Hotărârea nr. 213/2012

HOTARAREnr. 213 din 2012-12-18 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL DIRECTIEI GENERALE DE EVIDENTA A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ANUL 2013


Consiliul General al MunicipiuiuFfiucureșt;

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției Generale de Evidență a Persoanelor a Municipiului București pentru anul 2013

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE;

Art.1 Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor .publice din cadrul Direcției Generale de Evidență a Persoanelor a Municipiului București pentru anul 2013, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcțiile din cadrul aparatului: de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Direcția Generală- dei-Evidență a Persoanelor a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost aprobată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 18.12.2012    ' vSplaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România;.tel.: +4021 305 55 00: ww.bucuresti-piimsria.ro

• A-

6

PROIECTUL

Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București

pentru anul 2013
actualizat la 31 octombrie 2012

A

% Funcția publica

\\

\ i ,>4

'    ; - H

Nr. maxim

de

funcții

publice

Nr. funcții publice ocupate

Nr. funcții publice vacante

Nr. maxim

de funcții publice care vor fi

infiintate

Nr. maxim

de funcții publice supuse

reorganizării

Nr. maxim

de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim

de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr. maxim

de funcții publice care vor fi ocupate prin

recrutare

director executiv din carlr.u 1 instituției

=• subordonate

1

1

0

0

0

0

0

0

director executiv adjunct din cadrul instituției publice subordonate

3

1

. .2

0

0

2

0

0

sef serviciu

9

4

• 5    ■

0

0

1

0

o

sef birou

1

1

.0

0

0

0

0

0 <

Total categoria funct.

;    ' !ici fie conducre

auditor clasa I grad profesional asistent

14

0

7

0

7

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

auditor clasa I grad

:.UU iiui' i. idxi 1 gl UU profesional superior

0

0

0

■ o.

o

J

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

consilier juridic clasa I grad profesional debutant

1

//O

1

0

0

0

0

0

referent clasa III grad profesional superior

30

22

8

0

0

0

0

0

Total funcții publice clasa III

42

22 <

20

0

0

0

0

1

Total funcții publice execuție

105

•f

.■57

48

1

1

1

0

3

Total funcții publice

119

64

55

1

1

4

0

3


Jb-