Hotărârea nr. 211/2012

HOTARAREnr. 211 din 2012-12-18 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 220/2011 PRIVIND STABILIREA NIVELURILOR IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE IN MUNICIPIUL BUCURESTI, PENTRU ANUL 2012 COMPLETEAZA HCGMB NR.220/2011 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 3/2013

Consiliul General al Municipiului București

■: ' Z'Z'u    :v-w.''?c»jH!,aec-<at^fr/KȚCT«^ș^ay -<ț«yvs-ta

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 220/2011 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul București, pentru anul 2012

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economică - Direcția Venituri;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:-    ""    '    •

-Art. 288 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;    .....    .    .

-    Pct. 224 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii rir. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 209/2012 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin? (4) lit. c) și art. 45 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l în titlul și în textul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 220/2011 sintagma “pentru anul 2012” se înlocuiește cu sintagma “începând cu anul 2012”.

Art.II începând cu anul 2013 impozitul pe mijloacele de transport sg calculează în funcție de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulțirea fiecărei grupe de 200 cmc sau fracțiune din aceasta cu suma prevăzută mai jos, cu excepția autoturismelor, astfel:

a)    pentru vehicule înregistratecu capacitate cilindrică < 4.800 cmc: 3 lei/200 cmc;

b)    pentru vehicule înp/gîâtrate^cu' capacitate cilindrică > 4.800 cmc: 5

lei/200 cmc;    -

Splaiul Independenței 291-2ȘZsector 6, Bucureșjiji^^nTa; tel.: +4021 305 55 00; ww-


—. \    4- *- ■ i »» i »-»i i I s-\ ro f\ v\ /“i ! + <"■» ^/"s /** l i l k*\ z~J »"l z*\ <-t ^\\ / i /-J k-\ + ■ <-\ 4 « •

'i nn


I V/


Ici» /o

lk>l/ UI I


V// pciiuu vciiibiuc iaia vapavuatG k/iiiiiu i »v3 SVIGSi iî!3î3.

Art.lll Se modifică art. IV din Hotărârea C.G.M.B. nr. 220/2011 și va avea următorul cuprins:


„Autovehiculele hibrid și electrice sunt exceptate de la plată cu 95% din impozitul aferent autovehiculului.

Sunt considerate autovehicule hibrid și/sau electrice:

a)    autovehiculele care pot fi operate, în tot sau în parte electric, hibrid sau cu motor electric;

b)    toate autovehiculele trebuie să îndeplinească cel puțin condițiile pentru clasa de poluare Euro 4.”

Art IV Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 220/2011 rămân în vigoare. Art.V Prezenta hotărâre se comunică Primăriilor sectoarelor 1 - 6 și instituțiilor

publice de interes local ale municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 18.12.2012.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, -Angelescu Raniiro Robert EduardBucurești, 18.12/2012 Nr. 211    ' 'SECRETAR GENERAL - • . AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,, '    TudorTomaSplaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro    Pag 2