Hotărârea nr. 214/2012

HOTARAREnr. 214 din 2012-12-18 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPAREA A FUNCTIILOR PUBLICE DIN PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ANUL 2013

\ x - !■

Consiliul General al MunicipiuluiJh^rești

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din Primăria Municipiului București pentru anul 2013

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul nr. 1663624/2012 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;

în conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu.modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice din Primăria Municipiului București pentru anul 2013, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Generai al Municipiului București din data de'18.12.2012.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Splaiul Independenței Nr. 291-293, Cod postai: 060042, sector 6, București, România; tel.: +4021 305 55 00; vww.pmb.ro

ANt/j? £ tf MW    S^zte,

te ,12PRIMj ENERAL


SsEmoCdj.PLAN DE OCUPARE A FUNCȚIILOR PUBLICE DIN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PENTRU ANUL 2013

--6J/ î:,

Funcția publica

Nr.

maxim de

funcții

publice

Nr. de

funcții

publice

ocupate

Nr. de

funcții

publice

vacante

Nr.maxim de

funcții publice care vor fi infințate1

Nr. maxim de funcții publice

supuse

. _ ..2 reorganizam

Nr. maxim

de funcții publice

rezervate

~ ..3 promovam

Nr. maxim

de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr.maxim de funcții publice care vor fi

ocupate prin recrutare

'secretar al județului

0

0

0

0

0

0

0

0

secretar al consiliului local

1

1

0

0

0

0

0

0

director general

6

6

0

0

0

0

0

0

director general adjunct

0

0

0

0

0

0

0

0

director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

23

20,

3

0

0

1

0

2

director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

7

6

1

0

0

0

0

1

sef serviciu

59

51

8

0

0

3

0

5

sef birou

4

3

1

0

0

0

0

1

funcții publice de conducere specifice

0

0

0

0

0

0

0

0

Total categoria funcționari publici de conducere    , T

100

87 ,

13

0

....... 0

4........

0

9

auditor clasa I grad profesional asistent

2

0

2

0

0

0

0

0

auditor clasa I grad profesional principal

2

2 .

0

0

2

0 .

0

0

auditor clasa I grad profesional superior

ii'

9

2

2

• 0 ..v.: —

2 .

0

2

consilier juridic clasa I grad profesional debutant

o.....

o......

0

0

........- 0

o ••

0

; 0

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

16 -

9

7

0

4

0

0

5    -

- k    \

Nr.

maxim de

funcții

publice

Nr. de

funcții

publice

ocupate

-

Nr. de

funcții

publice

vacante

Ț ’ ■

NrTnftaxim de

funcții publice care vor fi infințate1

--

Nr. maxim de funcții publice supuse

reorganizării2

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării3

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

rapide

Nr.maxim de funcții publice care vor fi

ocupate prin recrutare

r- consi

ier juridic clasa I grad profesional principal

20

14

6

4

4

4

0

2

' consilier juridic clasa I grad profesional superior

30

21

9

4

0

4

•0

5

\ consilier clasa I grad profesional debutant

0

0

0

o

0

0

0

0

consilier clasa I grad profesional asistent

30

24

6

0

20

0

0

4

“ consilier clasa I grad profesional principal

40

34

6

20

15

20

0

3

consilier clasa I grad profesional superior

61

52

9

15

0

15

0

5

expert clasa I grad profesional debutant

1

0

1

0

0

0

0

1

expert clasa I grad profesional asistent

77

. 61

16

0

31

0

0

7

expert clasa I grad profesional principal

74

63

11

31

36

31

0

6

expert clasa I grad profesional superior

158 .

145

13

36

0

36

0

6

inspector clasa I grad profesional debutant

0

0

0

0

0

0

0

0

inspector clasa I grad profesional asistent

3

3-

0

0

3

0

0

2

inspector clasa I grad profesional principal

22

19

3

3

11

3

0

2

inspector clasa I grad profesional superior

101

81

20

11

0

11

0

8

funcții publice specifice clasa I

0

0'

0

0

0

0

0

0

alte funcții publice specifice (manageri publici)

0

0

0

0

0

0

0

0

Total funcții publice clasa I

648

537

126

126

0

- 58

referent de specialitate clasa II grad profesional debutant

0

0

0

0

0

0

0

0

referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

I

1

0

0

1

0

0

0

referent de specialitate clasa II grad profesional principal

0

0 .

0

. 1

0

1

0

. 0

referent de specialitate clasa II grad profesional superior

11 ;

10

1 f

(0 •= ;

0 Y

0 -:

0 :

1

funcții publice specifice clasa II -

0

0

0 ;

0

0

0

0

'


Funcția publica

Nr.

maxim de

funcții

publice

Nr. de

funcții

publice

ocupate

Nr. de

funcții

publice

vacante

Nr.maxim de funcții publice care vor fi infînțate1

Nr. maxim de funcții publice

supuse

. _ ..2 reorganizam

Nr. maxim

de funcții publice rezervate promovării3

Nr. maxim

de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr.maxim de

funcții publice care vor fi

ocupate prin recrutare

Total funcții publice clasa 11

12 /

11

1

1

1

1

0.

1

referent clasa III grad profesional debutant

0

0

0

0

0

0

0

0

referent clasa III grad profesional asistent

8

4

4

0

3

0

0

4

referent clasa III grad profesional principal

4

2

2 '•

3

1

3

0

1

referent clasa III grad profesional superior

65

54

11

1

0

1

0

7

funcții publice specifice clasa III

0

0

0

0

0

0

0

0

Total funcții puii ce clasa III

60

17

4

4 ■    .....

. .....

TTT/0 .

Total funcții publice execuție

737

608

129

131

131

131

0

71

Total funcții publice    . ,

837

695

142

131

139

135

0

80


DIRECTOR

/

Geta


ȘEF SERVICIU

Cristian NICULAE


înființarea se referă la posturile de nivel inferior transformate în pbsturi de grad superior în urma promovării, prin îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege Prin reorganizare se înțeleg posturile care se desființează prin transformare în urma promovării.

promovarea se referă la promovarea în grad, ca urmare a îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege și cu avizul Primarului General.

Redactat: 2 exemplare