spitalul .Clinic de. Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei.hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 18.12.2012.

Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro    Pag 3

3