Hotărârea nr. 210/2012

HOTARAREnr. 210 din 2012-12-18 PRIVIND STABILIREA PRETURILOR MEDII ALE PRODUSELOR AGRICOLE PENTRU MUNICIPIUL BUCURESTI, PENTRU ANUL 2013

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pentru Municipiul București, pentru anul 2013

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice - Direcția Venituri;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General ai Municipiului București;

■ ■ în conformitate cu prevederile art. 62 alin. •••(2*2> din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;    '

Cu respectarea^prevederilor Legii' nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;    •

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

/.î    ; ; Art.T Pentru anul 2013, prețurile medii ale produselor agricole pentru Municipiul

București sunt următoarele:    T .    '

' . .    - grâu: _ ; 1,14 lei/kg; .    _    ___    ■........ . : Q,

- porumb:’ i,05 lei/kg.    '    ....... ......

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică Agenției Naționale ,de Administrare Fiscală -

Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București și se aduce la cunoștința publică și la îndeplinire conform legii.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 18.12.2012.