Hotărârea nr. 217/2012

HOTARAREnr. 217 din 2012-12-18 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 5 A SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA SITUAT LA PARTERUL BLOCULUI M23 DIN B-DUL OCTAVIAN GOGA NR. 12, SECTOR 3 ABROGA HCGMB NR. 374/2009 SUSPENDATA DE CATRE INSTANTA CURTII DE APEL BUCURESTI SECTIA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL IN DOSARUL NR. 12550/3/2013. ANULATA PRIN SENTINTA CIVILA NR. 7430 DIN 12.11.2014 PRONUNTATA DE CATRE TRIBUNALUL BUCURESTI - SECTIA A II-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL


Consiliul General al Municipiului Bucureșt:

HOTARARE

privind transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5 a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat la parterul blocului M23 din B-du! Octavian Goga rir. 12, sector 3

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Patrimoniu și Administrației Fondului Imobiliar;

Văzând avizul Comisiei juridice și de. disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de solicitarea nr. 35.154/23.11.2012 a Primarului Sectorului 5 și de motivațiile cuprinse în aceasta;

Luând în considerare adresa nr. 44.652/27.11.2012 a Administrației Fondului Imobiliar;

în conformitate cu prevederile art, 867 din Codul Civil; în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), art.

45 alin. (3), art. 81 alin. (2) lit. f), alin. (3) și art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă transmiterea - din administrarea Consiliului General al Municipiului București, prin Administrația Fondului Imobiliar, în administrarea. Consiliului Local al Sectorului 5, prin Poliția Locală Sector 5, a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat la parterul blocului M23 din B-dul Octavian Goga nr. 12, sector 3, în vederea desfășurării activității specifice.

Art.2 Predarea-primirea imobilului se va face în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin protocol încheiat între Administrată FonduluLîmobiliar și Politia Locală Sector

// ’    " ---------,    “ J:-< W    T    J


Splaiui lndependenței491-293,    citești Româniâ;:teU ft-4021 305 55 00;


f    k    —

oeo/.
Art.3 Dreptul de administrare se^W^ercita pe perioadă de 5 (cinci) ani, de la data încheierii protocolului de predare - primire.

Art.4 Revocarea dreptului de administrare de către proprietar se face:

a)    dacă administratorul nu-și respectă obligațiile prevăzute în prezenta hotărâre, fără trecerea vreunui termen, fără punere în întârziere și fără intervenția instanțelor de judecată;

b)    dacă se modifică situația juridică a bunului;

c)    în situația în care pentru nevoi de interes public, bunul va fi destinat altor scopuri, cu condiția înștiințării administratorului cu 30 de zile înainte.

Art.5 în calitatea’sa de administrator, Consiliului Local al Sectorului 5, prin Poliția Locală Sector 5, va avea următoarele obligații:

a)    să amenajeze pe cheltuiala sa spațiul conform destinației;

b)    să se îngrijească de bunul primit în administrare întocmai ca proprietarul acestuia;

c)    să folosească bunul numai cu destinația stabilită;

d)    să aducă la cunoștința proprietarului orice fapte și acte care pun în pericol integritatea bunului și de asemenea orice acte sau fapte de natură să împiedice folosința normală,a acestuia; ,

e)    să exploateze bunul, evitând; distrugerea, degradarea și deteriorarea

acestuia; să asigure permanent starea de curățenie și pe căile de acces, a împrejmuirilor corespunzătoare;    -

f)    să suporte, de la data preluării bunului, cheltuielile necesare folosinței acestuia, fără să ceară restituirea acestor cheltuieli;

g)    să efectueze la timp lucrările de întreținere în vederea preîntâmpinării și remedierii deteriorărilor și degradărilor constatate, pentru menținerea în funcțiune a bunului pe toată durata administrării;

h)    lucrările de intervenție la bunul dat în administrare se vor efectua numai cu acordul proprietarului, precizându-se categoria lucrărilor propuse a se efectua și necesitatea/oportunitatea efectuării acestora; fac excepție lucrările de întreținere, de mică amploare și executate periodic și reparațiile curente;

i)    să comunice proprietarului, cheltuielile ocazionate de efectuarea lucrărilor de intervenții, odată cu transmiterea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și la recepția finală;

j)    să restituie bunul primit în administrare la termenul stabilit, în starea în

care a fost primit, , cu eventualele îmbunătățiri efectuate pe durata administrării;    ,

k)    nu poate supune bunul; executării silite și nu poate constitui garanții reale asupra lui;

I) să înregistreze în evidențele contabile,iși: să organizeze evidențaBucurești și care le sunt date în administrare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.6 Spațiu, cu altă destinație decât aceea de locuință prevăzut la art. 1 nu face obiectul legilor proprietății.

Art.7 Hotărârea C.G.M.B. nr. 374/2009 se abrogă.

Art.8 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului

General.al Municipiului București, Administrația Fondului Imobiliar și Poliția Locală Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost. adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 18.12.2012.

Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel/. +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro    Pag 3

3