Hotărârea nr. 212/2012

HOTARAREnr. 212 din 2012-12-18 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL DIRECTIEI GENERALE DE POLITIE LOCALA SI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ANUL 2013


Cons i 1 iu£ Gener al^ai Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București pentru anul 2013

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul nr. 1658743/2012 a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;

în conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI H O TÂRĂȘTE: ■

Art. 1 Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului Bucureștii pentru anul 2013, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate a Primarului General al Municipiului București și Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 18.12.2012.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,/'•jSplaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România; tel.: +4021305 Ș5 00; www.bucuresti-prirnsria.ro

c tT IU. 'OX/ODIRECȚIA

GENERA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

POLIȚIA LOCALĂ

LĂ DE POLIȚIE LOCALĂ ȘI CONTROL A MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

2013

IPIULUI BUCUREȘTI

PROIECTUL .

PLANULUI DE OCUPARE A FUNCȚIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 7    DIN CADRUL DIRECȚIEI GENERALE DE POLIȚIE LOCALĂ ȘI CONTROL A MUNIC

•.    FUNCȚIA PUBLICA

'■■■■, .7

NR. MAXIM

DE

FUNCȚII

PUBLICE

NR. DE FUNCȚII PUBLICE

OCUPATE

NR. DE

FUNCȚII

PUBLICE

VACANTE

NR. MAXIM DE FUNCȚII PUBLICE CARE VOR FI ÎNFIINȚATE

NR. MAXIM DE FUNCȚII PUBLICE SUPUSE

REORGANIZARE

NR. MAXIM DE FUNCȚII PUBLICE REZERVATE

PROMOVĂRII

NR. MAXIM DE FUNCȚII PUBLICE REZERVATE

PROMOVĂRII RAPIDE

NR. MAXIM DE FUNCȚII PUBLICE CARE VOR FI

OCUPATE PRIN

RECRUTARE

1

2

3 ■

4

5

6

7

8

DIRECTOR GENERAL

I

1

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

2

2

DIRECTOR EXECUTIV

2

2

2

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

5

5

ȘEF SERVICTU

20

18

2

2

ȘEF BIROU .

5

4

1

1

TOTAL CATEGORIE FUNCȚIONARI PUBLICI DE CONDUCERE

35

30

5

0

0

5    /

?/ /

0

C\>


0

l

2

3

4

5

6

7

8

AUDITOR CLASA I GRAD PROFESIONAL

SUPERIOR

1

1

1

CONSILIER JURIDIC CLASA I GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL

2

2

CONSILIER JURIDIC CLASA I GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

1

1

INSPECTOR CLASA I GRAD PROCESIONAL ASISTENT

37

37

55

37

40*

15**

INSPECTOR CLASA I GRAD PROFESIONAL

PRINCIPAL

12

12

47

17

35

2

10**

INSPECTOR CLASA I GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

10

10

17

15

2

5**

POLIȚIST LOCAL CLASA IGRAI) PROFESIONAL ASISTENT

18

18

45

18

20*

POLIȚIST LOCAL CLASA I GRAI) PRQFESIONAL PRINCIPAL

35

35

28

35

18

10**

POLITȚSȚ LOCAL CLASA I GR-il) PROFESIONAL SUPERIOR

56

54

2

50

->

33

2

15**

TOTAL FUNCȚII PUBLICE CLASAI

172

169

3

242

107

161

6

81

FUNȚCtIL PUBLICE SPECIFICE CLASA

1 (POLIȚIST LOCAL)

109

107

2

123

53

71

2

50

REFERENT DE SPECIALITATE CLASA H GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

1

1

2

2**    v-

POLIȚIST LOCAL CLASA II GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

2

2

2

2**    f

TOTAL FUNCȚII PUBLICE CLASA II

3

J

o

4

0

0

0

v â

FUNCȚII PUBLICE SPECIFICE CLASA II (POLIȚISTLOCAL)

2

2

0

2

0

0

0

2 !

REFERENT CLASA III GRAD PROFESIONAL ASISTENT

2

2

0

7

2

- //

A

//

//NI


0

i

2

3

4

5

6

7

8

REFERENT CLASA III GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL

4

4

12

4

2

10**

REFERENT CLASA HI GRAD PROFESIONAL

SUPERIOR

4

4

14

2

2

10**

POLIȚIST LOCAL CLASA III ORII) PROFESIONAL ASIS TEXT

6

6

25

6

25**

POLIȚIST LOCAL CLASA IU ORII) PROFESIONAL PRINCIPAL

36

36

36

36

5

1

30**

POLIȚIST LOCAL CLASA III GRW PROFESIONAL SUPERIOR

125

124

1

46

32

4

10**

TOTAL FUNCȚII PUBLICE EXECUȚIE CLASA III

177

176

1

140

48

41

7

92

TOTAL FUNCȚII PUBLICE EXECUȚIE SPECIFICE (POLIȚISTLOCAL)

167

166

1

107

42

37

5

65

TOTAL FUNCȚII PUBLICE

387

378

9

386

155

207

13

177

Notă


-Ț (eploahii nr. 6) la funcțiile inspector (S) clasa I. grad profesional asistent și polițist local (S) clasa I. grad profesional asistent, sunt prevăzute promovările în clasă; X.*P icoloaiia 8) am avut în vedere funcțiile publice care se vor înființa.

;    ■ i N


DIRECTOR GENERAL. -    %

; C"/    «o.    i


/o

IonUNCU isȘEF SERVICHJ RESURSE UMANE IABULEVARDUL LIBERTĂȚII. NR. 18. BL. 104. SECTOR 5 Tel.: O21.53V.14.OO; 021.530.14.02; FAX.021.539.15.00 E-muil: <Țfh-V’iip/mh.n>

Număr operator date cu caracter personal 8376 2008