Hotărârea nr. 215/2012

HOTARAREnr. 215 din 2012-12-18 PRIVIND NECESITATEA ACHIZITIONARII DE CATRE ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI A UNOR SERVICII DE ASISTENTA SI REPREZENTARE JURIDICA

Jonslliul General al MunicipiuluT București

HOTĂRÂRE

privind necesitatea achiziționării de către Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București a unor servicii de asistență și reprezentare juridică

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București, raportul de specialitate al Direcției Juridic și nota de fundamentare a Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București;

' Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe, raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu art. I alin. (1) și alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.'

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă achiziționarea de către Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București a unor servicii de asistență și reprezentare juridică în fond și în căile ulterioare de atac în fața instanțelor de judecată a intereselor Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București pentru dosare complexe cu probatoriu amplu.

Art.2 Se împuternicește Directorul General al Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București pentru a efectua demersurile necesare în vederea achiziționării unor servicii de asistență și reprezentare juridică.    ^===5====^

Art,3 Directorul General/ăDÂdmînîWatiei Lacuri, Parcuri și Agrement București va pre^fița contractul, de asistență juridică

7PÎ
Consiliului General al Municipiului București și lunar firma angajată va prezenta raport de activitate cu situația dosarelor și îndeplinirea mandatului.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Directorul General al Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement.București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului'București din data de 18.12.2012.


Angelescu FSplaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tei.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro