Hotărârea nr. 216/2012

HOTARAREnr. 216 din 2012-12-18 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI AUTORITATII MUNICIPALE DE REGLEMENTARE A SERVICIILOR PUBLICE (AMRSP)PE ANUL 2013

Consiliul General al Municipiului BucureștiHOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) pe anul 2013

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Utilități Publice și Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice;

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice, raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în. conformitate cu prevederile:

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 112/30.08.2012 pentru aprobarea extinderii activității Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) în domeniul tuturor serviciilor comunitare de utilități publice din răspunderea Municipiului București;

-    Contractului de Concesiune Partea a IV a - Tariful, ale Clauzei 13.5 - cu privire la încasarea și plata cotei pentru Autoritatea de Reglementare Tehnică;

-    Ari. 67 alin. (1) lit. c), art. 68 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul-2013 al Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Autoritatea - Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP), S.C. Apa Nova București S.A., RADET București, RATB, operatorii serviciului de transport persoane în regim de taxi, S.C. Luxten Lighting S.A. și operatorii serviciului de salubrizare din Municipiul București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei.hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului

București din data de 18.12.2012.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Angelescu Ramiro Robea Eduan


București, 18.12.' Nr. 216SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Tudor TomaSplaiul Independenței Nr. 291-293, Cod postai: 060042, sector 6, București,, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro


Anexa la HCGMB nr.


<>’


Nr.

Rd.

U    <    -------------

DENUMIRE INDICATORI

Prevederi

Anul 2013 (RON)

A

B

C

TOTAL VENITURI

5 192 000

A.Venituri curente

4 692 000

- Cota din tariful licitat de S.C. Apa Nova București S.A, conform Contractului de Concesiune, Partea a IV a - Tarif si HCGMB nr. 112 / 2012

1932 000

- Cota fixa din tariful aprobat al operatorului serviciului public de producere, transport, distribututie si furnizare a energiei termice, RADET, conform HCGMB nr. 112/2012

1 380 000

- Cota fixa din tariful aprobat al operatorului serviciului de transport public local, RATB, conform HCGMB nr. 112 / 2012

1 380 000

- Cota fixa din tariful licitat al operatorului serviciului de iluminat public local, conform HCGMB nr. 112 / 2012

0

- Cota fixa din tariful licitat al operatorului serviciului public de salubrizare, conform HCGMB nr. 112 / 2012

0

fl EURO = 4,6 RON]

B. - Sold reportat BUGET AMRSP 2012

500 000

TOTAL CHELTUIELI

5 182 000

A. CHELTUIELI CURENTE 2013 •

5 082 000

CHELTUIELI PERSONAL

2 867 000

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

2 215 000

Cheltuieli pentru întreținere si gospodărire

90 000

*Materiale si prestări servicii cu caracter funcțional

1 900 000

Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament

60 000

Reparații curente

95 000

Reparații capitale

0

Cârti si Publicații

20 000

Alte cheltuieli

50 000

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

100 000

Cheltuieli de capital

100 000

Investiții ale instituțiilor autonome si activitatilor autofinantate

100 000

D. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

10 000

Rezerve, Excedent/Deficit

10 000

Rezerve

0

Excedent

10 000

Deficit

0

*Din care: 120 000 Euro/an - pentru contractele cu cei trei membri ai Comisiei de Experti conform HCGMB nr. 112 / 30.08.2012

Bugetul AMRSP se imparte in mod egal pe cele IV trimestre si eventualele excedente se reportează de la un trimestru la altul, cheltuielile putând fi făcute pe aceeași clasificatie economica


)    ff

DIRECȚIA UTH.IT AlIPUBJ Directe Cosmin Gl
AMRSP

Director General Adrian C^S^fEA


.o/.