Hotărârea nr. 21/2012

HOTARAREnr. 21 din 2012-01-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL B-DUL NICOLAE GRIGORESCU NR. 117-121, SECTOR 3

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal B-dul Nicolae Grigorescu nr. 117-121, sector 3

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Primăria Sectorului 3: certificat de urbanism nr. 1591/12.10.2010; -Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz de oportunitate nr. 25/1/3/16.09.2009;

-    Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism - CTATU -DU a PMB: aviz de urbanism nr. 62/29.12.2010;

-    Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului: aviz nr. 29/2011;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 3754/316/24.01.2011;

-    Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 880316/18.12.2009;

-Comisia tehnică de circulație: acord de principiu nr. 875060/15539/02.12.2009;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-Hotărârii Consiliului General al Muglcipijylui București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Wrâa'Mrstic General, cu


modificările și completările ulterioare;

n


Splaiul Independenței 291-293, sector 6, Buci rești, RpnJânia


Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/^003 /privincf^transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal B-dul Nicolae Grigorescu nr. 117-121, sector 3, pentru o suprafață de teren S = 2213,17 mp (S = 2245,33 mp conform măsurătorilor cadastrale), teren proprietate persoană fizică.

Conform PUG -ului Municipiul București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000 completată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 324/2010, amplasamentul se suprapune subzonei funcționale L1c - subzona destinată locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2E.

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax = 45%; CUTmax = 1,3; Hmax = P+2E.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiuni: ansamblu de locuințe colective

«    I

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax = 40%; CUTmax = 2,4; RmaxH = Ds+P+4E-5retras.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5 (cinci) ani.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.01.2012.


\V"r ■(-.

V/ '7f    ----SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI TudorȚoma


Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-Drimaria.ro

Pag 2PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală de Dezvoltare Urbană

1 ......................

Direcția Urbanism


Nr. 963660/29.12.2010

AVIZ DE URBANISM nr.
PUZ - B-DUL NICOLAE GRIGORESCU NR. 117-121, SECTOR/    /!

Prezentul A viz de urbanism este emis în baza A vizului de oportunitate nr. 25/1/3/16.09.2009    /I

BENEFICIAR : D-NUL SANDU CRISTIAN ANDREI

ELABORATOR : SC ARHIS DESIGN SRL - URB. RUR DANIEL JITARU

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ : S=2213,17 mp (S-2245,33 mp conform măsurătorilor cadastrale, teren proprietate persoană fizică;

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Terenul se află situat în Sectorul 3 al Municipiului București.

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR : Conform Planului Urbanistic General aprobat prin H.C.G.M.B.nr. 269/2000 completatată cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, amplasamentul se suprapune subzonei funcționale: Llc - subzonă destinată locuințelor individuale si colective mici cu maxim P+2E.

Indicatorii urbanistici reglementați: POT=45%; CUTmax=l,3; Hmax=P+2E.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,

CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI ȘI INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

FUNCȚIUNI AVIZATE : ansamblu de locuințe colective.

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax=40%; CUTmax =2,4; RmaxH =Ds+P+4E-5Eretras.

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Aviz de la Comisia de coordonare lucrări edilitare-PMB, Aviz de la Agenția Regională pentru Protecția Mediului București, Aviz de la Ministerul Dezvoltării, Regionale și Turismului, Aviz de la Comisia Tehnică de Circulație - PMB, alte avize conform legislației în vigoare .

In conformitate cu adresa nr. 2/15.01.2009 emisă de Comisia Juridică și de Disciplina - C.G.M.B : Extras de Carte Funciară la zi pentru imobilul ce a generat PUZ; Declarație Notarială din care să rezulte că proprietarii imobilelor cuprinse în aria de studiu au fost informați de către beneficiarul studiului de urbanism de propunerea ce urmează a fi aprobată în C.G.M.B., și că acesta își asumă orice consecințe juridice ce ar putea decurge din afectarea dreptului de proprietate al acestora.

*    In conformitate cu prevederile art. 63 lit. g din Legea nr. 350/2001, cu modificările și completările ulterioare, elaboratorul documentației de urbanism răspunde pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului de urbanism.

*    La nivei de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.


1—

f

t

î

f


:us

SUPRAFAȚA (MP)/%

EXISTENT

PROPUS

828.95

36.94%

991.43

44.13%

-

691.75

30.8%

te

-

299.38

13.33%

-

PRHWaAft

iubOjui.

-

315SRE

<

rSÂ-15,33


PUZ - PLAN URBANISTIC ZONAL

ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE D+P+4E+5 retras

Bd. Nicolae Grigorescu nr. 117-121, sector 3,București


REGLEMENTARI

Om


10

=J=«


20

=i=


SCARA 1/500

50 m


LEGENDA15

25-LIMITA ZONEI CARE A GENERAT,


h—1 LIMITA PARCELE .    AMPRENTA PARCAJ SIJBTERAi


"jH ALINIAMENT MINIM IMPUS LIMITA EDIFICABIL PROPUS EDIFICABIL PROPUS (VECINĂTĂȚI)

ACCES PIETONAL INCINTA


ACCES CAROSABIL PARCARE SUBTERANA

Z0NIF1CARE FUNCȚIONALA

LOCUINȚE INDIVIDUALE EXISTENTEZONA LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM MEDIU


DE ÎNĂLȚIME S+P+4E+5 retras, Hmax=16,00m

ZONA MIXTA (LOCUIRE SI SERVICII)

PLATFORMA CĂMIN TERMOFICARE SPAȚIU VERDE AMENAJAT PESTE SOL SPAȚIU VERDE AMENAJAT PESTE SUBSOL


CIRCULAU!

CIRCULAȚII CAROSABILE CIRCULAȚII PIETONALE (TROTUARE)secțiune 2-2’ rofil transversal str. MALVA


ZONE DE PROTECȚIE / INTERDICȚIE

ZONA PROTEJATA - CONDUCTA APA

INDICATORI URBANISTICI

Steren =2245,33 mp;

Sconstr. propusa = 859,62 mp;

Sdest propusa = 5142,19 mp. HmaxD+P+4E+5reîras =18,60 m


arhis

design in eveiy metis


S.C. ARHIS DESIGN SRL TBJFAX3019904 J4C,^25SS^}72003

cod iban RC63RNC85078CCC0169^01

1 (7Z7


HTOCSST


u*Mx^Sas


S^PSCECT Aîh-Dawel^gm


C00RWW3R


Aift. Canid JSsnjPOTmax =40% CUTmax =2,4


PUZ - Plan Urbanist Zonal;

SiNicolae Grigorescu nr. 117-121, sector 3. municipiul Bucuresii Benefcar. SANDU CRISTIAN ANDREI


REGLEMENTARI


„CONTRACT

'"266/2009


FAZA PUZ.


SCARA. .11500 •


ues


BEBiBHAWSA^SnfijEFRQaSEÎftiSrfflîaâCnjRlA A S.C. ASBuBiSSi SJU.UTU»HfcABlAALRUJaW£ reorg Bina; cate a fost aasA ocNsrnuE d nomare a uggggrjsaflR pewtcr. RgRCOPCB» &&Hioușai